BERG- HOTEL. „HUIZE DE STICHTSCHE HEUVEL" OPENING VAN DEN THEETUIN Ariel m ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden voor Amersfoort f2.10, per maand f 0.75, per 1 1 weck (mei gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.171/*. DÉ EEMLANDEQ Donderdag 13 Juni 1929 27e Jaargang No. 290 F.N. TYPE SAHARA Mie. Bovée BÖITENLANDSGH OVERZICHT F.N. 1198 TYPE SAHARA [Mie, Bovée 'N WITTE SLUIER BOVEN ZUID DUITSCHLAND HOTEL - PENSION - 1e RANG Zalen voor Diners, Recepties, Partijen, VRIJDAG 14 JUNI SOIREE DANSANTE 8.,.-n uur ORCHESTRE „THE PARAMARIBO BAND BEG1SM JULI OPENING van het nieuwe RESTAURANT STRIJD IN PERZIE Stammen onderling verdeeld vanaf f 535. Nic. Bovée MACDONALD'S BEWIND 'S KONING'S ZIEKTE Een nieuwe Raad van State Wassend verzet HARLEY DAVIDSON Nic. Bovée NOODWEER IN SPANJE ERNSTIGE ONTPLOFFING IN EGELSD0RF RUDGE WHITWQRTH Nic. Bovée Binnenland franco per post per 9 maanden f 3.-. Afzonderlijke nummers f 0.05. POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC 513 DIRECTEUR - UITGEVERIJ.VALKHOFF PRIJS DER ADVERTENTIEN van 1—4 regels f 3.05 met Inbegrip van een bewijsnummer, elke regel meer f0.25. Llefdadlghclds-advertentlfin voor d« helft van den prijs. Kleine Advertentie „KEITJES" bij vooruitbetaling 1—5 regel* 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen I I.Bewijsnummer extra I 0.05 RtESSBS 350 c.lYF. f 420— Lavendelstraat 9—12 Tel. 1093 Cen spionnagezaak, die opzien lieeft gewekt. Wal de Tsje- cho-jUowakischc kapitein Fa- lout op zijn kerfstok heeft. Veel wordt er in alle landen van Europa lover den vrede gepraat, doch dit doet niets af aan het feit. dat nagenoeg alle Staten, wanneer zij daartoe kans zien, de diensten aanvaarden van spionnen, die geheime stukken van hun land tegen vergoeding in handen spelen van de regeeringen van an dere staten. Een spionnagezaak, die den kaatsten tijd nog al van zich heeft dóen spreken, is die van den Tsjecho-Slowakischen kapitein Fa- lout, omtrent wiens gedragingen thans een boekje open is gedaan door dc Praagsche regeering en wel bij monde van den minis ter van defensie. Deze heeft de opmerking gemaakt, dat kapitein Falout een nog al lichtzinnig leven leidde. Hel gevolg hiervan was, dat hij dikwijls op zwart zaad zat en op een niet gewone wijze aan gelden moest zien te komen. De positie, die Falout op het ministerie van verdediging bekleedde, heeft hij op een schandelijke wijze misbruikt. Hij wi.st zich namelijk in het bezit te stellen van militaire bescheiden, die hij natuurlijk niet onder zich hield, maar aan een vreem den staat, in casu Huitschland. verkocht Men schijnt hier ondcPiussclien met een in dividueel geval te doen te hebben. Wel heeft in den beginne het gerucht de ronde ge daan, dat verschillende actieve officieren van het Tsjecho-Slowakischc leger mede de hand in t spel hadden, doch deze voorstel ling van zaken is waarschijnlijk niet juist Falout heeft namelijk zijn bewering, dat hij feitelijk maar cen tusschpnpersoon was, die in ondracht handelde van een officier van don generalcn staf, herroepen en toegegp ven, dat li ij geen medeplichtige had en dat hij alleen met 4000 Mavk was beloond voor de diensten, die hij Duitsehland bp .wees. Dc minister'van defensie erkent, dat Fa lout zijn lastgever nuttige diensten heeft kunnen bewijzen, doch hij voegt er aan toe. dat de belangrijkste militaire documenten toch niet in 't'bezit van Falout zijn geko men. Deze was te werk gesteld op een af- 'deeling van den generalcn staf, die belast was met de boeking en verzending der in en uitgaande brieven, die de opleiding, uit rusting, manoeuvres, enz. betroffen. Zaken echter van louter operalieven aard mochten bichls door den commandant der afdeeling worden geopend. Falout''s houding was aanvankelijk vooc beeldig, maar naarmate zijn schuldenlast hoe langer hoe zwaarder