DÉ EEMLANDEö WILLEM GROENHUIZEN De voorraad Tafelzilver is rijk, DIRECTEUR-UITG EVER! J.VALKHOFF Maandag 3 Juni 1929 27e Jaargang No. 281 Nabetrachting over den Gemeenteraad BUITENLANDSCH OVERZICHT DEBOSCHBRANDENOP SACHALIN Tel. 852 Langestraat 43 Juwelier. MACDONALD BEREID TE REGEEREN Amerika is vol belangstelling DE PAR1JSCHE REGELING Opsfelliog van 't rapport DE BREUK TUSSCHEN NANKING EN MOSKOU China ontzenuwt Ruslands kritiek ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden voor Amersfoort f2.10, per maand f 0.75, per week (met gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.17'/,. Binnenland franco per post per 3 maanden f3.-. Afzonderlijke nummers f 0.05. POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERG 513 PRIJS OER AOVERTENTIEN van 1*4 regels t 1.05 met Inbegrip van een bewijsnummer, 'egel meer f0.25. Llefdadlghelds-advertenUco voor d« helft van den prijs. Kleine Advertentlcn „KEITJES" bi) vooruitbetaling 1—5 regels 50 cent. elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsco i Bewijsnummer extra I 0.05 In de Raadsvergadering \an Vrijdag avond zijn een (weetal ..vergissingen" her steld. De nu wel zoo langzamerhand be roemd geworden rioleeringswerken van 11. v. Viandenslraat, Vermeerstraat en Bis- schopsweg, hadden een aanmerkelijk voor deel voor de Gemeente opgeleverd door een andere wijze van uilvoering. Zoo heet te het althans. De heer de Maté heeft daar in aanleiding ge\onden eenige juichtonen tc laten hooren over uitvoering in eigen beheer. Of hij deze werken niet van „eigen beheer" kan gesproken worden betwijfelen we. Wij meenden, dat een andere wijze van uitbesteden een goedkoopcre uitvoering had gebracht dan bij publieke aanbeste ding het geval zou zijn geweest. Nu is ech ter achteraf gebleken, dat de aanvankelijk verstrekte cijfers niet juist waren en daar om kwamen B. en W. nu met andere. De l eer Spiekermann liad gehoord, dat ook deze nieuwe cijfers nog geflatteerd waren, maar wethouder Ruitenberg geloofde dit niet. Een positieve ontkenning gaf hij niet, zoodat de mogelijkheid bestaat, dat de heer Spiekermann gelijk heeft. Wel eigenaardig, dat door B. en W. aan den Raad verstrekte cijfers met eenig oorbe kend moeten aanvaard worden. Ben andere „vergissing" bleek begaan Ie zijn bij het voorstel van B. cn W. terza ke van extra afschrijvingen op de gasfa briek over het dienstjaar 192$. Volgens Mr. Stadig is achteraf gebleken, dat de indertijd genoemde objecten niet voor extra afschrijving in aanmerking kwamen, wat z.i. een eigenaardigen indruk gaf. B. en W. deden daar het zwijgen toe en de Raad herstelde thans deze „vergis sing', zonder er verder op in te gaan. Het woonwagenkamp houdt de gemoede ren nog steeds in beweging. Nu er een goed ingericht kamp zal komen, willen B en W. ook rechten beffen voor het. ver blijf der woonwagens binnen de gemeente. Dat is volkomen billijk cn het. tarief dal B. cn W. hadden ontworpen was niet te hoog. Be heer Ilekenkamp meende dat er dan ook nog wel een schepje op kon en zooals later uit de woorden van Mr. Stadig bleek Was het in hoofdzaak te doen om het verblijf te Amersfoort toch vooral niet ie gunstig tp maken. De zwervers ondei de .woonwagenbewoners treft men er echter niet mee, daar volgens de vvc-i de eerste J t dagen gratis zijn en in dien tijd is Amersfoort door hen wel afgewerkt. Maar zij, die door eenigen arbeid nog in hun on derhoud trachten te voorzien (stoelenmat- len, scharen slijpers e.d.) en in zekeren zin de hetere elementen mogen worden ge noemd, zullen er wel door getroffen wor den. Daarom betreuren we dat het tarief van B. cn WA niet aanvaard werd. Bij liet voorstel van 13. cn \V. tot hel ont trekken aan den publieken dienst van een gedeelte van de Sluisstraat, wérd een ver