DE EEMLANDEü BUITENLAND. GARAGE MOLENAAR Telefoon 1212 WILLEM GROENHUIZEN Gouden- en Zilverenwerken. Maandag 17 Juni 1929 27e Jaargang No. 293 BUITENLANDSCH OVERZICHT INTERNATIONALE BANK TE AMSTERDAM? AUTORENNER GEDOOD DE RAADSZITTING TE MADRID TEN EINDE DAWES BIJ MACD0NALD M0T0RL00S VLIEGTUIG NEERGESTORT BRAM WELL BOOTH f ABONNEMENTSPRIJS per 3 maandeo voor Amersfoort f2.10, per maand f 0.75. per week (met gratia verzekering tcgeD ongelukken) f 0.171/* Binnenland franco per post per 3 maanden f 3.-. Afzonderlijke nummers f 0.05. POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC 513 DIRECTEUR-UITG EVER! J.VALKHOF f DAGBLAD PRIJS DER AOVERTENTIEN van 1—4 regels 1.05 met Inbegrip vas een bewijsnummer, elke regel meer f0.25. Llefdadlghelds-advertentlön voor de helft van den prijs. Kleine Advertentlfcn „KEITJES" bij vooruitbetaling t5 regels 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen I 1.Bewijsnummer extra 0.05 Een inval der Russen in Mon golië. Vermoedelijk onjuiste ol overdreven berichten. De betrekkingen tusschen Rusland China waren den laatslen tijd niet van al te prettigen aard. Te Moskou was men ont stemd, omdat in de gebouwen van t Rus sische consulaat te Cliarbin en ook elder: in Mandsjoerije met goedvinden der regee ring van Nanking huiszoekingen werden verricht. Hierbij moet nogal wat materiaal gevonden zijn, dat de Russen in opspraak bracht, daar uit de stukken, volgens de bi richten, bleek, dat van sovjetzijde op het Chineesche grondgebied werd geïntrigeerd tegen de centrale regeering te Nanking. Er hadden dan ook verscheidene aanhoudin gen plaats en er volgde een onaangename nota-Wisseling. Ook op andere wijze waren de Chineesche autoriteiten den Russen on aangenaam. Heeft Moskou tenslotte zijn geduld ver loreiv.' Als men de Engelsche pers mag ge- looven, zeer stellig. Deze brengt zeer sen sationeel nieuws. De Daily Express bevatte een bericht met den grooten kop „Een oor logsdaad der sovjetregeering in China', waarin werd meegedeeld, dat Rusland tot de eerste rechtstrecksche oorlogshandeling tegen China is overgegaan als gevolg van de jongste Chineesche uitdagingen in Mandsjoerije. Sovjettroepen, zoo weet. het Engelsche blad te melden, hebben reeds de Siberische grens overschreden; er zouclen posten in Ivhailar (Mongolië) zijn opgericht en exlratreinen voeren op de irans-Siberi sche spoorlijn versterkingen aan. Deze nieuwe troepen zullen aan de Russisch- Chineesehe grens samengetrokken worden. De gouverneur van Mandsjoerije, Tsjang IIsu Liang, zoon en opvolger van Tsjang Tso Lin, zou een dringend beroep op Nan king hebben gedaan, waarin hij om maat regelen ter bescherming van zijn gebied verzocht. Een plenaire zitting van den cen- tralen uitvoerenden raad moet in allerijl zijn uitgeschreven om den dreigenden toe stand te overwegen. De regeering in Nan king ontving ook telegrammen van Chinee sche consuls in Rusland, volgens welke de Chineesche consulaten door Russische troe pen omsingeld zijn. Ook de Daily Telegraph heeft berichten uit Peking ontvangen, volgens welke Tsjang Hsu Liang aan do regeering te Nanking heeft verzekerd, dat hij in staat is de grens behoorlijk te beschermen. Tsjang IIsu Liang schot het aantal Chineesche 'troepeÖ, dat ten Noorden van den Grooten Muur .staat, op 