Ariel DE EEMLANDÊU F.N. TYPE SAHARA Nic. Bovée BUITENLAND. F.N. MOTOR TYPE SAHARA Nic. Bovée Nic. Bovée HARLEY DAVIDSON Nic. Bovée Nic. Bovée PRIJS DER AOVERTENTIEN van 1—4 regels f 1.05 met inbegrip van een bewijsnummer, elke regel meer f 0.25. Llefdadlghelda-advertentlEn voor d« helft van dco prijs. Kleine Advertentlën „KEITJES" bU vooruitbetaling 1—5 regels 50 cent. elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen t I.—. Bewijsnummer extr» 0.05 Donderdag 6 Juni 1929 27e Jaargang No. 284 BUITENLANDSCH OVERZICHT HEVIGE WERKING VAN DEN VESUVIUS Een reusachtige stroom van lava vanaf f 535. ONTPLOFFING VAN MUNITIE Twaalf dooden JAPANSCH SCHIP IN BRAND 700 passagiers in gevaar RUDGE WHITWORTH ABONNEMENTSPRIJS pcr 3 voer Amersfoort f 2.10, per maand f 0.75, per wcck (me» gr at li verzekering tegen ongelukken) f 0.I71/* Binnenland franco per post per 3 maandeo f 3,-» Afzonderlijke nummers f 0.05. POSTREKENING 47910 TELEFOON 1NTERC 515 DIRECTEUR-UITGEVER.'J.VALKHOff 350 c.M3. f 420.- Lavendelstraat 9—12 Tel. 1093 De conferentie der financieele deskundigen te Parijs. Een accoord bereikt ten aanzien van de belangrijkste punten. Terwijl het er Maandag, wat het lot der conferentie van financieele experts belieft, niet al te gunstig uitzag, zulks als uitvloei sels van de moeilijkheiden, die door Bel- gië's houding inzake het bekende vraag stuk der marken in 't leven worden geroe pen, is de wind thans naar den goeden kant gedraaid en belooft het, sinds giste ren, mooi weer te worden. Uit de telegrammen, die Parijs de wereld instuurt, spreekt thans niets dan optimis me en de Amerikanen maken zich dan ook reeds klaar om hun koffers te pakken, daar de afvaardigingen van de stalen, die bij het vraagstuk der schadevergoeding zijn betrokken, gisteren, nadat een plenaire zit ting was gehouden, het met betrekking tot de hoofdpunten volkomen eens zijn gewor den. Met grooten ijver wordt nu gewerkt aan de opstelling van het verslag, die, naar algemeen wordt aangenomen, weldra haar beslag zal hebben gekregen, zoodat racn erop kan rekenen, dat het rapport nog deze week de handteekeningen der crschillen- do staten zal kunnen dragen. Dit resultaat is voor velen een pak van het hart, want het had er allen schijn van, dat Belgic's onverzoenlijke houding de con ferentie zoo al niet. zou doen mislukken dan toch een oplossing der netelige kwes tie geruimen tijd zou vertragen. België heeft ten slotte zich toeschietelijk betoond en' er, na lang aarzelen, in berust, dat het eindrapport wordt onderteekend, voordat de zaak van de marken uit de wereld is. De andere créditeurstaten hebben op Bel- gie's gemoed gewerkt en dit land de toe zegging gedaan, dat onverwijld besprekin gen zullen worden ingeleid over 't vraag stuk der marken en wel naar waar schijnlijk is te Brussel. Tevens is België verzekerd, dat bij de a.s. onderhandelingen geen territoriale vraagstukken zullen wor den aangeroerd; hierbij heeft men blijk baar het oog op de kwestie van Eupen en Malmedy. Voorts is aan België beloofd, dat het nieuwe plan, waarvan Owen Young de geestelijke vader is, niet van kracht zal worden, voordat het vraagstuk der marken is geregeld op' een wijze, waarmee België vrede kan hebben. Het plan—Dawes blijft dus voorloopig op verzoek van België van kracht. Men ziet ondertusschen, dat een belang rijke hinderpaal uit den weg is geruimd. Bovendien heeft Duitschland reeds te ken