F\ DUIM BURGER CEMENT. DE EEMLANDEQ MANSION POLISH GARAGE MOLENAAR F- L.A.A.v«MAriERSVELD LUXE AUTO VERHUUR j&eïikalme M M DIRECTEUR-UITG EVER! J.VALKHOFf Zaterdag 25 Mei 1929 27e Jaargang No. 274 BOOZE WENSCHEN A. N. HINDRIKS Handel in Bouwmaterialen TREIN ONTSPOORD BIJ FULDA Zes zwaargewonde reizigers BUITENLANDSCH OVERZICHT BUITENLAND Voor dag, week, maand en jaar met betrouwbare chauffeurs Hebt U een ruime Luxe Auto of taxi noodia, belt U dan even onze verhuurafdeeling op. TELEFOON 1212 Aanbevelend LUXE AUTO VERHUUR 9 uur 35min. mi 9/vn. met fa -9KS ABONNEMENTSPRIJS per 3 maandeo voor Amersfoort f 2.10, per maand f 0.75, per week (me» gratia verzekering tegen ongelukken) f 0.17Yr Binnenland franco per post per 3 maanden f3.-. AfzondcrH]ke nummers f 0.05. POSTREKENING 47910 TELEFOON 1NTERC 513 DAGBLAD PRIJS OER ADVERTENTIEN van 1—4 regels f 1.05 met Inbegrip van een bewijsnummer, elke regel meer f 0.25. Llefdadlghetds-advertentlcn voor d« helft vau deD prijs. Kleine Advertentiëo „KEITJES" bij vooruitbetaling I—S regels 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f l.—Bewijsnummer extra 0.05 Voor de komende warme dagen ontvangen ARNHEMSCHEWEG 26 groote collectie voile en mousseline japonnen DAMES MODEZAAK door G. C AN X EG IET ER Als de duivel doctor Faust heeft bezocht, •weifelt de in verleiding gebrachte na het vertrek van den boozen geest. „Eigenlijk moest ik me wel bedenken, met den duivel een verbond te sluiten", zegt hij tegen zichzelf. „Maar het is de eenige weg, om al mijn wenschen snel te bevre digen Aan deze woorden ligt algemeen men- schelijke ervaring ten grondslag. Het booze de eenige weg om onze wenschen te be vredigen. Geen andere keuze dan onbevre digd of slecht te zijn. Van deze twee kwaden het besto kiezen! Maar wat is het beste voor een naar leven en levensvoldocning hunkerende mensch? Wenschen behooren lot de wezenlijke grondslagen van het mcnschenbestaan. Wij kunnen ze niet over 't hoofd zien. We kun nen ze niet negecrcn. Maar is 't niet af grijselijk, dat alleen de duivel in staat ia, onze verlangens in vervulling te doen gaan? Ik moest denken aan een eigenaardigon verjaarsbrief, dien iemand me lezen liet. „Wat moet ik je wenschen?", schreef de vriend aan zijn jarigen makker. „Alles wat goed is, is onaangenaam en hetgeen prettig is. is uiteraard slecht. Wcnsch ik je het goede, dan wcnsch ik je onaangename dagen, en wensch ik je geluk, dan spreek ik daar mee de hoop uit, dal je je slecht zult ge dragen." Hoe komt het toch. dat niet een engel, Tnaar juist de duivel de vervulling van onze wenschen in handen heeft? Dat we slecht moeten zijn om te genieten en dat het goed- zijn ons het genot ontzegt? Zeker, de engel brengt ons ook veel ge luk. Hij maakt ons rechtschapen, berustend, vertrouwend, vergevensgezind en mensch- lievend. Maar eerlijk gezegd laten zijn ge schenken toch een goed tleel van ons wezen volmaakt onvoldaan. Den natuurlijken rnensch? Goed, maar zoolang wij als schep sels van vleesch cn bloed op aarde rond kruipen, zijn wij een stuk natuur cn kun nen wij onze natuur niet zonder schade ver loochenen. Niet slechts de geest, niet slechts het geweten, maar ook de natuur eischt haar rechten. Men wil zich laten gelden. Men verlangt welslagen op zijn arbeid. Men wil vriend schap, liefde, genegenheid. Men streeft met mannelijke heldhaftigheid naar een bepaald doel. Naast persoonlijken welstand en per soonlijke eer begeert men het