DE EEMLANDEU PRIJS DER ADVERTENTIER van 1—4 regels I 1.05 met inbegrip van een bewijsnummer, elke regel meer f 0.25. Llefdadlghclds-advertcntlën voor d« helft van den prijs. Kleine AdvertentJëo „KEITJES" bij vooruitbetaling 1—5 regels 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen I I.—. Bewijsnummer extr» 0.05 IVIaandag 10 Juni 1929 27e Jaargang No. 287 KALKZANDSTEEN Direct ieder gewenscht kwantum uit voorraad leverbaar A. N. HINDRI&S BUITENLANDSCH OVERZICHT DE VERDRAGEN VAN HET LATERAAN De uitwisseling dei- ratificaties WILLEM GROENHUIZEN Juwelier. Tel. 852. Gevestigd 1885 Modern handgedreven Zilverenwerken. BEPERKING VAN VLOiEN DE Engeland moet een stap doen RATSJITSJ GEVONNIST ENGELAND'S NIEUWE MANNEN Macdonald zelf naar Genèvc T PARIJSCHE ACCOORD ZWEDEN-NEW-YORK ABONNEMENTSPRIJS pc' 3 ®aandeD voor Amersfoort f2.10. per maand f 0.75, per week (tnei gratia verrekering tegen ongelukken) f 0.171/*» Binnenland franco per post per J maanden f 3.-. Afzonderlijke nummers f 0.05. POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERG 513 DIRECTEUR-UITG EVER.'J.VALKHOFf Groote Koppel 11, Amersfoort Telefoon 1135 De conferentie der finan- cieole deskundigen te Parijs geëindigd. Na een maand of vier geduurd te heb- Len. is gisteren de conferentie van finan- cieele experts, die te Parijs onder voor zitterschap van den Amerikaan Owen Young bijeenkwamen om een nieuwe regeling te treffen met bétrekking tol de bedragen, waarvoor üuilschland bij de geallieerden in het krijt staat,, geëindigd met het onder- 1 eekenen van het desbetreffende rapport. Het streven was erop gericht tot een op lossing te komen, waaraan louter finan- ieele en economische overwegingen ten grondslag lagen, doch de politiek heeft, on vermijdelijk nu en dan eveneens een woordje mee moeten spreken bij liet tref fen van beslissingen. liet rapport is een heel boekwerk gewor den, waaruit in de allereerste plaats blijkt, dat Duitschland's politieke lierstelscliuld ihans veranderd is in een comrnercieele verplichting, zoodat opnieuw een stap is gedaan in de richting der liquidatie van den oorlog. Voor het plan-Dawes komt nu het plan-Y'oung in de plaats. Begrijpelijkerwijze houdt hel uitvoerige verslag zich bovenal ook bezig rnet Duitsch land's betaalvennogen, waaromtrent het standpunt der Duilsche en geallieerde 'des kundigen ten zeerste verschilden. Laatst genoemden huldigden de meening, dat Duitschland best de bedragen, krachlens de egeling-Dawes, kan opbrengen uit. belas- lingeri of binncnlandsche leeningen, terwijl dr. Schacht en diens collega's betoogden, dat de transfer alleen verwerkelijkt kon x\orden door den toevloed van kapitaal uit den vreemde. Juist uit dit kapitaal zou een belangrijk deel der belastingen worden opgebracht De commissie in haar geheel heeft in middels het standpunt ingenomen, dal. or- fichoon de onzekerheid over Duitschland's betaal vermogen geëindigd kan worden ge acht, niettemin opgemerkt dient te worden, dat zij niet bij machte is zich omtrent Duitschland's transfcrmogelijkheid voor goed een oordeek te vormen op grond van de werkelijke ontwikkeling der laatste vier of vijf jaren. Uit de hoogte van den buitenlandschen kapitaal-import in Duitschland leiden de deskundigen af. dat de vorming van kapi taal in Duitschland dc behoefte daaraan ai iet dekt en in den vervolge ook niet zal kunnen dekken. De eisch inzake regelmati- de jaarlijksche betalingen is dus afhankelijk xan de mogelijkheid van Duitschland om in den vreemde geld op te nemen. De niet- Duitsche deskundigen uitten de