DE EEMLANDEG WILLEM GROENHUIZEN De voorraad Tafelzilver is rijk, BUITENLAND. De Plaatsvervanger ABONNEMENTSPRIJS per 3 aaandeD voor Amersa^ort f2.10, per maand f 0.75. per weck (met gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.171/* liianenland franco per post per 3 maanden f3.-. Afzonderlijke nummer» f 0.05. POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC 515 DIDECTEUR-UITGEVEC: J.VALKHOPf PRIJS DER AOVERTENTIEN vao rc^c'3 L05 IQbcgrlp vu ee0 bewlj.oomffiri Woensdag 5 Juni 1929 BUITENLANDSCH OVERZICHT 27e Jaargang No. 283 Tel. 852 Langestraat 43 Juwelier. HEVIGE UITBARSTING VAN DEN VESUVIUS OVEREENSTEMMING DER DESKUNDIGEN Thans nog de laatste werkzaamheden FEUILLETON. AMER5F00RTSCH DAGBLAD elke regel meer (0.25. Llefd.dlgl.elds.«dvertcnllto «oor d< helft v.D den prijs. - Kleine Advertenrltn „KEITJES" bu voorultbet.ltrsg 1-5 repel. 50 cent, elke regel meer 10 tent, drlemnal plnaucn I I.—. Bewijsnummer utr. 0.05 De Parijsche schadevergoe dingsconferentie. Een overeenkomst zou gesloten kunnen worden, als België toeschietelijker was. De eonferenlie van deskundigen te Pa rijs, bijeengeroepen om het vraagstuk der floor Duitschland aan de geallieerden te betalen schadevergoeding te regelen, duurt al vele weken. Soms zag het er te Parijs zoo uit, dat men op een mislukking der conferentie meende te moeten rekenen, maar Amerikaansche tusschenkomst heeft echter steeds het ergste verhoed en den laatsten tijd is de hemel zelfs aanmerke lijk opgeklaard. De conferentie zou feitelijk elk oogenblik kunnen eindigen met de aan- aarding van het uitgewerkte nieuwe beta lingsplan, maar op het oogenblik zijn 't de Belgen, die roet in het eten gooien. Zooals men weet, hebben de Duitsche bezettings overheden indertijd op Belgisch gebied heel wat markbiljetten achtergelaten, waarvoo» zij schadevergoeding verlangen. De Duitsche regeering nu heeft aangebo den om, in samenwerking met de Belgi sche, te dezer zake .ten spoedigste een schikking te treffen en de nieuwe schade- vergoedings-overeenkomst niet te ratificee- i en, voordat de markenkwestie is opgelost. Belgie schijnt echter te vreezen, dat zijn Tegenwoordige eischen, die door Duitsch land zeer buitensporig worden geacht, wel eens niet ingewilligd konden worden. Als vergoeding van de waardeloos geworden marken verlangen zij, dat Duitschland 37 jaar lang 25 millioen mark betaalt, hetgeen overeenkomt met een oogenblikkelijke waarde van 100 millioen goudmark. Te Berlijn vindt men, dat een dergelijk be drag verre de waarde te boven gaat van l bedrag aan markbiljettcn, dat indertijd in België is uitgegeven, vooral wanneei tnen rekening houdt met de depreciatie van het Belgische geld en de enorme hoe veelheden markbiljetten, die België na den wapenstilstand binnengesmokkeld zijn in verband met een mogelijke valorisatie. De bereidheid van Duitschland om te on derhandelen heeft de Belgen er echter niet toegebracht af te zien van verdere stappen te Parijs en hij de schadevergoedingsconfe rentie. Hun tactiek is van verschillendei zijden gesteund, niet in de -laatste plaats door de 1 ranschen, welke laatsten beweer den, dat, zoodra men Duitschland met het kleine België alleen liet, Berlijn een poli tieke schadeloosstelling, in den vorm van een nieuwe volksstemming in Eupen en Malrnedy, zou eischen. Van Duitsche zijde brengt men hiertegen in, dat Duitsch land nooit dergelijke denkbeelden heeft ge koesterd, doch dat men hier heeft te doen met een zuiver Belgisch voorstel, dat. in 1925 werd gedaan, maar waarvan niets kwam, omdat de Fransche premier Poin- caré, die toen juist