DË EEMLAtfDEU Verhuring van Lips safe-loketten WILLEM GROENHUIZEN Uw gouden en zilveren werken VERLIEZEN VAN DE CONSERVATIEVEN Vrijdag 31 Mei 1929 27e Jaargang No. 279 BUITENLANDSCH OVERZICHT KONING GEORGE WEER ONGESTELD PRESIDENT HOOVER EN DE ONTWAPENING N.V. MIDDENSTANDS-BANK Deskundige voorlichting bij den aan- en verkoop van Effecten. Verzilveren van coupons Handelscredieten Incasseeringen Spaar-deposito's rente 4 9 uur 40 min. BRUG IN DE LUCHT GEVLOGEN ENGELAND KIEST ZIJN LAGERHUIS AMERSFOORT5CH DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS J maanden voor Amersfoort f 2.10, pe» maand f 0.75. per ttcek (met gratia verrekering tegen ongelukken) f 0.17J/* Binnenland franco per post per 3 maanden f 3.-. Afzonderlijke nummers f 0.05. POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERG 515 DIQECTEUR-UITGEVEQ: J.VALKHOFf PRIJS OER ADVERTENTIEN van 1—4 regels I 1.05 met inbegrip van een bewijsnummer. elke regel mee» f0.25. Ltefdadlghelds-ndvertentië» voo» de Ihclft van den prijs. Kleine Advertentiëo wKE1T]ES" bi") vooruitbetaling »~3 regel» '50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen 1 I.— Bewijsnummer extra 0.03 Een verkiezingsmanoeuvre der Engelsche conservatie- ven. Eeu brief uit Downing Street. Bij de vorige verkiezingen in Engeland, vijf jaren geleden, heeft de conservatieve partij veel profijt getrokken van de publi catie. op het geschikte oogenblik, van een brief, dien de bekende Rus Sinofjef heette geschreven te hebben en waardoor de ar beiderspartij leelijk in opspraak geraakte. Of die brief vervalscht was dan wel echt, is nooit uitgemaakt, maar het resultaat der openbaarmaking was. dat de Labour Partij ontzaglijk veel stemmen verloor, terwijl de conservatieven overeenkomstige successen boekten. Ook nu is er. evenals in 1921. plotseling een brief opgedoken. Onlangs heeft een Engelsch caricaturist het conservatieve hoofdkwartier voorgesteld, wachtend op de aankomst van een nieuwen brief van Sinof jef, die reeds één keer zulke goede diensten heeft bewezen. De nieuwe brief is echter difrnaal door Stanley Baldwin, den huidigs» conservatieven premier, zelf opgesteld. Hij doet daarin een laatste beroep op de kiezers, die eraan worden herinnerd, dat alleen een conservatieve regeering het land de con tinuïteit der politiek en de stabiliteit, welke het land noodig heeft, kan waarborgen Deze brief van Baldwin, met eigen hand geschreven, werd gefacsimileerd en in den yorm van kaarten aan de kiezers gezonden. Het bedenkelijke van liet, geval is nu. dat 'de brief op het officieele papier van Downingstreet is geschreven, dat links boven het koninklijke wapen met liet om- Schrift „Prime Minister' draagt. Dit ko ninklijke wapen ziet men natuurlijk ook op het facsimile en hiertegen richten zich 'de aanvallen, die uit dezen hoofde op den eersten minister worden gedaan. Zeer te recht merkt de Frankf. Ztg. op, dat met name door het koninklijke wapen de ver- kiezingsoproep den indruk wekt, alsof deze de sanctie van den staat heeft verworven. Dit wordt als een ernstige schennis der ver- kiezingsetiquette beschouwd. De liberalen en socialisten zullen niet nalaten deze inanoeuM-e scherp te kritiseeren. omdat het gebruik van het officieele briefpapier hun tegenstanders, vooral wat de naïeve kiezers betreft. voordeelen verschaft en. van hun kant zullen zij trachten munt le slaan uit hei gebaar van don premier. Tegen de bewering, dat Baldwin onget.vij Teld het briefpapier zijner woning, Downing Street nr. 10. mag gebruiken voor persoon lijke mededeelingen. zooals deze verkiezings oproep er een is. wordt ingebracht, dat het particuliere papier van Downing Street nr. 10 overigens niet het koninklijke wapen 'draagt. De zondiging tegen de etiquette is wel het scherpste verwijt, dat in verband met Baldwin's brief wordt geuit Van de Zijde der liberalen wordt er ook nog de aan- dacht op gevestigd, dat