F\ DUIM BURGER nrfgSH GARAGE MOLENAAR DE EEMLANDÊD BUITENLAND. LUXE AUTO VERHUUR dipecteur-uitgevep; j.valkhoff Zaterdag 15 Juni 1929 27e Jaargang No. 292 heden ontvangenRegenmantels ARNHEMSCHEWEG 26 BUITENLANDSCH OVERZICHT Voor dag, week, maand en jaar met betrouwbare chauffeurs Hebt U een ruime Luxe Auto of taxi noodig, belt U dan even onze verhuur af deeling op. TELEFOON 1212 Aanbevelend FRANKRIJKS KOLONIALE POLITIEK KONING FOEAD TE BERLIJN F£ L. A. A.vah HAHERSVELD LUXE AUTO VERHUUR [BEL] OP- [bel] OPJ ttel.j BLOEDIG TREFFEN IN MAROKKO RUSLANDS TROEPEN IN MONGOLIË Zal Japan stappen doen? ZEISTfTELS ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden voor Amersfoort f 2.10. per maand f 0.75, per 1weck (met gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.171/* Binnenland franco per post per 3 maanden f 3*-, Afzonderlijke nummers f 0.05. POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC 513 DAGBLAD PRIJS DER ADVERTENTIEN van 1—4 regels f 1.05 met Inbegrip van een bewijsnummer. elke regel neer f 0.25. Llefdadlghelds-advertcntlë» voo? de helft van den prijs. Kleine Advertentiën „KEITJES" bfl vooruitbetaling 1—5 regels 50 cent. elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen I 1.—. Bewijsnummer extra 0.05 diverse uitvoeringen. TRENCH COATS n* p r, Hff A H C 7 A KV a f 18.met uitknoopbare voering. DAIM Lu lVl U U L L> A Al\ De positie van Macdonald's re geering. Onder bepaalde om- standigheden kan hij op steun dor liberalen rekenen. Stond Macdonald aan het hoofd ecner meerderheidsregeering, dan zouden dit lijdt geen twijfel de pogingen niet achter wege blijven om de programpunten van La bour in daden om te zetten. Thans kan Macdonald echter niet zuiver socialistisch regeeren; de Labour Parlv heeft wel den ste- vigsten parlementairen grondslag, maar de conservatieven en liberalen samen zijn nu meriek sterker. Deze omstandigheid npop: de Britsche arbeiderspartij tot tenuitvoer legging van. een beperkt, in feito vrijwel liberaal, program. Dat de liberalen in zekeren zin het lot dei' arbeiders in handen hebben, heeft Lloyd George, die gisteren met algemecne stem men lot leider der liberale Lagerhuisfractk werd herkozen, hun terdege duidelijk ge maakt. Niet. dat de liberalen kleingeestig hun machtspositie zouden misbruiken, maar zij zouden er toch voor waken, dat socialis tische experimenten gelukten. Lloyd Geor ge uitte in een rede gisteren dan ook he! dreigement, dal. zoodra liet kabinet-Mac&o- nald mocht besluiten socialistisch te wor den. het met zijn carrière zou zijn gedaan. Aandacht trok vooral de volgende passage uit Lloyd George's beloog: „In zoover zulks in ons vermogen ligt, zal aan 't mandaat, hetwelk het nieuwe kabinet heeft verkregen, een einde komen, zoodra het geen libérale politiek meer volgt." Bovendien zal de liberale partij haar houding stellig tevelis laten beïnvloeden door de wijze, waarop Labour zal reagee- ren, wanneer Lloyd George's partij met voorstellen komt tot jevisio van het tegen woordige kiesstelsel, een systeem, dat voor al voor de liberalen ditmaal zeer noodlot tig is geweest. Overigens heeft de toovenaar uit Wales de „Welsh wizardeen heele reeks programpunten opgesomd, ten aanzien waarvan Macdonald staat kan maken op den vollcdigcn steun der liberalen Wan neer de Labourregcering krachtig hei spook der werkloosheid bestrijdt, zal zij zeker kunnen rekenen op liberalen bijstand Maar ook op buitenlandsch-politiek gebied, zal de liberale partij de arbeiders dikwijls bij kunnen springen. EvcnaJs Macdonald is ook Lloyd George voorstander van de her vatting der diplomatieke relaties met Rus land, die door de conservatieve regeering, zooals men weet, werden afgebroken na d*> sensationeele doorzoeking der sovjet-Russi sche li ahdel s v ertegen woord ig i ng. Verder heeft alles, wat werkelijk tot ont wapening. vrede en stabilisatie van Europa en het verdere gedeelte der wereld kan strekken, de sympathie der liberalen, dm