welzijn van de gemeenschap, van de zaak welke men dient, van staat, kerk of partij op tegenstre vende macht te veroveren. En het schijnt soms, of dit niet mogelijk U zonder steun van den duivel. Kennen vij, ieder in zijn omgeving, wel niet den een vi ander, die tot bizonder welslagen geko men is? Wij vorschen den wpg uit, waar langs hij den top heeft bereikt. Vaak blijkt het de breede weg van. het booze en zelden het pad der deugd. Wij hebben hem gekend in zijn eenvoudi- gen lijd, als huisgenoot, als schoolmakker, als kameraad op het werk. Maar sinds hij zijn hoogste wenscli in vervulling heeft zien treden, is er iets in hem veranderd. Moeilijk- valt te omschrijven wat dit „iets" is. Hij is 7.00 eenvoudig, zoo argeloos niet meer. Mij weet, wat er in de wereld te koop is. Hij weet van geven en nemen. Er is cynisme- gekomen in zijn wijze van spreken, ver watenheid in zijn manier van optreden en zijn oogen glanzen met een zwavelaclitigen glans. Hij heeft zijn ziel aan den duivel ver kocht. Voordat wij 'l onszelf bewust zijn, is het contract met den booze geschreven. Het kost ons ons bloed. Het kost ons onze ge moedsrust. Maar voor dezen prijs krijgen wij dan ook wat ons ►art heeft begeerd. En te laat komt de leegte, de wroeging, het heimwee Tiaar den verloren staat van schuldeloosheid. Het geheim \an veler levensgang ligt be sloten in dit gezegde van Faust: „Het is de eenige weg, om al mijn wenschen snel te bevredigen". De verleiding ligt in dit „al' en „snel". Faust is met geen twee of drie vervulde wenschen voldaan. Hij mist de bescheiden heid cn kent niet de wet van de zelfbeper king. llij begeert elke mooie bloem voor zich en voelt zich verongelijkt, als het lot hem er één onthoudt. Dan verliezen ook de overige heur waarde. En het gaat Faust niet spoedig genoeg. Hij schuwt de moei ie van taaien arbeid. Voor rijp beraad ontbreekt hem het geduld. Hij kan niet wachten. Het moet snel, nog op dit oogenhlik! Het moet hem in den 6choot vallen. En alleen de duivel kan too ien. Onze tijd munt niet uit dpor bescheiden heid en geduld. Wij willen allen alles en snel. Vandaar dat wij spoedig zwichten voor de verleiding van den verlokkenden toove- naar, die ons op onze wenken bedient. Z<*u onze tijd hierom zielloos zijn, wijl hij den eenige weg heeft gevonden, die tot het •uwes en... ten verderve leidt? (Nadruk verboden). Laat mooie Vloeren een voornaam ding zijn in Uw huis. Vloeren, die ietleren zonnestraal weerkaatsen cn de kamers een prefiip aanzien geven, worden verkregen door het gebruik van DE WRIJF WAS, DIE VLOEREN EN MEUBELEN EEN SCIIITTE RENDEN EN BLIJ VENDEN GLANS GEEFT. Donkere Mansion Polish wordt speciaal samengesteld voor alle don kerhouten Meubelen. N.V. Handel Maatschappi] RE-CKITTS, Rotterdam. Groote Koppel 11 - Tel. 1135 De machinist bewusteloos oncler een hoop steenkolen en de stoker naast de rails Dc buitenlandsche politiek van den Sovjet. De rede van Rykow op het Sovjet-congres over de betrekkingen van Rusland tot de overige landen in Europa cn de groote mo gendheden daarbuiten heeft natuurlijk ook in Frankrijk de aandacht getrokken. Dc Temps, die de rede bespreekt, ziet er wel iswaar in hoofdzaak een binneninndsche politieke manoeuvre in, maar toch kan men er een en ander uit leeren wat betreft dc doeleinden, die de Sovjet-diplomatic na streeft. Mat dan allereerst opvalt is dc bijna agressieve toon tegenover enkele mogend heden, speciaal jegens Polen. Ilij