gadering met gesloten deuren gehouden, welke bijna 3IJ uur duurde. Bij herope ning der openbaie vergadering deelde de voorzitter mede, dat dit punt werd aange houden. Hei rapport van de Raadscommissie in zake den stadsautobusdienst vond een gun stig onthaal. Verschillende exploitatievor men zijn door de Commissie bekeken en ten slotte is men tot een Compromis geko men en heeft men den vorm eener Naaml. Vennootschap gekozen, met de Gemeente als voornaamste aandeelhoudster. De Ge meente zal per jaar 10.000 subsidie gege ven en volgens de niet weersproken inter pretatie van den lieer Van Löpkhuyzen is daarmee de zaak gelimiteerd. Voor de vrees van rnr. Stadig of dit maximum van 10.000 op den duur zal zijn te handhaven, bestond dus geen grond, want „gaat het niet voor die 10.000, dan moet de dienst worden ingekrompen, meer is het ons niet waard. Aldus alweer de heer Van J.onkhuyzcn. Hoe begrijpelijk en logisch wij de redeneering van den heer Stadig ook vonden, na die verklaringen was er alle grond liet er eens op te wagen. I n wij hopen, dat de optimistische verwachtingen, 9* welke men blijkbaar van den stadsauto- busdienst heeft, niet zullen worden teleur gesteld. Na afhandeling der agenda kwam de voorzitter nog met twee voorstellen, liet eerste vroeg een crediet van 700 voor liet houden van een cursus voor poli tieagenten in bepaalde handgrepen, waar door Jiet hanteeren van arrestanten ge makkelijker wordt. Aldus geoefende poli tieagenten kunnen dus gauwer en handi ger maken, dal een arrestant binnen is. ITet tweede voorstel vroeg een crediet voor verversching van water in de grach ten. Nu we weer kunnen genieten van het vervuilde en stankverspreidende waiter in onze grachten, is dit zeer toe te juichen. Wij vermoeden, dat het in de bedoeling ligt in samenwerking met andere gemeen ten versch Rijnwater aan te voeren. YVage- ningen heeft n.l voor zijn watervei v er- sching het vorige jaar een pompinstalla- tie geplaatst, waarmee 20 kub. meter Rijn water per minuut kan worden in- of uil- gepompt. Dit water kan door de Grift naar Veenendaal worden gevoerd cn daarmee wordt een doorstrooming yerkeregon naar Ameifoort en vervolgens naar de Bern. De kosten van het inpompen van het Rijnwater door Wageningen zullen 40 per dag bedragen. Wanneer enkele belang hebbende gemeenten samenwerken is dus waarschijnlijk voor een gering bedrag be hoorlijke waterverversching in de beken en grachten kiijgen. Nogmaals de Engelsche ver kiezingen. De arbeiders vormen thans de sterkste partij Geen der partijen behaalde de volstrekte meer derheid. Er ontbreken nu nog de uitslagen der ver kiezingen in een beperkt aantal districten, maar reeds nu kan worden ge zegd, dat de arbeiderspartij als krachtig ste partij uit den. Engelsclien verkiezings strijd te voorschijn is gekomen. Dat aan het tegenwoordige verkiezingssysteem onbillijk heden kleven, kan afgeleid worden uit het feit, dat al werden op de conservatieven gezamenlijk het grootste aantal stemmen uitgebracht, zij niettemin minder zetels ver wierven dan cle Labour Party, doch de conservatieven hebben geen recht hierover zich te beklagen, omdat zij bij een vorige gelegenheid zelf van deze onbillijkheid heb ben geprofileerd. De sprong, dien de arbeiders vooruit heb ben gemaakt, draagt bijna een sensatio neel karakter. Was het succes nog een ietsje grooter geweest, dan zouden zij zelfs de volstrekte meerderheid hebben gekre gen. Deze buitenkans ontging hun echter, doordat de conservatieven ook zete'.s verlo ren aan de liberalen. De toestand is nu zoo, dat conservatieven cn liberalen te zimen in het Lagerhuis een ietsje sterker zijn dan de arbeiders. Wat zal er nu geschieden? Z-il Baldwin, de conservatieve premier, de consequenties trékken uit de geduchte