DE EEMLANDED Maakt Uw Limonades zelf KALKZANDSTEEN DIDECTEUR- UITO ELVEQ.' J.VALKHOff Dinsdag 11 Juni 1929 27e Jaargang No. 288 A. N. HINDRIKS BUITENLANDSCH OVERZICHT Z W EDEN—AMERIKA DOOR DE LUCHT Noodlanding op IJsland HENDERSONS POLITIEK Essences voor Limonades a 35 ct. per flacon. A. v. d. WEG. LANGESTRAAT 23 DE BALLINGSCHAP VAN TROTZKI Neemt Engeland hem op? DE BIJEENKOMST TE MADRID Ontruiming van het Rijnland EEN OPSTAND IN PERZIE AMER ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden voor Amersfoort f2.10, per maand f 0.75, per weck (met gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.17Vi» Binnenland franco per post per 3 maanden f 3*-» Afzonderlijke nummers f 0.05. POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERG 513 DAGBLAD PRIJS DER ADVERTENTIEN van 1*4 regels f 1.05 met Inbegrip van eet- bewijsnummer. elke regel meer f0.25. Llefdadlgbelds-adverttntlEn voor d« helft van den prijs. Kleine AdvertentlSn „KEITJES" bij vooruitbetaling 1—5 «egels 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1.—. Bewijsnummer extra 0j05 Direct ieder gewenscht kwantum uit voorraad leverbaar Groote Koppel 11, Amersfoort Telefoon 1135 De anti-semiefischc buiten sporigheden te Leniberg. Een krachtproef Ücr natio nalisten. Wij hebben nl menig""bericht gebracht over de aiiti-seniietische buitensporigheden te Lemberg. De relletjes,- die de studenten daar verwekten en die een ernstigen om vang dreigen aan te nemen, wekken den in druk, dat de - belhamels het aansturen op een krachtproef tusschen de oppositionecle Poolsche nationalisten en de regeering. Omtrent de voorgeschiedenis wordt thans een verklaring openbaar gemaakt van ge neraal Skladkowski, den Poolschen minis ter van binnenlandsche zaken, die zich Vrijdag naar Lemberg heeft bege\en om daar het onderzoek naar hetgeen voorviel te leiden. Ilij heeft vastgesteld, dat de be wering, als zouden Joodsche schoolkinde ren een Katholieke processie hebben ge sloord, hetgeen gretig als voorwendsel werd aangegrepen voor de uitgebreide anti- Joodsche uitspattingen, in 't minst niet steek hield. De excessen begonnen, naai de minister te kennen geeft, pas den vol genden dag, toen in de rechtsche pérs on ware berichten waren verschenen. Om vangrijke opzettelijke veiaielingen van twee Zionistische kranten, een Joodsch studen tenhuis en op enkele andere plaatsen zijn bewezen. Dc minister heeft bovendien laten weten, dat tegen een herhaling'der relle tjes door de overheden onverbiddelijk zal worden opgetreden. Desniettegenstaande duurt niet slechts de algerneene studentenstaking aan de Lem- bergsche hoogeschool voort, maar er heb ben Vrijdag ook nieuwe onlusten plaats gehad, die het uitvloeisel waren van ver dere betoogiugen der nationalisten ten gunste van dé vrijlating der aangehouden geestverwanten. Ongeveer twee duizend studenten organiseerden, in aansluiting op een processie, een bijeenkomst in de opep lucht, waarin de regeering hevig werd aan gevallen. Toen de politie ertoe overging de de monstratie, waarvan geen aangifte was ge daan,, te ontbinden, werd zij met een hagel van steenen ontvangen. Een aantal agen ten werd verwond en cr ontspon zich een strijd, die twee uren duurde en in den loop waarvan dan ook twee studenten ernstig gekwetst cn vijftien anderen licht gewond werden. In de avonduren schoolden de rechts zich orientrerende studenten opnieuw sa men en ditmaal sloot zich bij hen anu- semietisch janhagel uit do voorsteden aan, dat dadelijk een poging deed om dc win kels te plunderen. De politie greep op nieuw in eri sloot.... een wapenstilstand met de studenten, waarbij overeen werd gekomen, dat de studenten konden reke nen op vrijen aftocht cn terugtrekking der poli tietroepen. De studenten schijnen ech ter in strijd met dit vergelijk te hebben gehandeld: zij gingen tot nieuwe aanval len over en tot diep in den nacht duurden de vechtpartijen voort. Blijkötts den Ullstein-Nachrichtendienst hebben de rectoren der Lembergsche hoo- gescholen in een gemecnschappelijken