schijnt de Russen ervan te willen doordringen, dat zekere machten het bestaan van Sovjet- Rusland bedreigen. Do Temps noemt dit een leugen, die door de Kremlin-dictators wordt geëxploiteerd, om jegens de massa een schijn van recht te geven aan het instand houden en versterken van een rood leger, dat nu reeds geweldig van omvang is, maar dat volgens hen het instrument moet wor den van de wereld-revolutie. Kort na dc stappen die Li tri now in Genève gedaan heeft ter verkrijging van een algeheele cn onmiddellijke ontwapening doet men goed de woorden van Rykow in zich op te ne men, teneinde zich liet blijvend gevaar, dat het bolsjewisme voor Europa en Azië op levert, te herinneren. Uit deze rede spreekt duidelijk, wanneer men het nog niet wist. het failliet van de Sovjet op internationaal terrein. Rykow kan beweren dat de betrek kingen van de Unie der Sovjet-Republie ken zich ontwikkelen naarmate de com munistische organintie zich consolideert, maar de feiten zijn daar, aldus het Fran- sclie blad, om zijn stelling te weerleggen. Tegenover Engeland cn Amerika schermt hij met de resultaten, die het particulier initiatief in die landen met betrekking tot Rusland heeft bereikt. Ook overdrijft hij het belang van liet economisch protocol met Duitschland gesloten en verzekeit, dat de Duilsche regeering zoowel als de zaken- kringen in dat land begrijpen, dat zij door het toestaan van credieten aan den Sovjet de wederzijdsche economische betrekkingen kunnen oplossen. Maar het Franscbe blad wijst op de teleurstellingen, die de Duitsch- Russische betrekkingen aan Duitschland hebben gebracht. En als men weet, welke reacties de 1 Mei-onlusten in Berlijn en de strenge onderdrukking daarvan door de Pruisische politie in Moskou hebben te weeggebracht, ontoelaatbaarheden aan 't adres van de Duilsche politiek, dan is het wel eenigszins zonderling Rykow te hoo- ren spreken van eenige „mal-enlcndus", die reeds weer uit den weg geruimd zijn. Nadat het blad ook eenig „misverstand" t. a. v. Frankrijk, dat in de Russische rede tot uiting kwam, heeft recht gezet, wijst het speciaal op Rykow's teekening der verhou ding van Rusland tot eenige nabuurstaten als karakteristiek voor de waarachtige ten- denzen in de buitenlandsche politiek van den Sovjet. HITTEC-OLF TE LONDEN De temperatuur boven 27 C. LONDEN, 2:3 Mei. In Londen heer- sehte heden een hittegolf. De temperatuur in den schaduw was op sommige plaatsen boven 27 gr. C. (Reuter). Gistermiddag is in de huurt van Fulda de locomotief van een zich in volle vaart bevindenden D-trein ontspoord. Twee wa gens werden in elkaar geschoven. Links en rechts van de rails liggen de ruïnes. De machinist werd bewusteloos onder een hoop steenkolen aangetroffen, terwijl de stoker van de machine was gesprongen en naast de spoorrails lag. Van de reizigers werden er zes zwaar en zeven licht gewond. Aan de omstandigheid, dal de D-trein slechts uit eerste cn tweede klasse-wagons bestond en niet druk bezet was, is het te danken dat de ramp geen grooter aantal slachtoffers heeft gemaakL Naar van ingelichte zijde wordt vernomen is de oorzaak \an de treinontsporing hierin gelegen, dat de machinist met te groote snelheid over een bijspoor beeft, gereden, hoewel hem opdracht tot voorzichtig rijden was gegeven. liet hoofdspoor was wegens verbouwing aan een brug versperd. Onder de licht gewonde passagiers be- WEERBERICHT. Hoogste barometerstand: 773.1 te Ingö. Laagste