DE EEMLANDED Donderdag 23 Mei 1329 27c Jaargang Ne. 272 BUITENLANDSGH OVERZICHT BUITENLAND WAT DUITSCHLAND MOET BETALEN Het gemiddelde van 2050 millioen blijft gehandhaafd GREIFENBERG'S TOREN IN ASCH GELEGD ERNSTIG VLIEGONGELUK BIJ MARSEILLE KWANGSI-TROEPEN PARAAT DE SOVJET EN DE OVERIGE WERELD ïüORTSOï DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS pcr maand*» voor Amersfoort f2.10, per maand 1 0.75, per c""—week (mei gratia verzekering tegen ongelukken) f 0.17J/». Binnenland franco per post per J maanden i 3.-. Afzonderlijke nummers f 0.05. POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERG 513 DIRECTEUR-UITGEVER! J.VALKHOfT PRIJS DER ADVERTENTIEN van 1*4 regels f 1.05 met Inbegrip van een bewijsnummer. 1*-™^^ ejj-e regel mee» 70.25. Liefdadigheids-advertentie» voor da helft van den prijs. Kleine Advcrtentlco .KEITJES" bij vooruitbetaling 1—5 regel* 50 cent. elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen t.Bewijsnummer extra 0.05 Het eind vou de Parijsche be sprekingen nopens de schade vergoedingen in 't zicht. De Duitsche pers stelt met eenige vreugde vast, niet alleen dat de besprekingen in Parijs hun einde naderen, maar ook dat bij de moeilijkheden die zich nog voordoen, Duitschland niet meer iu het centrum van den strijd staat, maar aan de periferie blijft. Het gaat namelijk om den verdee- lingssleutel, cn men is wat dit betreft eenigszins vastgeloopcn. De Yerccnigd'e Staten hebben eenige nei ging tot kleine concessies getoond nopens de bezettingskósten. ITet zou een verlich ting van de situatie beteekencn, wanneer het ging om de geallieerde oorlogsschulden aan den wercldgeldschieter Amerika. Edoch deze vraag is in Parijs op 't oogenblik niet in het geding. En zelfs als Young en Morgan den wensch hadden ten deze ver zachtingen aan te bevelen, dan nóg zouden ze het niet kunnen, wijl hun het mandaat daartoe ontbreekt. Voor een nadere revisie van de Europee- sche oorlogsschuld aan de Vereenigdo Sta ten zal naar het zich Iaat aanzien de in Panjs besproken regeling niet den weg ef fenen. De Duitsche bladen leggen er den nadruk op, dat zulk een revisie ook Duitschland ten goede zou kunnen komen; evenwelop 't moment is deze zaak niet aan de orde. Voor deze kwestie zal de tijd vermoedelijk eerst rijp zijn, als Europa in zake de wapening tot een ander standpunt is gekomen. Het gaat thans dus alleen om verzachtingen, die Amerika beoogt inzake de bezettingskósten. Maar de toezeggingen op dit punt zijn nog allerminst helder. Een tweede aangelegenheid, die in Parijs rnoeile heeft veroorzaakt, is de kwestie van het uit den oorlogstijd in het bezit der Bel gische Nationale Bank achtergebleven Duitsch geldpnpier. De heer Eranqui heeft den wensch te kennen gegeven, dat deze zaak in Parijs nog opgelost wordt, terwijl het plan van Young en Schacht haar uit wil stellen tot een latere regeling tusschen België en Duitschland afzonderlijk. Dit twistpunt schijnt in België, ook in regeringskringen van dit land, eenige emo tie gewekt te hebbpn. De oorzaak hiervan is volgens de Frank f. Zeitung, die hieraan speciale aandacht wijdt, niet duidelijk. De Belgische minister van buitenlandsche za ken Mijmans heeft in December '28 ver klaard, dat hij in Genève met den rijks kanselier over deze kwestie gesproken heeft cn daaruit den gunstigen indruk mocht ontvangen, dat Duitschland tot directe