op roep de studenten ertoe aangespoord de colleges weer te bezoeken. Wanneer hier aan geen gevolg wordt gegeven, zullen de universiteiten voor geruirnen tijd worden gesloten. Dat inmiddels achter de nationa listische studenten sterker krachten staan, viel reeds af te leiden uit een verklaring der drie Lembergsche aartsbisschoppen, die zich kantten tegen maatregelen cn op roepen der staatsautoriteiten. De regeering valt de kerkvorsten vrij scherp aan en wijst erop. dat één van hen, de Armecnsch-Ka- tholieke aartsbisschop Teodorowicz. zich vroeger als parlementariër in zoo extremis tisch rêchts-radicalon geest activiteit ont plooide, dat het Vatïcaan hein ten langen leste moest verbieden verder in politiek op zicht een rol te spelen. Tegen een uitbreiding van de* studenten- staking tot de andere Poolsche hoogescho- len, met name tot die van de hoofdstad Warschau, verzetten zich in gemeenschap pelijke oproepen de studentenorganisaties van de aanhangers der regeering en die van links. Of het te Warschau, waar meer dan tienduizend studenten ingeschreven staan, werkelijk zal komen tot het stopzetten der colleges, zal uitgemaakt worden op een al gerneene sludentenv ergadering. StockhoJm, 10 Juni (V.D.) Het Zweed- sche Oceaanvliegtuig „Sverige" werd Zon dagavond om 7 uur boven de Farocreilan- den gezien. Sindsdien is geen bericht over de vliegers binnengekomen. Ofschoon men verwacht had door het radiostation Bergen in voortdurende verbinding met hen te blij ven, is men nog niet bezorgd over hun lot. liet is mogelijk, dat de radiozender aau boord van de Sverige. door het oriënteeren zoozeer in beslag gehomen wordt, dat er geen tijd over blijft tot het uitzeilden van berichten. Men verwacht, dat de Sverige om ongeveer half twee hedennacht in Reykja vik zal aankomen. Na een oponthoud van 2 uur zal het vliegtuig zijn tocht voortzetten over Groenland. Kope n h ag c n, 10 Juni. (V.D.) Uit Reykjavik wordt gemeld, dat het Zweert- sche Oceaan-vliegtuig, dat gistermiddag uit Bergen in Noorvvegep is vertrokken voor het volbrengen van de tweede etappe van zijn Oceaan vlucht, tegen middernacht ten gevolge van een breuk van de benzinelei ding op ongeveer 200 K.M. ten Oosten van Reykjavik nabij Skaptaros aan de Zuidkust van IJsland een noodlanding moest maken Uit Reykjavik is een hulpexpeditie ter as sistentie vertrokken. Stockholm, 10 Juni. (V.D.) Omtrent de noodlanding van het Zweedsche vlieg tuig Sverige wordt nader gemeld, dat het toestel wegens een defect aan een bonzino- buis te 23.50 uur bij Ingolshoefta op Zuid- IJsland een noodlanding moest maken. De vliegers trachtten uit Reykjavik per vlieg tuig 300 Liter benzine te laten komen, aan gezien zij door de beschadiging aan hun toestel meer benzine verbruikt hadden dan zij hadden berekend noodig te hebben. Aan gezien er op IJsland echter geen vliegtui gen ter beschikking staan, werd de benzine gezonden met het inspectievaartuig Fyila, dat te vier uur vannacht vertrok en eerst hedenmiddag ter plaatse kan aankomen. Men hoopt, dat de vliegers hedenavond hun vlucht naar Groenland kunnen voortzetten. DE HUISZOEKING TE CHARBIN. De gevonden documenten. Volgens een bericht van liet Indo Paci- ilque agentschap uit Peking zijn bij de eeni- gen tijd geleden in het Russische consulaat te Charbin gehouden huiszoeking de vol gende bescheiden in beslag genomen: 1e. Een plan tot bolsjevviseering van Mandsjoc rijc, 2e. een plan voor nationalen steun aan Fcng Yoe I-Isiang; 3e aanwijzingen voor de bevelhebbers aan de Iussiscli-Clinëesclic grens orn het zenden van troepen uit Mock- den tot steun aan Tsjiang Kai-Tsjck te be letten. EEN OPTOCHT VAN COMMUNISTEN. Roodc frontstrijders aangehouden. Üe afdceling Bèrlijn-Brandenburg der communistische partij hield Zaterdag te Berlijn in het Sporlpalast een hetóoging, waar leden der K. P. D. uit alle deelen van Groot-Berlijn in groote en kleine troe pen heenstroomden. Daaronder bevonden zich ook verscheidene mannen in de uni- if rm van den verboden Roode