nederlaag zijner partij? Of zal hij trachten zich te handha ven, hierbij speculeerend op de hoop, dat de liberalen hem tegen de arbeiders zul len steunen? Dit zijn alle vragen die nu nog niet kunnen worden beantwoord, lu elk geval bestaat ook de mogelijkheid, dat thans op Macdonald, den leider der zege vierende arbeiderspartij, een beroep zal worden gedaan om het aanzijn te geven aan een nieuw ministerie. Wanneer deze veronderstelling werkelijkheid woedt, zou Engeland opnieuw, evenals in 1923, een minderheidsregeei ing krijgen, wier positie uit den aard der zaak nooit heel prettig is. omdat, haar handen altijd ecnigszins ge bonden zijn, daar de andere partijen, wan neer deze samenwerken, een remmend ele ment kunnen zijn. Alleen wanneer de libe ralen en Labour het eens zouden kunnen worden over een program, zou Engeland op nieuw - net als in hel. thans verstreken vijfjarig tijdperk beschikken over een stabiele regeering. Er zijn echter nog geen aanwijzingen, die duiden op de eventuali teit van een dergelijk samengaan, op de vorming derhalve oener linksche coalitie. \Y'«uneer de liberalen op cle wip gaan zit ten en de Labour Party niet met buitenspo rige pionnen voor den dag komt, zullen dc arbeiders zich kunnen handhaven als re- geeringspartjj. Vergeleken hij zes jaar ge leden, toen er ook een ministerie-.Macdo- nalcl bestond, is de positie der Engelsche „socialisten" die zich in veel onderschei den van de vastelandschë socialisten er aanmerkelijk op vooruitgegaan. Waren in 1923 de arbeiders afhankelijk van den steun der liberalen, thans kunnen zij het zonder den bijstand van dezen stellen, omdat zij in numeriek ppzicht thans nagenoeg hon derd zetels meer hebben verworven. Hel eenige gevaar, dat thans een kabinet-Mac- donald zou kunnen bedreigen, is de hard nekkige gezamenlijke oppositie van conser vatieven en liberalen. Toch zou in menigerlei opzicht het aan vaarden van het bewind door Macdonald en de zijnen moeten worden toegejuicht, wanneer men de zaak van internationaal standpunt beziet. De Engelsche arbeiders partij, die heel ver verwijderd is van het Russische bolsjewisme, al beweren haar vijanden dikwijls het tegendeel, kenmerken gezonde pacifistische gevoelens, zoodat de activiteit van Macdonald stellig aan de sta biliteit van Europa en cle wereld in 't al gemeen ten goede zal komen. Van een La- bour-kabinet kan men zeer stellig ver wachten, dat op het gebied der ontwape ning thans positiever arbeid zal worden verricht dan tot dusver, claar cle regeering- Baldwin dikwijls, naar het scheen, een sabotage-politiek voerde. Verder mag wor den aangenomen, dut, indien Macdonald belast wordt met de leiding van 's lands zaken, hij er zeer ernstig werk van zal ma ken, dat er een einde komt aan de Ln- gelsch-Amerikaansche rivaliteit op vlootge- bied. Er zijn clan ook anderen clan socialis ten, die van een kabinetswisseling in En geland veel verwachten: niet in de aller laatste plaats een versterking der interna tionale gedachte, waarvan het eerste uit vloeisel is: verzoening der volkeren 1 cn kleiner oorlogskans. Steeds ernstiger omvang De Agence Indo-Pacifique bericht uit Tokio, dat cle boschbranden op Sachalin het karakter gaan drageij van een ramp Drie steden zijn verwoest, 900 huizen en een reusachtige oppervlakte bosch ver nield. Op één plaats zijn 40 scholieren ge stikt. Zoolang er geen regen valt, is een bestrijding van den brand vergeefscb. Pleidooi voor een ongestoord tweejarig bewind Macdonald, dc leider dór zegevierende En gelsche arbeiderspartij, heeft in een vraag gesprek verklaard, dat, wanneer hij het eenigszins kon verhinderen, het land binnen twee jaar tijds niet opnieuw door verkiezin gen zou worden verontrust, daar deze een beletsel konden vormen voor ccn