on derhandelingen bereid was. Waarom heeft België dezen „gunstigen indruk" thans niet meer, aldus vraagt het Duitsche blad. Het zoekt de verklaring van den Belgischen ommekeer in een Parijsch ingrijpen. Eenige jaren geleden was de zaak al een aardig eind gevorderd door vertrouwelijke besprekingen tusschen financiers van beide landen. Van Duitsche zijde was vergoeding van het geldswaardig papier in uitzicht ge steld. mits België toestemde in een plebis ciet voor Eupen en Malmédy. Het plan was al aardig gerijpt, en ook de toenmalige Bel gische regeering stond er gunstig tegenover Tol Parijs plotseling roet in 't eten gooide. De Belgische pers viel om, cn met haar de Belgische regeering. die sinds den eisch stelt van een extra-annuïteti van 25 mil lioen. Tot de oorspronkelijke onderhandelaren in deze aangelegenheid behoorden de hee- ren Schacht cn Franqui, die ook in Parijs aan dezelfde tafel tegenover elkaar zitten. Vandaar vermoedelijk do Belgische zenuw- achtigheid, tenminste als het Duitsche blad de prognose juist stelt. Dat deze moeilijkheden de oplossing van het herstel vraagstuk niet definitief in den '■weg slaan, blijkt intussclien wel uit de laatste berichten, die een gelukkig einde van dc Panjsche besprekingen in uitzicht stellen. I oorsleliën voor ccn nieuwe reductie der Duitsche reserves Parijs, 2 2 Mei. (II.N.) Omtrent den stand der onderhandelingen van de confe rentie van deskundigen op het oogenblik «lat het antwoord dei' geallieerden op de Duitsche reserves aan dr. Schacht werd overhandigd, meldt de Temps dat toen overeenstemming was bereikt omtrent, de reserves, door dr Schacht in zijn schrijven van 17 Mei naar aanleiding van de cijfers van Owen loung gemaakt De geallieerde deskundigen waren bereid het plan van Owen Young te aanvaarden. Tevens is aan dr. Schacht met betrekking tot de verdee ling der Duitsche annuïteiten onder de ver schillende staten met het van opmerkingen voorziene rapport van Sir Josiah Stamp een memorandum overhandigd waarin hem mededeeling wordt gedaan omtrent de op verschillende punten bereikte overeen stemming, terwijl tevens voorstellen wor den gedaan voor een nieuwe redactie van de Duitsche reserves. Volgens dit memoran dum zal Duitschland ,'57 annuïteiten ieder gemiddeld van 2050 millioen mark moeten opbrengen cn wel voor het tijdvak van 1 April 1929 tot 31 Maart 1966. Voorts zullen gedurende 10 jaar nog annuïteiten van tel kens 25 millioen mark aan België moeten worden betaald voor de tijdens den oorlog in België in omloop gebrachte marktbiljet- ten. Na 1 April 1960 zal Duitschland nog 20 annuïteiten elk van 1.7 milliard en 1 an nuïteit van 900 millioen mark moeten beta len, welke betalingen aangevuld zullen worden uit de winsten van de baiik voor internationale betalingen. Het memoran dum geeft voorts een nieuwe schaal voor de Duitsche betalingen, waarbij echter niet af geweken wordt van het door Owen Young voorgestelde gemiddelde an 2050 millioen. Deze nieuwe schaal is ingericht volgens de betalingen, welke de geallieerden aan de Vereenigde Staten moeten doen. Deze be talingen worden vervangen door een steeds gelijk blijvend bedrag van 750 millioen mark per jaar, dat gemobiliseerd kan wor den. Volgens het voorstel van Young zou den de Duitsche annuïteiten gemiddeld met 25 millioen mark per jaar opklimmen. In het nieuwe voorstel is deze regelmatige