F\ DUIM BURGER DE ÊÊMLANDEB 20°lo korting ARNHEMSCHEWEG 26 Mantels, Mantelcostuums en Hoeden DAMES MODEZAAK GARAGE MOLENAAR Telefoon 1212 WILLEM GROENHUIZEN Maandag 24 Juni 1929 27e Jaargang No. 299 BUITENLANDSCH OVERZICHT Juwelier. Gouden [rouw- en Verlovingsringen. Magazijn ;,EDUSO" SMOKKELARIJ IN HET GROOT Zware straffen Groote ellende HEVIGE AUTOBOTSING BESCHERMING VAN DE REPUBLIEK Scherpe kritiek DE BOTSINGEN IN MAROKKO Painlevé teekent verzet aan DE RAMP TE KANTON Onvoorzichtigheid de oorzaak MEUWEGR0NDWETV00R SPANJE roomsen dagblad ABONNEMENTSPRIJS per 3 maandeo voor Amersfoort f2.10. per maand 0.75, per week (met grotla verzekering tegen ongelukken) f 0.171/» Binnenland franco per post per maanden f 3»-. Afzonderlijke nummers f 0.05. POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC 513 DIRECT E.UR-UITG EVER! J.VALKHOFT PRIJS DER ADVERTENTIEN van 1—4 regelt t 1.05 mei inbegrip van cea bewijsnummer, —me» eikeregel meer f0.25. Llefdadlghelds*advertentlCn voor dt helft van den prijs. Kleine Advertentlin ..KEITJES" bU voornltbetallng 1—5 regelt 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen I I.—Bewijsnummer extra 0.05 In afwachting van de troonrede van Labour. Een arbeidspro- gram voor een geheel jaar. Tot ontsteltenis van talrijke bezorgde ge- ïnoederen begaf zich minister-president jVlacdonald Donderdag met een militair jvliegtuig van Schotland naar zijn Londen- Sche residentie. De premier had een groot aantal brieven en telegrammen ontvangen, waarin hem de vlucht werd afgeraden, jvooral ook uit religieuze overwegingen, om- fiat God, wanneer deze gewild had, dat de menschen zouden vliegen, hun stellig vleu gels zou hebben geschonken. In deze uit spraken, aldus merkte de Londensche cor respondent der Fr. Ztg. dezer dagen op, treedt een stuk van het oude puriteinsche Engeland aan den dag, dat zich ondanks de rnoderniseering \an het land in breede en 'juist voor de Labourparty belangrijke lagen !der bevolking levender heeft gehandhaafd, 'dan men zich gewoonlijk wel bewust is. Macdonald heeft inmiddels met zijn mi nisters van gedachten gewisseld over den jnhoud der troonrede, waarmee hij voorne mens is het parlement in het begin van Juli .te openen. Naar vernomen wordt, zal de re- georing in deze eerste Labour-troonrede een werkprogram voor een geheel jaar op stellen door de nieuwe praktijk in te voeren ;om de thans beginnende en op normale t"v%'ijze met de zomervacantie ophoudende zitting uit te breiden tot einde Juli van het {volgende jaar. Zoodoende is de regeering in staat met een fermer program voor den dag te komen dan mogelijk zou zijn geweest, .wanneer de troonrede slechts het parle mentaire programma voor den allernaasten tijd zou hebben bevat. Wat de buitenlandsclio politiek betreft, zal de ontwapening op het programma de eerste plaats innemen en vermoedelijk zal de troonrede niet louter reppen van de ont wapening ter zee en de Engelsch-Ameri- kaansche overeenstemming. Of de Labour- regeering het ook raadzaam acht in de troonrede eveneens nadrukkelijk erop te wijzen, dat elf jaren na den oorlog geen Engelsche troepen meer op Duitsch grond gebied behoorden te staan, dient men af te wachten. Op het terrein der binnenlandsche staat kunde zal de troonrede, naar de Daily Herald aankondigt, vooral de maatregelen der regeering ter bestrijding van de werk loosheid uiteen zetten en men verwacht, dat op grond van de denkbeelden, die mi nister Thomas vroeger reeds ontwikkelde, de verhooging van den leerplichtigen leef tijd van li tot 15 jaar tot de maatregelen zal behooren, die de arbeidsmarkt zullen ontlasten. Deze jonge menschen zijn wel-is- waar begeerenswaarde en dikwijls zeer on betamelijk geëxploiteerde hulparbeiders, omdat zij