DE EEMLANDER BUITENLAND. WILLEM GROENHUIZEN JUWELIER Maandag 27 Mei 1929 27e Jaargang No. 275 BUITENLANDSCH OVERZICHT „DE HAND, MAAR NIET DE ARM" Tel. 852 Gevestigd 1885 Modern handgedreven ZiIveienwerken DE BERLIJNSCHE BIOSCOPEN SLUITEN 1 Juli gaat de sluiting in FENG DICTATOR Successen van Kanton NOODWEER IN JAPAN Twaalf dooden 9 uur 35min. HARTUNG VEROOR. DEELD Wel koerier van Doorn roOMSCH DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden voor Amersfoort f 2.10, per maand f 0.75, per weck (met gratia verzekering tegen ongelukken) f 0.171/»» Binnenland franco per post per 3 maanden f 3.-. Afzonderlijke nummers f 0.05. POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERG 513 DIBECTEUR-UrTG&VEBiJ.VALKHOfF PRIJS DER AOVERTENTIEN van 1—4 regels I 1.05 met Inbegrip van een bewijsnummer, elke regel uicer f 0.25. Llefdadlghelds-advertentlfin voor de helft van den prijs. Kleine Aavertentlcn „KElTjES" bij vooruitbetaling 1—3 regels 50 cent. elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f Bewijsnummer extra I 0.05 Dc onderhandelingen in Parijs. Het nieuwe docde punt. Y\ ij hebben dezer dagen op deze plaats een uitvoerig commentaar o\ ergonomen uit de Vossische Zeitung. waarin een scherp verwijt gericht werd tot de Duitsche groot industrie speciaal die in de Rijnstreken en haar de schuld werd gegeven, niet alleen van dr. Vóglers uittreden uit dc Uuitsche delegatie in Parijs, maar ook van het eventueel mislukken der onderhande lingen over dc schadevergoeding en de be taling der schulden. ITet is al gauw gebleken, dat men over deze zaak niet gelijk denkt, noch in Duitsch- land, noch in Frankrijk en Engeland. Uit persstemmen van geallieerde zijde is duide lijk geworden, dat een groot deel van de pers in Frankrijk en Engeland van een dergelijke expositie der feiten niets weten wil en geenszins van plan ist alle schuld aan de jongste gebeurtenissen tc leggen op de Duitsche groot-industrie. Thans trof ons een beschouwing in de Kulnisclie Zeitung, welke door haar beza- (ligdeu toon en rustige overweging de aan dacht verdient, en waarin de schrijver, een blijkbaar welingelichte correspondent uit Berlijn, een geheel ander standpunt in neemt dan liet ietwat op een requisitoir lij kend betoog uit het zooeven genoemde Ber- lijnsche orgaan. Het Keulschc blad ontkent de voorstel ling der feiten, zooals die in sommige krin gen gelanceerd wordt. Volgens informaties van den schrijver kan er geen sprake zijn van eenigen druk, uitgeoefend door de groot-industrie, of door enkele harer ver tegenwoordigers als Thyssen eu lvirdorf, noch zelfs door Ilugenberg of zijn politieke groep. Daarvoor is Vögler een veel te zelf standig en onafhankelijk man. Wat hem eerder tot zijn stap gedreven heeft, niet eerst sedert vandaag of gisteren, maar sinds minstens acht dagen, is zijn overtui ging, dat; de lasten, d e thans op Duitsch- land gelegd zouden worden, onmogelijk te dragen zijn. Reeds de cijfers van het onder een reeks reserves aangenoipen gewijzigde plan van Owen Young hebben groote be zwaren in hem wakker geroepen. Toen hem duidelijk werd, dat de tegenpartij ook dit belangrijke tegemoetkomen van Duitsche zijde beantwoordde met nieuwe eischcn en zelfs rnet het afwijzen van eenige der be langrijkste Duitsche reserves, was zijn be sluit gerijpt. Hij heeft gedaan wat zijn ver antwoordelijkheidsgevoel hem voorschreef. Ook in de toonaangevende kringen in Ber lijn. die zijn inzichten niet geheel deelen, wordt dat over 't algemeen erkend. Het feit dat onmiddellijk na het aftreden van dr. Vögler geheimraad Kastl tot zijn op volger is benoemd, toont