barometerstand: 719.3 to Vestmanoer. Verwachting tot den avond van 26 Mei: Zwakke tot matige veranderlijke wind, aanvankelijk meest uit W„ later uit Z. richtingen, meest licht bewolkt, droog behoudens vooral aanvankelijk kans op onweer, iets koeler. vindt zich de Directeur van het Lepzigei! Schauspielhaus dr. Kronacher. B e r 1 ij n, 2 i M e i. (H.N.j De B. Z. meldt nog een schokkende gebeurtenis van het spoorwegongeluk bij Fulda. Onder do erm stig gewonden bevond zich niej. Rolhe uit Berlijn, die ernstig aan den voet. was ge* wond. In den trein bevond zich ook een jonge dokter, die terstond het gevaar inzag dat, de jongedame, indien niet terstond ingegrepen werd, zou doodbloeden. Hij be sloot daarom terstond tot amputatie van de voet over te gaan, vat onder den bloo- ten hemel moest -geschieden, terwijl de dok ter over geen andere instrumtencn dan over zijn zakmes beschikte. Hiermede werd de operatie dan ook verricht. Toevallig J)e- vond zich in den trein ook een reiziger van een chemische fabriek, die morphine bij zich had, zoodat het mogelijk werd de jon gedame door het toedienen van een dosis morphine door de ergste pijnen heen te helpen. In den verongelukten tïein Franfort— Berlijn bevond zich ook do Hessische mi nister van financiën in gezelschap van een 6ecrelaris op weg naar Berlijn. Zij hadden beiden hun plaats in den wagen, die geheel verwoost werd. Eenige minuten te voren echter waren zij naar de restauratiewagen gegaan om hun rniddagkoffie te gebruiken. [BELj OP: [BEL] OP] OVERDREVEN BERICHTEN. De overstroomingen in Irak. Een te Londen uit Bagdad ontvangen officieel telegram spreekt de alarmecrende berichten nopens de overstroomingen in de dalen van Euphraat en Tigris tbgen. Beide rivieren zijn hier cn daar buiten haar covers getreden en hebben schade en over strooming veroorzaakt, maar er zijn niet meer dan een half dozijn menschcn omge komen cn alle ge\aar is op het oogeuhèift weer geweken. MALVERSATIES. Een industrieel en een architect veroordeeld. Parijs, 24 Mei. (V.D.) Te Nancy werden de industrieel Pechenard en de architect Du Croux wegens malversaties met leveran- sies inzake de schadevergoeding tot G rund. cn 2 mnd. gevangenisstraf veroordeeld be nevens tot een hooge geldboete en schade vergoeding. Pechenard werd bovendien gestraft met vermindering van zijn oorlogs-schadever- goeding met -A gedeelte. EEN POSTZEGELPARADIJS. De befaamde postzegel vo»« 120.000 gulden. Te Havre zal een der dagen een postze geltentoonstelling worden geopend, de grootste, clie ooit gehouden is. Postzegels tot een totale waarde van zes millioen gul den worden tentoongesteld. De kostbaarste der collectie is een post zegel van 1 cent van Britsch-Guyana uit het jaar 1856, het eenige exemplaar van deze soort, dat nog bestaat. Deze postzegel is het eigendom van een Amerikaan, Art hur Hind, en Is 120.000 waard. Een andere kostbare postzegel is de „Koningin Victoria zegel" uit 1840, die aan een Engelschman behoort. De Engelsche postzegelverzamelaars heb ben voor een waarde van 2.300.000 inge zonden; de zending over het kanaal werd door detectives bewaakt. De Franscbe pos terijen hebben ter eere van deze tentoon stelling een postzegel van 2 fr. uitgegeven, die ook een zeldzaamheid zal worden, want deze zegel is alleen op het terrein van de tentoonstelling te krijgen, en elke bezoeker kan er slechts één koopen.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1929 | | pagina 1