opklimming door een onregelmatige ver vangen, dit in overeenstemming met de be taling der geallieerde schulden aan de Ver eenigde Staten. Tusschen dr. Schacht en de geallieerde deskundigen zal beraadslaagd worden over het bedrag dat Duitschland aan de centrale bank zal betalen. Volgens het Journal des Debats zullen ook de overi ge staten betalingen aan de schadevergoe- dingsbank doen. Het stadhuis oog gered? B e r 1 ij n, 2 2 Me i. (IJ. N.) Te Greifenberg is vanmiddag brand uitgebroken in den toren van het stadhuis, die uit de 16e eeuw- stamt en 40 M. hoog is. Om kwart over 7 stortte de toren in en kwam op hel vrijlig- gend gedeelte van het marktplein terecht, zoodat geen belangrijke schade werd aan gericht. Slechts een fontein op' het markt plein werd vernield. Dank zij deze gunstige omstandigheid bleven de huizen aan beide zijden van het stadhuis, die door den Oos tenlijken wind groot gevaar liepen, onge deerd. Men hoopt het grootste gedeelte van het stadhuis, waarvan de dakverdieping door de vlammen reeds was aangetast, te kunnen behouden. Alle brandweeren uit de omliggende plaatsen \erleencn hulp. Om 8 uur scheen het gevaar \oor uitbreiding ge weken. Vier passagiers gedood Parijs, 22 Mei. (II. N.) Een ernstig vliegongeluk heeft vanmorgen te Marseille plaats gehad. Een watervliegtuig van den dienst Marseille—Algiers is bij het opstij gen te Marseille tegen een in het water drijvende hindernis gevlogen cn vernield. Terwijl de bestuurder werd gered, zijn de 4 overige inzittenden, eeri vliegerofficier cn zijn verloofde, de marconist cn de monteur om liet leven gekomen. Reenter pour mieux souter DE ANGELSAKSISCHE KERKEN EN DE VREDE. Een gemeenschappelijk manifest. Londen. 22 Me i. (H.X.) De bladen pu- bliceereii een manifest ten gunste van den vrede, tot staking van den wedstrijd in de wapening cn bevordering van internalïo nalc arbitrage, dat door de leiders der ker!< van Engeland, de non-conformistische kerk en de leiders der belangrijkste kerkgenoot schappen in Amerika onderteekend is. VERSTANDIG FASCISME. Mussolini bemoeit zich met de schoonheids-koninginnen-manie. Rome, 22 Mei. (II. N.j De Italiaansche regeering heeft het houden van z.g. schoon- heidswedstrijden, waarbij een koningin of prinses wordt gekozen, verboden. BLUM'S VERKIEZING BETWIST. Het protest belooft succes. Parijs, 2 2 Mei. (II. N.) De verkiezing van den socialistisch en partijleider Leon Blum Lot vertegenwoordiger \au het dis trict Narbonne in den generalen raad van het departement Aude wordt door de recht scbe partijen betwist. Volgens de wettelijk* bepalingen moet Leon Blum, om gekozen te kunnen wórden, te Xarboune gevestigd zijn of daar belastingen betalen, wat niet het ge \u\ is. I r is alle kans dat dit protest suc ces zal hebben. Londen. 21 Mei. (V.D.) Volgens de laatste berichten over den oorlogstoestand in China hebben de Kwangsi-troepen in derdaad gisteren Kanton bezet, doch zich des avonds reeds weer teruggetrokken, zoo dat de nationale troepen zondei' tegenstand te ontmoeten, de stad weer konden bin nentrekken. De Kwangsi troepen zijn blijk baar voornemens» in de nabijheid der stad versterkingen af te wachten om later den aanval te hernieuwen. In de omgeving van Kanton zouden de Kwangsi-troepen de stad Patsjan hebben ingenomen, doch Tsjing- yoen hebben ontruimd. De nationalen drei gen Woetschau van uit