aan 't bewind kwam, destijds ingreep. Francqui, de leider der Belgische afvaar diging te Parijs, heeft volgens de Fr. Ztg. bij de kwestie der marken in zooverre per soonlijk belang, dat de door hem geleide Société Générale de Belgique tijdens de be zetting deze rnarkbiljetten in opdracht der Duitsche autoriteiten uitgegeven heeft en naderhand door de Belgische regeering daarvoor schadeloos is gesteld. Het is be grijpelijk aldus het Duitsche blad dat hij zijn regeering nu wil laten zien, dat deze schadeloosstelling geen weggeworpen geld was maar minder begrijpelijk is het. dat België daardoor de vredesverstoorder Ier conferentie en de plaaggeest van alle 'delegaties is geworden. Francqui heeft niei alleen met alle middelen de Fransche pers tegen de Duitsche delegatie opgestookt, maar ook voortdurend de verschillende conferentiegroepen trachten te bewerken om deze te bewegen deel te nemen aan de Belgische actie. Bjj de Franschen slaagde hij volkomen. Deze delegatie heeft op zich genomen 't eindrapport niet te onderteeke nen, oordat de markenkwestie ten gunste der Belgen is geregeld. Een terugkeer tot een samenzweerderspolitiek, aldus laat de Fr. 2£tg. zich uit, geeft den Franschen nu zelf heel wat te doen. want hoe graag zij de Belgen ook willen helpen, aan den an deren kant stellen zij er prijs op. dat het rapport zoo spoedig mogelijk alle handtee- keningen draagt .zulks in verband met de parlementaire moeilijkheden, die vastzitten aan het vraagstuk der schulden tusschen de geallieerden onderling, liet ongeluk is nu echter eenmaal gebeurd en Francqui denkt er blijkbaar niet aan den toestand voor zijn Fransche vrinden makkelijker te maken. Helaas heeft de zitting van de ertegen- woordigers der crediteurstaten Vrijdag j.l. dezen ingewikkelden toestand niet kunnen ophelderen. Integendeel in de zitting werd n.l. met leedwezen vastgesteld, dat het rapport niet unaniem onderteekend kon worden, zoolang de schadevergoeding ••oor de Belgen niet vastgesteld was, daar twee delegaties de onderteekening afhan kelijk hadden gesteld van het bepalen van t vergoedingsbedrag. Deze vaststelling is dan ook, zooals gewoon is, in protocöllai- ren vorm opgenomen. Ondertusschen nemen de Amerikanen en Japanners een onafhankelijk standpunt in, terwijl bij de Italianen en Engelschen de toestand nog niet heelemaal duidelijk is. In elk geval ontkennen zij, dat zij in de zitting van Vrijdag verplichtingen op zich hebben genomen. Kortom: nan Francqu. ;s het gelukt verwarring te stichten en l< eenstemmigheid der onderteekening, dit- voor de deur stond, ernstig te bedreigen. De Frank f. Ztg. besluit een beschouwing over deze zaak, waarin zij rept van Bel gié's „Skandalöse Haltuim mei de volgen de woorden ..Het rapport is zoo goed als klaar. De 2i vooraanstaande internationale deskundigen uit alle vijf werelddeclen wachten op de i ondertekening. Hoe ver zal België gaan met zijn uitdagingen? In hoever zal Frankrijk aan den leiband blijvci'i loopen? Is er nie mand, die België tot rede brengt, dan zou zich het. tragikomisch geval voordoen, dat. er een censtemming geformuleerd en eenstemmig goedgekeurd rapport bestaai, dat niet eenstemmig onderteekend kan wor den, omdat een niet. op de conferentie thuis hoorende politieke kwestie niet. opgelost werd volgens den willckeurigen wcnsch van België de strategische punten om van uit de kust hijstand aan de bewoners te kunnen ver- leenen en deze weg te voeren indien het gevaar te groot wordt. Wouden en wijngaarden verwoest. De lavastroom op enkele meters van Barra KONING GEORGE'S VERJAARDAG De gewone