maar een zeer laag loon ontvan gen, doch de meesten worden na korten tijd, wanneer zij meer wenschen te verdie nen, weer als werkloozen op straat gezet. De staatskas zal nu wel een deel der finan- cieele lasten, die de verlenging van den schooltijd meebrengt, zelf op zich nemen. iVerder rekent men op zekere veranderin gen in het stelsel van pensioeneering; mogelijk zal het ouderdomspensioen vroe ger ingaan, hetgeen eveneens een zekere ontlasting van de arbeidsmarkt tengevolge zou hebben. Bovendien bestaat het voorne men het program voor den woningbouw te hervormen. Wanneer voor ai deze nieuwe zaken het ïioodige geld gevonden is, zal men zien of ien hoeveel er dan nog overblijft voor den aanleg van nieuwe wegen en hervorming der spoorwegen. In elk geval moet men re kening houden met belangrijke nieuwe uit gaven en het parlement zal rijkelijk gele genheid tot controversen hebben, wanneer het aankomt op het uitwerken der voorstel len en het voteeren der gelden. Onder de werkzaamheden, die vooreerst biet in 't parlement behandeld worden, maar die zich voorloopig achter de scher men zullen afspelen, nemen de onderhan delingen met de vakverenigingen over de loonkwestie de eerste plaats in. Zoo gunstig !de omstandigheden zijn, waarvoor Macdo nald zich op het gebied der buitenlandsche politiek ziet geplaatst, zoo ongunstig is de toestand op het terrein der sociale politiek; alle belangrijke loonovereenkomsten toch Joopen binnen afzienbaren tijd af. Een af vaardiging van den mijnwerkersbond zal zich midden-Juli naar de regeering bege ven, om haar mede te deelen welke zorgen de arbeiders drukken. De vakvereeniging van machinebouwers, waarbij een half mil- lioen arbeiders zijn aangesloten, zal een soortgelijken stap doen. Deze vakvereeni ging had Donderdag een onderhoud met de leiders der fabrikanten. Bij deze gelegen heid vroegen de arbeiders een verhooging van 8 shilling per week voor uurloonen en ;een overeenkomstige verhooging van de stukloonen. De ondernemers hebben het verzoek echter van de hand gewezen en Stelden een verdaging der beraadslagingen rvooj' den tijd van een half jaar voor, op dat men intusschen zou kunnen zien welke maatregelen de nieuwe regeering zal ne men en hoe deze maatregelen zullen wer ken. De leiders der arbeiders waren bereid een verdaging tol einde Juli te aanvaarden. De besprekingen eindigden zonder resul taat en de arbeiders zullen nu in den loop !dor volgende maand opnieuw stappen doen. LUXE AUTO-VERHUUR INRICHTING MET BETROUWBARE CHAUFFEURS Tel. 8B2 Langestraat 43 Moderne modellen. Vv v vvvv vvv v vWvvvvvvv vvVv v v vvv DOET UW INKOOPEN VAN Radio - Electra 5 Rijwielonder dee Ien en Gereedschappen in 3 Langestraat 11 Telefoon 214 Het huis met de Luifel. 3 De rechtbank te Keulen heeft Woensdag en Donderdag een proces behandeld tegen 17 personen, die van ontduiking van invoer rechten en heling beschuldigd werden. Be klaagden hadden sedert 192G veelvuldig tabak, sigaretten, chocolade en koffie over de Nederlandsche grens nnar Duitschlaud gesmokkeld en de gesmokkelde waren voor namelijk te Keulen verkocht. De koopers hadden zich wegens heling te verantwoor den. De rechtbank veroordeelde de beklaag den tot geldboeten, die gezamenlijk meer dan 6 millioen mark bedragen. Een heelster werd tot een boete van 4,5 millioen veroor deeld, terwijl de voornaamste beklaagde tot VA millioen mark boete en tot VA jaar ge vangenisstraf werd veroordeeld. DE RAMP IN ASSAM Uit Assam wordt bericht, dat uitgestrekte bebouwde terreinen onder water staan, zoo dat het ware een groote binnenzee is ge vormd. Telkens meer bewoners worden door hongersnood bedreigd; verscheidene dorpen zijn verwoest cn lijken en meubels worden door de rivier meegevoerd. Dag en nacht