300.000 volledig uitgeruste man schappen, die over veldgeschut, houwitsers en voldoende munitie beschikken De Nan- kingsche regeering heeft nochtans, volgens het bericht der Daily Telegraph, den cen- tralen uitvoerenden raad bijeengeroepen om te besluiten op welke wijze een diploma tieke actie moet worden ingeleid. En wal zal Japan doen? Aangenomen wordt, dat Japan zal ingrijpen, wanneer te beschikken valt over bewijzen, dat de Russische inval een zoodanigen omvang aanneemt, dat ge heel Mandsjoerije (waar Japan groote eco nomische belangen heeft) gevaar zou loo- pen. De Chineesche (roepen zouden reeds zoo goed als gemobiliseerd zijn. De Daily Telegraph wijdt zelfs een hoofd artikel aan het geval, waarin het blad op merkt, dat, wanneer de mededeelingen van den gouverneur van Mandsjoerije worden bewaarheid, de toestand zeer ernstig kan worden, nog afgezien van het feit, dat deze actie een merkwaardig licht werpt op de oprechtheid der sovjetregeering, toen deze het pact van Kellogg aanvaardde. Volgens het blad is het misschien Ruslands bedoe ling Buiten-Mongoliê te annexeeren, dat een in naam onafhankelijke en hulpelooze repu bliek vormt en verder een deel van Chi- neesch Mongolië te bezetten, totdat genoeg doening is verkregen in verband met de overvallen op de Russische consulaten. Mocht Mandsjoerije zelf aangevallen wor den, dan zou dit een ingrijpen van Japan ter bescherming van zijn uitgebreide eco nomische belangen in deze provincie tengc volge kunnen hebben Wanneer het werke lijk tot vijandelijkheden mocht komen, clan zou de geheele internationale toestand in t Verre Oosten, die pas verbeterd is, opnieuw onzeker en gevaarlijk kunnen worden. Men ziet dus: de Britsclie pers ziet dc* Toekomst donker in. Doch nu doet zich een wonderlijk geval voor. Volgens berichten uit Tokio, Nanking, enz weet men daar van al die erge dingen, waarmee de Engelsche pers de wereld in beroering brengt, niets. Heeft men dus slechts met fantasieën te cloen? Of met schromelijke overdrijvingen? Dit is geenszins onmogelijk. De atmosfeer was inderdaad een beetje geladen en er heerschte een zekere nervositeit. Onder deze omstandigheden behoeft, het niet te verbazen, dat plotseling een wild gerucht de ronde doet, dat misschien mede zijn ont staan te danken heeft aan een felle haat in Britsche conservatieve kringen jegens de Russen, dezelfde Russen, met wie Macdo- naid dezer dagen voornemens is weer di plomatieke betrekkingen aan te knoopen. ONTPLOFFING IN EEN CELLULOID- FABRIEK In een celluloidfabriek bij Weencn is op \et in brand raken van een filmrol een ont ploffing gevolgd. Twee arbeiders werden, ge dood. De anderen konclcn zich redden. LUXE AUTO-VERHUURIiVRICHTING IV1ET EETROUWBARE CHAUFFEURS Langestraat 43. Het juiste adres voor Uw TEL. 852. Duitschland \erkiest Amsterdam boven Bazel, de plaats waar Amerika haar wil vestigen Beslissing voor 1 September Parijs, 1G Juni (V.D.) Overeenkomstig hef vijfde aanhangsel van liet rapport der commissie van deskundigen zal tot hel rege len van den overgang van liet Davvcs-plan naar het pJan-Young oen commissie gevormd worden, die waarschijnlijk in de tweede helft van Juni bijeen zal komen. Men verwacht, dat de organisatie-commissie voor do inter nationale bank op 23 Juli a.s. bijeen zal ko men. Dc