DUIM BURGER GARAGE MOLENAAR F* L.A. A.vax HAHERSVELD DÉ EÉMLANDEö DAMES MODEZAAK LUXE AUTO VERHUUR LUXE AUTO VERHUUR lm] hrote'Ciutbï M ABONNErtNTSPRUS - 3 maanden voor Amersfoort (2.10, per maand f 0.75, per weck (met gratia verzekering tegen ongelukken) f 0.171/* Clnncaland franco per post per maanden f 3,-. Afzonderlijke oummera f 0.05. POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC 513 DIDECTEUR- UITG EVER! J.VALKHOfT Zaterdag 22 Juni 1929 27e Jaargang No. 298 OHTVA"G"': Regenmantels ARNHEMSCHEWEG 26 SLA DOOD WAT JE NIET KENT Voor dag, week, maand en jaar met betrouwbare chauffeurs Hebt U een ruime Luxe Auto of taxi noodig, belt U dan even onze verhuurafdeeling op. TELEFOON 1212 Aanbevelend Magazijn -,EDUSO" ONTWAPENING TER ZEE Tokio's instemming BUITENLANDSCH OVERZICHT BUITENLAND. AANKLACHT TEGEN DEN VERSTEKELING Om anderen af te schrikken -:0P:' DE HITTEGOLF IN NEW-YORK Eiken dag opnieuw slachtoffers WAT FRANKRIJK MOET BETALEN Uitvoerig exposé DAGBLAD PRIJS DER ADVERTENTIEN -ran 1—4 regels *- 3.05 met Inbegrip van een bewijsnummer. elke regel meer t0.25. Ltefdadlgbclds-odvertentlën voor da helft van dcD prijs. Kleine t4dvertentlSo „KB1TJES" bij vooruitbetaling t—-5 regel» 50 cent. elke regel meer 10 cent, driemaal plaatseD I l.Bewijsnummer extra f O.OS' diverse uitvoeringen. - TRENCH COATS a f 18.— met uitknoopbare voering. door TL G. CA NNEGIETER Een tafereeltje uit Galsworthy's tooneel- spel: De vlucht. Een stelletje dagjesmen- scbcn zit hij elkaar tegen een heuvelhel ling. Ze hebben met een Forüje een tocht gemaakt cn eten nu samen een boterham. En de wijze, waarop ze zich gedragen, openbaart hun platvloersche onbeschaafd heid. Plotseling slaakt een van de vrouwen een gil. Angstig heft ze haar beert van den grond „Er zit een vreemd insect in mijn kous!" roept ze. En haar man, een grof en ongelikt sin jeur met een door drank verhit hoofd, geeft haar onmiddellijk den raad: „Knijp het dood! Sla het dood!" En met de levenswijsheid, welke zijn soort kenmerkt, voegt hij er aan toe: „Altijd doodslaan wat je niet kent!" Toen deze man dit zoo zei, ging er een rilling door me heen. Ik vond den man grie zeliger dan-het insect. Griezeliger, maar. ge vaarlijker ook. Eer. oogenblik ontzette ik rno over de wereld, waarin wij gedoemd zijn te leven. Want-dit slag menschen is talrijk als het zand der zee en we zijn aan hun wjjsheid overgeleverd, zooals de ont snapte gevangene, die in dit gezelschap zijn noodlot niet kon ontjoopen. „Altijd doodslaan wat je niet kent!" Zoó is de redeneering van veel menschen, die het zekere voor het onzekere nemen. Je kuilt nooit weten, of het insect je niet bijt, als je 't laat leven. Als je eerst rustig on derzoek doet en je den lijd gunt om kennis te maken, kan het te laat zijn. Daarom... het insect vóór wezen! Doodslaan, onmid dellijk. Dit is de veiligste weg. En de vei ligste weg is de beste. Er doet zich veel onbekends aan de men schen voor, die met een Eordje en een bo terham aan den weg zitten. Een nieuwe ge dachte heeft zich van de pioniers der be schaving meester gemaakt. Hun roeping gebiedt hun, deze nieuwe gedachte onder de rncnschcn te brengen. Ze willen uiteenzetten, wat hen tot de nieuwe waarheid gebracht ireeft. Ze verlan gen een rustig gesprek. Voor tegenspraak zijn ze Hiet bang. Integendeel, hoe meer te genspraak, hoe beter. Uit de botsing der meeningen ontspringt de waarheid. Ze wil len niet overrompelen, maar overreden. Maar de man met het grove, verhitte hoofd gunt den propagandist, de gelegen heid niet. Die nieuwe waarheid kon eens gevaarlijk zijn. Men kon er eens slachtoffer Han worden, terwijl men nog bezig was, haar te onderzoeken. De waarheid is mis schien als een inbreker, die een pistool on der zijn wambuis verborgen houdt. Is men hem niet vóór, dan is het te laat. Daarom, ook ten opzichte van de waarheid is de vei ligste weg: „Doodslaan, altijd doodslaan, wat je niet kent!" Soms brengt men zijn ploertige levens wijsheid letterlijk in toepassing. Hoeveel martelaren van het nieuwe zijn gesteenigd, doodgeschopt, aan