aan dat de Duit sche delegatie voort wil gaan met haar werk. Men mag echter niet uit dezen gang van zaken concludeeren, dat de andere le den \an de Duitsche delegatie een gansch andere zienswijze huldigen dan Vögler. In dien zij zijn voorbeeld nog niet gevolgd zijn, dan mag men daaruit alleen vaststellen, dat zij altijd nog aan een. zij 't. geringe, kans gelooven, dat de conferentie tot een beter resultaat zal voeren dan wanneer zij thans werd afgebroken. Maar algemeen is men verontwaardigd, ook in de officieels kringen in Berlijn, over de kleingeestige on derhandelingsmethode der tegenpartij, in eerste instantie van l'ransche en Belgische zijde. Langzamerhand laat zich de draagwijdte van li uil eischcn cenigszins overzien. No minaal blijven de gemiddelde annuïteiten van 2050 millioen mark voor de eerste 37 jaar behouden, maar in werkelijkheid wordt door 't behoud van Dawes' annuï teit van 2500 millioen mark tot 1 Januari 1930' en dooi' een andere indeeling van Young's annuïteiten de jaarlijksche som met ongeveer 1200 millioen mark verhoogd «)ok aan België's eischen kan men volgens hel Keulsche blad onmogelijk tegemoetko men. Het blad somt nog andere bezwaren op, die wij om hun financieel-lechnisch ka rakter laten rusten, en concludeert dan, dat de conference allang een politiek ka rakter heeft aangenomen. Kan men in Parijs in geen enkel opzicht de minste Duitsche wenschen inwilligen, dan zou een afbreken van de conferentie te verkiezen zijn. Want, hoezeer het ook ver mindering van t buitenlandse!! crediet en daarmee van de bedrijfsmogelijkheden der Duitsche economische wereld lot gevolg zou hebben ook dc schuldeischers zouden door de vermindering, wellicht zelfs liet staken der transfer-mogelijkheden zoo zwaar getroffen worden, dat zij na korter of langer tijd een nieuwe poging tot defi nitieve regeling van hel hcrstelvraagstuk zouden moeien doen. GROOTE BIOSCOOPBRAND IN EEN CHINEESCHE STAD. Tv.ec-en-tachtig personen in de vlammen omgekomen. Peking, '0 Mei. 'Y D.) In de Chinee- sche havenstad In kou brak in een bios coop een brand uil, die met razende snel heid om zich heen greep. Bij het arriveeren van de brandweer was het gebouw reeds geheel in vlammen gehuld. Volgens offi cieels iriededeelingen zijn 82 personen in do vlammen omgekomen. De oorzaak van den Jjrand is onbekend. Een afschuwelijk misverstand. Mussolini en het Vaticaan Rome, 25 Mei. De Senaat heeft heden de behandeling van de overeenkomst met het Vaticaan beëindigd. Nadat eerst de rapporteur, senator Bo- selli, het ontwerp tegenover dc kritiek der Senatoren had verdedigd, nam Mussolini het woord om allereerst een passage voor to lezen uit zijn Kamerrede, welke in ka tholieke kringen groot misverstand had ge wekt. cn deze nader toe te lichten. Hij had slechts willen zeggen, dat Rome voor de verbreiding van het Christendom zeer gun stig is gelegen. Eveneens trachtte Musso lini de evcntueele vrees van strcng-reli- gieuze kringen met betrekking lot de op voeding van de jeugd uit den weg te rui men. Men dient zich op het zuiver prak tische standpunt te stellen, dat slechts de Staat in staat is de algemecne verzorging van het onderwijs, zelfs het godsdienston derwijs te behartigen. Bij de tegenwoordige economische toestanden kan de familie meestentijds zeer weinig voor.de opvoeding harer kinderen doen. Hoe overigens de te genwoordige regeering over het opvoedings- vraagstuk denkt, bewijst de omstandigheid dat het fascisme zelfs een katholieke uni versiteit heeft toegelaten. Mussolini sornde vervolgens nogmaals de nadeelcn op, welke de toestand tot dus verre voor