DE EEMLAMDER KÜPPERSPUSCH GASFORNUIZEN F. MiEiRöP ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden voor Amersfoort f2.10, per maand f 0.75. per weck (met gratia verzekering tegen ongelukken) f 0.171/* Binnenland franco per post per 3 maanden f 3.-. Afzonderlijke nummers f 0.05. POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERG 513 PRIJS DER AOVERTENTIEN van 1—4 regels t 1.05 met Inbegrip van een bewijsnummer ejj-e regeI meet f 0.25. Llefdadlghelda-advericntl&n voor d« helft van den prijs. Kleine Advertentl&n „KEITJES" bij vooruitbetaling 1—3 regels 50 cent. elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen I l.Bewijsnummer extra 0.05 Woensdag 19 Juni 1929 27e Jaargang Mo. 295 BUITENLANDSCH OVERZICHT WONDERLIJKE GENEZING GARAGE MOLENAAR Telefoon 1212 EN HUM GEBRUIK Q LANGESTRAAT 113 YOUNG WAARDEERT SCHACHT C.S. WILLEIVI GROENHUIZEN Langestraat 43. TEL. 852. FABRIEKSBRAND TE BERLIJN Een telegram aan Müller BUITENLAND. NIET PER ZEPPELIN NAAR AMERIKA De wereldtocht gaat voor DE AARDBEVING IN JAPAN Thans reeds 100 dooden WOLKBREUK TEISTERT GRIEKENLAND AARDVERSCHUIVING IN COLUMBIA DIRECTEUR- UITG EVER! J.VALKHOFF DAGBLAD Begint van Forres de victorie van den vrede? Een onder houd van wellicht historische beteekenis tusschen Macdonald en Dawes. Macdonald, de nieuwe Engelaehe premier, is afkomstig uit Schotland. Na de zenuw- sloopende drukte, die de Britsche verkie zingen meebrachten, is hij naar zijn geboor teplaats Lossiemoulh vertrokken, om daar een tijdje uit te rusten. In Schotland, in Forres, woont ook een vriend van Macdo nald, de biscuitfabrikant Grant, die er een schitterend landgoed heeft. Op dit buiten verblijf, op Logie House, nu heeft de Brit sche Labour-premier Zondag j.l. den nieu wen ambassadeur van Amerika, den beken den generaal Dawes, ontvangen. Deze werd per auto van het station afgehaald: er had een warme verwelkoming plaats, er werd geluncht en daarna gepraat. Natuurlijk konden in deze uren van sa menzijn nog geen beslissingen worden ge troffen, maar de wisseling van gedachten bereidden niettemin spoedige toekomstige onderhandelingen voor. Het voornaamste onderwerp van gesprek was de beperking der Engelsche en Amerikaansche vloten, die zoo gauw mogelijk een feit moet worden, omdat de bewapeningswedijver tusschen de beide stamverwante naties anders een hoe langer hoe fataler karakter gaat dragen. Veel is er over den inhoud van het onder houd niet uitgelekt, maar het beknopte des betreffende communiqué gewaagt er van, dat de loop der besprekingen zoowel Mac donald als generaal Dawes heeft bevredigd. Beide staatslieden zullen nu spoedig in uit voerige redevoeringen hun standpunt nader uiteenzetten en zij hopen van harte, dat de andere vlootmogendheden door denzelfden geest als zij zelf zullen zijn bezield. Van den voorspoedigen afloop ervan, aldus heelt Macdonald betoogd, zal de vrede van de ge- heele wereld afhangen. Inderdaad is het te hopen, dat de besprekingen zich in zoo'n richting zullen ontwikkelen, dat het nooit meer noodig zal zijn gedenkteekenen op te richten voor dappere soldaten en zeelieden De verwachtingen in Amerika, dat de re- geeringswisseling in Engeland ten zeerste heeft toegejuicht, zijn ten zeerste gespan nen en dat men groote hoop koestert, zou afgeleid kunnen worden uit het feit, dat de Amerikaansche pers de berichten over het op stapel zetten van vijf kruisers over eenkomstig het Amerikaansche \lootpro- gram heelemaal wegstopt in een hoekje van de allerlaatste pagina. Bovendien laat de Amerikaansche pers uitkomen, dat, wan neer de toestand zulks meebrengt, Hoover, Amerika's president, over de macht be schikt de werkzaamheden aan te schepen te doen stopzetten. Dit zou trouwens liggen in de lijn van de