kalme ont wikkeling der nijverheid. Hij zegde alles te wollen doen, wat liet vertrouwen in binnen- en buitenland maar ten goede kon komen. Zijn verklaring mocht door dc andere partijen echter niet aldus worden opgevat, dat de arbeiderspartij om des lieven vredes wille zich aan elke unfaire behandeling zal onderwerpen. Het zou van dc partijen af hangen, of dc verkiezingen vroeger plaats zouden hebben. Welke regeering dc verant woordelijkheid voor hel bewind ook op zich neemt, zij moet een kans krijgen voor liet ontwikkelen liaier politiek. Hij voegde hier nog aan toe. dat het land zeer duidelijk haar afkeuring over cle tegenwoordige re geering had uitgesproken. Officieele kringen te Washington weigeren wel-fs-vvaar- officieel zich uit tc laten ovei den uitslag der Britschc verkiezingen, maar niettemin wordt vernomen, dat men alge meen het standpunt inneemt, dat, indien dc Labour Party aan het bewind komt met Mac donald als premier, er krachtige voortgang zal worden gemaakt uiel het program der maritieme ontwapening. Senator Borah verklaarde: Indien Macdonald premier wordt, zal dit m.i. van groot gewicht zijn voor de zaak van den wereldvrede. In den korten tijd, dat hij aan hét bewind was, gaf hij niet alleen blijk van een buitengewone bekwaamheid, maar ook van onmiskenbaren moed cn oprecht heid. De Amerikaansche arbeidersleiders leggen zeer groot c belangstelling aan den dag voor dc resultaten. De voorzitter van dc New Yorksche federatie van den arbeid zeide.dat hij niet gelooft, dat op hel oogenbhk in Ame rika een Labour Party mogelijk is, maar de zege van dc Britschc partij zal er toe bijdra gen het moreel van de arbeidersbeweging in Amerika tc vcrgrootcn. ITillcuit, de leider der Amerikaansche socialistische partij, zei- de, dat niet alleen Europa, maar eventueel ook de V. S. grooten invloed zullen onder vinden van den uitslag. Een verklaring van Lloyd George. In een onderhoud verklaarde Lloyd Ge orge: Geen enkele partij heeft het er zoo •goed afgebracht als zij verwachtte. I-Iet zou natuurlijk dwaasheid zijn tc beweren, dat de verwachtingen der liberale partij in vervul ling zijn gegaan. Wij zijn opnieuw gestrui keld over dc driehoeksverkiezingen. Op de wip zitten is een zeer verantwoordelijke po sitie en wij beseffen dit ten volle; men kan er echter van öpaan, dat wij er geen mis bruik van zullen maken; zeker zullen wij er geen gebruik van maken om te marchan- dccrcn. Wij zullen zorgvuldig overwegen, wat liet meest in liet belang van het land is. Politieke besprekingen. Dc leiders der drie politieke partijen heb ben Zaterdag den toekomstigeri toestand be sproken in verband met het feit, dat geen enkele partij een volstrekte meederheid heeft verworven. Er werd tot dusver geen enkele mededeeling gedaan omtrent de voorne mens van Baldwin, maar. naar men zegt, zou besloten zijn, dat hij niet terstond ont slag zal nemen cn dat hij ile beslissing van het Lagerhuis zal afwachten. Verder wordt vernomen, dat Baldwin Maandag in Dovvningstrcët een volledigcn kabinetsraad bijeen zal roepen. Verdere uitslagen. De universiteit van Cambridge heeft twee conservatieven in het parlement herkozen. Te Inverness en Caithness zijn liberalen herkozen. De stand was Zaterdag: Labour 287 Conservatieven 253 Liberalen 56 Onafliankelijken Nader wordt d.d. 1 Juni uit Londen be richt: De universiteit van Londen heeft den on- afhankelijken Candida at tot lid van het La gerhuis hei kozen. een vrouwenlijk liggen, waaraan het hoofd, de becnen cn de armen ontbraken. Daar men hier ongetwijfeld met een misdaad te doen heeft, werd de politie gewaarschuwd. Deze stelt thans ter plaatse een onderzoek in. Vólgens een ander bericht is het nog niet zeker, of men met het lichaam van een vrouw of een man te doen