den Italiaanschen staat heeft gehad. Toen hij eraan herinnerde dat een buitcnlandsche mogendheid zich uitbundig over den twist tusschen Vatikaan en Que- rinaal heeft verheugd en hem heeft uitge buit, verhief de geheele Senaat zich van zijn zetel en bracht Mussolini een groote ovatie. Met betrekking tot de in den loop der debatten gemaakte opmerking dat de vrede tusschen Kerk en Staat niet lang kan du ren, merkte Mussolini op dat het feit, dat er drie jaren lang over de afzonderlijke artikelen der verdragen is beraadslaagd, voldoende waarborgen biedt dat de vrede duurzaam zal zijn. Voor het overige be hoeft men er zich niet over te verwonderen wanneer er nog mecningsverschillen en con flicten mochten ontstaan. Het leven berust immers op spanning en tegenstellingen. Wanneer aan beide zijden slechts op recht schapen wijze wordt opgetreden, zal men ook in de toekomst alle moeilijkheden over winnen. Het fascisme heeft de Kerk op eer lijke manier de hand gereikt, doch denkt er niet aan haar den geheelen arm te laten. Na de rede begon de nominale stemming over de vraag of het Huis tot een artikels- e wij ze discussie zou overgaan. Slechts zes Senatoren stemden tegen, terwijl de ande ren, van wien werd aangenomen dat zij tegenstanders waren, niet aan de zitting deelnamen. De verdragen goedgekeurd. Rome, 25 Mei. De Senaat heeft heden de overeenkomsten met 315 tegen zes stem men aangenomen. Er namen 321 Senatoren aan de stem ming deel. DE UITWIJZING VAN GROSSMANN. Uit overwegingen van humani teit opgeheven. In de quaestie der uitwijzing van Gregor Grossmann, den correspondent te Berlijn van de „Pravvda", heeft de minister van Binncnlandsche Zaken aan den poli liepre sident te Berlijn doen weten, dat indien het juist blijkt, dat Grossmann sedert 1893 in Duitschland woonachtig en reeds 66 jaar oud is, dat zijn echtgenoote zwaar zenuw ziek is en zijn beide zoons Duitsche hooge- scholcn bezoeken, hij er uit overwegingen van humaniteit in toestemt dat de uitwij zing wordt opgeheven en Grossmann het verblijf in Duitschland verder wordt toe gestaan. De minister verzoekt den politie president verder, Grossmann bij bet mede- deelen van de opheffing der uilwijzing te waarschuwen dat hij voor het doorgeven van het gewraakte telegrafisch bericht aan de „Pravvda" de verantwoordelijkheid draagt ook al heeft hij het niet zelf gere digeerd. DE BELGISCHE VERKIEZINGEN. Een kalm verloop. Brussel, 26 Mei (V. D.) lu liet alge meen zijn de heden in België gehouden al gemecne verkiezingen voor de Kamer rus tig verloopcn zonder dat, naar tot nu toe bekend is. incidenten hebben plaats ge had. liet was vandaag zeer warm en dc daaruit voortvloeiende loomheid heeft haar stempel op het verloop der stemmingen ge- drukl. Béeds beginnen de eerste uilslagen .binnen te koinen, maar aan deze cijfers kan nog niet veel waarde worden toegekend. Prins Charles bracht hedenmorgen zijn stem uit in het hem toegewezen stembu reau, dat gevestigd was in een der gemeen tescholen van Brussel. Hij arriveerde zon der eenig vertoon te voet en in civiel aan het stembureau. Koning Albert heeft niet gestemd. Verbittering tegen de vermakelijk heidsbelasting. Berlijn, 25 Mei. Heden had een verga dering plaats van het bestuur van de ver- ecniging van directeuren van bioscopen in Berlijn-Brandcnburg, waarop ook de niet aangesloten bioscopen vertegenwoordigd waren. Een bespreking werd gewijd aan den nood, waaronder de bioscopen gebukt gaan als gevoV van de langdurige koude en de griepepidemie, die hebben geheersebt, en de stedelijke verordeningen, waardoor de bioscopen hun inkomsten sterk