begon te wegen rijpte in hem het plan door ontvreemding van belangrijk, militair documenlenmatg riaal zich de mogelijkheid te scheppen voo>* 'een nieuwe bron van inkomsten. Hij wist aan een vervalschle verlofpas, alsmede een reispas te komen. Duitsehland verleende hem hierbij blijkbaar uitnemende diensten: op een valsche Duitsche pas kon liij net zoo 'dikwijls heen en weer reizen als liij zelf maar verkoos. De operatieplannen van het T.Njecho-Slowakisöhe leger, die in een moei lijk te openen safe waren opgeborgen, ble ven voor Falout wel-is-waar een gesloten boek, maar niettemin wist lnj aan allerlei gewichtige stukken van de operatie-afdee- ling van den generalcn staf te komen. De minister zegt, dat bepaalde belangrijke slukken buiten F&lout's bereik zijn geble ven, maar onmogelijk fs liet niet, dat hij andere stukken van beteekenis inderdaad heeft weten le verwerven. Tot dusver moet 'de regeering tc Praag afgaan op de beken tenis van Falout zelf, maar liet onvermijde lijke proces alsmede het verder verhoor en onderzoek zullen er wel spoedig nader over- inlichten hoe ernstig de omvang was van Falout's onvaderlandsche daad. ZAL DE PRINS VAN WALES ZICH VERLOVEN? N e w-Y or k, 12 J u 11 i. <11. N.) In Ameri- kaansche bladen wordt weer eens melding gemaakt van geruchten, volgens welke de mogelijkheid bestaat, dat de prins van Wales zich binnenkort zal verloven. De uit verkorene zou prinses Ingrid van Zweden zijn, te wier eero binnenkort een bal te Lon den zal worden gegeven. de luxe 350 c.lVI. f 475." Lavendelstraat 9-12 Tel. 1093. Gevo'g van de uitbarsting van den Vesuvius? München, 12 Juni (H.N.) De laat ste dagen heeft men op verschillendo plaatsen in Zuid-Duitschland cen eigen- aardig natuurverschijnsel waargenomen, dat waarschijnlijk verband houdt met dc jongste uitbarsting van den Vesuvius. De hoogere luchtlagen worden n.l. als het wa re met een wilaclitigen sluier bedekt, wat echter niet het gevolg van bewolking is. Men vermoedt, dat het verschijnsel ver oorzaakt wordt door uiterst fijne lavadeel tjes, die bij de jongste uitbarsting de lucht ingeslingerd en in de bovenste luchtlagen terecht zijn gekomen, waarna zij door den wind naar elders zijn gedreven. Men ver moedt. dat binnenkort ook verduisterings verschijnselen zullen optreden, zooals dit ook vroeger hij gro.ote vulkaanuitbarstin gen waargenomen is. DE PROVINCIALE VERKIEZINGEN IN BELGlF. Winston voor liberale en Vlaam- sclic nationalisten. De correspondent der N.R.C. te Brussel meldt: Het departement van binnenlandsche za ken heeft thans alle cijfers betreffende de verkiezingen voor de provincieraden in zijn bezit, maar omtrent de juistheid van dc resultaten in een paar districten blijkt nog twijfel te bestaan. Toch kan thans een algemeen overzicht van den toestand wor den gegeven, dat-echter nog voor lichte wijzigingen vatbaar is. In het geheele land blijken te zijn geko zen 292 katholieke provincieraadslede te- gen 320 in 1925, 223 socialisten tegen 213, 123 liberalen tegen 107, 42 Vlaamsch-nalio- nalisten tegen 11, 3 communisten tegen 8, 3 Duitsche autonomistcn tegen 0. verdter 8 middenstanders, dissidente katholieken en landbouwers tegen 2. De katholieken ver liezen dus 28 zotels, de socialisten 20, com munisten 5; de liberalen winnen 13 zetels, de Vlaamsch-nationalisten 28, Duitsche autonomistcn 3. Bekent men de Limburg: sche Vjaaniscli-nationaalgezinden bij dc slaatskathpliekpn, dan vermindert het ver lies' aan zetels der katholieken met S en wordt het dus in totaal 20, terwijl de winst der Vlaamsch nationalisten dan eveneens 20 zetels zou bedragen. EEN BOTSING IN MEXICO Vijftig dooden. El Universal bericht uit Aguas Calien- tes, dat de leider der opstandelingen An- lonio Ramirez met 49 van zijn aanhangers is gedood tijdens een gevecht, dat te Gero- nimo inct bondstroepen werd geleverd. ONGELUK