Frontstrij- dersbond met hun muziekkorpsen. De poli tie ging op vele punten der stad over tot arrestaties van geüniformeerden en muzi kanten. In het geheel waren te 10 uur s avonds 75 personen naar het hoofdbureau van politic overgebracht. Zij zal in den ccsl van den Volkenbond worden gevoerd Hernieuwd contact met Rusland SLACHTOFFERS VAN HET STRAATVERKEER. Volgens een bericht uit Londen toonen de cijfers inzake de ongelukken met auto-bus sen aan, dat in het eerste kwartaal van 192.9 bij dergelijke ongelukken 251 mcnschen zijn gedood en 9205 gewond. Deze cijfers be- teekenen, voor het eerst sinds 1921, een ver mindering, vergeleken bij het vorig jaar. Londen, 10 Juni. (II.N.; Henderson, de nieuwe minister van buitenlandscht- zaken, heeft in een onderhoud met een vertegenwoordiger van de Daily Telegraph de voornaamste richtlijnen van de nieuwe Engelsche buitehiandsche politiek aange geven. Hij zeide o.a., dat hij rr.et veel ge noegen liet tijdstip tegemoet ziet, waarop hij in Sept. nieuwe directe betrekkingen met den Volkenbond kan aanknoopen. Zooals reeds bekend is, is minister-presi dent Macdonald voornemens, indien dit slechts eenigszins mogelijk is, in Septem ber persoonlijk naar Genêve (e gaan. De buitenlandsche politiek van Engeland zal in den geest van den Volkenbond worden gevoerd. De betrekkingen met de Vereen. Stalen zijn voor Engeland van de groot ste beteekenis, daar de Vereenigde Staten voor tal van vraagstukken den sleutel voor den toestand in de hand hebben. Do Engelsche regeering zal daarom alles In hel werk stellen om de banden tusschen de twee groote Angelsaksische dein oer a- tién te versterken. TEL 217. Wat dc verhouding lot sovjet-Rusland betreft, is de politiek der arbeiderspartij" bekend. Deze politiek is er op gericht, hei herstel der betrekkingen tusschen Enge land en Rusland te bespoedigen, hoewel er natuurlijk onderhandelingen noodig zijn om de diplomatiek© en handelsbetrek kingen tusschen beide landen op een be vredigenden grondslag te vestigen. Wat de kwestie der schadevergoeding en de ont ruiming van het Rijnland betreft, beperk te Henderson zich tot eenige algemeens opmerkingen. Het rajfport der deskundigen moet eerst bestudeerd worden, alvorens de Lngelsche regeering zich pen meening kan vormen en daarna moet zij nog Gc opvattingen der andere regeeringen ver nemen. Eerst dan zal het mogelijk zijn een stap voorwaarts te doen. Wat de ont ruiming betreft, is de Engelsche regee ring er op bedacht orn alle vreemde troe pen zoo spoedig mogelijk uit Duitschland te doen terugtrekken. De wegen en mid delen, waardoor dit het best kan worden bereikt, zullen zeer nauwkeurig bestudeerd worden. Hetzelfde geldt ook ten opzichte van het vraagstuk der ontwapening en der arbitrage. De regeering zal trachten En geland weer tot een toonaangevende!) fac tor te maken bij alle besprekingen tus schen de voornaamste mogendheden. Trotzki heeft aan Macdonald een tele gram gezonden met het verzoek om een Engelscli visum, ten einde geneeskundige behandeling in Engeland te genieten, die hij tot herstel van gezondheid dringend behoeft en in de tweede plaats om de Engelsche uitgave van zijn auto-biographic zelf te kunnen redigeeren en leiden. INCIDENTEN TE LIMOGES. In verbond met een proces. Te Limoges werden naar aanleiding van incidenten, die aldaar Vrijdag als uitvloei sel der veroordeeling van zekeren Barataud plaats hadden, in totaal vijftig personen aangehouden. Volgens de jongste gegevens zijn ongeveer honderd personen, van wie zestig politie-a.gentcn en militairen, gewond. Lr bevinden zich thans troepenversterkin gen in de stad, die door do straten patrouil leeren. Gisteren was alles kalm in de stad. Het proces, dat de gemoederen sterk bezig hield, is van communistische zijde gebruikt voor propaganda tegen (Ie bourgeois-krin- gon, waartoe de veroordeelde behoort. Men schrijft de onlusten dan ook toe aan de communistische propaganda. PRUISEN EN HET VATICAAN. Gelijke rechten verlangd voor katholieke en evangelische