DË EEMLANDEQ Vrijdag 24 Mei 1929 BUITENLANDSCH OVERZICHT BUITENLAND 27e Jaargang No. 273 DYNAMIETA ANSLAG TARD1EU OVER DE I MEI GEBEURTENISSEN ORGANISATIES CONTRA DE REVOLUTIE 9 uur 31 min. WATERVLIEGERS GERED HEVIGE BOSCHBRAND Zeer veel wild verloren DE GRAF ZEPPELIN IS WEER VERTROKKEN FRANSCHE BEGROOTING VOOR 1930 INGEDIEND ABONNEMENTSPRIJS per 3 aaandeo voor Amersfoort f2.10, per maand f 0.75, per 1 week (mei gratli verrekering tegen ongelukken) f 0.177* Binnenland franco per post per 3 maanden f 3.-, Afzonderlijke nummers f 0.05. POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC 513 DIRECTEUR - UITO £VEö: J.VALKIiOPT DAGBLAD PRIJS OER ADVERTENTIEN van 1—4 regels i 1.05 met inbegrip van een bewijsnummer. elke regel meer f0.25. Llefdadlghclds-advertentlëo voor d« helft van den prijs. Kleine Advertentlën „KEITJES" by vooruitbetaling 1—5 regels 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen I I.—. Bewijsnummer extra 0D5 De laatste fase van de Parijsche onderhandelingen niet de ge makkelijkste. Het spreekwoord zegtde laatste loodjes wegen het zwaarst. Dit oud-Hollandsche gezegde geldt zeer zeker \oor de besprekin gen, die in Parijs gevoerd 2ijn over de scha devergoedingen, die Duitschland te betalen heeft aan zijn schuldeischers. Konden we vanochtend melden, op welke basis de ge allieerde deskundigen tot een vergelijk ge komen waren, thans komen weer berichten binnen, waaruit blijkt, dat er vooral aan Duitsche zijde moeilijkheden gerezen zijn, die den goeden afloop der Parijsche onder handelingen ernstig bedreigen. Sedert eenige weken was het reeds be kend, dat tusschen dr. Vögler, den tweeden hoofdvertegenwoordiger en de overige le den van de delegatie oneenigheden beston den, en dat Vögler zeer gewichtige bezwa ren had tegen de onderteekening van het plan. Of die oneenigheden thans op een de finitief conflict zijn uitgelooperi wil ons niet duidelijk worden. Sommige berichten doen het gelooven. Er zijn echter Liuitsche bladen, die blijven volhouden, dat dr. Vög ler c-fficieel nog niet zijn mandaat heeft neergelegd, en dat verzoeningspogingen nog wel 'tot resultaat zullen leiden. De Vossi- sclie Zeitnng wijst er op, dat zekere krin gen uit de Duitsche grootindustrie perma- ment de grootste moeite hebben gedaan om dr. Vögler van de overige delegatieleden gescheiden te krijgen. Onder onze telegram men zal men lezen, dat de Engelsche pers soortgelijke verwijlen richt tot de groot industrie in Duitschland, Het eerstgenoemde Berlijnsche blad wijst er op. dat de laatste reis van Vögler en Schacht in het Roergebied ten doel had met prominente vertegenwoordigers der indus trie te confereeren, waarbij Kriipp von Bolilen, Halbach en vel el anderen aanwezig waren. Bij deze conferentie, die volgde op een 'diner, kwam het tot heftige gedachtenwis- selinge», die zelfs lot gevolg hadden, dat de positie van dr. Vogler als algemeen di recteur van het Gelsenkirchen-concern wankelde. Wanneer de argumenten van dc groot industrie lot het uittreden van dr. Vögler uit de delegatie in Parijs hebben bijgedra gen. dan moet men -zich duidelijk maken aldus het geciteerde blad dat een dus danige stap niet zoozeer uit de persoon lijke overleggingen van dezen rustigen en voor verstandige motieven toegankelijker) mensch tc verklaren is, dan wel uit den geweldigen maatschappelijken