OP EEN KERMIS Veertien gewonden. Op de kernii» te Ratibor raakte ineens een ongeveer 100 K.G. wegende gondel van cen vijf meter hoogen draaimolen los. Aan gezien de draaimolen zich in volle vaart bevond, werd de gondel midden tusschcn het publiek geslingerd: negen volwassenen en vijf kinderen werden gewond, van wie één volwasene en twee kinderen zeer ern stig. Oorzaak van dc ramp moet zijn, dat de einden van de stalen kabels niet over eenkomstig de voorsclirften niet de gondel waren verbonden. De betreffende onderne ming is voorloopig gesloten. SLUITING DER BERLIJNSCEE BIOSCOPEN Men meldt uit Berlijn aan de X. R. C.: De Berlijnsche bioscoopeigenaren hebben Dinsdag vergaderd cn besloten hun inrich tingen op 1 Juli te sluiten. De Ufa sluit zich bij de actie aan. In het geheel zullen 380 bioscopen met een personeel van 9000 mannen en vrouwen gesloten worden. van het Adlon-Hotel te Eerlijn onder leiding van J. GOLDNAGEL op het terrein van den Theetuin. Aanbevelend, DE N.V. STICHTSCHE HEUVEL I. O. de directeur, J. TH. VAN DORfViOLEN GOEDERENTREIN ONTSPOORD. Vijf personen gedood. Londen. 12 Juni. (V.D.) Tengevolge van den sterken regenval van de laatste weken was een deel van de spoorlijn van Assam naar Bengalen ondeispoeld. waar door gisteren op dit traject een goederen trein ontspoorde. Twee Europèéscbe spoor wegingenieurs en drie man van het trein personeel kwamen door dit ongeval om het leven. Onafgebroken gevechten aan den gang Londen, 12 Juni. (V.D.) Naar de Times meldt, bevindt de provincie Far- sistan in Perzic zich in opstand. Volgens berichten uit Sjiras zijn in de nabijheid van Rakdar onafgebroken gevechten aan den gang. Het garnizoen van Kuzeroen is in gesloten en men rekent op een spoedigen aanval der rebellen. De weg van Ispanan naar Sjiras is op nieuw geblokkeerd. Men heeft reden om te vermoeden, dat de Mamasenehi- en de Koegilustammen zich bij de Kashgai's heb ben aangesloten, terwijl een andere stam de regeering zijn hulp heeft aangeboden. Lavendelstraat 9 en 12 Tel. 1093 SPANJE VERBIEDT OCEAAN- VLUCHTEN. De Spaansche regeering heeft den han gar te Sc villa, waar de Franscho vliegers kapiteins Couderet cn Caillot hun toestel geborgen hebben, om er morgen mee op te stijgen naar New York, laten verzegelen en het vertrek van Spaanschen bodem voor alle zoogenaamde Üceaanvluchtcn verboden. Zijn reis naar Amerika slaat nu vast Vertrek tegen eicd Juli In diplomatieke Britsche kringen be schouwt men de reis van Macdonald naar de Vereenigde Staten als een „stellige waarschijnlijkheid' liet is voor niemand een geheim meer, dat Macdonald de uit- noodiging, om naar Amerika te komen, aanvaard heeft Andere berichten zeggen zelfs, dat Mac Donald thans definitief besloten heeft naar Amerika te gaan na afloop van de parle- mcntszitling legen het einde van Juli. Ile- d.'n zal de premier met zijn dochter naar zijn geboorteplaats Lossiemouth in Schot land vertrekken, om er eenige vncantie- dagen door te brengen. L o n d e n, 11 J u n i. (V. D.) Macdonald heeft de lijst van zijn compleet kabinet nog niet gepubliceerd, aangezien nog enkele benoemingen moeten plaats vinden. Offici eus wordt met groote zekerheid verklaard, dat Den Turner, oud-voorzitter van het vakvereenigingscongres en leider van de vakverecnicingsdelegatie, in de gemengde commissie van lord Melchet fSir Alfred Mond), tot onderzoek van de industrieele toestanden, een belangrijke functie zal krijgen. SPRONG OVER DEN OCEAAN. Rome, 12 Juni. (V. D.) Volgens hiei ontvangen telegrammen is het mogelijk, dat het vliegtuig Green Flash heden voor de vlucht over den Oceaan zal vertrekken. Het volkomen herstel ilians in zicht Mrn meldt uit Londen aan het Vad. De hertog van Corïriaugbt heeft Dinsdag middag gezegd, dat spoedig het volkomen herstel van den koning kan worden ver wacht 11 dagen geleden, aldus