politiek der natie, waar het pact van Kel logg, dat den oorlog in den ban doet, is ge- horen. Na de woorden moeten de daden komen, maar aan den anderen kant is te vens waar, dat het- Engelsch-Amerikaansche initiatief tot- mislukking is gedoemd, wan neer niet andere staten, die ook over groote vloten beschikken, ernstig medewerken. Van Japansche zijde heeft reeds verluid, dat Tokio van harte instemt met de actie, die door de Engelschen en Amerikanen is inge leid. Wat zullen evenwel Italic en Frank rijk doen? Deze beide staten hebben reeds eenmaal, gelijk men weet, op een soortge lijke ontwapeningsconferentie, ofschoon zij door Engeland en Amerika waren uilgenoo- digd, geschitterd door afwezigheid. Zullen zij opnieuw deze tactiek volgen? Of zullen zij, uit vrees voor de moreele veroordeeling door de wereld, dezen keer de invitatie aan vaarden? Men ziet dus, er zijn nog onzekere elementen. Onder deze omstandigheden is het jammer, dat Macdonald, die overigens menige juiste opmerking maakte, juist nu een artikel openbaar heeft gemaakt, waarin hij zeer scherp de averechtsche politiek van Frankrijk en Italië tegenover de minderhe den van deze landen heeft gegispt. Hij had er beter aan gedaan, wanneer hij de publi catie van zijn beschouwingen een tijdlang had opgeschort. Een raadsel voor de medici Erfurt, 17 .Juni. (H. N.) Een wonder baarlijke genezing heeft in het naburige Rölinghausen groot opzien gewekt en «vormt thans het onderwerp van alle gesprekken in Rölinghausen en omgeving. Een 12-jarige zoon van een landbouwer was sedert i jaar aan het onderlijf verlamd en ondanks alle behandelingen gelukte het niet, verbetering in^zijn toestand te brengen. Hij is ook maan denlang in het ziekenhuis Bethel bij Biele feld verpleegd, zonder dat ook daar eenig resultaat werd bereikt. Veertien dagen ge leden is hij naar huis teruggekeerd. De laatste dagen kreeg de jongen, die intel lectueel zeer ontwikkeld en die godsdien stig is, herhaaldelijk aanvallen, zoodat zijn ouders voor het ergste vreesden. Een paar dagen geleden vertelde hij zijn ouders, dat bij een wonderbaren droom had gehad. De Heiland was hem verschenen en had hem gezegd, dat hij dien avond om 9 uur ge nezen zou zijn. De ouders waren op het ergste voorbereid, doch des avonds gebeurde plotseling het wonder. Precies op den aan gegeven tijd stond de sedert jaren verlamde op en wandelde in de kamer heen en weer Het voorval heeft ook in geneeskundige kringen het grootste opzien gewekt, daar men verklaart, dat men voor een onoplos baar raadsel staat. Men heeft zich tot ver schillende wetenschappelijke mannen van nuant gewend, ten einde hun oordeel over het vo?rval in te winnen. De politie Rölinghausen bevestigt de juistheid van liet bericht, LUXE AUTO-VERHUURIIMRICHTING MET BETROUWBARE CHAUFFEURS BSBÏÜIBEBSBESnSEaBBHBBBa'H'BBBBBnBtHBBiaaaBBnaiBBfflBailBBBBBaBBBBBBBBB worden morgen Donderdag 20 Juni gedemon streerd's-namiddags half drie in onze toonkamer OUDE KOLENFORNUIZEN WORDEN INGERUILD Gedipl. Horlogemaker "Ie klasse. Reparatie-inrichting aan huis. De voorzitter der commissie van deskun digen Owen Young heeft na zijn terugkeer het volgende telegram aan dén Duilschen rijkskanselier gericht: Vóór ik mij aan een nieuwe laak wijd, wilde ik van mijn jongste functie als voor zitter der commissie van deskundigen ge bruik maken om getuigenis af te leggen van clen grondigen en gewetcnsvollcn ar beid der heeren Schacht, Vögler, Kas tl en Mëlchior in onze commissie. M ij betreuren het verlies van dr. Vögler, maar zijn taak werd onvermoeid door den heer Kastl over genomen en voortgezet. Niemand kon hel derder de economische, financieele en so ciale verhoudingen van Duitschland uiteen zetten dan dr. Schacht, niemand kon het