volgens de „geschre- .Ven" wet naam en adres der drukkerij op 'elk verkiezingsbiljet en vlugschrift moeten worden aangegeven. Het aan \e!e duizen den kiezers gezonden facsimile van Bald win's brief bevatte niet den naam der 'drukkerij, waar het, is gemaakt Maar deze zonde is niet van al le groot belang, want 'de strekking der wet is. dat de oqrspong Van propagandageschriften kan worden op gespoord en in liet onderhavige geval wordt deze niet verheimelijkt. Het is wel de moeite waard te vermelden, 'dat ook de conservatieve Evening News Van oordeel is. dat Baldwin's houding niet geheel door den beugel kan. liet blad schrijft namelijk over bet gebruik van bet briefpapier: Dit is volkomen misleidend en maakt, met opzet of niet. de populariteit van 't koninklijke huis dienstbaar aan het, voor deel van écn enkele partij''. Hij moet te bed blijven Londen, 3 0 Mei. (II. N.) De koning van Engeland is weer ongesteld geworden, en moet te bed blijven HEVIGE AARDBEVINGEN IN VENEZUELA. Groote verwoestingen aangericht. 20 personen omgekomen. Londen, 30Me i. (H.N.) Volgens een be richt uit Buenos-Aires zijn in de provincies Mcndoza. San Louis en Cordova hevige aardschokken gevoeld. Uit San Rafael zijn geneesheeren naar Villa Real vertrokken, waai' aardbevingen hebben plaats gehad en talrijke personen gewond zijn. Het dorp Villa Tuel is voor de helft verwoest. Hier zijn twintig personen om het leven geko men. Het aantal gewonden is nog niet be kend. doch moet groot zijn. Er brak brand uit. waardoor verscheidene huizen verwoest werden. Een brug is ingestort. De scholen moesten worden gesloten, daar er gevaar bestond voor instorliög. Ook In Las Malvinas zijn vele huizen verwoest. Woorden, die hoopvol stemmen N e w-Y o r k 3 0 Mei. (V. D.) President Hoover heeft heden een ontwapeningsrede te Arlington gehouden, waarin hij o. m. verklaarde: Op het oogenblik worden gelijk nooit te voren in vredestijd allerwege voor bereidingen ten oorlog getroffen, als had de menschheid niets van den grooten oor log geleerd. Dit alles ondanks de onder- teekeningen van het Kelloggpacl door een veertigtal volkeren. Pessimisten noemen «iit pact dan ook een manoeuvre der staats lieden, steunend op de verwachtingen der menschheid. Met dit standpunt kan Hoover zich echter niet vereenigen. Wonneer rnen wil, dat het Kelloggpact zijn hooge missie vervult, moeten Amerika en andere'groote mogendheden de consequentie aanvaarden en tot daden overgaan. Om te beginnen moet Amerika, als het eerlijk wil zijn, zijn bewapening en die der overige wereld al-, leen bezien uit het oogpunt van verdedi ging en non-agressie. Desondanks is elke belangrijke natie bezig zijn vloot te ver sterken. Achterdocht verdwijnt slechts zeer langzaam uit de wereld. voor Amersfoort cn Omstreken Langegracht No. 4 - Telefoon 304 AMERSFOORT Directie: A. H. MARTENS. HOOVER. Langestraat 43 Het juiste adres voor Telefoon 852. NOODWEER IN DUITSCHLAND. G1 a z, 30 Mei (V.D.ï Gisterenmiddag woedde boven de districten Glaz en Ilebel- schwerdt een hevig onweer, dat gepaard ging met sterken regenval, zoodat de beken sterk zwollen, zuilen de oevers traden en groote schade aanrichtten. Te Ober-ITanns- dorf werd een kweek erij geheel door het water vernield en te Neu-Butzdorf werd een boerderij door den bliksem getroffen cn brandde tot den grond toe af. Te I-I einzen* dorf werd een vrouw door den bliksem ge troffen en op slag gedood GESTOLEN KUNSTSCHATTEN TERECHT. Sieraden nit de verzameling der Habsburgers. Parijs, 30 Mei. (II. X.) In Xoord- Afrika zijn stukken afkomstig uit de kunst schatten van de Habsburgers ontdekt en in beslag genomen, die twee jaar geleden te Wecnen ontvreemd zijn. Deze werden thans aan een Marokkoansch handelaar te koop aangeboden. Het betreft hier diademen en een collier van zwarte paarlcn, waarvan de waarde op 1 millioen gulden wordt geraamd. HITTEGOLF IN