heeft. De wijze, waarop het lichaam verminkt is, sluit uit, dat deze verminking aan schroeven van hooien of bootshaken is toe te schrijven. Men vermoedt, dat het lijk acht a tien dagen in het water heeft ge legen. Jaren geleden is in dezelfde streek ook ccn gedeelte \an een vrouwenlijk gevonden. Het betrof toen een dienstbode Frieda Ahrcndt geheeten, die om het leven was ge bracht. Wie de moordenaar was, is nooit opgehelderd. (Tel.) TERUGKEER VAN PRINS LEOPOLD EN PRINSES ASTRID. Brussel, 2 Juni. (V. D) Kroonprins Leopold en Prinses Aslrid zijn hedenmor gen te Brussel van hun Indische reis te ruggekeerd. Zij arriveerden om (5.50 te Schaerbeék, waar zij verwelkomd werden door den koning en de koningin van Bel gië Na de begroeting, die allerhartelijkst was. begaven tie vorstelijke personen zich naar Laeken. Er was weinig publiek aan wezig. Een motie van een Frsnscbcn oiidtminister De Fransche afgevaardigde, de oud-mi nister Reibel, die deel uitmaakt van de groep-Maginot, zal morgen in de Kamer een motie van den volgenden inhoud in dienen De Kamer, vastbeslolen het land ie vrij waren voor een doodelijk gevaar, dringt er bij de regeering op aan niet genoegen tc nemen met, een regeling van t vraagstuk der schadevergoeding, die niet uitdrukke lijk het onbetwistbare recht van Frankrijk erkent om zijn betalingen aan de geallieer den stop te zetten, wanneer Duitschland zün betalingen zou uitstellen of de bedra gen verminderen. De Duitsche gedelegeerde Kastl heeft Zaterdag met sir Josiah Stamp,' den op steller van hel rapport, een bespreking ge voerd over de rëdactioneelo inkleeding der punten, waaromtrent de reeds vermelde principieele overeenstemming verkregen is. Waarschijnlijk zal het verslag niet vóór vandaag ter bestudeering en goedkeuring aan de v^schillende delegaties toegezon den kunnen worden, daar bij de redactio- neele bewerking nog enkele oneffenheden uit den weg moeten worden geruimd Pierpont Morgan is uit Parijs vertrok ken. Hij heeft zijn vervanger volmacht ge geven lot onderteekening van het rapport. Verwerping van de Duitsch- nationale interpellatie. De Duitsche regoering heeft het Duitsch- nationale verzoek, om de interpellatie in zake de onderhandelingen te Parijs ter stond na de zitting van Dinsdag der rijks dagcommissie van bnitenlandsche zaken cn vóór het vertrek van Stresemann naar Ma drid te beantwoorden, van de hand gewe zen. omdat dit niet kan geschieden, alvo rens de onderhandelingen zijn geëindigd en het verslag der commissie openbaar is gemaakt. Verdere vorderingen. De deskundigen zijn het eens geworden over de laatste Duitsche reserve inzake den terugkoop der laatste 22 annuïteiten door middel van cle winsten der internatio nale bank en cle wijze van mobilisatie van het onvoorwaardelijk gedeelte der schuld, welke constant zal zijn, n.l. G60 millioen mark per jaar gedurende de 37 jaren, waar van Frankrijk 500 millioen zal kunnen mobilisceren. De kwestie der tijdens de bezetting in België uitgegeven marken moet nog wor den opgelost. De deskundigen zijn vastbe sloten hun werkzaamheden niet te beëin digen, voordat te dezer zake een regeling is getroffen GRIEZELIGE VONDST AAN DE HAVEL. Berlijn, 1 Juni. Hedenmorgen halftien deden wandelaars aan den oev er van de Ha- vel te Schildborn een griezelige vondst. Zij zagen namelijk aan den rand van het water WEERBERICHT. Hoogste barometerstand: 7G9.0 tc La Corn na. Laagste barometerstand: 717.