plaats, waar de bank haar zetel zal hebben, moet door de regeeringen worden be paald. Frankrijk en België geven den voor keur aan Brussel, de Engelschen aan Lon den, dc Amerikanen aan Bazel, terwijl de Buitschers den voorkeur aan Amsterdam ge ven. De technische conferentie zal ongeveer 1-i dagen duren, waarna, nadat 't volledige ontwerp is samengesteld, de diplomatieke besprekingen beginnen. Dc regceringsvertc- genvvoordigers, waarschijnlijk zelfs de lei ders der regccringcn, zullen, naar dc offici euze „Excelsior" mededeelt, waarschijnlijk na 15 Augustus Ic Badcn-Baden bijeenkomen teneinde de definitieve inwerkingtreding van het plan-Young te regelen, alsmede tot het bepalen van den zetel der internationale bank. Indien dc werkzaamheden vlot van stapel loopen zal de bank voor dc internatio nale betalingen misschien reeds per 1 Sep tember a.s. haar werkzaamheden kunnen be ginnen. Pay Kcecky dc overwinnaar van Indianopolis tc Alten a omgekomen Londen, 10 Juni. (II. N.) Te Altonn in den Amêrikaanschen staat Pennsylva nia is bij automóbielvvedstrijden een auto verongelukt, waarop drie andere wagens inreden. Daarbij is de bekende renner Pay Keech. de overwinnaar van den nulowed- strijd in Indianopolis, gedood. De bestuur ders van de overige verongelukte wagens liepen ernstige verwondingen op. DE VERKIEZINGEN IN ZUID-AFRIKA. Do indruk in Engeland. De correspondent van de Manchester Guardian to Johannesburg meldt, dat groote druk op Hertzog zal worden geoefend om Cïcsvvell en de andere arbeidersministers uit zijn gereconstitucerd kabinet tc weren. Dc correspondent is vangevoelens, dat dc verkiezing dc politieke dood van Smuts bc- teekent, omdat zijn partij thans bijna alleen uit Engelschen bestaat, terwijl van de groote partij, die Botha hem naliet maar acht leden in den Volksraad terugkecrcn. BOTSING TUSS3HEN COMMUNISTEN EN POLITIE. Enkele gewonden. Hamburg, 10 Juni (V.D.) Gisteravond tegen negen uur kwam het ie Billstedt tot een botsing tusschen communisten en politie. Do communisten demonstreerden met een vaandel, dat het opschrift droeg „Rotfront trotz alledcm", terwijl de deelnemers aan de demonstratie het insigne droegen van den verboden Roodcn Frontstrijdoi-sbond. Teen de politie het vaandel in beslag wilde nemen ontstond er een handgemeen, waarbij van dc wapens gebruik werd gemaakt, terwijl de communisten messen trokken. Een aantal personen werd gewond, waaronder een poli- tie-agent zoodanig, dat hij in een ziekenhuis moest worden opgenomen. ERNSTIG AUTO-ONGELUK. Een ernstg auto-ongeluk heeft Zaterdag nacht kort na 12 uur op den weg van Stutt gart naar Esslingcn plaats gehad. Eön auto mot vier inzittenden sloeg uit onbekende oorzaak over den kop. De chauffeur en een naast hem.zittende dame kwamen met den schrik vrij, doch de andere inzittenden, twee dames uit Stuttgart, werden zoo ern stig gewond, dat zij spoedig daarop over leden. ITALIAANSCH VLIEGTUIG GENOMEN. IN BESLAG Over verboden Grieksch gebied gevlogen. Een Italiaansch watervliegtuig van de lijn GenuaAlexandrie heeft over de ver boden zone van het arsenaal op het eiland Leros gevlogen. Het vliegtuig werd bij aan komst op Grieksche bodem door de overlie den in beslag genomen. Ecu onderzoek wordt ingesteld. VLIEGTUIG NEERGESTORT TE DESSAU. Twee gewonden. Dessau, 