AMERIKA. Verschillende slachtoffers. Londen, 30 M e i. (II. N.) De hittegolf in bet Oosten der Yeieenigde Staten heeft reeds verscheidene slachtoffers gemaakt. Te New York werden gisteren drie perso nen door een zonnesteek getroffen. Bostoio meldde te twee uur in den mid dag een temperatuur van 92 gr. I INTERNATIONA AL KATOEN- CONGRES. Londen, 30 Mei. (IT. N.) Op het inter nationale katoencongres, dat binnenkort te Barcelona zal worden gehouden, willen de Engelsche vertegenwoordigers aan den in ternationalen bond van katoenspinnerijen een voorstel doen tot invoering van de 4S- urige arbeidsweek in de katoenspinnerijen. Dit besluit der ondernemers wordt door de leideis der vnkvereeuigingen, die reeds se dert jiaren op de invoering van den 8-uri- gen werkdag volgens do overeenkomst \an Washington hebben aangedrongen, als een belangrijke stap voorwaarts begroet DYK7AMIET-AANSLAG IN SLEESWIJK- HOLSTEIN. Hamburg. 30 Mei (V. D.) In den af- geloopen nacbt te kwart over één werd op het huis van den leeraar Lempfert. te Ho- lienwestedt, district Rendsburg in Slees- wijk-Holstein, een bomaanslag gepleegd, evenals eenige weken geleden op het huis van den Landraad te Itzehoe. De bom was met. dynamiet of een soortgelijke spring stof geladen on veroorzaakte veel scliadc aan het. gebouw, dal, gedeeltelijk vernield werd ook bet dag werd beschadigd, Al Je ruiten werden ingedrukt, terwijl een auto eveneens zwaar beschadigd werd. Van de daders ontbreekt elk spoor BLOEDBAD IN DE WOESTIJN. J e r u z a 1 e m, 29 Mei. Ten Zuid-Oosten van El Earar in Centraal-Arabië heeft eeu zeer bloedig gevecht plaats gehad tusschen Xedsjd-stammcn. Volgens te Beiroeth ont vangen berichten was trouweloosheid van de zijde van den Jelawah-stam welker leden aanhangers zijn van Bin Sa'oed. oorzaak v£»n den strijd. 1 De le ien van den Afmaan-stam. wier sjeik eem der voornaamste leiders is van deai opstand tegen den konin£ det*-Wahlia- bieten. waren van hun grondgebied ver bannen. Hiervan maakten de Jelawahs. die rieds lang op voet van vijandschap met den Ajmaan-stam verkeerden, gebruik, hun oude tegenstanders aan te vallen. X'aar er- luidt. zijn bij het buitengewoon hevige ge vecht. dat hierop volgde, circa duizend man gesneuveld. 'Tel.l WEERBERICHT. Hoogste barometcrstand 773.1 tc Vestman oer. Laagste barometerstand: 753.S te Wiaby. Verwachting tot den avond van 1 Juni: Matige lot zwakke aanvankelijk X. tot X'. O. wind, later wellicht ver anderlijk, zwaar tot half bewolkt, waarschijnlijk droog, weinig ver andering in temperatuur. Talrijke dooden New-York. 30 Mei. (Y.D.j Keu in aan bouw zijnde brug over een rivier in den staat Yersey is, naar uit Yersey-City ge meld wordt, tengevolge van een ontploffing door onbekende oorzaak in de lucht ge vlogen. Een groep arbeiders werd onder de puinhoopen bedolven. Vijf hunner konden ernstig gewond geborgen worden cn naar een ziekenhuis vervoerd. Van deze vijf ar beiders verkeeren twee in levensgevaar, li arbeiders zij nog steeds onder de puinhoo pen bedolven. Een nader bericht van i dooden en 1". geredden. De laatste» hebben allen min of meer ernstige arm- of beenbreuken, terwijl cok de longen zijn aangedaan. MET EEN ZEILBOOTJE NAAR AMERIKA. R e r l ij n, 2 9 Mei (V.D.; Volgens een be richt uit de Berlijnsche bladen is dc Duit- scher Paul Muller, die in een kleine zeil boot den Oceaan overgestoken heeft, met zijn boot na een zeVendaagsche gevaarlijke reis van Havanna in Miami (Florida) aan gekomen. Binnen enkele dagen zal hij zijn reis naar New-Yörk voortzetten. DE DUITSCHE RIJKSSPOORWEGEN. Een moeilijke toestand. j Berlijn. 