wordt door vrijwilligers hulp aan de slacht offers verleend. Het spoorwegverkeer is ontwricht. Twee dooden, vijf gewonden Innsbruc k, 21 Juni (V.D.) In de na bijheid van Finstemünz heeft een zeer ern stig auto-ongeluk plaats gevonden, flat twee menschenlevens heeft geeischt. Een auto, waarin zich zes Duitschers bevonden kwam in botsing met een motorrijder, die volgens de bepalingen in Vorarlsberg links van den weg had mueten houden. Door de botsing verloor ook de chauffeur de macht over zijn stuur en stortte de auto in een beek. Eén der inzittenden, alsmede de mo torrijder verdronken. De overige passa giers werden allen meer of minder zwaar gewond. DE TOESTAND VAN KONING GEORGE Op 1 Juli naar Londen terug. Officieel wordt bericht, dat de Engelsche» koning 1 Juli voor een week naar London zal terugkeeren. Men meent te weten, dat hij in een open rijtuig door de straten zal trekken om zich naar het Buckingham Fa leis te begevon. De dankdienst voor hel herstel van den koning zal 7 Juli in de abdij van Westminster plaats hebben. SIR WILLIAM JOWITT DOET AFSTAND VAN ZIJN ZETEL. Londen. 21 Juni (V.D.) Sir William Jo- witt, die een paar dagen na zijn verkiezing als liberaal in het district Preston overliep naar de Labour partij en benoemd werd tot Attorney General, hoeft afstand gedaan van zijn zetel, waarvoor hij zich opnieuw candidaat gesteld heeft, doch thans als La- bourcandidaat. FRANCO'S VLUCHT OOK TERUG OVER DEN OCEAAN. Volgens feen bericht uit Cartagena bevin den zich aan boord van het vliegtuig, dat gistermorgen is opgestegen, behalve ma joor Franco de vliegers Gallarza en Ruiz Alda en een mecanicien. Het toestel is een watervliegtuig, Numancia geheelcn. Naar uit Madrid wordt gemeld, zullen de weersomstandigheden op den Atlantischen Oceaan de volgende dagen waarschijnlijk gunstig zijn voor de vliegers. Majoor Franco wil ook terugvliegen naar Spanje, over Newfoundland cn hoopt in 10 dagen uit cn thuis te zijn. GEEN RÏJKSGRAANMONOPOLIE. Besluit der commissie van deskundigen. Berlijn, 21 Juni (H.N.), Naar een Ber- lijnsch nieuwsagentschap meldt, is in de L'istercn gehouden zitting der commissie *an deskundigen tot vaststelling van een agrarisch programma, welke zitting ook door minister Dietrich werd bijgewoond, het plan tot invoering van een rijksgraan- monopolie verworpen. Tegen het plan stemden de democraten, de volkspartij, het centrum en ook de sociaal-democraten, laatstgenoemden op de overweging, dat de voor het monopolie voorgestelde prijzen te hoog waren. De beraadslagingen over het agrarische programma zullen vanmiddag worden voortgezet Verlenging der wet door den rijks dag goedgekeurd De Duitsche rijksdag heeft gisteren het voorstel tot verlenging van de wet tot be scherming der republiek met drie jaar be handeld. De Duitsch-nationaal Eberling zeide, dat de monarchie een dergelijke wei nooit noodig heeft gehad en dat zij in do praktijk van een wet tot bescherming ont aard is in een vrijbrief voor politieke ver klikkers. Onder Metternich is zelfs een dergelijke snuffelarij naar de politieke overtuiging van ambtenaren cn andere regeeringspersonen niet voorgekomen. On der Braun's regeering in Pruisen zijn meer heleedigingsprocessen aanhangig gemaakt dan tijdens de geheele periode van Wil helm II. Spr. eischt, dat de door de grond wet gewaarborgde politieke vrijheid niet tot een aanfluiting worde gemaakt en de wet daarom ingetrokken zal worden. De communist Maslowski verlangde dit evenzeer en herinnerde er verder aan, dat tot de laatste verlenging van deze wet met de stemmen van de Duitsch-nationalen is besloten. In do praclijk richt deze wet zicb alleen tegen uiterst links. De vertegen woordiger der economische partij ver klaarde zich in beginsel