feestelijkheden. Londen, 3 Juni. (V.D,) De koning, die heden zijn Gisten verjaardag viert, heeft een rustigen nacht gehad. Hedenmorgen werden de klokken van Windsor Castle ge luid en tegenover het paleis werden 21 sa luutschoten gelost. Alle schepen van de marine waren versierd en te 12 uur wer den door de paradeerende schepen saluut schoten gelost. Te Londen vond de op den verjaardag des konings gebruikelijke pa rade plaats, welk schouwspel als gewoon lijk dooi1 een groote menigte werd bijge woond. Bij ontstentenis van den koning werd de parade gehouden voor den her tog van Connaught, die vergezeld was door den prins van Wales, den hertog van York en viscount Lascelles. den schoonzoon van den koning. Vele steden bedreigd Rome, 3 Juni. (Y D.) De massa ge smolten lava, die gedurende verscheidene jaren opgehoopt werd in den eruptievcn kegel van den zuid-oost hoek van den hoofdkrater, is lieden over den rand ge stroomd. Een stroom van bijna 10 M. breed te vloeit den berg af. De lava-stroomen zijn ongevaarlijk, daar göen enkele plaats op de Vesuvius er door bedreigd wordt. Rome, 4 Juni (V.D.) Uit Resina wordt gemeld, dat gisteren in het Z.W. gedeelte van den krater weer een scheur is ont staan, waardoor weer groote lava-stroomen naar buiten dringen, die zich reeds weer vertakt hebben en met groote snelheid voortrollen en bij Verzigno weer bewoond gebied hebben bereikt. Van dc bevolking heeft zich groote angst meester gemaakt. Do autoriteiten hebben voorbereidingen ge troffen om bij de noodzakelijkheid van een ontruiming snel de noodigc maatregelen te kunnen nemen. Volgens de leider van hel ulcanologiscb observatorium op den Vesuvius zullen de uitbarstingen slechts cenige dagen duren en dan weer langzaam afnemen. Rome, 4 Juni. (V.D.) Twee lavastroo- men van een hoogte van zes voet vloeien langs de hellingen van den Vesuvius in de richting van Pompei, verwoesten op hun weg vele wouden en wijngaarden en be dreigen verschilk-ndé" sleden. De bewoners hebben Barra cn gedeeltelijk Torre Terzigno ontruimd cn vluchten in paniekstemming in de richting van Torre Annunziata aan de golf van Napels. Zij slepen huisraad en andere bezittingen mede. De gloeiende stroom is nog slechts op enkele meters af stand van Barra, zoodat, wanneer de stroom niet spoedig afkoelt, de stad geheel verwoest zal worden. De lavastroom die gisteren begon is, on danks de voorspellingen van de deskundi gen, hedenmiddag in hevigheid toegeno men .en stroomt met een snelheid van 10 voet per seconde uit den eruptieven kegel. De lavastroom baant zich snel een weg en splitst zich in twee vertakkingen, waar van de een in de richting van de golf naar Boscotrecase en de ander langs de spoorlijn in de richting van de steden vloeit. Onder commando van generaal Tazanto zijn troepen naar Torre Annunziata ge zonden om de orde te handhaven en de be woners te evacueeren. De spoorwegautori teiten houden speciale treinen gereed op DE TOESTAND VAN DEN KONING De koning heeft gisteren een gunstigen i dag gehad, maar de vorderingen zullen langzaam zijn. De toestand is echter niet ernstig en er is geen reden voor buiten gewone ongerustheid. De koning is, naar men meent, sterk genoeg om Baldwin van daag te ontvangen BRAND BIJ DE LONDENSCHE TOWER. Gisteren is een brand uitgebroken in een bergplaats van de kazerne vlak naast de beroemde Tower van Londen. Na drie kwartier lukte het de brandweer het vuur meester te worden De Tower heeft niets geleden. TACNA—ARICA. Het verdrag ondcrtcekend. Het verdrag tusschen Chijl en Peru, waarbij Chili Tacna aan Peru afstaat en Arica behoudt, maar een bedrag van 1.200.000.p. st. aan Peru betaalt, is gisteren onderteekend. NOODLOTTIG VLIEGONGELUK. Chateauroux. 