2 9 Mei. (II.N.) In het verslag van de rijksspoorwegmaatschappij wordt gezegd, dat de financieels toestand in het afgelóopcm jaar zeer gespannen is geweest. Het evenwicht in do ontvangsten en uitga ven kon slechts gehandhaafd worden door eert ongcwenschte beperking der uitgaven voor het materiaal. Hetzelfde geldt voor de nakoming van de bijzondere verplichtingen welke aan de rijksspoorwegen zijn opge legd. In de eerste 4 maanden van het nieu we jaar zijn de ontvangsten tengevolge van de vorstperiode 30 millioen mark bij de raming ten achter gebleven, terwijl de uit gaven gestegen zijn. Bij de/en ongunstigen toestand is het niet mogelijk een verhoo ging der uitgaven voor het personeel le bewilligen, wat het geval zou zijn bij een gevolg geven aan de scheidsrechtelijke uit spraak voor het spoorwegpersoneel. De uitvoering van deze scheidsrechtelijke uit spraak zou hoogere uitgaven tot een to taal van -millioen mark niet zich bren gen. waarvoor bij de tegenwoordig gel dende tarieven geen dekking voorhanden zou zijn. Een verdere stijging der uitgaven zou slechts bestreden kunnen worden door een verdere beperking van de uitgaven voor het materiaal, wat eveneens onmoge lijk is. ERNSTIG SPOORWEGONGELUK IN CHINA. Peking, 3 0 Mei. (V. D.) Nabij Kalgan is op het station Futschian de Chineeschc Noord Express ontspoord. Negen wagons zijn totaal verwoest. De machinist werd ge dood. Tot nu toe werden 21 dooden cn 30 gewonden geteld. Ten onderzoek naar de oorzaak wordt ingesteld. STAKING VAN TABAKSARBEIDERS IN BULGARIJE. Ernstige omvang der beweging. Ween en, 3 0 Mei. (II.N.) In Bulgarije heeft de staking der tabaksarbeiders zich uitgebreid, zoodat thans het totale aantal stakers 20,-000 bedraagt. Dc regeering heeft ee.n bemiddelaar naar liet gebied van de slaking gezonden, wiens pogingen echter tot nu toe geen succes hadden, aangezien de ondernemers verlangen, dat voor de on derhandelingen eerst het werk in vollen omvang zal worden hervat. Te Sofia zou een vergadering worden gehouden om tot de algemeane staking aan te sporen, doch deze vergadering is door de politie verbo den. Incidenten hebben zich tot nu toe niet voorgedaan. van de Conservatieven 7 zetels gewonnen (Joh- dc ..flappers" in actie De eerste uitslagen Londen, 30 Mei. (V. 1).) De verkie zingsdag zette hedenmorgen in met prach tig weer. Volgens de eer.sto berichten was de deelneming aan de stemming hedenmor gen zeer groot. De meeste werkgevers heb ben hun personeel in de gelegenheid gesteld om tijdens de werkuren Ier stembus te gaan, en alle partijen hebben gepropageerd, dat het een plicht tegenover den staat is, dat men van het gegeven kiesrecht ge bruik maakt. Er zijn 582 districten, waar gestemd wordt, terwijl de universiteiten te zamen elf zetels zullen bezetten In zeven stemdistricten komen de zittende leden zon der stemming in het Lagerhuis terug, aan gezien in deze districten geen tegencandi- daten zijn gestéld. De I abour-candidaat te Rugby is dezer dagen plotseling overleden, zoodat in dit district in de volgende maand een tusselicntijdsche verkiezing moet plaats vinden. Zooals gemeld bedraagt bet aantal kiezers ongeveer 28 millioen, waarbij 7 millioen nieuwe kiezers zijn. waarvan meer dan 5 millioen vrouwen, die voor de eerste maal stemmen. Dit aantal is zoo groot door liet aannemen van de wet op do ..flapper vole", waardoor ook vrouwen liet kiesrecht op 2l-jarigeu leeft tijd kregen. In totaal is liet aantal vrouwelijke kiezers ongeveer an derhalf millioen grooter dan bet aantal mannelijke. Voor de 607 beschikbare zetels zijn in totaal 1719 candidatcn gesteld. In het parlement, dat thans ontbonden is, had den de conservatieven 396 zei els, de, Labour Party 160, de Liberalen 17 en de Onafhan- kelijken 7 zetels, terwijl zes zeiels niet be zet waren. De invloed, dien het stemrecht der vrou welijke kiezers op het lot der partijen zal hebben, is volkomen dubieus. Sir William Toynson Ilicks, die in liet parlement de uit breiding van het stemrecht heeft verde digd, verklaarde heden in een interview: ..De nieuwe vrouwelijke kiezers doen hun plicht zooals te verwachten was; zij blijken de juiste opvatting van het stemrecht te bezitten, cn