DE EEMLANDEIi GARAGE MOLENAAR Telefoon 1212 Vrijüag 21 Juni 1929 27e Jaargang No. 297 BUITENLANDSCH OVERZICHT BUITENLAND FRANKRIJKS SCHULD AAN AMERIKA Een rede voor de Kamercommissies TEGEN 'T FASCISTISCHE GEWELD ERNSTIG VLIEGONGELUK SPAANSCH MAROKKO MOBILISEERT HEVIGE B0SCHBRAND DE OVERSTROOMINGEN !N BRITSCH INDIE PETROLEUMBRAND IN LEMBERG AMERIKA'S DRANKWET BRAND OP EEN LUCHTSPOORWEG Een doode en vele gewonden DE HAVENSTAKING IN DEN PIRAEUS Botsingen met de politie ABONNEMENTSPRIJS per 3 maindea voor Amersfoort f 2.10. per maatd 0.75, per weck (mei gratis verzekering tegen ongelukketl) f 0.171/» Binnenland franco per post per 1 maanden f 3.-. Afzonderlijke nummer» I 0.05. POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC 513 DIPECTEUR-UITGEVEC: J.VALKHOff DAGBLAD PRUS DER ADVERTENTIEN regels f 1.05 met Inbegrip van een bewijsnummer elke regel mee» f0.25. Llefdadlgbelds-advertentlSa voor d« helft van deo prijs. Kleine Advertentie ♦.KEITJES" bO vooruitbetaling 1—5 regeli 50 cant, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen I I.—. Bewijsnummer extra 0.03 Een bezoek van den Duitsclien minister van buitenlandsche za ken aan Parijs. Op de Quai tl'Orsay wordt een lunch aange boden. Briand en Poincaró praten met Stresemann. De Duitsche minister van buitenlandsche zaken, Stresemann, zit nu al weer veilig en wel in de hoofdstad van 't Duitsche rijk. Gisteravond laat heeft hij Parijs verlaten, waar hij des ochtends uit Madrid, ditmaal de vergaderplaats van den Volkenbonds- raad, aankwam; in de lichtstad viel hem oen hoffelijke ontvangst te beurt. Op de Quai d'Orsay, waar het Fransche depar tement van buitenlandsche zaken is geves tigd, bood zijn Fransche ambtgenoot Briand hem een noenmaal aan. Belangrijker dan het feit, dat de beide staatslieden samen hebben gegeten in tegenwoordigheid van al lerlei andere Fransche ministers en Duitsche politici, is do omstandigheid, dat de beide leiders der buitenlandsche politiek samen hebben gepraat. Na den maaltijd was ook Poincaré, Frankrijks ministerpresident, van de partij en gedrieen hebben de heeren, na de vleezcn, allerlei gewichtige politieke vraagstukken aangesneden, die reeds een onderwerp van particuliere gèdachtenwis- selingen te Madrid vormden. Schikkingen zijn nog niet getroffen, maar wel is het ter rein verkend. Het voornaamste vraagsuk, waarover gesproken is. betrof de tenuit voerlegging van het plan-Young, de finan- cieele regeling, die de experts te Parijs on langs hebben opgesteld. Te dien einde ls het noodig, dat Engeland, Duilschland, Bel gië, Frankrijk, Italië en Japan over eenigen tijd een conferentie houden om alles tot in de puntjes vast te stellen. Waar en wan neer deze conferentie der zes regeeringen plaats zal hebben, is nu nog niet uitge maakt, doch de berichten stemmen hierin overeen, dat de bijeenkomst waarschijnlijk na het midden der volgende maand in Zwitserland, vermoedelijk Lausanne, zal worden gehouden. Uit de Parijsche berich ten blijkt, dat Poincaré en Briand aan de vertegenwoordigers van Duitschland dui delijk hebben gemaakt, dat de regeering te Parijs alles in bet werk zal stellen, opdat bet van kracht worden der aanbevelingen, die de experts hebben geformuleerd, kan worden verhaast en de definitieve regeling Aan 't probleem der schadevergoeding on der dak gebracht. Voor Stresemann komt hel er dus nu op aan met zijn amblgcnoo- eh te Berlijn van gedachten te - wisselen, opdat Briand en Stresemann ten spoedig ste nadere voorstellen kunnen doen niet betrekking tot de beraamde zes-mogend heden-conferenie. Ondertusschen hoopt men in Frankrijk, 'dat Duitschland een beetje opschiet; de J ransclie ministerand heeft reeds met al- gemeene stemmen het plan van Young aangenomen, maar het is nog onzeker, wan neer de andere staten verdere stappen zul len doen. De Duitsche rijksdag vergadert pas tegen 't midden van Augustus; in Frankrijk nu zou rnen gaarne zien. dat