nen gegeven, dat het bereid is rekening 4" houden met de Belgische wenschen, waar van wij hoven de strekking aangaven. Een en ander befeekent dus, dat het de conferen tie van deskundigen, bijeengeroepen om een nieuwe en definitieve regeling te treffen ten aanzien van de bedragen, die Duitschland zijn voormaligen vijanden is verschuldigd, na ongeveer een viertal maapden eindelijk is gelukt edn accoord te treffen, dat nu nog de goedkeuring behoeft van de regoeringen der landen, wier vertegenwoordigers de financieele regeling te Parijs hebben uitge werkt. Algemeen neemt men aan. dat de diverse bekrachtigingen niet achterwege zullen blijven en de optimisten zijn de op vatting toegedaan, dat het nieuwe plan la belangrijke mate bij zal dragen lot de fi nancieele, economische en politieke stabi liteit van Europa cn de verdere wereld. De Amerkaansche regeering is verrukt over het eindelijk bereikto resultaat en heeft de vertegenwoordigers der Vereenigde Staten, die werkelijk een groote en vruchtdragen de activiteit hebben ontplooid, dan ook reeds telegrafisch geluk gevvenscht met het, dank zij hun medewerking,tot stand ge brachte. ONGELUK OP EEN RIVIER. Acht slachtoffers. Bij Beaufort, in Zuid-Carolina, zijn achi negerinnen verdronken, doordat één ne gerin, doordat zij opstond, het bootje, waar mede zij de rivier overstaken, deed kan telen. de luxe 350 c.lVI. f 475— Lavendelstraat 9-12 Tel. 1093. Rome, 5 Juni. (V.D.) Volgens de laat ste berichten van den directeur van liet Vesuvius-laboralorium, prof. Mallaclra, neemt de werking van de Vesuvius opniei verwachte wijze in hevigheid toe. Binnen 24 uur hadden drie uitbarstingen plaats. Als een reusachtige stroom vloeit de gloeiende lava langs alle zijden \an den grooten kegel in het dal. De vuurkolom stijgt soms tot 000 M. bo ven den kraterrand uit, om als een regen van vuur en asck naar beneden te komen. De talrijke bezoekers, die de uitbarstingen willen gadeslaan, moeten vanwege het ge vaar tot op grooten afstand van den kra ter verwijderd worden. De bevolking van het plaatsje Terzigno heeft het volgende telegram tot den paus gericht„De door gloeiende lava ingeslo ten bevolking smeekt om zegen en gebed." Te middernacht werd het onder Terzigno gelegen Campilelli door de vuurstroom vernield. Een uur later vernielde de lava stroom de waterreservoirs van Terzigno. Het plaatsje is thans door de bevolking ontruimd. Rome, 5 Juni (V.D.) Omtrent het ver loop der uitbarsting van den Vesuvius wordt nog nader gemeld, dat de hevigheid der uitbarstingen gedurende den naclit zeer snel is toegenomen. Tegen middernacht werd niet alleen do groote kegel, maar ook de kleine kegel door de uitbarstingen aan getast en de krater werd gevuld met een golvende laag De lava, die over een breedte van 650 voet voortstroomt en ongeveer 23 voet hoog is, heeft thans ook het gehucht Pagami bij Terzignio verwoest, terwijl in de onmiddellijke omgeving daarvan in to taal 40 boerderijen aan den lava-stroom ter» offer vielen. De lavastroom vordert onge veer 500 voet per uur. Tegen den morgen nam de uitbarsting in hevigheid af. De uit geworpen lavamassa wordt geschat op 8000000 M3, dat is ongeveer de helft, van de massa, die in 1906 bij de groote Vesuvius- uitbarstirig werd uitgeworpen. De bevolking in "de omgeving is zeer angstig, aangezien men een herhaling van de groote -uitbarsting roest. De massa was bij het naar beneden stroomen