opvatting, dat de afgeloopen jaren moeten worden be schouwd als een overgangsperiode en dat het economische herstel, hetwelk in dien lijd een feit w erd, groot er waarden schiep dan de bedragen, welke Duitschland op nam. II.i. is er aan die overgangsperiode thans een einde gekomen en breekt er Ihans een tijd aan, dat Duitschland vrij weinig kapitaal behoeft, en de uitvoérmo- gelijkheden voor Dnitschland telkens groe ier worden, dank zij het herstel van Duitschland's vermogen om voort te bren gen. In allen gevalle komt de definitieve vaststelling der verplichtingen het crediet van Duitschland ten goetle. De internationale bank, waaraan het aan zijn is gegeven en die, hetzij in Nederland, hetzij in België of Zwitserland, zal worden gevestigd, zal als trustee der credileursta- ten, belast worden met het ontvangen en verdcelcn der betalingen en, voor zoover liet mogelijk is, met het commercialiseeren van hetgeen Duitschland jaarlijks afdraagt. Naar gemeld wordt, zal de werkzaamheid van de bank, welker kapitaalom-ende-bij 100 millioen dollar bedraagt, worden aai>- gepast aan do gewone zakelijke en finan- cieele praktijk. Haar organisatie zal, zo<» wordt in de desbetreffende telegrammen opgemerkt, zal buiten het gebied van poli tieke invloeden liggen en zij beschikt over bevoegdheden, ruim genoeg om de vraag stukken, die mochten rijzen, vlot-en. onaf hankelijk af te doen. De bank biedt den crediteuren grooter waarborgen, dat de ge volgen van economische veranderingen den loop der betalingen zoo weinig mogelijk storen. Bovendien, wanneer het Duitsch land een tijdlang minder voor den wind mocht gaan. dan zou het nog altijd op sieun rekenen. Tevens neemt men aan. dat de bank aanmerkelijk zal kunnen^bijdra gen tot het ontsluitend van nieuw handels gebied en het oplossen van bizondere Duit sche vraagstukken. De leiding der bank zal worden gecon troleerd door de centrale banken uit de landen, die bij het liepstelvraagstuk zijn betrokken en waarvan de presidenten fid van den Raad van Bestuur der „Bank for International Settlements" zullen worden. Elk van de zeven presidenten der circula tiebanken mag nog een ander lid van zijn land aanwijzen. Tijdens den duur van de Duitsche herstelbetalingen is het aan den president der Banque de France en der Duitsche rijksbank toegestaan nog een lid in den Raad van Bestuur te benoemen. Deze zestien leden kunnen ten slotte nog negen leden aanwijzen, afkomstig uit de staten, waar aandeelen der bank voor in ternationale betalingen zijn ondergebracht. Het kapitaal der bank zal worden ver schaft door de centrale banken van de zeven landen, die waren vertegenwoordigd in de commissie van experts, terwijl de centrale banken van andere stalen, die eveneens be lang hebben bij '1 probleem der schadever goeding, voorts zullen medewerken. Ziehier enkele bizonderheden over de ta Parijs getroffen financieele schikkingen, waaraan nog kan worden toegevoegd, dat rekening is gehouden met de opvatting der Duitsche experts, die niet de verantwoor delijkheid wilden dragen, dat het geheel der verplichtingen legt binnen 't kader van Duitschlands prestatievermogen in moei lijke tijden toch zal uitstel van transfer kunnen worden verleend. De deskundigen der schulcischersstaten nemen het stand punt in. dat de jaarlijksche bijdragen vol ledig betaald kunnen worden, maar alleen door de vaststelling van een deel, waarvan de overdracht uitgesteld kan worden. Met de leveringen in natura zal nog tien jaar worden doorgegaan, zulks om te voorko men, dat zich in Duitschland economische