schadevergoedingsvraagstuk met grooter toewijding en kennis van zaken in al zijn onderdeelcn behandelen dan dr. Kastl en dr. Melchior. Ik beschouw den arbeid van de Duitsche groep als de grootste bijdrage tot regeling der kwesties van onzen tijd. Ook heeft Young in een brief aan Poin- caré de Fransche afvaardiging gehuldigd. PARACHUTISTE VERDRONKEN. Berlijn, 17 Juni (V.D.) Berlijnsche bladen berichten uit Zürich, dat de para- chutiste Nelly Tussmar uit München Zon dag in Chur een doodelijk ongeluk gehad heeft. Zij nam deel aan een door een on- derofficiersvereeniging georganiseerden vliegdag. De eerste sprong uit een vlieg tuig gelukte. Door den sterken wind af gedreven, landde zij 1000 M. van het vlieg veld af. Bij een tweeden sprong, die om half zes plaats had, werd de parachutiste wederom door den wind afgedreven en kwam midden in den Rijn neer. Zij werd door den stroom meegesleurd en verdronk, voor men haar te hulp kon komen. DE AARDBEVING IN NIEUW-ZEELAND. Blijkens een bericht uit Wellington, wordt uit Murchison bericht, dat vier personen ge* dood zijn en twee vermist worden tenge* volge van een aardschuiving, die te wijten is aan de aardbeving en die de rivier Maka- tikalti afdamde. Ook de rivier Bulier is door een aardverschuiving verstopt. Men is bang voor overstroomingen. Naar de Tempo uit Friedrichshafen ver neemt, is de tocht, die de Graf Zeppelin naar de Vereenigde Staten zou ondernemen, afgezegd, daar men allereerst de reeds sinds langen lijd beraamde wereldtocht wil \olbrengen. Volgens het genoemde blad hoopt men dezen tocht op 15 Juli a.s. te kunnen beginnen. De definitieve beslissin zou morgen of Donderdag e.k. vallen. De eerstvolgende tocht naar Amerika zal dan in 1930 plaats vinden. DR. RICHTER TER DOOD VEROORDEELD. Bonn, 17 Juni (V. D.) Onder ademlooze spanning werd tegen 11 uur het vonnis ge veld in het moordproces-dr. Richter. De be klaagde werd wegens meineed veroordeeld tot 8 maanden tuchthuis, hetgeen veran derd is in 1 jaar gevangenis, met aftrek van 5 maanden preventief. Wegens moord op mevr. Mertens werd dr. Richter ter dood veroordeeld en tevens levenslang vervallen van burgerrechten verklaard. BOTSINGEN TE DURBAN. Verscheidene dooden en gewon den. Te Durban (Natal) hebben tengevolge van het feit, dat inboorlingen bezwaren hadden tegen door Europeanen bereid voedsel, ern stige botsingen plaats gehad. Ongeveer 26 personen werden aangehouden. Geruimen tijd hebben de gevechten op verschillende plaatsen nog voortgeduurd. Door Euro peanen worden alle bijeenkomsten van in landers verstoord. Tot nu toe zijn een Europeaan en vier* inlanders gedood en tien Europeanen en 41 inlanders ernstig gekwetst. Door onvoorzichtigheid van ccn expedit ie-bedien de veroorzaakt De bediende overleden, vier personen erosli<» gewond B e r 1 ij li, 18 Juni. (II.N.) Vanmiddag is in het Noord-Westen van Berlijn, in een chemische fabriek een groote brand uit gebroken. Door nalatigheid van een expe ditie-bediende, die onvoorzichtig een luci fer aanstak, geraakte een spiritu-sreservoir in brand De vlammen sloegen terstond over in een daarnaast staande bus benzine en een paar minuten later stond de ge- hfele verdieping in brand. De vlammen sloegen vervolgens over op twee andere edeeltcn van het gebouw. Voor het groot ste gedeelte van het personeel, dat op de hoogst gelegen verdieping werkte, was de weg afgesneden, zoodat de brandweer de bedreigden met mechanische ladders on met behulp van vangzeilen moest redden. Vier personen werden bij het naar bene den springen ernstig geworden en moesten naar liet ziekenhuis worden gebracht, even als de bediende, door wiens onvoorzichtig heid de brand is veroorzaakt en die bij de ontploffing van het reservoir ernstige brandwonden