hebber, zien verminderen, en aan de afwijzende houding van het gemeentebestuur tegen over het verzoek om de vermakelijkheids belasting te verminderen of op te heffen. Een motie werd aangenomen, waarin wordt gezegd dat thans de toestand voor de bios copen van dien aard is, dat sluiting van de bioscooptheaters niet meer te vermijden is. In verband rnet de verplichting tot het na komen van loopende conraclcn zal deze sluiting echter eerst tegen 1 Juli plaats hebben. Alle employés zijn onmiddellijk te gen 30 Juni opgezegd. Een commissie van zes leden werd benoemd om direct maat regelen te nemen, in verband met de slui ting noodig. DE SOC.-DEMOCRATISCHE RIJKSPARTIJDAG. Müller en Eraun over hel socialisme. Maagdenhui- g, 2 CM e i. (H. N.) Van daag is le Maagdenburg de sociaal-demo cratische rijkspartijdag gehouden, nadat Zaterdagavond reeds vergaderingen van het partijbestuur en van de commissies wa ren gehouden. Door de verschillende afdee- lingen zijn niet minder dan 175 moties in gediend, waarvan er ongeveer vijftig opliet rijksweerprogramma betrekking hebben. Saksen beeft een motie ingediend tot af keuring van de tot nu toe gevolgde regee- ringspolitiek. Uit het uitgebreide verslag blijkt, dat er einde 192S 8916 plaatselijke afdeelingcn zijn, wat 454 meer is dan einde 1927. Het aantal leden is met 70,000 voor uitgegaan tot 937,000. Voor de rijksdagver kiezingen van 1928 zijn 2y. millioen mark uitgegeven. Sedert 1924 hebben de uitga ven voor verkiezingsdoeleinden bijna 8lA millioen mark bedragen. Bij de verkiezin gen van verleden jaar zijn niet minder dan S2 millioen gedrukte stukken verspreid. Vandaag werd een groote optocht in de stad gehouden, waaraan vertegenwoordi- gers en vereenigingen uit alle deelen van het rijk deelnamen. Op de vergadering zelf werden toespraken gehouden door rijks kanselier Muller en de Pruisische minister president Braun, die beide opkwamen te gen de bewering, dat de dag niet meer ver re is, dat de sociaal-democratie afgedaan zal hebben. Wat Bismarck's sociale wetten cn de toenmalige overheid niet klaar heb ben kunnen spelen, zullen ook de rechtsche partijen van thans niet lot stand brengen. Beide deden een beroep op de vergadering orn het rijk cn de constitutie van Weimar in stand te houden. DE CONFERENTIE DER DESKUNDIGEN. Een minder afwijzend ant woord van Dr. Schacht ver wacht? Parijs, 20 Mei (ÏI.X.) De deskundigen der schuldeischersstatcn hebben vanmorgen onder voorzitterschap van Owen Young een vergadering gehouden, waarin zij kennis namen van dc verklaringen, die Dr. Schachl zoowel tegenover Owen Young, als ook te genover andere gedelegeerden heeft geuit. Als antwoord op het memorandum der geallieerde deskundigen van 21 Mei. Aange zien dr. Schacht nog geen antwoord heeft doen toekomen hebben dc geallieerde des kundigen volstaan met er kennis van tc ne men, dat dc onderhandelingen tusschen dr. Schacht cn Owen Y'oung worden voortgezet. Owen Y'oung wil een laatste paging doen cm van Dr. Schacht een minder afwijzend antwoord te ontvangen. Men hoopt?1 dat dr. Schacht morgen schriftelijk op het memo randum zal antwoorden, waarna dan de ge allieerde deskundigen hun houding verder zullen kunnen bepalen. TWEE SPOORWEGONGEVALLEN IN FRANKRIJK. Een machinist gedood. Parijs, 25 Mei (V.D.) Toen de D-trcin Parijs—Bordeaux gisteravond reeds op volle snelheid zich van de hoofdstad spoedde, be merkte dc machinist tot zijn ontzetting, dat talrijke stcencn tegen dc spoorwagons op vlogen. Bij nader onderzoek bleek hem, dat de voorste as van den locomotief uit de rails gcloopen was en reeds een 2 K.M. lange voor gemaakt