crises voordoen. I)e regeeringen der landen, die bij de aan gelegenheid zijn betrokken, zullen uitma ken, wanneer het plan-Y'oung van kracht wordt. Volgens de deskundigen zou het op 1 September a.s. in werking kunnen treden. Paus Pius en koning Emanuel wisselen telegrammen Gisterochtend te elf uur heeft in de Vati- caansche Stad tusschen kardinaal Gasparri en Mussolini de uitwisseling plaats gehad van de ratificaties der verdragen \au het Lateraan. De hooge verdragsluitende par tijen bevestigden op het oogenblik, dat tot de uilwisseling zou worden overgegaan, nog eens hay wensch naar letter en geest niet alleen liet \erdrag met zijn onherroepelijke, \ved«rzijdsche erkenning van souvereiniteit en de definitieve uitschakeling van de Ro- meinsche kwestie loyaal te zullen naleven, maar eveneens het concordaat, dat ten doel heeft de positie van den godsdienst en de kerk iu Italië te regelen. Na de uitwisseling van de ratificaties overhandigde mgr. Pizzardo aan kardinaal Gasparii een eigenhandigen brief van den paus, met het verzoek dien voor te lezen. In dien brief verzoekt de paus den kardi naal aan hel nieuwe telegraafkantoor, van de Yaticaansche Stad ter oogenblikkelijke verzending een telegram te laten bezorgen, gericht aan koning Victor Emanuel III, bet eerste telegram, dat vandaar verzonden is. In dit telegram geeft de paus den koning, zijn gemalin en dc lieele koninklijke familie zijn aposlolischcn zegen. Uit Rome wordt d.d. 7 Juni nader gemeld: Een aanzienlijke menigte had zich rond om het plein van Sint P ié ter, bij de ingan gen van het Vaticaan. verzameld, om de personen te zien voorbijgaan, die de uit wisseling der ratificaties zouden bijwonen. Om 10.4'J verliet Mussolini, in uniform, o.m. vergezeld door den minister van financiën Mosconi, den zegelbewaarder Rocco, de villa Tori on ia, zijn zomerresidentie, en be gaf zich per auto naar het Vaticaan, waar hij- om 10.50 aankwam. Zij werden ontvan gen dooi- mgr. Pizzardo, mgr. Borgongini Duca en Pacelli. De pauselijke gendarmerie gaf eerbewijzen. Gasparri kwam Mussolini in een van de eerste zalen van het secreta riaat tegemoet en de ontmoeting was uiterst hartelijk. De personen betraden de zaal en namen plaats om een in het midden ge plaatste tafel, aan het hoofd waarvan Gas parri zat, met Mussolini aan zijn rechter hand. Pacelli deed voorlezing van een motu pro- prio van den paus, dat kardinaal Gasparri tot de uitwisseling der ratificaties machtig de. Nadat de financieele overeenkomst voorgelezen was, overhandigde de minister van financiën aan Gasparri een chèque op de ltaliaansche hank van 750 millioen lire. Om 11 u. 5 was de heele plechtigheid afge loopen. Gasparri noodigde Mussolini daarop in zijn particulier kabinet, waar zij ongeveer een kwartier spraken. Om 11 u 20 werd afscheid genomen. Toen Mussolini met zijn gevolg per auto het vaticaan verlieten, werden zij door de bij den ingang verzamel de menigte toegejuicht. Bij het weerklinken van het kanonschot van twaalf uur werden de groote bronzen deuren, die sedert INTO half gesloten waren, wijd geopend. Tegelij kertijd plaatste de commandant van de Va ticaansche gendarmerie nieuwe wachtpos ten bij de voorloopige ingangen. De koning heeft aan den paus een tele gram gestuurd, waarin hij den wensch uit, dat rnet deze verdragen een nieuw gelukkig tijdperk in de betrekkingen tusschen kerk en staat aanbreekt en dankt voor den verleen den uw werk te gaan, zooals wij aan het onze lot heil van het gemeenebest. Ik dank u nogmaals voor uw votum van vertrouwen en ik verzeker