Duitschland het parlement in verband met de herstelkwestie vervroegd bijeenriep. To Parijs heeft men liet liefst zoo spoedig mo gelijk zekerheid met betrekking tot Duitsch- lands houding; wanneer men te Parijs wist. wat Duitschland voornemens is te doen, zou Frankrijk er zelf eerder toe overgaan de schuldovereenkomst met Amerika to bekrachtigen, omdat de verplichtingen te genover de Ver. St. groote uitgaven vergen, ten behoeve waarvan eventueel zou kun nen worden geput uit de bedragen, die Frankrijk van Duitschland ontvangt. Doch het schijnt, dat Amerika niet al te lang rneer geduld wil oefenen, zoodat er voor Frankrijk denkelijk wel niets anders op zal zitten dan alles met Amerika in t reine te brengen, nog voordat de zaken met Duitschland volkomen zijn geregeld. Ver moedelijk zal Briand Stresemann een wenk hebben gegeven wat voort te maken om den toestand voor Frankrijk niet te moei lijk te maken. Intusschen neemt men aan, dat het plan- Young niet alleen te Parijs is besproken, doch dat de ontruiming der bezette stre ken, evenals die van het Saargebied, gisteren eveneens ter sprake zijn gebracht. De com- rauniqué's vertellen daaromtrent echter niets, doch men kan wel aannemen, dat de ze onderwerpen op de groote conferentie, die de volgende maand wordt gehouden eveneens terdege zullen worden behandeld, omdat de aandrang van Duitschland. dat eindelijk de definitieve liquidatie van den oorlog wenseht, te sterk is dan dat do wenschen van Berlijn te dezen opzichte nog langer kunnen worden genegeerd. EEN NIEUW GEWAAD VOOR DE ITALIAANSCHE VROUWEN. 7tO.de, 19 Juni (V.D.) Als resultaat van een nationaal plebisciet, uitgeschreven door een commissie voor hervorming der vrouwen kleeding, welke resultaat in Ju!» de koningin en ussolini zul worden voorgelegd, worden de volgende eischen aan de toekomstige vrouwenkleeding ge steld: 1. de kleeding mag niet te nauwslui tend of doorschijnend zijn, moet vrij zijn van decolleté, terwijl de mouwen tot de ellebogen moeien reiken; 2. de japonnetje» der meisjes moeten tot de knie reiken, Ier- wijl die der vrouwen slechis don voet mo gen vrijlaten; 3. het gebruik van doorschij nende of vleeschkleurige kousen is niet toegestaan. LUXE AUrO-VERHUURINRICHTING MET BETROUWBARE CHAUFFEURS DOET UW INKOOPEN VAN Radio - Electra Rij wie londe r d ee leri en Gereedschappen l Magazijn ;,EDUSO" t> Langastraat 11 Telefoon 214 k Het huis met de Luifel. Poincaré bespreekt de overeenkomst met de Ver. Staten In een vereenigde zitting van de Kamer commissies voor financiën en buitenland sche zaken is Poincaré gisteren begonnen met een uitvoerig overzicht van het vraag stuk der onderlinge schulden van de ge allieerden en de schadevergoeding. Hij gaf te kennen, dat dit overzicht ten minste vier zittingen in beslag zal nemen. Gisteren gaf hij een historische uiteen zetting van de onderhandelingen, die tot het sluiten van de schuldovereenkomst met de Ver. Staten hebben geleid en gaf als ziin opvatting te kennen, dat deze overeen komst voor Frankrijk niet zeer voordeelig is uitgevallen. Men heeft echter \an de Ver. Staten geen betere kunnen bedingen. Als Frankrijk thans, nu het weder tot een zekere mate van welvaart is gekomen, een nieuwe overeenkomst zou willen aangaan dan verklaarde spreker zicli overtuigd, dat het nog minder voordeelig uit zou komen dan krachtens het accoord Mellon-Bércn- ger. Ook de betaling van de 400 millioen dol lar, die op 1 Augustus vervallen voor de overgenomen Amerikaansche legervoorra- den, zou geen betere voorwaarden voor nieuwe onderhandelingen scheppen. Poincaré stipte verder aan, dat het ac coord Mellon-Bérenger is bekrachtigd dooi de Kamer van Afgevaardigden der Ver. Staten, maar nog niet door den Senaat en, om in werking te treden, nog moet be krachtigd worden door den president der Fransche republiek na goedkeuring dooi het Fransche parlement vóór den verval termijn. Uit Washington wordt gemeld, dat