de lucht te bom bardeeren, wanneer de Kwangsi-troepen voortrukken. In buitenlandsche kringen van Kanton heerschl onrust met het oog op de omstandigheid, Jat in afwezigheid van voldoend Iroepcnmaloriaal communis ten onlusten zullen uitlokken. Generaal der Nankiugregeering vermoord. De vertegenwoordiger der Xankingregee ring in Kanton, generaal Li-Tsjang, is er- moord. Britsche kanonneerbooten hebben giste ren sterke troepen-afdeelingen aan land ge zet om in het internationaal kwartier van Kanton verdedigingswerken op te werpen. De bruggen en poorten zijn alle gesloten en worden sterk bewaakt. Londen, 2 2' M e i. (H.X.) Omtrent de gevechten om Kanton wordt door de Kan- lonregeering officieel meegedeeld, dat aan de opstandige Kwangsitroepen ernstige ver liezen zijn toegebracht en deze in Noord westelijke richting teruggedreven zijn. De Kantoiitroepen hebben van de Nankiugre geering belangrijke versterkingen ontvan gen. Desniettegenstaande zijn de noodige maatregelen getroffen om de stad zoo noo- aig te kunnen ontruimen. De zilvervoorra- den uit de banken zijn ii3ar Hongkong over gebracht Londen, 22 Me (H.X.) Men verwacht dat in China de troepen van Tsjang Kai Sjek cn generaal Feng binnenkort met el kaar slaags zullen raken. De eerste aanval \an Fcng wordt op Ilankow verwacht. Ge neraal Fcng heeft tusschen Peking en Han kow 30 bruggen in de lucht laten springen cn de rails over groote gedeelten van den spoorweg laten opbreken. Feng moet over 200.000 man troepen beschikken. Aan de buitenlandsche gezantschappen en consu laten heeft Feng een telegram gezonden, waarin hij verklaart, dat de tegenwoordige regeering onwettig is, sedert Tsjang Kai Sjek den linker vleugel der nationale par tij in Maart op het algemeene congres te Nanking heeft uitgesloten. De nieuwe revolutionaire regeering waar schuwt daarom de buitenlandsche mogend heden en onderdanen, om geen lecningen aan de centrale regeering van Nanking te verstrekken of deze door het leveren van wapenen te steunen. De nieuwe regeering, uit wier naam generaal Fcng spreekt, zal iederen dergelijkcn steun als eon vijande lijke daad beschouwen en in geen geval de verplichtingen van de Nanking regeering erkennen. de jubileumbijeenkomst der Kanl-Gesell- schal't met ecu, huishoudelijko vergadering geopend, liet bestuur werd met algemeene stemmen herkozen. In de hier op volgende openbare zitting waren als buitenlandsche gasten aanwezig Groenewegen uit Holland, Reiniger uit VVecnen, Otlo uit Praag, Ha- berlm uit Basel, Liljequist uit Iund, Kuhr uit Kopenhagen, Aall uit Oslo, Solari uit Turijn, Schimazono uit Tokio en Adjukie- wicz uit Lemberg. Na do openingsrede wer den de volgende hoeren tot eerelid be noemd: dr. Schurman de Arnerikaansche gezant te Berlijn, dr. Stumf uit Berlijn, prof. dr. ITusserl uit Freiburg, dr. Bierens de Haan uit Amsterdam, dr. Vögler uit Dortmund, de burgemeester van Malle, dr. Rive, de uitgever Eugen Diedrich uit Jena en prof. dr. Gyclwik uit Oslo. Mededeelingen van Rykow over Ruslands buiten landsche betrek kingen Weermacht noodzakelijk Op het Sovjet-congres .Je Mouskou heeft Rykow een uiteenz«?tting gegeven van de richtlijnen der sovjet-Russische buitenland sche politiek. Hij verklaarde, dat de sovjet- regeering steeds streeft naar uitbreiding van de economische betrekkingen met an dere landen. Duitschland, heeft volgens hem de