als een gloeiende slang on groo ten afstand in den nacht zichtbaar. Deze explosie, de derde die plaats vond, duurde meer dan 5-1 minuten en werd door asch en steenregen begeleid. Millioencn kubieke meter lava. R o em e, 5 Juni. (II.N.). Gisteren heeft een hevige uitbarsting van de Vesuvius plaats gehad, die ongeveer drie kwartier duurde. Tengevolge van deri aschregen cn de groote hoeveelheid lava, die uit den krater kwam en zich snel voortbewoog, moesten de tal rijke toeristen, die toegestroomd waren om bet machtige natuurverschijnsel gade te slaan, gedwongen worden om terug te kee- ren. Tegen 10 uur nam de kracht van de uitbarsting af. Naar schatting zijn ongeveer 8 milliocn kubieke meter lava uit den kra ter gestroomd. Rome, 5 Juni. (V.D.) Dour het Obser vatorium op den Vesuvius wordt -bet vol gende officieele communique verstrekt: Gedurende den nacht duurden de krach tige explosies met veelvuldige lava-uit stortingen voort. Tusschcn middernacht en één uur gisterochtend nam de activiteit toe met hooge fonteinen gesmolten rotsen, gepaard gaande met hevig gedonder. De uitbarstingen waren van middelbare hoog te. De vlammen reikten vijfhonderd meters hoog en stegen nog tussclien 3.45 v.m. cn 4.30 v.m., toen de rookwolken tot twee en drie kilometer stegen. De groote krater is veranderd in een zee van borrelend vuur. Groote hoe\eelhedon lava snellen naar de vallei van Inferno. In bet observatorium worden hevige aard schokken geregistreerd. De naalden ver springen tot 5 c.M. Het is op het oogenblik onmogelijk te voorspellen welke vorderingen deze erup tie met haar gigantische fonteinen zal heb ben, doch zij herinnert in vele opzichten aan de erupties van 1822. Het naderen van den krater is thans buitengewoon gevaar lijk, niet alleen door de lavastroomen en vallende rotsblokken, doch ook door de plotseling ontstane hellingen, vooral in het Zuid-Oosten. Alles in rookwolken gehuld. Nadat men aanvankelijk dacht, dat de werking van de Vesuvius in kracht ver minderde, is de uitbarsting gisternacht meer toegenomen. Van Napels uit is de Vesuvius, die anders duidelijk van uit de stad te zien is, niet meer te ontdekken, daar de berg geheel in rookwolken is ge huld. Ook de stad ligt in de schaduw dezer rookwolken. De toestand te Terzigno is vertwijfeld. De bevolking vlucht met" al haar hebben en houden naar de kerken. Daar het water reservoir grootendeels verwoest is, is er geen drinkwater. Het treinverkeer naar Terzigno is stopgezet. Men meent, dat de uitbarsting even erg zal worden als in 1906. Groep studenten gewond. De Vesuvius toonde gistermiddag weer verhoogde werkzaamheid. De lavastroom heeft reeds A vino bereik l, dat slechts 200 Meter van den spoorweg verwijderd is. Na de ontruiming van Campitello en Terzigno verzamelde de bisschop de bewoners van Nola in de kerk waar ecu bidstond gehou den werd. Daarop begaven de bewoners zich naar hun woningen om hun have en goed op gereedstaande vrachtauto's te la den. Terzigno werd.in het eerste uur van den namiddag onder de lava bedolven, Over Ottariano daalde een aschregen neer. Een groep studenten, die van het observa torium vertrokken waren om de uitbar sting van zoo dicht mogelijk gade te slaan geraakte in groot gevaar. Zij werden dcor een asch- en steen regen verrast, zoodot zij dé vlucht moesten nemen. Enkele hunner vielen cn werden gewond, zooda-t zij niet verder konden: De andere trachtten zoo