druk, die door do geldmagnaten uit het Roergebied, waarvan hij afhankelijk is, op hein is uil- geoefend. liet E»uitsche blad vindt geen woorden, scherp genoeg om deze houding van de groot-industrie af te keuren. Het noemt de uittreding van dr. Vögler op dit oogenblik een smadelijke vlucht voor den vijand, en spreekt van een ingrijpen van kringen, die zelf den wereldoorlog mee hebben verwekt, die door liun hooge eischen alles hebben gedaan om een verstandigen vrede in de oorlogsjaren te verijdelen, en tenslotte van de door hen beschermde inflatie het meest bobben gcpiofiteerd. Deze kringen weten heel goed dal. dc ver lichtingen, die de Parijsche overeenkomst hoe zwaar zij ook voor het Duitsche volk te dragen is meebrengt, gebruikt zullen worden om door een ingrijpende belasting hervorming iu Duitschland weer geordende economische \erhoudingen in 't leven te roepen. Verhoudingen, die speciaal den nij- veren middenstand en de kléin-industrie ten goede zullen komen. Een herstel in de zen zin, tot, stand gekomen onder een kabi net van de groote coalitie, zouden deze kringen met alle geweld willen yerhinde- pan. KONINGIN ELISABETH HERSTELD. Koningin Elisabeth van België is, na veertien dagen het bed te hebben moeten houden, thans, aldus de N. R. Ct., weer ge heel hersteld. DE REVOLUTIE IN VENEZUELA ONDERDRUKT. Successon der regeeringstroepen. Londen, 2 2 Mei. (II. N.) Naar het ge zantschap van Venezuela meedeelt, is de revolutionnaire beweging onderdrukt. De regeeringstroepen hebben in alle betrokken stalen de opstandelingen verslagen. DE KLACHTEN VAN MINDERHEDEN UIT OPPERSILEZIE. Duitschland keurt de Parijsche regeling goed Berlijn, 22 Mei. (V.D.) De Duitsche re geering heeft haar goedkeuring gehecht aan de in Parijs getroffen regeling inzake de procedure van klachten van minder heden uit Óppersilezie en hiervan rnecledee- ling gedaan aan den Japarischen gezant Adatsji, als voorzitter van de commissie tvan drie van den Volkenbond. Op het gebouw van den landi raad van Itzehöhe Hamburg, 2 3 Mei. (H.N.) Vanmorgen vroeg hebben onbekend gebleven daders een dynaniiestaanslag gepleegd op het gebouw van den landraad van Itzehöhe De lading dynamiet was onder de hoofddeur gelegd en het hoofdportaal van het gebouw werd ge heel vernield, evenals een achtergelegen tweede portaal. Het inwendige van het ge bouw werd zwaar beschadigd Alle ruiten van het gebouw en van de omliggende ge bouwen, ook van het station, dat op een af stand van 100 M. ligt. werden vernield. De brandweer, die spoedig ter plaatse was, be hoefde echter niet in te grijpen. De justitie heeft terstond een streng onderzoek inge steld. Tot nu toe is een persoon gearres teerd. 11 z e h he2 3 Mei. (V. D.) De a.au«®- houdene verkeerde in beschonken toestand en maakte den indruk een geesteszieke te zijn. De onderzoekingen door het O. M. moe ten uitmaken of de aangehoudene in be trekking staat tot den aanslag. De landraad Goeppert van het distrivt Steinberg, en zijn familie waren op het. oogenblik van den aanslag niet in het "landraadsgebouw aan wezig. Slechts twee huisbewakers bevonden zich in het gebouw, die met den schrik vrij kwamen. DE REGEERINGSTBOEPEN IN CHINA HEBBEN SUCCES Een wapenstilstand in t zicht? Londen, 23 Mei. (V. D.) Uit Hongkong wordt bericht, dat de regeeringstroepen te Kanton de