noodzakelijkheid dezer uitbreiding het eerst ingezien, hetgeen o.rn. bleek uit het verlecnen van een crediet aan sovjet-Rus land, de onderteekening van het economisch protocol en de arbitrage-conventie tusschen beide landen. De misverstanden, aldus Ry kow, die op enkele punten zijn voorgekomen zijn thans bijgelegd. Rykow betoogde \uurts, datde Engel- I sclie export zeer ge- i leden heeft door het afbreken der betrek kingen met sovjet- Rusland, terwijl dc, economische betrek kingen tusschen Rusland cn de Ver- eenigda Staten zich in de afgeloopen twee jaar geleidelijk ontwikkeld hebben. Ook hier echter be- teekent het ontbre ken van een normale verhouding tusschen beide landen een hin derpaal. Wat Frankrijk betreft, is, de toestand se dert het vertrek van Rakofski in 1927 niet gewijzigd; de betrekkingen rnet Italië ont wikkelen zich normaal, afgezien van de ra lificatie door Italië van het Parijsche prolo col, met betrekking tot een vermeend recht op Bessavabie. Ten aanzien van Polen zeide Rykow, dat het optreden der leidende personen in Polen de ant-sovjetcampagne der Poolsche pers en andere feiten bewijzen, dat de Pool- regeering het protocol van Moskou niet be schouwt als een basis voor vriendschappe lijke betrekkingen. Dat Roemenië dit proto col te zoamen met Polen onderteekend heeft, betgekent. niet, dat het aftsand doet van zijn aanspraken op Bessarabic. Finland heeft thans verklaard, binnenkort tot het protocol te zullen toetreden, dat dan alle aan Rus land grenzende staten zal omvatten. De betrekkingen met Japan noemde Ry kow normaal, met Perzië vriendschappelijk cn rnet Turkije zeer vriendschappelijk. Ten slotte betoogde Rykow dat sovjet-Rus- land, gezien de agressieve tendenzen van ze kere mogendheden, de noodzakelijkheid van een weermacht niet uil het oog mag verlie zen. RYKOW. VERHOOGING VAN HET DISCONTO. Belangrijk advies. N e w-Y o r k, 2 2 Me i. (H. X.) De advisee- reucle commissie van den federalen reserve- rand, bestaande uil vertegenwoordigers van ieder der 12 federale reservebanken, heeft gisteren na een zitting, die 5 uren duurde, besloten den raad te adviseeren tot een ver hooging van het disconto van 5 tot 0 welke vprhooging voor alle federale re servebanken gelijktijdig zal ingaan. JUBILEUMBIJEENKOMST VAN DE KANT-GESELLSCHAFT. Het bestuur met algemeene stemmen herkozen. II alle a a n d e Saai 2 2 M e i (V.D.) Nadat gisteravond een intieme begroeting had plaats gevonden werd hedenmorgen BRAND AAN BOORD VAN EEN ENGELSCH SCHIP. 40 man aan boord. Londen, 22 Mei (V.D.) Het Britsche vrachtschip „Trevanion", metende 4300 ton en met 40 koppen bemanning aan boord, dat zich, volgens berichten uit San Fran cisco op acht mijl afstand van de Gouden Poort bevindt, heeft draadloos om assis tentie gedeind, aangezien aan boord van het schip brand is uitgebroken en het ge vaar van zinken groot is. De kustwacht van San Francisco heeft onmiddellijk een politic-kotter en een brandvveerbool naar het brandende schip gezonden. KANT-SMOKKELAAR DOODGESCHOTEN Een tweede is gevlucht. Berlijn. 