het Huis van Afgevaardigden gisteren het voorstel heeft aanvaard, waarin de regee ring gemachtigd wordt de betaling van d6 Fransche schuld van 400 millioen dollar wegens overgenomen leger voorraden, die op 1 Augustus 1929 moest geschieden, tot 1 Mei 1930 uit te stellen, wanneer het Fran ache, parlement de overeenkomst Mellon— Bérencer voor 1 Augustus bekrachtigt. OPNIEUW RELLETJES IN BRITSCH- INDIE. Te Davangore cn Mysore hebben ernstige botsingen tusschen Hindoes cn Mohamme danen plaats gehad. De politie vuurde op de menigte: drie personen werden gedood c:n 40 gewond. Troepen zijn onderweg om de orde te helpen handhaven. HET PACT VAN KELLOGG. Het Ilongaarsche Huis san Afgevaardig den heeft in zijn zitting van gisteren met algemeene stemmen het Kellogg-pact be krachtigd. Ook de conventie van Genève inzake de opheffing der in- en uitvoerverboden is door de Kamer geratificeerd, zij onder het soorbeboud, dat zij pas van kracht wordt, zoodra zij ook door de overige Midden- Europeesche staten wordt aanvaard. Beloogingen te Innsbruck Innsbruck, 20 Juni. (H N.) Gister- a\ond heeft onder groote deelneming \an de bevolking, onverschillig tot welke partij zij behoorden, een groote betooging tegen de fascistische daden van geweld in Zuid Tirol plaats gehad. Verschillende sprekers schilderden de vervolging, waaronder de Duitschers in Zuid Tirol lijden en roet nl gemeene stemmen werd besloten een tele grain, onderteekend door de leiders van de Tirolsche vólkspartij, de Groot Duitsche partij cn de sociaal-democraten aan Mac- donnld te zenden, waarin dezen dank wordt betuigd voor zijn uitlatingen over liet vraagstuk der minderheden cn vooral over de onderdrukking van de Duitschers in Zuid Tirol. EXPLOSIE OP EEN MOTORBOOT. De bemanning zwaar gewond. B e r I ij n. 20 J u n i. (V. D.) Hedenmid dag tegen 1 uur ontstond op oen motor boot, die op de Spree voor anker lag, een explosie ter gelegenheid van het bijvullen met benziiie. De uit vier man bestaande bemanning werd zwaar gewond, terwijl de boot geheel uitbrandde. De gewonden wer den naar het Ziekenhuis gebracht. PELGRIMSTOCHT PER VLIEGTUIG. Een altaar In het toostel. Rome, .20 J u n i. (H. N.) Een gezelschap Spaansche pelgrims Is met een viermotorig watervliegtuig uit Barcelona vertrokken om een bezoek aan Rome te brengen. Op het traject tusschen Barcelona en Genua hoerden de pelgrims de Mis, welke werd opgedragen voor een altaar, dat voor dit deel speciaal in het vliegtuig was gebouwd. Twee dooden te betreuren Milaan, 20 Juni. (H. N.) Ten gevolge van een verkeerde stuurbeweging is een vliegtuig, dat op oen hoogte van 1000 Meter boven den spoorweg van Bologna naar Mo dena vloog, neergestort. Het geraakte bij de botsing tegen den grond in brand. Terwijl de begeleider zich wist te redden door met een valscherm uit het vliegtuig te sprin gen. werd de vlieger uit het vliegtuig ge slingerd en op slag gedood. Toen het vlieg tuig op den grond kwam. begroef het een oude vrouw onder zich. die verbrandde. Vrees voor onlusten in de Spaansche zone Parijs, 2 0 Juni. (H.N.) Volgens een bericht uit Madrid heeft het Spaansche mi nisterie van oorlog de mobilisatie in Spaansch-Marokko gelast, daar in verband met de onlusten in Fransch-Marokko ook voor een opstand in de Spaansche zóne wordt gevreesd. (iOOO morgen boscli een prooi der vlammen Tal van dorpen bedreigd Berlijn, 20 Juni. (tl.X.) Uit Stolp wordt gemeld, dat sedert vanmiddag een reusachtige boschbrand woedt in de elf duizend morgen groote Ponicaeler hout vesterij, in het district Hummelsburg, die zich tengevolge van de groote droogte ont zettend gauw uitbreidde. Volgens de laat ste berichten staan 6000 morgen bosch in brand, zonder dat het mogelijk is den brand te beperken. De brandweer uit de omlig gende gemeenten moeten zich tot de be scherming van de dorpen bepalen. Hst dorp Neuhof bii Treblin liep af en toe groot gevaar. De brand, die ook de nabu rige