had opgeloopen. Ilij is van avond aan de bekomen verwondingen over leden. De goheele brandweer uit. Berlijn nam aan het blusschingswerk deel en eer^t laat in den namiddag gelukte het den brand te localiseeren. Londen, 18 Juni. (H.N.) Vandaag heeft een nieuwe uitbarsting van de vul kaan Komaga plaats gehad. Een electri- citeitsfabriek is onder de asch bedolven, Voor zoover tot nu toe bekend zijn onge veer 100 personen om het leven gekomen, terwijl men vreest dat het aantal slacht offers nog hooger zal blijken. De sporen hebben 2700 vluchtelingen kunnen wegvoe ren. Met. de stad Hakodate bestaat nog een gebrekkige telefonische verbinding. De re geering treft maatregelen om de bevol king hulp te verleenen. Vooral wordt ge tracht den vernielden spoorweg weer in orde te maken KINDERMOORD UIT GODSDIENST WAANZIN. Hamburg, 18 Juni. (V. DBewoners van het riddergoed Von Duering te Horne- burg aan de Beneden-Elbe hoorden van nacht angstige kreten, die uit de woning van een echtpaar Steffens kwamen. Bij on derzoek bleek, dat twee kinderen, van 1 en 3 jaar, vermoord waren. Naar alle waar schijnlijkheid heeft de man in een vlaag van godsdienstwaanzin de vreeselijke daad begaan. Ook de vrouw vertoonde teekenen van verstandsverbijstering. In de woning bevonden zich velerlei wapenen, waarmede de duivel moest worden uitgebannen. EEN NEGER OP HET WITTE HUIS. Protestbeweging tegen mevrouw Hoover. Londen, 18 Juni. (H. N.) Volgens een bericht uit New-York is in het Zuiden der Vereenigde Staten een protestbeweging te gen mevrouw Hoover ontstaan, omdat zij dezer dagen de vrouw van een negerafge vaardigde op het Witte Huis tot de thee had uitgenoodigd. Dit heeft in het Zuiden van de Vereenigde Staten groote veront waardiging gewekt. Verscheidene wetgeven de lichamen in de Zuidelijke staten hebben moties aangenomen, waarin tegen dit. optre den van mevr. Hoover wordt geprotesteerd. Ook te Washington heeft een democrati sche afgevaardigde een motie van afkeu ring ingediend. EEN WERELDONTWAPENINGS CONFERENTIE. N e w-Y o r k, 18 Juni. (V. D.) Op voor stel van den democratische» senator Ty dings is in den Senaat besloten president Hoover uit te noodigen een wereldconfe rentie voor de ontwapening te land, ter zee en in rle lucht bijeen te roepen. DE RIJKSWEERBEGROOTING AAN GENOMEN. B e r 1 ij n, IS J u n i. (H. N.) De rijksdag heeft vandaag de rijksweer-begrooting in de door de commissi®* voorgestelde redactie aangenomen. Een communistische motie tot schrapping van. den tweeden termijn van clen pantserkruiser werd met 224 tegen 153 stemmen en 15 onthoudingen verwor pen. Voor de motie stemden behalve de communisten ook de sociaal-democraten met uitzondering van den socialislischen minister. Aangenomen werd een motie van de economische partij, waarin de regeering uitgenoodigd wordt voer de marine een bouwprogramma te ontwerpen dat over een reeks aantal jaren zal loopen Ook een mo tie der Duitsch nationalen om in do grens steden in het Oosten dc garnizoenen te la ten werd aangenomen. KONING FOEAD IN DUITSCHLAND. Verschillende bezoeken afgelegd. Berlein, 15 Juni (H.N.) Koning Foead heeft vermorgen een bezoek aan de stad Kottbus gebracht cn vertrok daarna uaar Muskau in den Oberlausitz om een bezoek aan graaf von Arnim te brengen. Op het kasteel werd een déjeuner ter eere van den koning gegeven, waarna een rondvaart door het park plaats had, dat als een der mooi ste parken van Europa wordt beschouwd. Dit park is een schepping van graaf Pück Ier, die in 1837 een bezoek aan Egypte bracht. Verder werden de grafelijke papier fabriek en een bruinkolenonderneming be zichtigd. Des avonds werd op het kasteel een diner ter eere van den koning gegeven. OV/EN YOUNG EERE-DOCTOR. Parijs, 18 Juni. (li. N.) Uit