Ivwangsitroepen een zware neder laag hebben toegebracht en hel Kwangsi- leger heeft zich tot op 70 mijl afstand van Kanton teruggetrokken. Men verwacht te Hongkong dat naar aanleiding van deze ne derlaag de onderhandelingen over een wa penstilstand tusschen beide partijen wel spoedig zullen aanvangen. Geen betrekkingen tusschen Fong on het corps diploma tique. Tokio, 23 Mei. (V. D.) Dc gezanten van Japan, Frankrijk, Engeland en de Ver- eenigde Staten hebben maarschalk Feng medegedeeld, dat zij geen betrekkingen niet zijn regeering kunnen onderhouden, aan gezien zij de Nanking-regeering dc jure en de facto als centrale regeering van Cliina hebben erkend. ERNSTIGE AARDBEVING IN ANATOLIË. 53 dooden, 45 gewonden. K on s tan ti nop e), 2 3 Mei. (V. D.) In Anatolio lieeft een lievige aardbeving plaats geliad. Uit de plaatsen Karalnssar, Tschebine en Sousclieliir worden 53 doo den en 45 gewonden gehield. Achthonderd huizen zij verwoest. POSTAUTO TEGEN EEN PAAL. Osnabruck, 2 3 Mei. (V. D.) Tenge volge van een defect aan de remmen reed gisteren een autobus \an de Rijksposterijen in de nabijheid van Tecklenburg met groo te snelheid tegen een telegraafpaal. Van de 21 inzittenden werd 1 gedood, terwijl 10 an deren zwaar gewond werden. DE CONFERENTIE DER KLEINE ENTENTE. Bel gr a'do, 23 Mei (V.D.; De conferen lie der Kleine Entente is Woensdag geslo ten. De resultaten dezer conferentie zijn o.a dat een nieuw verslag zal worden gesloten over de arbitrage en de vreedzame oplos sing van conflicten; dat de kleine entente in de minderhedenkwestiès tezamen met Polen en Griekenland bij het tot dusver gevolgde gedrag blijft; dat de verhouding der kleine entente lot Sovjet-Rusland niet veranderd is en dat geen nieuwe richtlij nen t.o.v. Rusland zijn vastgesteld; dat de kleine entente economisch eensgezind zal optreden. CORRUPTIE BIJ DE LONDENSCHE POLITIE. Weer eenige ambtenaren geschorst. Twee inspecteurs van politie en twee agenten van de sectie welke op het West Eiul van Londen toezicht oefent, zijn ge schorst naar aanleiding van tegen hen in gebrachte beschuldigingen, verband hou dend met de controle van zekere beruchte straten van Solio, waar veel vreemdelingen verblijf houden. Gemeld wordt dat een omvangrijk onder zoek zal worden ingesteld alsvorons zal worden heslist tot welke actie Scotland Yard zal overgaan. Dit is de tweede scnsationeele gebeurte nis in het Londensche politiecorps van deze maand. Op 2 Mei weiden een coromis saris en een rechercheur uit den dienst ontslagen. DE PAUS EN HET VATICAAN. De Paus ve laat eerst den 6den Juni het Vaticaan. Rome. 22 Mei. (V.D.) in tegenstelling tot vorige berichten verluid thans uit goedin- gelichte bron, dat de L£us eerst den Gden Juni het Vaticaan zal grinten. DE A.S. VERKIEZINGEN IN ZUID- AFRIKA. Goede kansen voor Hertzog. Kaapstad, 22 Mei De politieke si tuatie heeft den laatsten tijd groote ver anderingen ondergaan en, aldus „Du Bur ger er zijn thans goede redenen om aan c r.emen, dat generaal Hertzog bij de a.s. verkiezingen de meerderheid boven alle I artijen za! behalen. NOTARIS MET 250.000 MARK VERDWENEN. Vermoedelijk naar Amerika gevlucht. B c r 1 ij ii, 2 2 M e i. (H. N.) Onlangs is de notaris dr. Karl Cohn uit Berlijn ver dwenen na belangrijke bedragen verduis terd te hebben. Hij is vermoedelijk naar Amerika gevlucht. Volgens