toonen het waardig te zijn. Hoe zij stemmen is natuurlijk hun geheim, doch voor zoover mij bekend is volgen zij ge trouw de familietradities en de jonge meis je-s stemmen over het algemeen geheel zoo als vader en moeder!" In den loop van den nacht en in de vroege morgenuren zullen meer dan 200 uitslagen bekend kunnen zijn. De restee- rende 400 verkiezingsuitslagen zullen mor gen worden medegedeeld. Minister-president Baldwin is eerst hedenavond in Londen gearriveerd om in Downingstreet hot resultaat der verkiezin gen af te wachten. Van de ministers is al ken Evans (Oorlog) afgevaardigde voor een Lonrlensch district, hetgeen gevoegd bij de afwezigheid ook van de partijleiders maakt, dat de belangstelling te Londen zelf niet bijster groot is Rustig verloop. Zoowel in de morgen- als in de middag uren is de verkiezing in Engeland rustig verloopen. Voor de stemlokalen zijn ner gens oploopen te bespeuren. Merkwaardi gerwijze is de uitslag van zelfs als volko men zeker geachte kieskringen onbereken baar geworden, doordat, de „flappers" spot ten met alle berekeningen en dikwijls ge heel onverwachte uitkomsten te zien geven. Vier personen zijn aan een beroerte over leden, terwijl zij zich in het stembureau bevonden. De indruk is, dat de deelneming van de vrouwen aan de verkiezingen groo ter was dan die van de mannen. De stem bussen sluiten in de meeste districten eerst tegen 9 uur. in de kleinere landelijke dis tricten om 8 uur. zoodat vóór 11 uur geen uitslagen te verwachten zijn. De eerste uitslagen. Volgens de te half elf bekende uitslagen hebben de conservatieven reeds 7 zetels, de liberalen 1 zetel, de arbeiderspartij 3 zetels verkregen. Over 11 zetels is dus reeds be slist. De liberalen hebben 1 zetel gewon nen. dc arbeiderspartij 2 zetels. De conser vatieven hebben deze drie verloren. De om middernacht bekende uitslagen waren als volgt Conservatieven 17 Arbeiderspartij 17 Liberalen 1 en nafhankelijken Op dit oogenblik had de Arbeiderspartij r en van de liberalen 1 zetel. De liberalen van j de conservatieven één zetel en dc onafhan- k'elijken van de conservatieven twee zetels, zoodat de conservatieven er thans 10 ze tels op achteruit' zijn gegaan. De Labour parly beeft niets verloren. De liberalen heb ben één zetel minder en dc onafhnnkelijkcn zijn gelijk gebleven. Williams, de onder minister van de „Board of Trade'", is ver slagen door een socialist. Sir Vivian Hen derson, onderminister van binuenlandsche zaken, is eveneens door een socialist ver slagen. Verder is gekozen Sir Lnming Worthmg- lon Evans. De stand heden nacht 1 uur was: Conservatieven 42. Arbeiderspartij 61 Liberalen 6 en de Onafhankelijke» 3 Hoare, de minister voor luchtvaart, i* herkozen. De vakvereenigingsleiders Turner cn Miss Wilkinson zijn herkozen. Baldwin heeft reeds een kabi net gereed. Londen, 30 M e i. (V.D.) Het Engelsche kabinet zal Maandag a.s. weer bijeenkomen en traditiegetrouw aan den koning zijn ver- zook om ontslag overhandigen. In het geval van een conservatieven-overwin ning. zal het kabinet opnieuw gevormd worden. Baldwin heeft daarom zijn nieuwe kabinet reeds samengesteld. Voor verschillende belangrijke posten zijn wijzigingen beraamd, die eerst nog ge heim worden gehouden. Mochten de conser vatieven een nederlaag leiden, dan zal Baldwin reeds Zondag den koning zijn ont slag overhandigen. Lort den, 31 Mei. (V.D.) Om 2.21 hadden de conservatieven 44 zetels verloren en daartegenover geen nieuwe gewonnen. De socialisten hadden 45 zetels gewonnen en 1 verloren. De liberalen 7 gewonnen en 8 ver loren. De stand was toen Conservatieven 63. Labour 100. Liberalen 11. Onafhankelijken 4. Austen Chamberlain is ternauwernood aan een nederlaag ontsnapt. Hij had slechts de zeer geringe meerderheid van 43 stem men boven de in zijn district concurreeren- do labourist.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1929 | | pagina 1