kerk. Berlijn, 10 Juni. (IT. N.) De landdag- fractie van de DuitSche volkspartij heeft vandaag beraadslaagd over haar houding ten opzichte van het staatsv erdrag tusschen Pruisen en het Vaticaan. Besloten werd een schrijven tot minister-president. Braun te lichten, waarin de fractie verklaart dat zij haar houding eerst definitief kan bepalen indien de tekst van liet ontwerp-verdrag baar bekend is. De fractie houdt er voorts aan vast, dat bij het van kracht worden eener nieuwe overeenkomst tusschen den staat en de katholieke kerk overeenkomsti ge rechten aan do Evangelische landskerk verleend moeten worden. De economische partij heeft een besluit in dcnzelfden geest genomen. De overige fracties zullen de eerstvolgende dagen hun houding bepalen. Op 17 Juni zai het verdrag waarschijnlijk aan don staatsraad worden voorgelegd. Vrij dag zal minister-president Braun waar schijnlijk diog een onderhoud met nuntius Pacelli hebben. DE ERSTE ZITTING VAN HET ENGELSCHE KABINET. Eerst na September naar de Vereenigde Staten. enden, 10 Juni. (TI. N.) Het nieuwe kabinet heeft vandaag zijn eerste zitting ge- houtlen tot vaststelling van de hoofdlijnen van zijn politiek cn van het ontwerp van de troonrede, die 25 Juni bij de opening van het parlement zal worden uitgesproken. Macdonald vertrekt Dinsdagavond naar Lossiemouth in Schotland, waar hij tot liet einde van de volgende week denk te blij ven, orn 25 Juni als het Lagerhuis bijeen komt weer te Londen te zijn. Wat zijn reis plan betreft verluidt, dat Macdonald zijn bezoek aan de Vereenigde Staten eerst zal brengen nadat hij in September de vergade ring van den Volkenbond te Genève heeft bijgewoond. De zitting hedenochtend geopend Madrid, 10 Juni. (V. D.) Hedenmor gen werd de zitting van den Raad van den Volkenbond te Madrid geopend. Nadat Primo de Rivera namens de Spaansche re geering de gedelegeerden mot een woord van welkom had begroet, begon de geheime openingszit.ting, waarin de Baad een aan tal kwesties van huislioudêlijken eu finan- cieeln anrcl behandelde. De geheime zitting zal gevolgd worden door de eerste open bare zitting, waarin geen belangrijke za ken in bespreking komen. M a (1 r i d, 10 J u n i. (V. D.) Hedenmid dag te zes uur zal de eerste particuliere bespreking plaats vinden tusschen Strese- mann en Briand. Men vermoedt met zeer groote zekerheid, dat de ontruiming van liet Rijnland en de kwestie van het Saar- gebied wel de .ondenveupen der conferentie zullen uitmaken, doch waarschijnlijk zal dit eerste onderhoud zich meer bezig hou den met do wijze, waarop men de bespre kingen over deze punten het best officieel kan voortzetten. VERHOOGING DER DUITSCHE TREINT ARIE VEN. Een niet te vermijden noodzaak. De directie der Duitsche rijksspoorwegen heeft besloten zich in verband met de hoo- gere uitgaven, die uit de jongste arbitrale uitspraak voortspruiten, tot de rijksregee- ring te wenden en deze aan do hand te doen de tarieven te verhoogen, daar ernaar de opvatting van de directie geen kans be staat bedoelde hoogcre uitgaven langs an deren weg te dekken. PROV. STATENVERKIEZINGEN IN BELGIË. Verliezen voor de S. D. A. P. en de katholieken. Brussel, 10 Juni. (IJ. N.) Gisteren hebben in België de verkiezingen voor de provinciale staten plaats gehad. Voor zoo ver de uitslagen op het oogenblik zijn be kend. schijnen deze verkiezingen hetzelfde verloop als die voor het parlement te heb- hen gehad. Vast staat, dat de liberalen mandaten hebben gewonnen, terwijl de so ciaal-democraten en katholieken verliezen te boeken hebben. De Vlaamsche nationalis ten schijnen opnieuw sterk vooruitgegaan te zijn. Rebellen bezetten steden Constan tinopel, 10 Juni (V.D.) Uit Teheran wordt gemeld, dat in Sjiras een opstand tegen de Perzische regeering is uit gebroken. De opstandelingen beschikken over 10.000 man troepen, die de steden Sji ras en Sarbitan hebben bezet. Zij verklaren, dat zij het niet eens zijn met de politiek van Rhiza Kha'n. Zij protesteeren tegen invoe ring der Europeesche