liet door dc po litie ingestelde onderzoek heeft hij zijn vlucht reeds sedert langen tijd voorbereid. Niet alleen heeft hij gelden lot een bedrag van ongeveer 250.000 mark verduisterd, doch bovendien 3 a 400 duizend mark schulden achtergelaten Sedert maanden heeft hij ook de kleinste bedragen, die krachtens zijn ambt door zijn handen gin gen. achter gehouden. Deze bedragen be- loopen in totaal ongeveer 100.000 mark. Voorts zijn er nog regres-vorderingen te zijnen laste tot een bedrag van ongeveer 300.000 mark. VERDUISTERING BIJ DE FRANKFORTER SPAARKAS. V r a n k f o r t a. M a i n, 23 Mei. (V.D.) Bij ecu kasrevisie bij de Stedelijke Spaarkas werd vastgesteld, dat de stadsbeambte Klose een bedrag van 30.000 M. verduisterd beeft en wel door het vervalschen van do cumenten en door misbruik van vertrou wen. De directie van de Stedelijke Spaarkas' heeft besloten de vervolging van deze zaak aan de justitie over te geven en het verlies van 30 000 Mark uit tu t '*esei vofonds te dekken. Zij zeilden door sabotage hel Sovjet- gezag ten val brengen Drie leiders Ier dood veroordeeld B er 1 ij li, 2 3 M e i. (II.N.) Een officieel be richt uit Moskou zegt, dat de Gepoe twee con tra-re vplutionnaire organisaties, één bij de spoorwegen en één bij de goud- en plali- iia-industrie, op het spoor is gekomen, die bet sovjetgezag door sabotage, desorganisa tie van het bedrijf cn ondersteuning van buitcnlandsche actie ten val wilden bren gen. De leiders van de eerste organisatie waren de vroegere directeur en groot-aan deelhouder van de Moskou-Kasan spoor wegmaatschappij, Ven Meck. en de vroegere chef van het transportwezen in den keizer lijk Russischen generalcn staf. Welitschko. die beiden geruimen tijd belangrijke posten in het volkscommissariaat voor het ver keerswezen hebben bekleed. De tweede or ganisatie werd geleid door den vroegeren minister van financiën in het kabinet Ke- rinski, Paltschinski, die 'laatstelijk profes sor aan het instituut voor mijnwezen te Leningrad was. Deze drie zijn Woensdag ter dood veroordeeld. Het vonnis is reeds vol trokken. De overige deelnemers zijn tot ge vangenisstraffen veroordeeld. WEERBERICHT. Hoogste barometerstand: 773.6 tc Stockholm. Laagste barometerstand: 754.8 tc Vestmanoer. Verwachting tot den avond van 25 Mei: Zwakke tot matige Z. O. tot Z. W. wind, half tot zwaar bewolkt, aan vankelijk kans op onweer, later koeler. IIct stoomschip Luizoto pikt dc hulpeloos ronddrijvende passa giers van de Lisztop Men treeft botsiDgen op straal willen vermijden Parij.s, 2 3 Mei. (11. N.) Tardieu, de minister, van hSnnenlandsche zaken, heeft bij de beantwoording van de interpellaties over de gebeurtenissen van 1 Mei in rle Kamer o.a. gezegd, dat, indien men de betoogingen van de communisten op 1 Mei had laten doorgaan, het tot botsingen met de politie zou zijn gekomen. Men heeft het Parijs be ter geacht om de botsingen op straat te vermijden. De regeering erkent den eersten Mei als feest van den arbeid, doch zal niet toelaten, dat de communisten dezen dag voor hun oogmerken uitbuiten. De Kamer nam met 320 tegen 258 stemmen een motie aan om de beraadslagingen te verdagen. In hel beneden Elbe-gcbicd zijn lüOO II.A. heide en 60 II.A. bosch verbrand Bed e.r k es, 23 M e i. (V. D.) Een ge weldige bosch- en heidebrand is hier Woensdagmiddag tegen vier