4 Juni. (V. D.) Korpo raal-vlieger Le Breton, die met een kame raad vloog boven de streek rond Vineuil, bemerkte, dat het liegt,uig van zijn vriend een panne had. Hij daalde eenigszins om te zien, of deze ook hulp noodig had. Hierbij lette hij echter te veel op den ander cn le weinig op zijn eigen toestel, met het ge volg, dat dit te veel daalde en op den grond te pletter sloeg. Men heeft Le Breton dood naast zijn toestel gevonden WEERBERICHT. Hoogste barometerstand: 765.0 tc La Coruna. Laagste barometerstand: 735.4 te Hornösan-d. Verwachting tot den avond van G Juni: Zwakke tot matige, waarschijn lijk later toenemende W. tot Z. wind, zwaar bewolkt of betrokken, waarschijnlijk eenige rcgc-n, iets warmer. De eerste lezing van het rapport zal reeds Donderdag kunnen plaats hebben Parijs, i Juni. (H. N.) Vanmiddag is een plenaire vergadering der conferentie van deskundigen gehouden, die drie kwar tier duurde. Volgens het officieel commu niqué in overeenstemming over punten van belang bereikt en zal de commissie zich thans wijden aan de bespoedigde opstelling van het rapport. Te dien einde wordt on der voorzitterschap van Sir Josiah Stamp een kleine commissie van redactie gevormd die vermoedelijk den geheelen nacht zal doorwerken om het rapport gereed te krij gen. In aansluiting aan de vergadering van Woensdag zal dan waarschijnlijk de commissie van redactie vergaderen, om van het rapport kennis te nemen en men verwacht dat de eerste lezing van het rap port in de plenaire vergadering van Don derdag zal kunnen plaats hebben. DE ZAAK-WARD HERMANS De instructie gesloten. De rechter van instructie van Laethem heeft het onderzoek ten laste van Ward Hermans inzake de documentenzaak ge ëindigd cn het dossier in handen gesteld van het parket te Brussel. DE OPSTANDELINGEN VAN CIUDAD REAL. Vermoedelijk geen voltrekking der doodvonnissen. Uit Berlijn wordt d.d. 3 Juni aan do N. R. C. gemeld: De betrokken Spaansche krijgsraad heeft, heden vonnis geveld in het proces tegen de militairen van Ciudad Real. Do com mandant van het eerste Spaansche regi ment. veld-a.rtillerie en twee kapiteins wer den tot de doodstraf veroordeeld: negen an dere officieren krègcn levenslange gevan genisstraf, de overige beklaagden werden vrijgesproken. Hot vonnis moet nog wor den bekrachtigd door den generaal, dio pre sideerde. Men vermoedt, dat deze dit niet zal doen, aangezien de rechters onderling verdeeld waren. In dit geval zal de zaak nogmaals moeten dienen voor het gerechts hof voor leger cn vloot te Madrid. De ko ning en de regeering zullen zich dan wel voor gratie van de ter dood veroordeelden uitspreken, zoodat de doodvonnissen in geen geval worden voltrokken. DE OVEREENKOMST-MELLON- BLRENGER. Do houding van den Amerikaan- schen Senaat. Londen, 3 Juni. (V. D.) De finaricieele commissie van den Amerikaanschen senaat heeft volgens een bericht uit Washington besloten met algemeene stemmen van het huis het aannemen van het besïuit-Smooth aan te bevelen. Door dit besluit wordt de terugbetaling van de op den eersten Augus tus vervallende oorlogsschuld van Frank rijk aan Amerika, die 400 millioen dollar bedraagt, uitgesteld tot 1 Mei 1930, onder voorwaarde, dat intusschen de Mellon-Bé- renger-overeenkomst door het parlement wordt geratificeerd. Het aannemen van het besluit door den senaat is hierdoor verze kerd. Ook het huis van afgevaardigden heeft reeds een dergelijk voorstel aangeno men. De grootste geschillen ontstaan Door