had. Terstond bracht hij den trein tot staan. Er werd om een liulptrcin ver zocht, die met volle vaart zich op weg be gaf. Plotseling bespeurden passagiers van ticzcn trein, dat een vonkenregen zich boven hun wagons ontlastte cn dat groote brokken steenkool door dc lucht vlogen. Men trok aan de noodrem cn ijlde naar dc locomotief. Het bleek, dat dc ketel cn het voorste ge deelte van den locomotief ingedrukt waren cn dat liet water aan alle kanton wegstroom de. Van dc machinist cn den stoker ont brak elk spoor, totdat men door een ge kreun, afkomstig van ccn honderdtal me ters terug, op hun toestand opmerkzaam werd gemaakt. De machinist bleek op slag gedood te zijn, terwijl do ander met ccn in gedrukten schedel in hopeloozen toestand tiaar liet ziekenhuis werd vervoerd. Generaal Yen Sbtsjang wil niets van hem welen Maarschalk Feng heeft zich Donderdag lot dictator van Noord-China laten uitroe pen. Hij heeft het bevel over alle troepen in Noord-China op zich genomen en maar schalk Yen Si-tsjang gelast onmiddellijk zijii leger te concentreeren. Generaal Yen Si-tsjang heeft evenwel telegrafisch aan maarschalk Feng geant woord. dat hij de regeering te Nanking trouw blijft en niet zal toestaan, dat de troepen van Feng zonder strijd Peking be zetten. Volgens een bericht uit Hongkong is de voorzitter van de provinciale regeering van Kwantoeng. die wegens ziekte geruimen tijd in Hongkong heeft vertoefd, weer her steld en naar Kanton teruggekeerd, hetgeen als een bewijs wordt beschouwd, dat de veiligheid in Kanton geheel verzekerd is. De spoorwegdiensten zijn weer hervat. De Kantonneezcn hebben een nieuwe overwinning behaald te Ilojoen in Oost- Kwantoeng en drijven nu de Kwangsi- troepen terug naar Iviangsi. Men verwacht, dat de Foekientroepen Swatau binnenkort zullen innemen, waarheen de verflagen Kwangsi-soldaten zich verleden week heb ben teruggetrokken. De Kanlonneezen be weren, dat do Kwangsilegers geheel uit eengedreven zijn en niet langer weerstand kunnen bieden. De Kanton-afdeeligen drin gen Kwangsi binnen en vertrouwen, dat de provincie binnen een maand onderworpen zal zijn. Bij de jongste gevechten zijn de voor naamste officieren van de Kwantoeng- en Kwa rif si-legers gedood. Generaal Pei Tsjoeng-sji, de jonge Kwangsi-leider, die indertijd de nationalistische soldaten in Noord-China heeft aangevoerd en nog een Kwangsi-generaal zijn ernstig gewond, ter wijl een derde Kwangsi-generaal is gevan gen genomen. weerbericht. Hoogste barometerstand: 76$2 ie Ya rdö. Laagste barometerstand: 757.8 ic Marseille. Verwachting tot den avond van 2S Mei: Zwakke tot matige N. tot O. wind, licht tot half bewolkt, warm en droog, behoudens onweer. 5000 huizen overstroomd en vele schepen vermist Ten gevolge van wolkbreuken in de pro vincie Foekoesjima zijn .12 menschen ge dood en is groote schade aangericht aan huizen en aan den oogst. Er zijn 5000 hul zen overstroomd en 38 bruggen vernield. Op verschillende punten zijn de spoorwegen beschadigd. Dg schade wordt op 5 millioen yen geschat. Verder worden, naar verluidt, 17 visschersschepen vermist. Dr. MENGELBERG EN DE FISCUS. Een conferentie met minister De Geer. liet llbld. meldt Uit welingelichte kringen in Den Haag vernemen wij, dat j.l. Donderdag op het Dep. van Financiën minister De Geer heeft geconfereerd met den burgemeester van Amsterdam, den heer De Vlugt; laatstge noemde was vergezeld van den directeur der gemeentebelastingen, dr. Stapel. Bij dit onderhour werd de quaestie van den aan slag van dr. Mengelberg behandeld. Omtrent deze bespreking, die, naar wij meencn te weten, werd gehouden