u, dat wij het ons waardig zullen toon en. Goeden avond, dames en heerent Dawcs zal geen speciale lasigévingen ontvangen Dawes, de nieuwe gezant te Londen, heeft te Washington met Hoover, Stfmson en an dere ambtenaren het geheel der Engelsch- Vmei ïkaansche betrekkingen besproken. Daweszal geen speciale instructies outvan gen met de betrekking tot de vitale kwes ties tusschen Engeland en de Vereenigde Staten de beperking der vloten. De regee ring meent, dat de volgende stap van het buitenland moet uitgaan. Men is geneigd een aanwijzing af te wachten van de zijde- der nieuwe Britsclie regeering omtrent de politiek van Engeland tegenover de looi- beperking. Ook uit Londen wordt vernomen, uit be voegde bron, dat er geen enkele reden be staat aan te nemen, dat Dawes een bijzon dere boodschap van Hoover voor Macdonahl meebrengt, teneinde plannen te bespoedi gen voor een nieuwe beperking van de we reldbewapeningen. Het meeste, dat men zeg geil kan, is, dal Hoover hoopt, dat de da tum'van bijeenroeping der internationale conferentie vervroegd zal kunnen worden. Wegens moord veroordeeld tot 20 jaar kerkerstraf WEERBERICHT. Hoogste barometerstand 768.2 te Scilly Laagste barometerstand: 755.S te Vestmanoer. Verwachting tot den avond van 11 Juni: Zwakke tot matige veranderlijke wind moest licht tot half bewolkt, droog, overdag iets warmer. Naar uit Belgrado wordt gemeld, is in liet proces tegen Punisa Ratsjitsj en kame raden gisterochtend het vonnis geveld. De voornaamste beklaagde Ratsjitsj werd wegens het toebrengen van zwaar lichame lijk letsel aan afgevaardigde Pernar tot 6 maanden kerkerstraf veroordeeld en we gens moord zonder voorbedachten rade op drie afgevaardigden on wegens het ver wonden van één afgevaardigde in het ge heel tot 00 jaar kerkerstraf, die wordt sa mengevat tot 20 jaar kerkerstraf. Beklaag den Jowanowitsj en Popowitsj zijn vrijge sproken. Zij zullen een politie,- van nationaal herstel en nationale opleving inleiden m Zaterdagavond heeft dc nieuwe Engelschc premier een geheel onverwachte cn in het program niet aangekondigde rede voor de radio gehouden. Macdonald zcide volgens het verslag der N. R. C.: „Wij zijn zoo juist van Windsor terugge keerd eu hebben de zegels van onze waar digheid uit handen van Z. M. ontvangen, zoodat onze regeering nu ook grondwettig begonnen is. Op dit oogenblik heb ik be hoefte u allen, mede namens mijn amblge- nooten, te danken voor het vertrouwen, dat gij ons op 30 Mei geschonken hebt. Wij zul len geen minuut verliezen om. een begin van uitvoering 4ian ons program te geven, hetwelk luidt: vrede in het binnenland, her^lél van de industrie cn vrede naar bui ten tot heil van het gelteele mensehdom. Nopens twee benoemingen w il ik een en kel woord ter verklaring zeggen. Minister Thomas heeft een nieuw departement ge kregen cn zal met alle kracht, die hem en zijn medewerkers bezielt, liet probleem der werkloosheid onder do óogen zien en een politiek van nationaal herstel en nationale opleving inleiden. Dit zal ecnigen tijd kos ten en op dit oogenblik ben ik zelfs nog sceptisch gezind nopens de mogelijkheid om binnen een jaar het aantal werkloozen te kunnen terugbrengen tot wat wij een nor maal cijfer plegen te noemen. Maar houdt u overtuigd, dat alles wat kón ge daan worden, ook zal gedaan worden en dat noch tijd noch moeite zal ontzien wor den. Henderson is aan het hoofd van het de partement van buiteulandsche zaken ge plaatst, een keuze die ons niet teleurstellen zal. In verband echter met de al het andere overheerschende belangrijkheid