het. elkaar niet verstaan. door RICHARD lMARSH. Vrij naar het Engelsch door C. M. -L de W. 63 Als ge dat noodig oordeelt zal ik het doen, ofschoon ik geloof dat ge ons voor den gek houdt om tijd te winnen. Er is slechts één manier om in die brandkast te komen. Er bestaan twee soorten van slo ten. In de eene soort zijn acht sloten, lettersloten, ge weet wat ik bedoel. Ze kun nen gezet worden op de eei> .of a'ridere let ter en als je de letters niet «eec dun kan je er nooit in komen. De sloten, en ook de tweede soort, worden geregeld door een tijdwijzer. Dus de heele rij sloten kan alleen opengemaakt worden op een zeker oogenblik van een bepaald uur.. De per soon, die de klok op dat uur gezet heeft, is de eenige die dat oogenblik weet. De oude Talbot ging zelf over die brandkast: hij regelde de letters en de klok en stierf voordat hij aan iemand dat geheim verteld had. In alles wat zijn zaken betrof was hij een voorzichtig man en daar het zeer las tig voor hem geweest zou zijn om den sleu tel tot die combinatie te verliezen, is het vrij zeker dat hij het heeft opgeschreven; het kon toch ^ezen dat zijn geheugen hem in den steek liet. Wij meenden zeker te we ten, dat hij dit gedaan heeft en dat het pa pier in uw handen gevallen is. Is dat zoo?" ..Er is 7/eker wel iemand uwer, die een logisch verstand van den hemel gekregen heeft en bekwaam is in het maken van ge volgtrekkingen. Wie is het? U, mijnheer Wilson?" Mr. Herhert trommelde op de tafel met zijn vingers. „Antwoord op miin vraag hebt ge den sleutel tot de combinatie?" „Hoe is iemand op het idéé gekomen dat ik dien hebben zou?" „Dus je hebt hem!" Die woorden werden uitgesproken met een zucht van verlichting. Mr. Talbot merkte op, dat in de iwintig paar oogen; die op hem gevestigd werden, een hongerige blik verscheen. Dat feit amu seerde hem. Hij kreeg bepaald iets van vroolijkheid in zijn oogen. „Ik heb hem gehad, zeker ik h«b hem gehad." Deze bekentenis verbrak eensklaps de stilte van zooeven. Verschillende mannen spraken tegelijkertijd. „Heb ik het jullie niet gezegd?" riep John Eva op triomfantelijken toon. „Heb ik niet gezegd dat hii hem had? Hij mag zoo ver standig wezen als de duivel, mij kan hij niet beetnemen. Ik wist dat hij hein had' Wilson, wat heb ik je gezegd?" „Als hij hem heeft, dan hebben wij hem! Het was de advocaat, die zoo oordeelde. Met hun vijven of zessen gingen zij ron dom Talbot staan. Nu was het Herbert's stem, die boven het lawaai uitklonk. „Op zij jullie mannen! Gedraag je niei als een hoop gekken. Laten de zaak be daard aanvatten." De mannen trokken zich een klein eindje terug, zoodat Talbot tenminste weer kon ademhalen. De spreker ging voort: „Je geeft toe. dat je den sleutel tot die geheime sluiting had?" „Waarom het woord „geeft toe". Niets is mij aangenamer dan u inlichting te geven. Zooals u zegt, ik had den sleutel in mijn bezit." „Ik heb opgemerkt, dat ge den verleden tijd gebruikt: is dat met opzet?" „Zooals u het verkiest op te nemen." „Meer?, je dat je den sleutel had of dat je hem hebt." Mr. Talbot scheen te aarzelen met voor bedachte ondeugendheid. Al die mannen schenen vol begeerte aan zij" lippen te hangen. „Men zou zoo denken naar de wijze waar op u die vraag stelt, dat ik een slimme vos van een advocaat was, die expres woorden gebruikt waar men alles uit kan opma ken.' „Wat ik van je denk komt er niets op aan. Heb j!e dien sleutel nu?" „Veronderstel ik zeg alleen veronder stel dat ik zei dien sleutel verloren te hebben of dat er een ongeluk mee gebeurd was. Wat zou er dan gebeuren? „Je geeft toe. dat je den sl°utel