de onverwijlde terugtrekking der bezet tingstroepen in West-Duilschland eischei» en ook verlangen, dat de andere geallieer de mogendheden hiertoe worden aan gespoord. Toenadering tot Amerika acht .Lloyd George van het allergrootste belang Macdonald deelt dit standpunt, zoodat men rnag verwachten, dat tijdens het bewind der arbeiders de Engelsch-Amerikaansche betrekkingen een veel prettiger karakter zullen gaan dragen. Gestreefd zal worden bet vlootvraagstuk op bevredigende wijze te regelen: aangestuurd zal worden op ver mindering van het aantal kruisers en als Lloyd George zijn zin kreeg, zouden deduik- booten worden afgeschaft. Macdonald is het ook in dit. opzicht met hem eens. Kortom: elke poging, die de regeering - Macdonald zal doen om de ontwapening 'na derbij te brengen en het arbitrage-beginsel te doen zegevieren, zal door de liberalen worden gesteund. Deze laatstcn willen ook de verbintenis te niet doen. waartoe de conservatieven zich op aandrang van Frank rijk hebben laten verleiden: dat namelijk bij het vaststellen der nationale bewape ning de militaire reserves buiten beschou wing kunnen blijven. Men ziet dus: door samenwerking van liberalen cn Labour kan, wanneer de ar- beidersregeering niet overmoedig te werk gaat cn «le zwakste burgerlijke partij, dD echter op den wip zit, niel tegen zich in 't harnas jaagt, veel tot stand worden ge bracht, zoowel tot heil van Engeland zelf als ten bate van heel de wereld. FRANKRIJKS SCHULDEN. Verzet tegen bekrachtiging bij decreet. P a r ij s14 Juni. (V. D.) De financieele commissie van de Kamer heeft de voorstel len tot ratificatie bij decreet van de Fransch-Amerikaansche en Fransck-Brit- scke schuldenovereenkomsten verworpen. ONTPLOFFING OP EEN SCHEEPSWERF. Drie dooden, zeven gewonden. Londen, 14 Juni (I-I. N.) Volgens een bericht uit New-York zijn bij een ontplof fing op een scheepswerf aldaar, welke waar schijnlijk veroorzaakt is door een defect aan een leiding voor samengeperste lucht, jprie arbeiders gedood cn zeven gevvQnd. Scherpe woorden in do Fransche Kamer Dwangarbeid vermomde slavernij Parijs, 14 Juni. (II. NVoor de Ka merzitting van Vrijdag waren zeven inter pellaties over den toestand in de Fransch» koloniën ingediend. Bij de behandeling daarvan zijn zeer scherpe woorden over dc Fransche--koloniale politiek gevallen. De socialistische afgevaardigde Nouelle wees cp de groote sterfte in Centraal-Afrika, er; op de geschiedenis van den aanleg van een spoorweg van Brazaville naar de kust van lien Oceaan. In den tijd van zeven jaar is Let werk slechts voor een derde gereed ge komen. De ter beschikking gestelde midde len zijn reeds belangrijk overschreden Twintigduizend inboorlingen zijn bij den dwangarbeid om het leven gekomen, de Congo is ontvolkt cn liet Ubangi-Scharige bied is openlijk 111 opstand. Er zijn 1000 in boorlingen gedood, terwijl er vijfmaal zoo- eel in gevangenschap zuchten Maginot de minister van koloniën, verklaarde, dal hij opdrachj heeft gegeven om dè orde mei zoo weinig mogelijk verlies aan menschen- levens te herstellen Nouelle weet den op stand aan het stelsel van dwangarbeid, dat hij een vermomde slavernij noemde. Ook Piquonïtal, communist, verlangde inlichtin gen over de toestanden in Centraal-Afrika De vroegere gouverneur-generaal van Indo- China, Yarenne, verlangde dat dc regeering cie hoofdlijnen der Fransche politiek in het verre oosten bekend zou maken. Het vraag- sluk van den arbeid der inboorlingen is internationaal. Alle staten zijn verantwoord tegenover het geweten van de volken en zoo noodig moet de Volkenbond ingrijptn. Painlevé, de minister van oorlog, verzocht de interpellatie over de gebeurtenissen in Marokko, de volgende week Vrijdag te be handelen. De radicaal-socialist Daladier wilde hierin toestemmen, mits de minisfif r toezegt dat het groote aanvalspl.tn za'. wor den opgegeven, dat 4 a 5 jaar strijk 3*10 millioen francs zou kosten en het inzetten van 80 bataljons zal vorderen. l»e c-.