houtvesterijen bedreigt, is in verren omtrek zichtbaar. Eenige bonderden slachtoffers Londen, 20 Juni (H. N.) Door de overstroomingen in Indie zijn niet minder dan 1.000.000 mcnschen getroffen. Ettelijke honderden slachtoffers moesten het leven hebben verloren. De verbindingen zijn nog verbroken, zoodat aan de bevolking nog geen levcnmiddclon toegezonden konden worden. VERLAGING DER BERLIJNSCHE BIOS COOPBELASTING. De magistraat van Berlijn heeft in zijn zitting van gisteren het beslui; der finan- cieele commissie, om bii de heffing der vermakelijkheidsbelasting rekening te hou den met den nood der bioscopen en deze belasting voor die gelegenheden, waarvan de ontvangsten achteruit gegaan ziin. van 1 Mei tot 1"' September met 1i of Y te verminderen, goedgekeu. d. De magistraat heeft het besluit tevens tol de schouwbur gen en variétés uitgebreid. Een half millioen schade Warschau, 20 Juni. (V. D.) Heden morgen vroeg tusschen twee en drie uur is op het terrein van 't Lcmberger station een geweldige brand uitgebroken, die eerst na zes uren kón worden geblusclit. De brand schijnt ontstaan te zijn, doordat een arbei der uit een petroleumbekken in het groote reservoir van de Galicia-maatschappij pe troleum wilde overgieten. Hierbij vatte de vloeistof vlam en in luttele seconden stond het geheele bekken ln brand. De terstond aanwezige brandweer bepaalde zich er toe het reservoir uit de nabijheid der vlammen zee te rollen. Desondanks sprong de brand op een loods over, waarin zich vele vaten met petroleum cn benzine bevonden, welke tot ontploffing kwamen. In totaal werden 3 groote reservoirs ge heel vernield. De uitstroomende brandbare vloeistoffen brachten verscheidene woon huizen in gevaar. Ten slotte werd de hulp van de militairen ingeroepen, die het vuur door het opwerpen van aarden dammen tot staan wisten te brengen. Behalve de ge weldige schade aan de installaties ging aan petroleum en benzine voor een waarde van ruim een half millioen Zloty verloren. ZIJN BUITENECHTELIJK KIND VER MOORD. Een drama op de openbare straat. Uit Schwerin wordt bericht, dat gisteren de 23-jarige landbouwerszoon Machus uit. Schweinert-Hauland op de openbare straat zijn buitenechtelijk kind heeft vermoord. Machus had de moeder, die juist met het negen maanden oude kindje hot zieken huis had verlaten, met paard en wagon van het station afgehaald. Tijdens den rit door de stad bracht hij de mouw door een voorwendsel ertoe zich even van den wa gen te verwijderen. Toen zij terugkwam, zag zij. dat haar kindje stervend iïi den wagen lag. Naar vastgesteld werd. was het intusschen gewurgd. Machus, die terstond in hechtenis werd genomen, heeft reeds bekend. Aangenomen moet worden, «Jat lil: giet den moord de bedoeling heeft geha«J zich aan zijn alimentatieplicht te onttrek ken. VIJF ARBEIDERS BEDOLVEN. Twee hunner reeds overleden. Milaan, 20 Juni. (H. N.) Bij grond- w erken voor den bouw van een nieuwe school zijn te Milaan 5 arbeiders bedolven. Twee hunner konden nog slechts als lijk geborgen worden, terwijl de 3 overige ern stig gewond werden. DE PAUS VERLAAT HET VATICAAN NOG NIET. De dag. waarop de paus voor den eersten keer de Vaticaansche stad zal verlaten en die op 24 Juni a.s. was vastgesteld in ver band met het feest van den Heiligen Johan nes, is wederom uiigesteld. Bepaalde rede nen worden niet opgegeven. Men schijnt echter tot October a.s. te willen wachten. Een energieke strijd tegen de smokkelaars Revolvergevccht Uit Windsor (Ontario), wordt bericht, dal vijandelijkheden tusschen alcoholsniokke- laars en de kustwacht der Ver. St. op de rivier de Detroit een sensationeel karakter gaan dragen, door de energieke pogingen der Amerikaansche overheden om te be letten. dat er uit Canada op onwettige wijze drank wordt ingevoerd in de V. S. Woensdag heeft de Amerikaansche kusi- wacht revolverschoten gelost op verschei den booten, die de riviér overstaken en waarvan aangenomen