de hertog, was er ccn leelijke tegenslag, maar wij zijn er van overtuigd, dat het niet weder zal voorkomen en wij zijn op weg naar beter schap,. De Britsche staatscourant publiceert de besluit, waardoor de koningin, de prins van Males, de hertog van York, de aarts bisschop van Canterbury, de lord-kanselier Sankey en de eerste-ininister Macdonald, worden aangewezen om op te treden als Raad van btate tijdens het herstel van den koning. De nieuwe raadsleden zullen minder uitgebreide bevoegdheden hebben dan hun voorgangers, die op het ernstigste cogenblik der ziekte van den koning wer den benoemd. Zij zullen zich voornamelijk met formccJe aangelegenheden bezig hou den. REUSACHTIGE BRAND Uil Los Angeles wordt bericht, dat negen boortorens en meer dan 43.000 vaten olie in den nacht van 10 op 11 Juni een prooi der vlammen zijn geworden. De schade be draagt cén millioen dollar. De brandweer, m onbrandbare kleeding gestoken, heeft den geb.ee!en nacht gewerkt om den brand te bedwingen. MUUR TE CHARLOTTENBURG INGESTORT Vier personen bedolven. Berlijn, 11 Juni, (II. X). Op den Sclilossplatz te Charlottenburg zijn van avond door het instorten van een muur vier personen bedolven. De brandweer be gon spoedig met het opruimen en slaagde er, legen middernacht, in drie personen te bergen, liet reddingswerk cluurt nog voort. FRANKRIJKS SCHULD De voorgestelde regeling bij decreet De radicale cn socialistische-raclicale fractie der Fransche Kamer heeft een mo tie aangenomen, waarin zij haar medewer king weigert aan elke procedure, die be krachtiging van de overeenkomsten inzake de schulden niet aan de voorafgaande goeilkeuring van het parlement onderwerpt De democratische linkerzijde van den Se naat vroeg den president van dit lichaam de regeering te verzoeken, dat de ratifi catie der intergeallieerde schulden aan den Senaat zal worden voorgelegd, voor zij door een decreet geregeld wordt. 500 c.IVi3. Type 1929. f 815.— Geheel electrisch. Lavendelstraat 9—12 Tel. 1093 WEERBERICHT. Hoogste barometerstand: 7G9.0 te Toulouse. Laagste barometerstand: *730.8 te Blacksocl. Verwachting tot den avond van 14 Juni: Meest matige W. tot Z. wind, zwaar bewolkt tot be trokken, waarschijnlijk eeni ge regen, weinig verande ring in temperatuur. MINAHASSA BLOEMPJE COLLECTE op WOENSDAG 19 JUNI a.s. ten behoeve van de oprichting van 'n SANATORIUM VOOR LONG-- LIJDERS EN CENTRAAL ZIEs KENI1U1S IN DE MINAIJASSA (NoordsCelebes, Ned. Indie). In het verleden gaven velen vrijs willig hun leven. Laat dankbaar Nes dertand de gezondheid van het ops komend geslacht bevorderen. HET COMITÉ. Sedert Zondag vijftien slachtoffers Madrid, 12 Juni. (V. D.) Uit geheel Spanje komen heclen berichten omtrent noodweer, waardoor de oogst ernstig scha de leed. Sedert Zondag j.l. zijn door den bliksem 15 personen 0111 het leven gekomen. Nabij Coscurita in de provincie Soria heeft de storm een met vier officieren bezette bal ion in den kruin van een boom gedreven, waardoor alle vier inzittenden zware ver wondingen opliepen. Eén doode, twee ernstig gewonden B e r.1 ij n, 12 J u n i. (II. N.) Een ernstige ontploffing heeft vanmorgen plaats gehad bij de firma Zeise cn Co. te Egelsdorf in Tiiuriiigen. Bij het demonteeren van een gasketel is de ketel in de lucht gevlogen, r.cn arbeider werd gedood, terwijl 2 andere ernstig gewond rijn. ACHT ARBEIDERS VERGIFTIGD. Een hunner overleden. Duisburg. 12 Juni. (H. N.) In een kopersmelterij te Duisburg zijn 8 arbeiders door gassen, die uit een ketel stroomden, vergiftigd. Een hunner is aan de gevolgen «verleden terwijl 2 andere in bedenkelijken tcestand in het ziekenhuis liggen. Voor de erigen bestaat geen levensgevaar meer. Ulster Grand Prix model 140 K.IVl. per uur. 500 c.Vl. f 975. Lavendelstraat 9-12 Tel. 1093

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1929 | | pagina 1