-mnia- r ist Cachet zag in het militair optie Jon van Frankrijk een inleiding tot een g.-o-'te mili taire actie, welke men wil ondernemen. Painlevé verklaarde daarop, dat hij slechts een politiek van vredelievende penen ou? nastreeft. Hij belooofde Vrijdag a.mstaan«J( uitvoerig tc zullen antwoorden BELANGRIJKE ONDERHANDELINGEN TE ANGORA. Constantinopel, li Juni. (V. D.) Momenteel wordt te Angora een belangrijke conferentie gehouden tusschen Frankrijk en Turkije over verschillende aangelegen heden. Dezer dagen zal een Fransch-Turk- sche overeenkomst inzake een aantal spoorweg- cn grenskwesties te Angora ge parafeerd worden, terwijl over eenige an dere kwesties, Syrië betreffend, nog onder handeld wordt. Met Zuid-Slavic is onlangs een overeenkomst afgesloten inzake scha devergoeding aan in dit land gevestigde Turksche onderdanen (Jok de Grieksch- Turksche onderhandelingen worden voort gezet. Te Athene zijn gisteren de Grieksch- Turksche kwesties besproken in den minis terraad, die een beslissing beeft genomen, zoodal de Grieksche, ,-fegenwoordiger morgen per vliegtuig naar Angora terug zal keeren en over de Grieksch-Turksche kwesties binnen eenige dagen beslist zal v orden. Een schitterende Soiree tc zijner ccrc Berlijn, l i Juni. (V. D.) Het hoogte punt van het bezoek van den Egyptischen koning aan Berlijn was wel het feest, dat gisteravond in opdracht van den koning werd gegeven in het gebouw van hot Egyp tisch gezantschap te Berlijn. Door het prachtige weer kon het feest gedeeltelijk plaats vinden in den fraaien tuin van hot gezantschapspaleis, waar. een vuurwerk werd afgestoken, dat de bewondering van de Berlijners wekte. Alle gasten waren in gala en eere-uniform verschenen. In het paleis, dat den Berlijnschen kunstschilder Ischubek behoort, was een kleine theater zaal ingericht, waar een ballet naar Mo- liëre's comedie „L'avare" werd opgevoerd door het ballet der Berlijnsche Staatsope'*a onder leiding van Terpiw, die zelf de rol van IIoiDagon vervulde. De tuin was fan tastisch verlicht. Aanwezig was president von Hindenburg met gevolg, alle le Berlijn aanwezige rijksministers, verscheidene Pruisische ministers, het geheele corps di plomatique en talrijke vooraanstaande per sonen op het gebied van kunst, wetenschap, industrie en handel. De Egyptische koning zal, na zijn bezoek aan Duilschland, op 5 Juli a.s. te Bern aan komen om een officieel bezoek aan de Zwitsersche bondsregeering le brengen, waarna hij een bezoek aan Genève zal brengen. Taj fr/vn met xeekkalm Een commandant, die zijn Verbetering van den toestand P a r ij s, 14 Juni. (H.N.) Het commu niqué van het ministerie van oorlog over de Fransche nederlaag in Marokko meldt, dat, naar uit de ontvangen berichten blijkt, de verbinding tusschen Aid Jakoub en F.i Bordj afgesneden was. De commandant van de post Aid Jakoub heeft, om de verbin ding weer tot stand te brengen, het onder zijn hevel staande garnizoen ter sterkte van ongeveer 400 man in de richting van El Bordj laten uittrekken cn daarmede in strijd gehandeld met de instructies van zijn superieuren, volgens welke voor dergelijke operalies slechts hulptroepen moeten wor den gebruikt. De troepen zijn daarop In een hinderlaag gevallen. De post van Aid Jakoub schijnt wel degelijk omsingeld en nog niet geheel ontzet,- De bezetting telt ongeveer 300 man en beschikt over twee kanonnen. Het aantal opstandelingen heeft zich niet uitgebreid en de toestand is over het algemeen heler geworden. Men schijnt dus met een plaatselijke aanval van niet onderworpen stammen te doei* te hebben. Bij El Bordj zijn volgens het officieele communiqué 7 officieren en 73 minderen gevallen, terwijl 2 officieren en 2S minderen gewond werden Naar de bladen melden, hebben de Fransche troepen een krachtigen tegenaanval ondernomen om den post van Aid Jakoub. die na de nederlaag omsin geld was, te ontzetten. Het inboorlingen dorp Tumfit bij Aid Jakoub