goed mogelijk te schuilen. Het gelukte een afdeeling carabinieri met groote moeite de studenten te redden. Er is thans een streng verbod uitgevaar digd orn hét gevaarlijke gebied te betreden. DE BUITENSPORIGHEDEN TE 0PPELN De belhamels ferm gestraft Te Oppeln hebben gisteren acht jeugdige nationaal-socialisten en twee „Jungstahl helmer" terechtgestaan, daar zij onlangs hebben deelgenomen aan den overval op leden van ee"n fobisch operagezelschap uit Ivattowitz. De officier van justitie nam de jeugdige lichtzinnigheid" rler beklaagden in aanmer king, maar dc overval had den Duitschen autoriteiten ernstige onaangenaamheden berokkend. Wij zijn verplicht, zoo ging hij voort, de Poolsche minderheid in Duitsch land te beschermen. M ij hebben slechts dan reden tot klagen, indien de. Duïtsche min derheid in Polen wordt benadeeld. Dé straf fen moeten daarom gevoelig zijn. Alle beklaagden weiden wegens genteen- schappelijke huisvredebreuk veroordeeld tot twee weken gevangenisstraf; één hunner kreeg wegens verzet legen de politie nog een week extra. Lavendelstraat 9 en 12 Tel. 1093 M il aan, 5 Juni. (H.N.) In Spilimbergo in de provincie Friaul heeft gisteravond in een militaire opslagplaats van munitie een hevige ontploffing plaats gehad. Twaalf ar beiders zijn daarbij gedood, 11 ernstig of licht gewond. Het gelukte den overigen ar beiders zich nog bijtijds in veiligheid te brengen. Te Tokio is bericht ontvangen, dai een Ja- pansch stoomschip op grooten afstand van de kust van Kamsjatka in brand zou zijn geraakt en volkomen door hei vuur zou zijn verwoest. Men vreest, dat de bemanning cn alle pas sagiers, voor het grootste deel uit Russcr» bestaande, om het leven zijn gekomen. Het bericht kon nog niet bevestigd worden. DE KOMENDE VERGADERING VAN DEN V. B.-RAAD. Ontvangst door Primo de Rivera. M a d r i d, I J u n i. (V. D.) Op het oogen blik staat de stad, waar een verzengende hitte lieerscht, geheel in het teeken der naderende Raadsvergadering van den Vol kenbond. Hedenavond arriveeren de Itali- aansche, Duitscbe en Japansclie delegatie». Van het V.B.-secrelariaat is Marchese Pao- lucci eveneens aangekomen. Op 10 Juni a.s. zal generaal Primo de Rivera in het minis terie van buitenlandsche zaken allen afge vaardigden een officieele ontvangst berei den, waaraan meer dan 100 personen zul len deelnemen. Verder staat nog een re ceptie hij koning Alfonso op liet program. DE KOERSVERANDERING IN ENGELAND De stand der politieke partijen De liberalen hebben den zetel van sir Ro bert Hamilton voor de Orkney en Shetland- cilunden met 2852 stemmen meerderheid op den conservatief behouden, zoodat hun aan tal nu tot 5S geslegen is. Zes uitslagen zijn nog niet bekend. De stand is thans: Labour Conservatieven Liberalen Onafhankelijke!! 288 58 8 Macdonald bij den koning. Londen, 5. Juni (V.D.) De leider van de arbeiderspartij Macdonald heeft zich hedenmorgen naar Windsor Castle bege ven om den koning mede to deelcn, dat hij de' uitnoodiging tot vorming van een nieu we regeering aanvaardt. Verwacht wordt, dat (huns spoedig de samenstelling van de nieuwe regeering be kend zal worden gemaakt. Londen, 5 Juni (V.D.) Bij aankomst op Windsor Castle werd Macdonald door den hofmaarschalk des konings ontvangen en te half twaalf naar de ziekenkamer geleid. De koning gaf hem üc opdracht tot het vormen van een kabinet, welke opdracht door Macdonald werd aanvaard. Kenigo mi nuten