van het vraagstuk der ontwapening en mede we gens het nauwelijks minder belangrijke feit van een spoedige overeenkomst met Ame rika, zal ik ditmaal nog zelf mee naar Genève gaan. 4'oor het overige zal ik niet verder op de troonrede vooruitloopen. Onze bedoeling is Ir beginnen met eenige eenvoudige onder werpen, die getuigen zullen an onzen zin voor „fair play" en gezond verstand. Een herziening der pensioenen voor weduwen en een krachtige ondersteuning van de reeds begonnen besprekingen tot liet ves tigen van een duurzamen vrede tusschen werkgevers cn werknemers zullen wel mede het eerst onze aandacht ragen. Wij vragen slechts een korte spanne lijcis onder de belofte onzerzijds, dal wij dien lijd gebruiken en ons ten nutte maken zul len. Wij allen zijn een weinig vermoeid naar het lichaam uit den verkiezingsstrijd naar huis gekomen en gij allen zult ons wel eenige dagen rust gunnen tot de bijeen komst van het parlement, opdat wij geeste lijk weer geheel frisch aan den arbeid zul- ,'nr Ik verzoek u alien nu lustig aan TWEE MENSCHAPEN ONTSNAPT. Naar een uur weer gevangen. Berlijn. 9 Juni II. N. Zondagmiddag zijn in de Zoölogische GSrten twee mensch apen uit hun kooi ontsnapt. Onder de tal rijke hezoekcis van den dierentuin ontstond een paniek en ieder zocht een goed heen komen. Eerst na een uur gelukte het den oppassers de dieren, die zich in de plant soonen van den tuin hadden opgehouden te vangen. Eén oppasser werd daarbij door één der apen gebeten. De apen konden uit hun kooi ontkomen, doordien één hunner aan liet touw in zijn kooi voortdurend heen cn weer geschommeld had en daarbij tel kens met het volle gewicht van zijn lichaam legen de deur was gekomen, zoodat deze tenslotte bezweek cn de toegang naar bul ten openstond. te Bergen over de buitengewone koude bij het passéeren van het Mardanger-gebergte. Des middags om drie uur, dus met een ver traging van twee uur volgens het. program ma vertrok het vliegtuig van Bergen voor de tweede etappe naar IJsland. De vliegers hopen dit 1500 K.M. lange traject in onge veer 9 a 10 uur af te leggen en dus om streeks middernacht te Reik tav ik te lan den. Daar tusschen de Shetland cn Far- Oer eilanden zich een regengordel bevind heeft het metereologisch bureau te Bergen geadviseerd een meer noordelijke koers te nemen. Aangezien het vliegtuig een zware lading post- en vrachtgoederen aan boord heeft en het hij het vertrek uit Bergeit windstil was duurde hel ecnigen tijd voordat de start gelukte. Duizenden jubelden bet vlieg tuig bij liet vertrek toe De vliegers hopen ftknsdagmorgen elf uur, Anierikaansche tijd, te New-York aan te komen - SPRINKHANENPLAAG IN BULGARIJE. Roods CO.000 K.G. sprinkhanen gedood, de plaag nog niet veel verminderd. W e e n c n, 9 Juni II. N In Bulgarije wordt op het oogenblik veel schade aange richt door groote zwermen sprinkhanen Tot nu toe zijn 60.000 K.G. sprinkhanen gedood zonder dat de plaag nog veel ver minderd is. De overheid heeft dc bewoners van alle dorpen voor den verdelgingsstrijd tegen de sprinkhanen opgeroepen. MOTORBOOT OP HET KANAAL VERMIST Thans nog cén zoek. Galais. 