werd in een stormaanval genomen, waarbij 37 inboor lingen gedood en 6 gevangen genomen wer den. De militaire post van El Abid heeft van zijn kant een uitval gedaan cn is 25 K.M. opgerukt zonder verzet te ontmoete- De Fransche vliegers hebben ruim fir"» bommen op de kampen der opstandelingen geworpen, waardoor onder hen groote ver warring moet zijn gesticht. BANDITISME IN AMERIKA. New York, 14 Juni. (V. D.) Uit Oro- fino in Idaho wordt gemeld, dat duizenden mannen en jongens in de bergen zoeken naar vier bandieten, die den luitenant-gou verneur W. B. Kinne wegvoerden, hem be roofden cn daarna aan een boom hingen. Een weerwraakmaatregel der sovjetregeering K Londen, 14 Juni. (LI. N.) De Daily Telegraph publiceert een telegram van haar correspondent te Peking, volgens het welk Russische troepen een inval in Mon golië hebben gedaan als repressaille-maat- regel voor den Chineeschen overval op het sovjet-consulaat te Charbin. Van an dere zijde is dit bericht tot nu toe niet be vestigd. Generaal Tsjang Ilsi TIo, de zoon zoon van Tsjang Tso Lin, heeft in een te legram aan de Nankmg-regeering verze kerd, dat hij over voldoende troepen be schikt om iederen aanval der Russen te kunnen afslaan. De Nanking-regeering wil terstond een conferentie bijeen roepen om tot,een diplomatieke actie tegen dezen in val der Russen te besluiten. Men verwacht, dat Japan zal ingrijpen, indien van Rus sische zijde werkelijk een inval op groote rciiaal bedoeld zou zijn, waardoor Mand- sjoerije ernstig zou worden bedreigd. Aan Japanschen kant is men geneigd dit op treden van Rusland in verband te bren gen met den wensch voor een eindregeling van de kwestie van den Chineeschen Oos terspoorweg. Een ander bericht uit Russische bron uit Charbin behelst, dat sovjettroepen Chailar, een belangrijke stad aan den Chineeschen Oosterspoorweg, honderd mijl ten Oosten van Mantsjoeli, zijn binnenge drongen. MINAHASSA BLOEMPJE COLLECTE op WOENSDAG 19 JUNI a.s. ten behoeve van de oprichting van 'n SANATORIUM VOOR LONG-- LIJDERS EN CENTRAAL ZIE' KEN HU IS IN DE MINAHASSA (Noord'Celebes, Ned. Indië). Waar ziekte mateloos woedt En door gebrek aan hulp Menigeen vaak sterven moet, Daar is het Holland's plicht Te zorgen, dat lijden wordt verlicht. HET COMITÉ. ST00MWASSCMERIJ STOOMEN 'VERVEN 's Maandags en 's Woensdags franco halen en bezorgen te Amersfoort en omstr. door eigen Autobesteldienst. AANSLAG OP EEN BANK. Geheimzinnig geval te Hannover II a ii nove r, 14 Ju n i. (II. N.) In den afgeloopen nacht heelt een ontploffing plaats gehad bij het gebouw van de Vor- schuss-Vereinbank in de Kanaalstraat te Hannover, welke klaarblijkelijk door de ontploffing van een patroon is veroor zaakt. Een gat van ongeveer 15 c.M breedte in de muur werd geslagen, terwijl talrijke ruiten ook van de huizen in de buurt vernield werden. Verscheidene perso- «ïcn, die in een naburig restaurant zaten, schoten terstond toe, doch hebben geen daders gezien. Men vermoedt, dat men een aanslag op de bank heeft willen ple gen. Twee dagen geleden had een café houder van de Engelbosteler Damm aan de politie kennis gegeven, dat een onbe kende een kist met ontplofbare stoffen bij hom in bewaring had gegeven, die afge- haald zou worden door iemand, die het wachtwoord „Rote Hilfe" zou opgeven. Deze kist, waarin zich werkelijk ontplof bare stoffen bevonden, is door de politie terstond in beslag genomen. Of tusschen beide gebeurtenissen verband bestaat is nog niet gebleken. DE ENGELSCH-AMERIKAANSCHE BETREKKINGEN Dawes zal Macdonald bezoeken Dawes. de nieuwe Amerikaansche gezant te Londen, die vandaan in Engeland aan komt. zal met Macdonald te Forres, in de Schotsche hooglanden, Zondag samenko men. Dan zullen, naar Macdonald zegt, de croote kwesties van Engelsch-Amerikaan sche samenwerking inzake ontwapening en duurzamen vrede aan de noenmaaltafel voor het eerst aangeroerd worden.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1929 | | pagina 1