over twaalf verliet Macdonald do ziekenkamer weer. Het bestuur van de ar beiderspartij kwam reeds te 10 uur te Lon den bijeen cn hield voorbereidende bespre kingen in afwachting van den terugkeer van Macdonald van Windsor Castle. Mac donald zal dan voor het partijbestuur cn den bestuursraad, als mede voor de Lager- buiscommissie der arbeiderspartij, rapport uitbrengen. De toekomstige premier aan 't woord. P a rij s, 5 Juni (H.N.) Ramsay Macdonald heeft aan een correspondent van do Petit Parisicn een interview toegestaan, waarin hij over de toekomstige politiek van de arbeiderparlij heeft gesproken. Macdonald verklaarde daarbij o.a., dat de arbeiders- pari ij een politiek van ontwapening en van vrede zal trachten te realiseercn en van geen entente voor of tegen een of ander volk wil weten. Dit is de oude politiek en de oude geheime diplomatie, die afgedaan lieeft. Wij wenschen hartelijke samenwer king met alle volken. De beraadslagingen over de intergealliccrde schulden zullen thans op een nieuwen grondslag kunnen beginnen cn zullen in nauwe samenwer- kink met president Hoovèr worden-hervat. Wij mogen echter het vraagstuk dor scha devergoeding niet verwisselen met dat der intergeallieerde schulden. Op een opmer king van den correpsondent, dat Frankrijk in verband met zijn veiligheid waarborgen voor de tegenwoordige grenzen van Eu Cop a verlangt, wees Macdonald erop, dat Frank rijk toch het Kellogg-pact heeft ondertee kend, waardoor een geheel nieuwe toestand is geschapen. Hij is overtuigd, dat Frank rijk (kt pact in zijn volle beteekenis cn met alle gevolgtrekkingen heeft aanvaard. Londen, 4 Juni. (V. D.) De vorming der regeering van Macdonald zal na de besprekingen, die lieden door den bestuurs raad van de Labour Party worden gehou den, niet lang meer op zich laten wachten. Macdonald. die door den verkiezingsstrijd zeer overspannen is, heeft den wensch te' kennen gegeven zoo spoedig mogelijk voor korten tijd naar Schotland te willen gaan om voor de bijeenkomst van het parlement wat rust te nemen. De berichten over de samenstelling van de nieuwe regeering worden van arbeiders zijde voorbarig genoemd. De politieke rnedevveiker van hei partij orgaan Daily Herald zegt. heden, dat Mac donald in werkelijkheid in het nieuwe kabinet „minister voor de werkloosheid" zal zijn. De nieuwe regeering streeft er naar in de geschiedenis gekenmerkt te worden als een regeering van den vrede en van de oplossing van het werkloosheidsvraagstuk. Zij zal haar volle aandacht wijden aan de groote vraagstukken als de betrekkingen van Groot-Britannic met de Vereenigde Sta ten. de ontwapening, de verfiouding van Engeland tot den Volkenbond, welke vraag stukken door Baldwin en sir Austen -Cham berlain onvoldoende werden behandeld. Daarnaast kan men verwachten, dat ook de Russische kwestie onmiddellijk en met gunstig resultaat voor Engeland en Rus land zal worden aangepakt. Het ter sprake Diengen van de Russische kwestie zal reeds onmiddellijk een belangrijke proef ten op zichte van de verhoudingen in het Lager huis zijn. Gedurende de zomerbijeenkomst van het parlement, die slechts van korten duur zal zijn en gedurende welke geen be langrijke voorstellen zullen worden behan deld, is nauwelijks met het aan de orde stellen van de Russische kwestie te reke nen. Meerderheidsmoeilijklieden gedurende deze periode zijn dan ook voor de regee ring niet te verwachten, te minder, daar van .conservatieve zijde uitdrukkelijk is v er klaard, dat de partij gedurende deze zo- merzittinz van het'parlement een houding van welwillende neutraliteit zal aannemen om de niéuwe ministers gelegenheid te geven zich rustig in le werken. 