1G Juni (V.D.). Bij een oefen- vlucht met liet toestel D. 1615 raakte het vliegtuig bij het dalen op het terrein der Junker-fabrieken met liet landingsgestel ver ward in de telefoondraden langs den weg, die langs het liegveld loopt. Het toestel sloeg ccnigc malen over dc kop en werd ge heel vernield. Dc piloot Vleier liep ccnige lichte kwetsuren op, terwijl de passagier, een 15-jarige jongen, met ernstige verwondingen in een ziekenhuis moest worden opgenomen. Een woordduel tusschen Zaleski en Slresemunn Betreureoswaardig incident Dc Raad van den Volkenbond heeft Za terdag zijn werkzaamheden beëindigd. De slotzitting, die op '11 uur was vastgesteld, moest worden uitgesteld, aangezien de on derhandelingen tusschen Duitsche en Pool- schc gedelegeerden onder leiding van Adatsji over de liquidatie van Duitsclic be zittingen nog niet tot een uitkomst hadden geleid. Eindelijk werd men het echter eens. Adats:i deelde in de openbare zitting mede, dat er zoo spoedig mogelijk onder zijn lei ding directe onderhandelingen zullen plaats hebben tusschen Polen cn Duitschland. In een lange uiteenzetting over de kwes tie wierp Strcscmann den vertegenwoordi ger van Polen voor dc voeten, dat hij mis bruik had gemaakt van dc Spaansche gast vrijheid door de tusschen beide landen hecrschendc geschillen aan de groote klok te hangen. Hij maakte er Zaleski eveneens een grief van, dat hij do incidenten van Oppeln in den Raad ter sprake had ge lnacht, welke incidenten Strcscmann diep betreurde. Er waren, naar hij verklaarde, maatregelen genomen, er is een instructie copcnd on Strcscmann stond er voor in, dat de Pruisische regeering tc dezer zake loyaal zou optreden. Zaleski ontkende, dat liij aan de pers eeriigerlci interview had toegestaan over de Poolsch-Duitschc betrekkingen; hij herin nerdc er aan, dat Polen dc zaak van Op pc-ln niet voor den Volkenbnod had. ge bracht en dat hij ernstig -vvenschtc, dat de vraagstukken, die Duitschland cn Polen kunnen verdeden, rechtsstrecks tusschen béide landen geregeld worden. Adatsji bracht uit naam zijner collega's warmen dank aan regcenng cn volk van Spanje voor de ontvangst» en huldigde eer biedig liet Spaansclic koninklijke paar. G. Nypels seinde Zaterdagavond nog uit Madrid aan het llbld.: De slotzitting van den' Raad kenmerkte zich door een betreurenswaardig incident, doordat dc Duitsche vertaler Schmidt in de Franschc vertaling van debrede van Strcse- maiïn, waarin Strcscmann Zaleski scherp berispte, sterker cn nict-diplomatieko uit drukkingen gebruikte, die Strcscmann niet ebezigd had. Gelukkig moest deze vertaling den Raad meer schokken dan Zaleski, die liet Duitsch volkomen verstaat en zijn ant woord opstelde tijdens de vertaling, zoodat ij zicli aan den Duitschen tekst kon hou ten en dc grove woorden van den vertaler kon laten passeeren. Zoodoende kwam het niet tot een uitbarsting.» die overigens de kansen van Polen op herkiezing in den Raad in September a.s. zou verminderd hebben. Zoo verwierf Polen zich dc goed gezindheid voor de Y.B.