de lantaarn gehangen, v oordat, ze hun mond nog goed en wel had den opengedaan. Meestal komt het gelukkig zoover niet, maar de ploertige levenswijs heid volstaat met in overdrachtelijken zin dood te slaan wat hij niet kent. Zij maakt den verkondiger van het nieuwe verdacht, maakt zijn positie onmogelijk, brengt hem door leugen en laster in miscrediet. Ook zóó wordt hij hij voorbaat onschadelijk ge maakt: men knijpt, bet insect den kop in, voordat, het gelegenheid krijgt te bijten. Eon nieuwe levenshouding, een nieuwen smaak, een nieuwen kunstvorm maakt men bij voorbaat bespottelijk. Wat de boer niet kent, dat. lust hij niet. Maar de man uit het tafereel van Galsworthy maakt het veel er ger nog dan de boer: hij doodt met zijn spot lietgèon als een kostbare levensverrijking tot de menschen, ook tot hern! wordt gebracht. „Altijd doodslaan wat je niet kent!" Het is het parool van den lafaard. Want het on bekende is liet terrein voor den held. Het onbekende wekt angst» -j wie weet. wat voor kwaad het verbergt! Niemand kan waarborg geven omtrent het nog niet door de ervaring beproefde. Kennis maken met Let onbekende, is een waagstuk; het. onbe kende onderzoeken, een heldendaad. Slechts de mensch, die belangstelling lierëft voor het leven cn de beteekenis be seft van zijn voortdurende ontwikkeling, zal zich voor het onbekende ontvankelijk stellen. Hij zal het zoeken cn liefhebben. Hei vertrouwen in de voortgaande openba ring van het levensgeheim zal zijn natuur lijken angst overwinnen. Maar zoolang onze wereld van lafaard krioelt, zal de ploertige wijsheid gelden: „Altijd doodslaan wat je niet kent!" 'Nadruk verboden). DOET UW INKOOPEN VAN Radio - Electra Rij wie londe r d ee len en Gereedschappen in Langestraat 11 Telefoon 214 Net huis met de Luifel. De ontwapening ter zee. Het jongste contact tus- schen Macdonald en gene raal Dawes. Do Ameri- kaanschc plannen voor do vloot-confcrentio. Het kan niet worden ontkend, dat de vrienden van den vrede weer wat ruimer ademhalen, nu de leiding der buitenland- sche politiek in Engeland berust bij een waren vriend van den vrede, als hoedanig Macdonald stellig moet worden aange merkt. Vooral verwacht men, dat de koers verandering in Groot-Britannië zal leiden tot aangenamer relaties met. de Vereenigde Staten en dat de wedstrijd in bewapening, die zich lusschen Engeland en Amerika op vlootgebied begon af te teekenen op een vi'ijze, die velen van ontstellenis vervulde, zal worden stopgezet. De idealisten putten in dit verband hoop uit het eerste contact tusschcn den Labour-premier cn den nieu wen AmerikaanSchen gezant te Londen generaal Dawes. Beide politici hebben hun verlangen, alles te doen wat den vrede cn de ontwapening kan bevorderen, nadrukke lijk geuit. Tusschen Macdonald en Dawes bleek dan ook een principieele "overeen stemming te bestaan. Welke weg zal nu verder worden bewan deld om de wenschen en gezindheden in daden om te zetten? Volgens New Yorkscht? berichten zou men te Washington bij oor- keur aldus te werk gaan: allereerst moet een conferentie worden gehouden van des kundigen der drie mogendheden (Amerika, Engeland cn Japan): deze experts dienen zich alleen bezig te houden met de bespre king van technische factoren. Nadat de des kundigen der drie staten den vergelijkings maatstaf hebben uitgewerkt, moeten zij op den achtergrond treden cn in plaats daar van dienen politici der drie staten uitge- noodigd te worden om gezamenlijk van ge dachten te wisselen. Het plan bestaat, ook Frankrijk cn Italië bij deze discussies te betrekken. In den tusschentijd zal waarschijnlijk reeds een rechtstreeksche gedachten wisse ling hebben plaats gehad tusschen Hoover, den president der Vereenigde Stalen en Macdonald, den eersten minister van En geland, die gezamenlijk de algemeene richt lijnen zullen vaststellen. Feitelijk zal dan ook de voornaamste rol bij de besprekingen over de ontwapening spelen het vooraf gaande contact tusschcn Hoover cn Mac donald. Wanneer Frankrijk en Italië niet andere belangrijke vraagstukken aan