op ver zoek van den minister van financiën, kon men ons bij nadere informatie slechts me- dedeelcn, dat thans zeer binnenkort een decisie op de rekesten van dr. Mengelberg kan worden tegemoet gezien. DE „ROTHE FAHNE." Het verbod tot verschijnen verlengd. De politie-president te Berlijn heeft de „Rothe Fahne" wederom voor den duur van vier weken verboden. Ilij laat zijn bewering, dat hij een onwettige zoon is van prinses Hermine vallen Voor de rechtbank te Keulen is het pro* ces behandeld tegen den 29-jarigen koop man Karl Hartung, die door te beweren een onwettige zoon van prinses Hermine, de tegenwoordige echtgenoote van den ge wezen keizer, te zijn, er in was geslaagd verschillende personen op te lichten. Tot zijn slachtoffers behoorde o. a. do particuliere secretaris van prinses Hermi- ne. Deze laatste werd in het proces als ge tuige gehoord. Wunderlich verklaarde in opdracht van prinses Hermine inderdaad aan beklaagde een brief to hebben ge stuurd, waarin hem een groot bedrag werd beloofd en waarin de prinses tevens verze kerde, dat ze Hartung verder zal helpen. Prinses Hermine heeft trouwens herhaal delijk kleine bedragen aan Hartung ge stuurd, maar alle betrekkingen met dezen verbroken, nadat de communistische pers zich met de aangelegenheden was gaan be moeien. Op een vraag van den voorzitter bevestigde Wunderlich, dat ook de kosten van een operatie, die Hartung moest on dergaan en van zijn verpleging in een zie kenhuis, aan Hartung zijn betaald. Har tung heeft herhaaldelijk in Doorn vertoefd. Hartung zelf vertelt nog, dat hij in bijzon dere opdracht van het gewezen keizerlijke huis werkzaam is geweest cn als koerier herhaaldelijk brieven van dc kanselarij van dit huis aan enkele bekende persoon lijkheden als Ilugenberg, graaf Westarp en graaf Solenberg heeft bezorgd. In het ver dere verloop van liet proces verklaarde Hartung, dat hij zijn bewering, dat hij een onwettige zoon van ex-keizerin Hermine is, niet staande kon houden Nadat ver schillende getuigen waren gehoord, eischt® het O. M. wegens bedrog in tien gevallen, een gevangenisstraf van 1 jaar en 7 maan den en 3 jaar verlies van de burgerlijke rechten. Het vonnis luidt: 1 jaar en 1 maand ge- gevangenisstraf en verlies voor den tijd van drie jaar van de burgerlijke rechten. ERNSTIG MOTORONGEVAL. Motorrijder ernstig gewond. Duo rijder gedood. Essen, 26 Mei (H. N.) Zaterdagnacht werd een motorrijwiel door een auto aange reden, met het gevolg, dat dc motorbestuur der, zoo ernstig gewond werd, dat hij in het Ziekenhuis van Steel cn moest worden op genomen, terwijl zijn begeleider gedood werd. De auto reed door zonder zich om dc ver ongelukten tc bekommeren. ITet is nog on bekend, welke auto dit is geweest. DE LEDEN VAN DE SCALA-OPERA UIT MILAAN TE BERLIJN. Receptie van het gemeente bestuur. Berlijn, 2i Mei. (II. N.) Ter cere van het gezelschap van de Scala-opera te Mi laan. dat de volgende dagen gastvoorstel- lingen te Berlijn geeft, hield liet gemeente bestuur van Berlijn een receptie, welke door den dirigent Toscanini cn de meeste leden van het gezelschap, benevens door lal van autoriteiten, ambtenaren van het ministerie van buitenlandsche zaken, diplomaten en leden van de Italiaansche kolonie werd be zocht. Bij het feestmaal hield de burge meester van Berlijn een toespraak om de gasten te begroeten, waarbij hij op de eeuwenoude betrekkingen tusschen Berlijn en Milaan wees. Do burgemeester van Mi laan, Marchese di Capitani, dankte uit naam van de gasten voor de hartelijke ont vangst te Berlijn.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1929 | | pagina 1