$ te Siirna. Verwachting tot den avond van 4 Juni: Moest matige, tijdelijk afnemen de W. tot Z. W. wind, zwaar be wolkt en betrokken met tijdelijke opklaring waarschijnlijk eenige re gen, weinig verandering in tempe ratuur. GEVECHTEN IN TRIPOLIS. Opstandelingen getuchtigd. Uit Rome wordt d.d. 1 Juni gemeld Ten einde opstandige elementen in Ila- liaansch Tripolis in hun plannen te ver rassen, besloot de Italiaansche regeering tol een militaire belooging langs de grens lijn. den 29sten breedtegraad. De afvallige groepen werden op 2G Mei verrast bij een vvocstijnpul. Zij poogden te vluchten maar Italiaansche afdeelingen dwongen hen tot een gevecht, waarin de opstandige elemen ten 430 dooden cn enkele honderden ge wonden verloren. Tweehonderd geweren, 1031 paarden en 6668 stuks vee werden buitgemaakt. De Italianen hadden 24 doo: den en 77 gewonden. KERK EN STAAT IN MEXICO. Onderhandelingen in zicht. In velband met de benoeming van aarts bisschop Ruiz tot apostolisch gedelegeerde in Mexico, neemt men aan, dat er bespre kingen zullen worden gevoerd lusschen de Mexicaansche regeering en de Katholieke kerk over een regeling van de bestaande geschillen. De aartsbisschop heeft onlangs tc Washington ccn conferentie van Mexi caansche bisschoppen voorgezeten cn zal waarschijnlijk binnen veertien dagen naar Mexico tcrugkecren. P e k i n g 1 Ju n i. (V.D.) Volgens be- rich ton uit Nanking is de nota der sovjets gisteravond aldaar gearriveerd. Zij werd terstond aan Tang, den minister-president, voorgelegd. Nog des nachts volgde een kabinetszitting, waar Waïig, de minister van bnitenlandsche zaken, een uiteenzet ting gaf van de Russisch-Chineesche be trekkingen. Dc nota van antwoord aan Rusland wordt in den loop der volgende week overhandigd In de kabinetszitting, die onder voorzit-" terschap van maarschalk Tsjang Kai Tsjek plaats had, werd besloten de Russische be schuldigingen tegen de Chineesche autori teiten als ongegrond van de hand te wijzen. Minister-president Tang verklaarde aan journalisten nog, dat de Chineesche legatie to Moskou gesloten en onder bescherming van een bnitenlandsche mogendheid ge steld wordt. Het Russisch gezantschap, als mede het Russisch consulaat in Zuid- China, bevinden zich thans onder de be scherming van Duitschland. Uit Kofno wordt gemeld, dat de Chinee sche zaakgelastigde te Moskou, Tsjoe Sjan Lian, door den plaatsvervangende!) com missaris voor builenlandsche zaken, Kara- chan, werd ontvangen, waarhij eerstge noemde mededeeling deed van de overhan diging van de Russische proleslnota aan de regeering te Nanking. Tsjoe Sjan Lian verzocht om de'hulp dei- sovjet-autoriteiten bij bet vertrek van het personeel der Chi neesche legatie. Karachan verklaarde dat de sovjet regeering liet internationale recht in acht zal nemen en de Chineesche ver tegenwoordiging niets te vreezen heeft. De sovjet-autoriteiten verwachten, dat de Chineesche zaakgelastigde en liet geheele personeel begin der volgende week Rusland zullen verlaten, JASPAR BEZOEKT OWEN YOUNG. Ter regeling der schadever goeding. Parijs. 2 Juni (II.X.) De Belgische mi nister-president Jaspar is Zalerdagavomj geheel onverwacht te Parijs aangekomen, waar hij een onderhoud met Owen Young den voorzitter van de conferentie van des kundigen had. Later bracht ook dr. Schacht en Geheimral Kassei een bezoek aan Owcn Young. Men neemt aan, dat de komst van Jaspar verband houdt met den Belgischen eisch lot vergoeding van de tijdens den oor log in België uitgegeven markbiljqUen. AUTO DOOR EEN SNELTREIN GEGREPEN Eén doode, en één gewonde. Berlijn, 2 Juni (Ii.N.) De sneltrein Ber lijnMünchen heeft Zaterdagnacht tus- schcn Leipzig—Ilof een auto gegrepen, die juist voor den komst van den trein den overweg nog wilde passeeren. De auto werd een eind meegesleurd, waarna de benzine ontplofte en de wagen in brand geraakte. Van de twee inzittenden is de eene om het leven gekomen en de andere ernstig ge wond. De locomotief van den D-trein werd zoo beschadigd, dat hij verwisseld moest wórden.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1929 | | pagina 1