gehad hebt. maar dat je hem nu niet meer hebt. Je kunt hem nog niet lang kwijt zijn. Waar is hij?" ..Niet zoo vlug. IK heb niet gezegd dat ik hern niet had?" „Antwoord. Heb je hem gekregen?" „Ja". „Waar is hij Mijnheer Herbert had wel lust over de tafel naar hem toe te springen. „Waar is hij II vraagt waar ik hern van daan haal?' „Als je nu niet regelrecht op mijn vragen antwoordt, dan zal ik de woorden uit je keel halen." „Dat zou blijken wel wat lastig te zijn. „Wil je nu antwoorden op mijn vraag? Waar is dc sleutel?" „Hier." Met een air van de grootste onverschil ligheid, alsof er geen moordlust sprak uit de oogen van al die mannen, haalde hij uit den linker buitenzak van zijn jas een enveloppe een langwerpige, blavwe en veloppe. Wel twaalf handen strekten er zich naar uit, maar hij was vlugger dan zij: voordat de eigenaars van die handen wisten hoe het was geschied lag de enve loppe in rar. Herbert's handen. „Blijf staan-" riep die heer, <oen men zich rondom hem wilde verdringen. „Hebt ge niet gehoord dat ik zeg: blijf staan Hoe kunnen wij de zaak afdoen, als jullie zulke gekken bent? Ik zal jullie alles over die enveloppe vertellen en wat er in is, maar je moet een oogenblik geduld hebben." Zij gingen een weinig achteruit, maar niet ver: al die mannen schenen geheel oog en oor. Ze luisterden met al hun zin tuigen. „Om te beginnen, buiten op de enveloppe staat iets geschreven, het is het handschrift van den ouden Talbot, op 't oogenblik kan >e dat zelf zien. In den eenen hoek staat: Deze enveloppe af te geven aan Percival Talbot indien hij ooit den moed heeft een voet op Monniksland te zetten. Dus ge ziet, de oude heer wist heel goed, zooals wij al len weten, dat de echte Percival er niet den moed toe zou hebben, om verschillende redenen." Mr. Herbert keek den man aan. die hem den brief had gegeven. „Wie heeft u dien brief gegeven?" „Niemand ik heb hem geNondcn.Y „Gevonden? Wat meen je daarmee? Waar heb je hem gevonden?-' „Wat doet er dat toe? Ga voort. Nu is u het die talmt. Wat zit er in de envelop pe?" Het was de heer Farrell die dit zei. „U heeft groot gelijk, Farrell groot ge lijk; we zullen voortgaan. Op den anderen hoek staat, ook door den ouden man ge schreven: „Aan Percival Talbot. Bekijk de ze enveloppe nauwkeurig; indien een van de zegels verbroken is, of er aan geknoeid is, draai John Eva dan den nek om, als je dat durft, voordat hij jou den nek heeft omgedraaid." Hoort ge dat? 't Is of je den ouden man hoort spreken, hij vertrouwde niemand, schimpte op iedereen." „Ga voort met den inhoud van de enve loppe". Het was weder de stem van Farrell. „Hier is de inhoud van de enveloppe: een blaadje papier, waarop al weder door den ouden man zelf geschreven, te lezen staat: „Het Roovershol". Zie zoo, nu hebben wij hat; ge weet wel hoe hij altijd sprak van het Roovershol. „Sesam, open u Wat be- teekent dat?" Niemand trachtte inlichting te geven omtrent het oude verhaal. „Nu komen wij er nog dichter bij. „P-e-r-c-i-v-a-l Pércival een twee, drie, vier er staan acht letters. Daar hebben wij den sleutel tot het letterslot; dat was geen kwaad idee van den ouden man. En hier is de sleutel lot de klok, eindelijk! „Middag!" Ziezoo, mijnheer Wilson, heeren, dit is de sleutel tot de combinatie, de brandkast is ons, al de schatten van het Roovershol. Eva, waar is die sleutel?" „Geef mij dat stukje papier eens. Iaat mij eens kijken?" Die vraag kwam van John Eva; 't papier werd hem toegereikt. Hij bestudeerde het mot aandacht. IWurdt vervolgd.)

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1929 | | pagina 1