kleederdrachten in Perzië en tegen den algemeenen dienst- jdicht. De Perzische regeering heeft dado- lijk troepen naar het opstandige gebied ge zonden. KONING GEORGE'S TOESTAND. De verbetering houdt aan. Londen, 10 Juni. (IT. N.) De verbete ring in den toestand van den koning van Engeland blijft aanhouden. Zijn algerneene toestand is goed. Verdere bulletins zullen daarom niet meer worden uitgegeven. PENG IN ACTIE. Hij heeft Nanking bedot. Volgens bet Indo Pacifique-agentschap bereidt generaal Feng Yoe Hsiang een of fensief tegen de troepen van Nanking voor. Men neemt aan, dat zijn troepen in vier richtingen zullen optrekken. Het zenden van het bericht van zijn onderwerping had, naar wordt verklaard, slechts ten doel om tijd te winnen, teneinde zijn reserves te WEERBERICHT. lloogstc barometevstand: 772.3 te Groningen en De Bilt. Laagste barometerstand: 715.8 te Vestmanoer. Verwachting lot den avond van 12 Juni: Zwakke tot matige wind uit. Z. richtingen, helder tot licht bewolkt, droog warm weer. MINA IIA SSA--BLOEMPJE COLLECTE op Woensdag 19 Juni a.s. ten behoe ve van de oprichting van een Sana torium voor Longlijders cn Centraal Ziekenhuis in de Minahassa (Noord'Celebes, Ned.jndië). Men droeg ons op om geld bijeen te vragen. Wij vragen U, ons hierin bij te staan. Als iedereen „iets" bij wil dragen. Dan heeft Holland hier zijn plicht gedaan. Het Comité GEVANGENE OPGEHANGEN DOOR BEWAKERS Fea Opzichter, die het schandaal uitbracht, gedegradeerd Parijs, 10 Juni. (V.D.) Te Bricy ls een gevangenis-schandaal ontdekt, waar bij twee bewakers betrokken zijn, die er van beschuldigd worden een gevangene te hebben gedood. Volgens de beide bewakers zou de gevangene zich te rumoerig gedra gen hebben, waarom zij hern de handen op den rug hadden gebonden en hem zoo lang hadden geslagen, dat de man be zweek. Om hun daad te verbeergen, hin gen zij den gevangene met een touw op. teneinde den indruk te wekken, alsof hij zelfmoord had -gepleegd. Een opzichter be val hun echter de banden van den doode los te maken en hem op te hangen door middel van het beddelaken, omdat een ge vangene niet over touw beschikt en men, indien het lijk met gebonden handen ge vonden zou worden, onmiddellijk zou be grijpen, dat hier geen sprake van zelf moord kon zijn. Nadat dit was geschied, werd de gevangenisarts gewaarschuwd, die den dood constateerde cn toestemming gaf om het lijk te begraven. Door de lei ding der gevangenis werden de beide schuldige bewakers overgeplaatst; de op zichter, die de daad van zijn ondergeschik ten had gedekt, bleef zonder straf, terwijl een andere opzichter, die ruchtbaarheid aan het schandaal gaf, in een lagere func tie werd te werk gesneld. De justitie stelt thans een onderzoek in. „IK BEN NOG GEEN KARDINAAL." Of: wat er aan een handtee- kening vast zat. Aan het eind van de zitting der minder* hedencomissie te Madrid, op Vrijdag j I. kwam een niet onaardig incident voor. aldus meldt de Tel. Onder de vele belangstellen den op de Madrileensche Raadsbijeenkomst is ook een ietwat zonderlinge dame, die van iedereen handteekeningen wil hebben. Toen zij nu op straat, in de gloeiende zon, Briand staande hield, weigerde haar vulpen houder, waarmee hij zou teekenen. Een an dere vulpenhouder werd gezocht en gevon den, waarop Briand opmerkte: „Dat is no. 2!" In vergissing schreef hij toen inplaats zijn naam neer: „No. 2". De dame ver zocht hem nu toch nog om zijn naam, wel ken de minister eveneens neerschreef. Door ,0011 en ander was dc dame zoo in de war, dat zij Briand s hand greep en die kuste. Daarop sprak Briand: „Madame, u vergist u, ik ben nog geen kardinaal!" NOODLOTTIGE ONTPLOFFING. Door nog onbekende oorzaak vond in een huis in de stad Gisiaved in Midden-Zweden een ontploffing plaats, die aan twee per sonen het leven kostte, terwijl zeven an deren werden gekwetst. Het huis waarin de ontploffing plaats vond en twee belen dende huizen, zijn tot den grond toe af gebrand

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1929 | | pagina 1