de orde stellen, neemt men aan, dat de voor de deur staande discussies inzonderheid be trekking zullen hebben op de sterkte der kruiservlotcn. Dit vraagstuk toch wordt als het meest urgente beschouwd. Hoover moet daarom besloten zijn de kwestie van de vrijheid der zee wel-is-waar „aan te snij den", maar niet te staan op een onmiddel lijk resultaat der discussie, indien Macdo nald hem te dezen opzichte niet halver wege tegemoet komt. Hij ducht namelijk, zooals in berichten uit Washington wordt opgemerkt, de regeling van het meer ac tueele vraagstuk der kruisers te bemoei lijken door de onvermijdelijke discussie over juridische détails. Het probleem van de vrijheid der zee zal daarom op een later tijdstip, waarschijnlijk pas in 1931, ernstig ter hand worden genomen. Naar men in Washingtonsche marine- kringefi van gevoelen is, kan een formule voor do gevechtssterkte der kruiservloten gevonden worden in dezer \oege, dat men de gevechtswaarde van een kruiser, die tienduizend ton meet, gelijk stelt met die van twee kruisers, die elk 6000 ton meten. Wanneer dit beginsel wordt aanvaard, hoopt men de Amerikaansche maximale tonnage voor kruisers te bereiken n.l. 300.000 ton, bestaande uit schepen van tien duizend ton. Deze tonnage zou dan over eenkomen met de Engelscho tonnage 360.000 ton, bestaande uit 6000-ton schepen. Op deze wijze zou tegemoet gekomen wor den aan den wensch van president Hoover, volgens welken de feitelijke reductie niet be perkt blijft tot inkrimping van het bouw- program. New York, 1 Juni V.D.). De Japan- sche minister-president heeft de regeering der Ver. Staten te Washington doen ine- dedeelén, dat de Japanschc regeering elko eerlijke poging, om tot vermindering der bewapening ter zee te komen zal steunen. Zij betuigde haar instemming met het j, door Macdonald en Dawes in hun onder- f houd uitgesproken standpunt. Indien een nieuwe canférentie ter bepreking van het vraagstuk der ontwapening ter zee zou worden bijeengeroepen, zou Japan daar aan deelnemen en terugkomen op de reeds tijdens de conferentie van Washington ter sprake gekomen methode. Arthur Schroiber, de Amerikaansche ver stekeling aan boord van den Gelen Vogel, heeft gisteren Parijs verlaten en zich te Cherbourg ingescheept. Zijn passage is door Lotti, één der opvarenden van den Gelen Vogel, betaald. Naar verluidt, zal Schrei- ber te New-York in plaats van gehuldigd door de politie in ontvangst genomen wor den, aangezien door de maatschappij, aan wie het vliegveld te Old Orchard toebe hoort, ecii aanklacht wegens huisvrede breuk tegen hem is ingediend. De maat schappij wenscht den jongen man niet zwaar gestraft te zien, maar toch voldoen de om andere candidaat-verstekelingen in de toekomst af te schrikken. DE STRIJD IN AFGHANISTAN. Wordt Habib Oellah terugge drongen? Berlijn, 2 0 Juni. (V. D.) Naar uit Pes ja war gemeld wordt, zei de tegenstander van Habib Oellah, Nadir Khun, zijn op- marsch op Kaboel voort, waarbij zijn troe pen de strijdmachten van Habib Oellah ver scheidene nederlagen hebben toegebracht. TOM MIX BESTOLEN. Blijkens een bericht uit Portsmouth (Nieuw Hampshire) is Tom Mix het slacht offer geworden van een diefstal van geld cn effecten ter waarde van 180.000 gulden. Zijn huisknecht is aangehouden. HET PROCES IN BESAN?ON. Hot probleem der Duitsch- Fransche toenadering. Bes an qon, 2 0 Juni. (V. D.) Donder dagmiddag deelde de officier van justitie ecnige feiten mede omtrent een cliché, dat de „Elsasser Kurier" bij de firing Wyssler cn Co. in Berlijn had besteld. In dit cliché werden generaal Bourgeois en andere aan zienlijke Fransche persoonlijkheden als mis dadigers ten opzichte van de Ileimatbewe- ging voorgesteld. De officier poogde in ver band met dit cliché een inmenging van Duitschland te bewijzen. In een heftige woordenwisseling lusschen het O. M. en de verdediging maakte advocaat Berthon er opmerkzaam op, dat op het oogenblik, waarop de Duitsche minister van buiten- landsche zaken in Parijs met Poincaró en Briand de Duitsch-Fransche toenadering be sprak, het in