werd. dat zij voor sraokkelrij werden gebruikt. Gisteren is er formeel slag geleverd met revolvers. De smokkelaars openden, (oen zij dicht bij de haven van Detroit gekomen waren, zonder waarschuwing het vuur op een patrouille- motorboot, waarvan de bemanning het vuur met haar revolvers beantwoordde. Aan geen van beide zijden werden verlie zen gelegen, maar de boeg van de boot was met kogels doorzeefd. De smokkelaars keerden naar den Canadeeschen oever te rug. BRAND TE BERLIJN. Twee dooden. B e r 1 ij n, 2 0 Juni. (V.D.) Woensdag middag brak in het noordoosten van Ber lijn brand uit in een schilderswerkplaats. Een jongeman en een jong meisje, die trachtten het vuur te blusschen. voordat do brandweer arriveerde, kregen ernstige brandwonden. Zij werden naar hel zieken huis overgebracht, waar zij beiden na kor ten tijd overleden. De brand is aan on voorzichtigheid te wijten. WEERBERICHT. Hoogste barometerstand: n 7.4 te Valentia. Laagste barometerstand: 754.0 te And&les. Verwachting tot den avond van 22 Juni: Zwakke tot matige wind. aanvankelijk uit X. richtin gen, meest half bewolkt, droog, aanvankelijk weinig verandering in temperatuur, later geleidelijk wanner. Het weerbericht van gister avond is niet juist overge bracht. Het moet zijn; Verdere vooruitzichten: Overdag matig warm cn droog. New York 20 Juni (II.N.) Gisteravond heeft op één der hoogste punten van den viaduct-spoorweg een ernstige treinbotsing plaats gehad. Een uit vijf wagens bestaan de trein was in de z.g. doode bocht bij de 113o straat, waar het viaduct oon hoogte van 70 M. bereikt, blijven slaan. Kort daarop kwam een andere trein aanzetten en liep op den eersten trein in. Niettegenstaande op het laatste oogenblik nog zoo krachtig mogelijk werd geremd, was de schok zoo hevig," dat de 4e cn 5e wagen in elkaar schoven. De 5e wagen kwam recht in de hoogte te staan en viel toen met volle kracht op den -fen wagen neer Als door een wonder had geen eigenlijke ontsporing plaats, waarvan de gevolgen zeker niet te overzien geweest zouden zijn De wagens zouden dan zeker door de balustrade heen geslagen en in de diepte gevallen zijn On cler de reizigers ontstond een groote pa niek, die nog vermeerderde doordien de wrakstukken van de wagens in brand ge raakten en ook de houten dwarsliggers van den spoorweg vlam vatten. Hierdoor werd het den reizigers onmogelijk zich in veilig heid te stellen. Men moest dus op de aan komst van de brandweer wachten, doch voordat deze ter plaatse was, had de brand reeds zulk een omvang aangenomen, dat brandende stukken bout op straat vielen. Met gelukte echter het vuur spoedig te blusschen. Voor zoover op hef oogenblik bekend, is een conducteur gedood cn zijn 30 reizigers ernstig gewond. DE WARMTE IN DUITSCHLAND. Een hittegolf verwacht. Do Duitsche rneteoi nlogiscbc instellingen verwachten, dat het in geheel Duitschland heerschende warme zomerweer voorloopig zal aanhouden Men neemt aan. dat de temperatuur nog zal stijgen, zoodat een hittegolf wel niet zal uitblijven. Op alle arbeiders orer-- geslagen Athene, 19 Juni (VD.) De staking der havenarbeiders in den Piraeus is thans op allo havenarbeiders overgeslagen. Gisterei. nog konden 1000 ongeorganiseerden onder bescherming der politie verscheidene kust- scliepcn lossen, waarna zij echter door hun georganiseerde vakgcnoolen werden aange vallen. De aanvallers moesten met behulp van politie mariniers cn cavallerie uiteenge dreven worden. Bij deze schietpartij wer den talrijke arbeiders gewond. Alle door de regeering to; dusverre ondernomen ver zoeningspogingen hebben schipbreuk gele den. In verband hiermede heeft de regeering besloten met ajle ten dienste staande mid delen de staking te breken. Hoewel de duur der staking niet te schatten valt. kan hij moeilijk zeer lang zijn, gezien de slechte financieele positie der weerstandkassen.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1929 | | pagina 1