-vergadering van September en werd de goede indruk van leze zitting niet te zeer door dit incident bedorven. Do hccle zaal juichte de welsprekende woorden, waarmede Adatsji den koning, de koningin cn heel Madrid voor dc prachtige ontvangst dankte, warm toe. Een infor motorisch en algemeen bevredigend onderhoud Londen, 10 J'u'n'i. (H. N.) De samen komst tusschen Dawes en Macdonald heeft vandaag te Forres in Schotland overeen komstig liet vastgestelde programma plaats gehad. Macdonald wachtte den gezant aan het station op. Beide staatslieden groetten elkaar zeer hartelijk. Zij hielden een korte toespraak lot de menigte, om deze voor de belangstelling to danken en begaven zich vervolgens per auto naar „Logiehouse", een buitenverblijf van sir Alexander Grant, een vriend van Macdonald Generaal Dawes verklaarde na afloop van het onderhoud, tegenover de journalisten, dat hij Dinsdag a.s. te Londen een red zal houden, doch voor dien tijd geen verkla ringen kan afleggen. Macdonald ontving na het onderhoud de journalisten, aan wien hij verklaarde, dat hij vandaag met Dawes ccn algemeen informatorisch, cn wat de resultaten betreft, zeer bevredigend, onder houd had gehad over den tegenwoordigen stand van het vraagstuk der ontwapening ter zee, voor zoover de Vereenigde Staten en Engeland daarbij zijn betrokken. Dawes denkt dit vraagstuk tot onderwerp te ne men voor de rede. die hij Dinsdag op het Pilgrim's-diner zal houden, terwijl Macdo na 1 cl datzelfde tegelijkertijd te Logiehouse zal doen, teneinde op deze wijze de onder handelingen op gang te brengen. Wij bei den, aldus zeide Macdonald, hebben den wensch orn met alle duidelijkheid cn na druk te verklaren, dat wij in deze kwestie de overige zeemogendheden als welkome medewerkeds verwachten voor de geluk kige oplossing van een vraagstuk, waarvan dc vrede van de geheele wereld afhangt. HITTEGOLF TE ROHIE Sedert enkele dagen lieerscht te Rome een hittegolf gisteren werd een tempera tuur geregistreerd van 36 gr. Celsius. VRIENDSCHAPSVERDRAG TUSSCHEN SPANJE EN FRANKRIJK. Pa rij s, 16 Juni (H.N.): Dezer dagen zal tc Parijs door den Spaanscheri. gezant en mi nister Briand een verdrag van vriendschap m arbitrage tusschen Spanje cn Frankrijk worden onderteekend, waarover Briand bij zijn verblijf te Madrid de laatste onderhan delingen heeft gevoerd. EEN VLIEGER EEN ARM AFGESLAGEN Op het vliegvled te Schlcisshcim kwam dc vlieger Kiugcr in aanraking met den pro peller van een taxibond vliegtuig, waardoor zijn rechterarm met zoo'n kracht werd afge slagen, dat dit'lichaamsdeel tien meter ver der werd gevonden. Dc ernstig gekwetste man is naar het ziekenhuis te München overgebracht. HET VRAAGSTUK DER MARKEN. Belangrijke tegenstellingen. Naar dc Chicago Tribune uit Brussel ver neemt, moet reeds zijn uitgelekt, dat dr. Rit- tcr, de Duitsche onderhandelaar, op instruc tie van dir. Schacht geweigerd heeft in te gaan op den eisch om 37 annuïteiten ieder van '24 milliocn mark te betalen ter vergoe ding van de zich nog in België bevindende markbiljetten. Dr. Ritter moet er op gewezen hebben, dat na den wapenstilstand in Bel gië Duitsche eigendommen in beslag geno men on voor een spotprijs verkocht zijn. Voorts hebben vele Belgen scheepsladingen Duitsche markbiljetten voor speculatieve doeleinden in Belg'c ingevoerd, waarvoor men thans aflossing tegen de goud waarde verlangt. Dr. Rittei moet de betaling van ten hoogste 10 annuïteiten van 25 millioen heb ben voorgesteld. \oodlotlig ongeval bij het onthullen van een oorlogstgedenk teeken Twee inzittenden