21 Mei. (H.N.) Uit Kattowitz wordt gemeld, dat aan de grens een smok keiaar doodgeschoten is. Twee smokke laars trachtten in de buurt van de mijn Karl Emanuel kantwerk naar Polen le smokkelen ducli werden door een Poolsch douane-ambtenaar betrapt. Daar zij tegen stand boden cn den ambtenaar trachtten te ontwapenen, loste deze twee schoten, waar door de eeno smokkelaar zwaar gewond werd. Hij kon het Duitsche gebied nog bereiken, doch is daar spoedig overleden. Do tweede smokkelaar wist te vluchten, AUTO OMLAAG GESTORT. Vijf jongelui gedood. Boston, 22 Mei. Te Reuere in Massa chusetts is een auto door het ijzeren hek, dat een steile helling afsloot, gereden, en zestien meter omlaag gestort. Hierbij kwa men vijf jongelui om het leven TREIN ONTSPOORD. Machinist en stoker gedood. W a r s c h a u.21 Mei. (H.N.) Maandag avond is bij Bohuezijn een uit Wlosz ko mende trein door een lot nu toe onbekende oorzaak ontspoord. De trein was samenge steld uil reizigers- en goederen wagons. De machinist en sloker werden op slag ge dood terwijl lal van personen gewond wer den 0 wagons werden vernield. De matcri- cele schade is belangrijk. AANKLACHT TEGEN GENE TUNNEY Verbreking van oen trouwbe lofte. Een half millioen dollar aan schadevergoeding geëischt. Bij de rechtbank te Bridgeport in Connec ticut heeft mewouw Catherine Kind-Fogar- thv uit New York een klacht wegens ver breking van trouwbelofte ingediend tegen Gene Tunney. den wereldkampioen boksen zwaargewicht. Mevrouw Fogarthy eisch t aldus de Tel. een schadevergoeding van 500:000 dollar. HET LOT VAN PRIBITSJEW1TSJ. Verbannen. Uit berichten omtrent de arrestatie van den Kroatisclien oppositieleider Pribitsjewitsj blijkt, dat hij, onder verden king van plannen te koesteren tot vorming met den deraocratischen leider Dawido- witsje van een eenheidsfront tegen de dic tatuur. verbannen is naar een dorpje bij Kroesjiwatsj. Deze maatregel grondde de politie op de wet lot bescherming van den staat. Natuurlijk heeft dit optreden tegen een populair leider groot opzien gewekt. COMMUNISTISCH BURGEMEESTER VAN STRAATSBURG. Straatsburg, 2 2 Mei. (V.D.) Heden morgen is de gemeenteraad van Straats burg bijeengekomen teneinde uit zijn mid den de nieuwe burgemeester te kiezen. Met algemeene stemmen is toen de communist IIliber tot dit ambt benoemd. ZESTIG UUR IN DE LUCHT. De jacht op het wereld- duur-record. N e w-Y o r k, 2 2 Mei. (V. D.) Het vlieg tuig Fort Worth, dat een poging doet om het wereld-duur-record te verbeteren, be vindt zich thans reeds 00 uur in de lucht cn de piloot schijnt nog jiiet voornemen tc dalen. HET GESCHIL BOLIVIA—PARAGUAY Opnieuw opleving 7 Geneva, 22 Mei. (H. X.) Het conflict tusschen Bolivia en Paraguay over het grensgebied van de Grand-Cliaco doet op nieuw van zicli spreken. De regeering van Paraguay heeft acht dagen geleden aan het Secretariaat van den Volkenbond mee gedeeld, dat Bolivia militaire vooiberei dingen in het grensgebied treft, om een inval in Paraguay te doen. De regeering van Bolivia heeft echter daarom een tele gram gezonden, waarin zij verklaart, dat. de militaire maatregelen in het gr csge- bied alleen betrekking hebben op troepen verplaatsing, die wegens do weersomstan digheden geregeld in dezen tijd' plaats neb ben HET DALENDE GEBOORTECIJFER. Londen, 22 Mei (H.N.) Het geboorte cijfer in Engeland heeft in 192S met 15.9 per 1000 den laagsten tot nu toe voorgekomen stand bereikt. In 1927 was het cijfer 16.7 per 1000, terwijl dit in het tijdvak van 1871 tot 1880 gemiddeld 35 per 1000 was. Het cijfer der zuigelingensterfte is in 1928 tevens aan merkelijk gestegen.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1929 | | pagina 1