uur in de heide tusschen de gemeenten Ivrempel en Midlun uitgebroken. Ongeveer 1500 H.A. heide en ongeveer 00 H.A. bosch werden' door het vuur vernield. De brand ontstond in het moeras bij Ivrempel cn greep iu de hooge open heide snel orn zich heen. Onge veer G00 inwoners van de naburige dorpen vermochten den brand niet te blussehen, zoodat de „Schupo" van Lelie opgeroepen moest worden. Ondertusschen dreef de he vige wind het vuur in liet omvangrijke boschgebied, waarna de Rijksweer van Cuxshafen en de technische noodhulp op geroepen werden. Door legenbranden werd men tenslotte den brand meester, en kon tegelijkertijd een bedreigd perceel in het moeras gerecf worden. Zeer veel wild. v.n.l. hazen en reeën, zijn in de vlammen omge komen. Donderdagmorgen vroeg was de brand nog niet gebluscht. Er is echter geen gevaar meer. De manschappen konden na achterlating van een sterke brandwacht weer weggaan. De oorzaak van den brand is waarschijnlijk aan onoplettendheid te wijten. Het onderzoek der politie duurt nog voort. Bremen, 23 Mei. (H. N.) Het stoom schip „Lützow" van den Norddeulschen Lloyd, dat van zijn laatste reis naar de Middellandsche Zee terugkeerde, heeft van morgen in de buurt van de Foheidegvuur- toren de inzittenden van het watervliegtuig „Liszt" gered. Het stoomschip nam waar, dal ecu van de 2 vliegtuigen, die het schip reeds iu Noordelijke richting gepasseerd waren, afzakte en op het water daalde, waar het over den kop sloeg en zonk. De inzittenden wisten zich te redden door zich vast te houden aan de vlotters, die gebro ken waren cn hieven drijven. De „Lützow" draaide bij een liet een motorboot met be manning te water, die de vliegers opnam, liet reddingswerk duurde in het geheel 9 minuten. PRUISISCHE STA ATS ARBEIDERS. Loonsverhooging bereikt. R cr lij n, 2 3 Mei. (V. D.) De onderhan delingen over de loonkwesties der arbei ders hij de Pruisische Staatsbedrijven zijn gisteren ten einde gekomen. Volgens de nieuwe regeling, die tot 31 October 1930 van kracht zal zijn, worden de uurloonen in loongebied II cn IIf (Midden-Duilschland cn West) met 4 pfennig, in loongebied I Silezié en Oost-Pruisen) met 0 cn 7 pfennig verhoogd. Bovendien 'zullen de plaatselijke toeslagen verhoogd worden. De gemiddelde uurloonsv erhooging bedraagt 4.49 pfennig. Hot beëindigen van deze loonkwestie in Pruisen is daarom van belang, omdat de arbeiders van de Rijksspoorwegen tot nu tr.<r met de Pruisische arbeiders in hun lnonstelsel gelijkgesteld waren cn nu bij de onderhandelingen, die Vrijdag beginnen, zich voor de bemiddelaars op deze loon regeling kunnen beroepen. ASIAN OELLAH IN BRITSCH-INDIË. Een beslissende nederlaag tegen Habib Oellah? Londen, 23 M e i. (H. N.) De vroegere koning van Afghanistan, Aman Oellah, is in gezelschap van zijn vrouw en van zijn broe der onverwachts in Britsch-Indië aangeko men, wat men als een bevestiging beschouwt van de berichten, volgens welke hij in den strijd met Habib-Oellah een beslissende nederlaag heeft geleden. NIEUW TRANSATLANTISCH VLIEGTUIG. Ontworpen door Chamberlin. Lo n d e n, 2 3 M e i. (H. N.) Uit New-York wordt gemeld, dat de Oceaanvlieger Cham berlin plannen heeft ontworpen voor een reusachtig vliegtuig voor Transatlantisch verkeer, liet vliegtuig zal van 4 motoren worden voorzien cn een snelheid van 240 K.M. per uur bereiken. Aan