Clinton (New York) wordt gemeld, dat Owen Young tot eere-doctor in de rechten aan het Ha miltoncollege is gepromoveerd. Hij ver klaarde, dat bij de onderhandelingen te Parijs in beginsel reeds begin Juni over eenstemming tot stand had kunnen komen. Het zou echter mogelijk geweest zijn, dat de onderhandelingen nog geruimen tijd duurden, zonder dat men tot een definitief resultaat zou zijn gekomen. Daarom heeft hij den gedelegeerden den wcnsch te ken nen zooveel mogelijk spoed te maken aan gezien hij de bruiloft van zijn zoon, die midden Juni was bepaald, wilde bijwonen en ook persoonlijk bij de plechtigheid der verleening van het eere-doctoraat aanwe zig wilde zijn. De gedelegeerden hebben met dien wensch rekening gahouden. PARATYPHUS. Te Stellingen bij Altona zijn Vrijdag en Zaterdag een vijftigtal menschen na het eten van ijswafeltjes aan een ijswagen on der vergiftigingsverschijnselen ziek gewor den. Bij enkele ernstige gevallen die in het ziekenhuis zijn behandeld, is paratyphus geconstateerd. DE AARDBEVING OP NIEUW-ZEELAND. Reeds 15 dooden. Londen, 18 Juni. (V. D. Volgens na dere berichten uit Wellington is het aan tal slachtoffers, bij de aardbeving op Nieuw- Zeeland om het leven gekomen, tot 15 ge stegen. Zeven dooden en voor een millioen schade P a r ij s, 18 Juni. (H.N.) Volgens een bericht uit Athene hebben wolkbreuken in het Noorden van Griekenland veel schade aangericht. In een stad alleen zijn 7 oude huizen ingestort, terwijl ongeveer 100 hui zen beschadigd werden. Voor zoover be kend zijn 7 personen om het leven geko men. Op sommige plaatsen stond het water 2 M. hoog. De schade wordt op meer dan 1 millioen gulden geraamd. Een stad verwoest, dertig dooden Londen, IS Juni. (H.N.) In Columbia heeft Dinsdag een aardverschuiving plaats gehad, waarbij de stad Sevilla geheel ver woest moet zijn. Dertig personen moeten daarbij om het leven zijn gekomen, terwijl talrijke personen gewond zijn. HOOVER EN DE HERSTEL- OVEREENKOMST. N e w-Y o r k, 18 J u n i. (V. D.) Naar uit Washington wordt gemeld, is president. Hoover van meening, dat de herstelover eenkomst van Parijs niet door het Congres behoeft te worden geratificeerd. De toestem ming van het Congres zou slechts noodig zijn voor wat betreft de matiging der Ame rikaansche eischen op het gebied der bezet tingstroepen. HET VERGAAN VAN DE LAUREL. De kapitein omgekomen. Londen. IS Juni (H.N.) Omtrent de redding van de bemanning van het aan de mond van de Columbiarivier vergane Ame rikaansche schip Laurel wordt nog gemeld, dat alle leden van de bemanning gered zijn behalve de kapitein, die niet bewogen kon worden om het wrak te verlaten. Het wrak zelf wordt door de golven meer en meer vernield. DE SCHILDERIJEN-OPLICHTING TE BERLIJN. B e r 1 ij n. 17 Juni. De 45-jarige „za kenman"' Hesse, die in verband met de schilderijen-oplichting ten nadeele van den vroegeren Russischen ritmeester Andre- jeksfi door de politie werd gezocht, is he den gearresteerd. Hij erkende de schilde rijen van Jan Steen cn Gabriel Metsu in hotel „Adlon" te hebben ingepakt en ze vervolgens naar de bank te hebben ge bracht. ITesse beweert evenwel, dat hijzelf het slachtoffer is geworden van den Ame rikaan, die als kooper van deze doeken optrad. (Tel.) SOLDATEN TOT MUITERIJ AANGESPOORD. Fransche communisten ver oordeeld. Wegens aanzetting van soldaten tot mui terij door artikelen, verschenen in de Hu- manité, heeft de correctioneele rechtbank te Parijs den secretaris der communistische partij en een redacteur van de ITumanité ieder veroordeeld tot 3 maanden gevange nisstraf en 3000 frs. boete en den directeur van de Humanité tot 5 jaar gevangenis straf en 3000 frs. boete.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1929 | | pagina 1