Besanqon een misdaad ge noemd werd, dat men werk, dat in Duitsch land beter vervaardigd werd, in Berlijn liet maken, liet O. M. zeide hierop, dat, wan neer een Duitsch-Fransche toenadering ge zocht werd, dit streven van beide zijden op recht moest zijn. Op de vraag van Berthon, of dus naar de meening van het O. M. de Duitsche regeering haar toenaderingspoli tiek niet oprécht meende, bleef het O. M. het antwoord schuldig. SLACHTOFFERS VAN GIFGAS. Te El Paso (Texas) heeft een onbekend gas zich over het gebied bij de petroleum- raffinaderijen verspreid. Daar men niet ge waarschuwd had, waren er veel slachtof fers. Twee kinderen, een aantal paarden, koeien en kippen zijn omgekomen. Zestig menschen moesten naar een ziekenhuis wor den gebracht. DE REIS VAN MR. WORMSER. Mr. C. W. Wormser seint aan Aneta dat hij met Mr. Versfeit op zijn reis naar Indié over Palestina cn de Syrische woestijn ge vlogen is naar Bagdad. Een verzengende zandstorm waarin het vliegtuig voor Basra terecht gekomen is dwong tot terugkeer naar Bagdad. (BEL yïoo-t WEERBERICHT. Hoogste barometerstand: 773.0 te Bre§t. Laagste barometerstand: 751.7 te Janmaven. Verwachting tot den avond van 23 Juni: Meest matige W. tot Z. W. wind, zwaar tot half be wolkt, waarschijnlijk eenige regen, weinig verandering in temperatuur; voor het N. wellicht tijdelijk toenemende wind cn grootere regenkans. Volgens een bericht uit New-York kwa men Woensdag vier doodelijke gevallen van zonnesteek voor en zijn drie personen, die koelte zochten in de zee, verdronken. Twaalf menschen werden door de hitte be vangen. De temperatuur bedroeg 92 gr. Fahrenheit. Dit is een record in dezen tijd van het jaar. Poincaré over de regeling der Fransche schulden Poincaré heeft gisteren zijn uiteenzetting gen voor de commissies van financiën en buitenlandscho zaken over de definitieve regeling van het vraagstuk der schulden voortgezet. Het heeft met name de overeen komst Caillaux-Churchill behandeld. Hoewel geen enkele vermindering van het nominale kapitaal der Fransche schuld werd ingewil ligd, is niettemin een verlaging toegestaan van den rentevoet; door de verdeeling van dc betalingen over 62 jaar werd bovendien het kapitaal feitelijk lot cle helft terugge bracht. Poincaré deelde mee welke pogingen er door de onderhandelaars gedaan zijn om van de Ver. Stalen een veiligheidsclausule te verkrijgen, waardoor een schorsing der stortingen mogelijk wordt, indien Duitsch land de betaling der schadevergoeding zou slaken. De Vereenigde Staten weigerden steeds deze bepaling te aanvaarden. De premier legde opnieuw de nadruk op de onmogelijkheid voor de Fransche regee ring om onder cle tegenwoordige omstandig heden gunstiger voorwaarden te bedingen. Daarna behandelde hij het ontstaan der overeenkomst Caillaux-Churchill, waar van hij een historisch overzicht gaf. Gisterochtend heeft cle socialistische frac tie in een bijeenkomst de indiening overwo gen van een resolutie, die verband legt tus schen de bekrachtiging der overeenkomsten MellonBérenger en Caillaux-Churchill, het plan-Young en de ontruiming van het Rij nland. Sommige parlementsleden overwegen de mogelijkheid van een recès na afloop van de interpellaties. Aan de regeering zou het overgelaten worden om het parlement aij- ecn te roepen in de tweede helft van Augus tus voor de definitieve regeling vin de schulden en de schadevergoeding. TE2ATERBRAND IN STOCKHOLM, Geen persoonlijke ongelukken. Stockholm, 21 Juni. (V. D.) Heden morgen is in het Djurgardstheater brand uitgebroken, waarbij het uit hout opgetrok ken gebouw in korten tijd geheel verwoest werd. Ook het in de nabijheid gelegen dier- gaarderestaurant ging in vlammen op. Hoe wel hedenmiddag de vlammen nog uit de ruïnes opstegen, is het gevaar thans ge weken. Het gpbouw was verzekerd, de in ventaris echter niet in voldoende mate. In het bijzonder worden de acteurs gedupeerd, daar alle kleedingstukken en overige too- neelbenoodigdheden een prooi der vlam men geworden zijn.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1929 | | pagina 1