verpletterd B e r 1 ij ii16 Juni. (H. N.) De bekende record-vlieger voor glijvluchten F. Schulz is vandaag met zijn vliegtuig neergestort cn doodelijk verongelukt. Hij was van Maricn- burg in West-Pruisen vertrokken, vergezeld van den vlieger Kaiser, om naar het plaatsje Stuhm te vliegen, waar een ge- denkteeken voor in den oorlog gevallenen werd onthuld. Het ongeluk geschiedde toen het vliegtuig op aanzienlijke hoogte boven dit gedèrikteekeö cirkelde. De draagvlakken scholen op eens los en de romp van het vliegtuig viel voor de oogen van duizenden toeschouwers naar beneden. Een vrouw ep e*n kind werden door het vallende vlieg tuig nog getroffen, doch bleven als door een wonder nagenoeg ongedeerd, zoodat zij weer van den grond konden opstaan en zich uit de voeten maakten. De brandweer, die toevallig passeerde, haalde de verongeluk ten onder de overblijfselen van het vlieg tuig vandaan. Schulz was op slag gedood. Zijn armen en beenen waren o.a. gebroken. Kaiser had een schedelbreuk gekregen en overleed spoedig daarop. Onder de treur muziek van de Reichsvvehr, die bij de ont hulling aanwezig was- geweest, werden de lijken naar het lijkenhuis van het zieken huis vervoerd. WEERBERICHT. Hoogste barometerstand: 770.1 te Brest. Laagste barometerstand: 752.2 te Seydisfjord. Verwachting tot den avond van 18 Juni: Zwakke tot matige veran derlijke wind, meest licht be wolkt, droog, iets warmer overdag. MINAHASSA BLOEMPJE COLLECTE op WOENSDAG 19 JUNI a.s. ten behoeve van de oprichting van 'n SANATORIUM VOOR LONG LIJDERS EN CENTRAAL ZIE-- KENIIUIS in de MINAHASSA (Noord-Celebes. Ned. Indie) Hel \'olk der Minahassa deed veel voor Nederland Doel U nu iels voor zijn ziekenI HET COMITÉ. De ex-leider van het Heilsleger plotseling overleden Londen, 16 Juni. (V. D.) Generaal Bramwell Booth, van het Leger des Ileils, is hedenavond plotseling overleden. Wij mogen in herinnering brengen, dat Generaal Booth sinds lang lijdende was. Dc ziekte werd van dien aard, dat voor aanstaande bevel voerenden in het Heils leger daarin een aanleiding vonden, om hem van het leiderschap te ontzetten. Men zal zich herinneren, dat deze actie aan een heele procedure het leven schonk, die- sterk de aandacht heeft getrokken, doordat daarin lot uiting kwam een streven, om het Leger des Ileils, wat de leiding be treft, op een moderner leest te schoeien. Het doodsbericht van generaal Booth komt toch nog onverwacht, daar de laat ste berichten omtrent zijn gezondheidstoe stand gunstig luidden. De dood heeft ook hier weer een einde gemaakt aan een zeer arbeidzaam leven, dat geheel geheel gewijd was aan de be langen van de menschheid. Bramwell Booth was de zoon van .Wil liam Booth, den stichter van het Heils leger. wiens voetsporen hij drukte hij zijn arbeid. Hij schijnt echter niet zulk een krachtige figuur geweest te zijn als zijn vader. Ongetwijfeld zal dit bericht in breeden lering met innig leedwezen worden ver nomen. Vooral in Holland had de generaal eel vrienden. FELLE HITTE TE NEW-YORK. Vijf dooden. Londen, 15 Juni. (H.N.) De hitte te Xew-York was gisteren buitengewoon groot. De thermometer wees den hoogsten stand sedert 37 jaar aan. Vijf personen zijn tenge- olge van de hitte bezweken.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1929 | | pagina 1