500 c.M'. Type 1929. f815— Geheel cloctrisch. Lavendelstraat 9—12 Tel. 1093 WEERBERICHT. Hoogste barometerstand: 763.4 te La Coruria. La.agtsc barometerstand: 739.1 tc Hernösand. Verwachting tot den avond van 7 Juni: Zwakke lot matige Z. tot Z. W. wind, meest zwaar bewolkt of be trokken, waarschijnlijk een-ige re gen, weinig verandering in tem peratuur. Dc houding van de liberale partij is min der duidelijk. Parlementaire moeilijkheden zijn echter ook van die zijde niet te ver wachten, doch het is duidelijk, dat aan liberale zijde de wensch gekoesterd wordt zoo spoedig mogelijk haar houding tegen over de arbeidersregeering te kunnen vast stellen. De bespi ekingeu. die Lloyd George tot nu toe met vooraanstaande personen der liberale partij heeft gehad, hadden, naar verluidt, slochts betrekking op met de verkiezingen in verband staande kwes ties. De houding van de fractie in het par lement zal eerst later, waarschijnlijk kort voor de bijeenkomst van het parlement op 25 Juni, besproken worden. Begin Juli de troonrede. Londen, 5 Juni. (H. N.) I-Iet nieuwe Lagerhuis zal 25 Juni voor zijn eerste zit ting bijeenkomen. Deze zitting zal in hoofd zaak aan het vervullen van verschillende formaliteiten zijn gewijd. Begin Juli zal dan. naai men verwacht, een nieuwe zit ting plaats hebben, waarin de troonrede en het programma van de nieuwe regee ring bekend gemaakt zullen worden. Mac donald is vandaag door den koning, wiens gezondheidstoestand aanmerkelijk verbe terd is. officieel met de vorming van het kabinet belast en heeft den koning reeds de namen van enkele candidaten voor de ministerposten genoemd, welke candidaten door den koning goedgekeurd zijn. Intus- schen zal het wel Vrijdag of Zaterdag wor den, voordat de volledige lijst van minis ters samengesteld zal zijn, ^terwijl dan in den loop van de volgende week verschillen de kleine posten zullen worden bezet. Als zeker wordt aangenomen dat Snowden als kanselier van de schatkist zal optreden, daarentegen worden voor de portefeuille van buitenlandsche zaken nog steeds ver schillende candidaten genoemd. Het verlee- nen van de opdracht tot vorming van het kabinet aan Macdonald bad met het ge bruikelijke ceremonieel plaats. DE PARIJSCHE POSTSTAKING GEëINDIGD. Parijs, 5 Juni. (H.N.) De staking der brievenbestellers is geëindigd. Dc stakers hebben gisteravond in een zeer rumoerige vergadering besloten het werk vanmorgen te hervatten. Een motie werd aangenomen, waarin wordt, verklaard, dat de bestellers tot verdere stappen bereid zijn, indien de re geering de maatregelen tegen de geschorste 191 bestellers niet opheft en de salarissen van 't lagere personeel niet verhoogt. De sta king van 21 uur is slechts als een waarschu wing bedoeld geweest. Twaalf deelnemers ontslagen. P a r ij s, 5 .1 u n i. (tl. N.) Op grond van een heden door den kabinetsraad genomen besluit zijn twaalf der voornaamste deel nemers aan de staking der brievenbestel lers ontslagen en 30 voor een tijd van drie maanden geschorst Ulster Grand Prix model 140 K.M. per uur. 500 c.M. f 975. Lavendelstraat 9-12 Tel. 1093

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1929 | | pagina 1