9 Juni II. N. Zaterdag zijn 3i motorbooten uit Dover vertrokken voqv een wedstrijd, welke boot het snelst de over tocht over liet kanaal zou maken. Daar verschillende booten over tijd waren, ver trokken verscheidene Fransche stoomsclie pen om naar de vermiste booten te zoeken, daar men aannam, dat zij verdwaald wa ren, omdat tijdens den wedstrijd boven het kanaal een dikke mist hing. De meeste motorbooten zijn thans terecht. Over één maakt men zich echter nog be zorgd. De meeste zijn door Fransche stoom schepen naar Galais gesleept. Een motor boot is door een Duitsch stoomschip gered, een ander door een Belgisch. Enkele boo ten waren op het punt te zinken toen zij gered werden. Twee zijn cr op den Fran sch'en kust gestrand, een derde werd bij Hemmes de Mark op strand gevonden. De inzittenden zijn echter behouden. Zeven booten moesten reeds kort na de start naar Dover terugkeer,en. Een boot geraakte kort na het vertrek in brand cn de bestuurder kon zich slechts redden door over boord t« springen. De 'Amerikanen verluien Frankrijk Engeland voldaan Owen Young cn de andere leden der Amerikaansche delegatie hebben Zaterdag ochtend Parijs verlaten. Zij zullen zich te Cherbourg op het s.s. Aquitania naar Ame rika inschepen. Aan het station waren de andere deelnemers aan de herstelconfereu- lie aanwezig om afscheid te nemen. In gezaghebbende Londensche kringen beerscht groote voldoening over het wel" slagen der herstelconferenlie. Men ver wacht, dat de conferentie tusschen de re geeringen weldra zal bijeenkomen,'Thogelijk te Londen, waarbij dan waarschijnlijk" te vens andere hangende kwesties, zooals de ontruiming van het Rijnland, zouden wor den geregeld. De Sverige Zondagmorgen naar New-York vertrokken S t o c k h o 1 m, 9 Juni (H.N.) De Sverige is Zondagmorgen om twaalf minuten over zes van het vliegterrein te Stockholm voor de vlucht naar New-York opgestegen. Be halve kapitein Ahrenberg en Lt. Floden bevonden zich aan boord nog de monteur Lannglund en twee passagiers, die tot Ber gen meegingen. Bergen werd om twaalf uur bereikt. Het zwaarste gedeelte van dit traject was de vlucht over het hooggeberg te. Een tweede vliegtuig, bestuurd door dc Spitsbergen-vlieger Nilsson, da1, de Sverige begeleidde, kon niet hoog genoeg komen, en moest eïcrarom, na zijn koers gewijzigd te hebben in liet Noorden van Noorwegen ianden. De vliegtuig-ingenieur Dr. Koehler. van de Junkerfabrieken te Dessau, die zich in het tweede vliegtuig bevond, kon der halve de Sverige te Bergen niet m^er na zien. De vliegers klaagden bij hun aankomst REDDINGSBOOT OMGESLAGEN. Drie man verdronken. Kopenhagen, 9 Juni H. X. De Loek- kener reddingboot is vanavond toen zij bui ten Loekkcn (Jutland) voor anker lag om de komst van enkele visschersschep'en al te wachten, welke zij van proviand zou voorzien, plotseling door een stortzee ver rast cn omgeslagen. Drie man zijn verdron ken. STRESEMANN TE MADRID. Minister Stresemann is met zijn echtgc- nooto Zaterdagavond met den gewonen snel trein te Madrid aangekomen. Dc Duitsche gezant was hern tot Toledo tegemoet ge reisd. Op het station was generaal Primo dc Rivera aanwezig, die spoedig inct den Duitschen minister in een levendig gesprek gewikkeld was. ANTI-SEMIETISME IN OOSTENRIJK Studenten den band. springen buiten In (Ie Wecnsche universiteit is het Zater dagmiddag tot ernstige vechtpartijen geko men tusschen nalionaal-socialistische en Toodsche studenten. De rector had wegens de botsingen van enkele dagen geleden, dc jool in de aula verboden, maar dc nationaal- socialisten stoorden zich niet aan 't verbod. Tegen half een stormden zij met een paar honderd studenten het gebouw binnen en gingen de Joodsche studenten te lijf. Er had een hevige kloppartij plaats, zoodat ten slotte de wacht moest ingrijpen en het in bouw moest laten ontruimen. Verschcidert© studenten werden gewond. De politie heef» talrijke personen gearresteerd.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1929 | | pagina 1