boord komen goede slaapgelegenheden, terwijl ook bij zondere aandacht aan de radio-installatie is gewijd. DR. MATSJEK GEARRESTEERD. Boedapest, 22 Mei. (H. N.) Volgens te Belgrado loopende geruchten is dr. M'atsjek, de voorzitter van de vroegere Kro atische Boerenpartij, tc- Agram gearres teerd. El/ Fransche gasten maken, den tocht mee Valence reeds gepasseerd Toulon, 2 3 Mei. (II. N.) De Graf Zep pelin is om kwart over 8 opgestegen. Aan boord bevonden zich 30 manschappen, 13 passagiers, 3 ingenieurs van de werf te Friedrichshafen en 11 Fransche marine officieren en ingenieurs, die door dr. Ecke- ner uitgenoodigd zijn. Dr. Éckener bracht, alvorens zich aan boord van het luchtschip te begeven, afscheidsbezoeken aan dc ver schillende autoriteiten. liet luchtschip zal eerst het Rhone-dal volgen en dan in Noor delijke richting zijn reis voortzetten. De weerberichten luiden gunstig. Na de terug keer te Friedrichshafen zullen de bescha digde motoren naar Berlijn worden gezon den om daar te worden onderzocht. Eerst na afloop van dit onderzoek zal een be slissing worden genomen over de reis naar Amerika, die thans in geen geval voor mid den Juni zal plaats hebben. Dr. Eckener heeft voor het vertrek van d9 Zeppelin een krans gelegd op het gedenktee- ken voor de verongelukte bemanning van het luchtschip Dixmuiden. Bij het vertrek waren tal van autoriteiten aanwezig, o.a. do pröfect van het departement Var. admiraal Vindry en talrijke vliegofficieren van de marine. Om 20 minuten voor acht gingen do passagiers aan boord. De commandant va.n het vliegveld, korvetlenkapitein Ilarnoii, die als passagier de reis meemaakt, gaf de be vélen aan de manschappen, die het lucht schip uit de hal trokken. Om acht uur wer den de ankers gelicht. Nadat nog do laatste weerberichten van het vliegveld Mariguane bij Marseille ontvangen waren, werden de motoren aangezet en om 8.25 uur verhief het. luchtschip zich in de lucht. Om half tien werd het bij helderen maneschijn boven Marseille gesignaleerd, liet zette koers iiaar het Rhóne-dal. Do landing te Friedrichshafen is morgen ochtend tusschen 5 en 7 uur te verwachten. Een nader bericht meldt, dat het lucht schip legen elf uur boven Valence zweefde. Een koloniale leening van drie milliard? In den heden onder voorzitterschap van president Doumergue gehouden minister raad heeft de minister van financiën Ché- ron, de ontwerpbegrooting voor 1930 inge diend, welke goedgekeurd is. Deze begroo ting is daarop in de Kamer gedistribueerd. De minister van koloniën Maglnot, werd ge machtigd bij de Kamer een wetsontwerp in te dienen voor een koloniale leening van drie milliard. Eynac, de luchtvaartminister werd ge machtigd de voorstellen voor de algemeene organisatie van de luchtvaart bij het bu reau van de Kamer te deponeeren. DE AANSLAG OP WOLDEMARAS. Een der daarbij betrokkenen tor dood veroordeeld. B e r l ij n. 2 3 Me i. (H. N.) Uit Kofno wordt gemeld, dat de krijgsraad den stu dent Vosylius, die betrokken was bij den aanslag op Woldemaras, gisteren ter dood veroordeeld heeft. Vosylius heeft bekend, dat hij aan den aanslag heeft deelgenomen en ook de namen van enkele medeplichti gen genoemd. Als dengene, van wien het plan is uitgegaan, heeft hij den student Gudolis; aangeduid.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1929 | | pagina 1