tegen de wet tot bescherming der republiek, maar stelde bij wijze van vergelijk verlenging voor tot 31 Dec. 1930 Voor verlenging van de wet is een meer derheid van noodig. Deze omstandig heid heeft de regeeringspartijen bewogen zich bij het compromisvoorstel aan te slui ten. Nader wordt bericht, dat het nationaal- socialistische voorstel tot opheffing der wet verworpen werd met. 214 tegen 123 stemmen. Teen stemde met de regeerings partijen ook de economische partij. Het voorstel der economische partij, den gel digheidsduur van de wet tot 31 Dec 1930 te verlengen, werd met de stemmen der voorstellers en van de regeeringspartijen aanvaard. Het aldus gewijzigde voorstel werd daarop met 250 tegen 124 stemmen in tweede lezing aangenomen. CREDIET VOOR DE DUITSCHE SCHAT- KIST. Beschikbaar gesteld legen 7J4 procent. Berlijn, 21 Juni (H.N.) Een bankgroep onder leiding \an de firma Mendelsohn, waartoe ook de Duitsche bank cn de rijks- rredictbank behooren. zal een crediet ter beschikking \an de schatkist stellen. Dit crediet zal voor den tijd van een jaar wor den verleend tegen een rente van 7 A terwijl voorts nog een provisie van 1 is bedongen. De bankgroep is hiertoe in staat gesteld door een overeenkomst met een Amerikaansche bankgroep, waartoe o.a de firma Harris Forbes en Co. en de Chase Securities Corporation te New York behooren. Heftige kritiek in de Fransche Kamer De Fransche Kamer besprak gisteren de interpellaties inzake do jongste gebeurte nissen in Marokko. De communist Cachin vroeg ontruiming van Marokko Volgens hem ging het bij de botsingen bij Ait-Ja- koeb niet om een toevallig incident, maar om een aanval en een heele reeks oorlogs handelingen, die sinds een jaar methodisch uitgevoerd worden. Deze zaak heeft haar plaats in het kader van een plan van om vangrijke militaire acties, Verantwoordelijk zijn de resident-generaal en de regeering, die tot eiken prijs het aantal dissidenten wilden verminderen. Cachin bestreed dan ook de door de regeering gevolgde politiek van zoogenaamde vreedzame verovering. De tweede interpellant, de socialist Ri viere, verklaarde, dat de aangelegenheid van Ait Jakoeb het logisch gevolg was van een stelselmatige oorlogspolitiek. Hij had uit Marokko den indruk meegebracht, dat de militaire overheden Steeg wilden weg werken om almachtig te zijn. Briand en Painlevé teekenden nadrukkelijk tegen de ze bewering verzet aan Daladier (soc.-raciicaal) zou willen we ten, of men deze kortzichtige politiek zal voortzetten of een politiek van bevredi ging zal voeren. Hij verzekerde, dat de ope ratie van Ait Jakoeb deel moest, uitmaken van een plan van grooten omvang. I-Iij zou willen weten, of dit plan opgegeven is cn welke sancties getroffen zijn. IIij gaf de vrees te kennen dat de nieuwe resident Saint te veel het oor geleend heeft aan hen, die de politiek van pacificatie van Steeg aan de kaak stelden als een politiek van verza king. Briand antwoordde, dat de politiek van Saint, evenals die van Steeg, ingegeven wa9 door de lastge\ingen van de regee ring, die nooit veranderde. Toen Daladier den gcneralen staf be schuldigde van niet enkel onvoorzichtige operaties op touw te zetten, maar ook het leger te desorganiseeren, protesteerde Painlevé in scherpe bewoordingen. Peking 21 Juni (V.D.) De chef van een afdeeling van het afgebrande ziekenhuis, dr. Woe, verklaarde, dat de brand tengevolge van de onvoorzichtigheid van een bedien de ontstaan is, Deze had in de opslag plaats van benzine en spiritus een bran dende lucifer weggeworpen. Door de daarop volgende exploisie werden den ongelukkige beide armen afgerukt. Toen het vuur tot het laboratorium doorgedrongen was, waren daar eveneens explosies ontstaan, welke de trappen vernield hadden. In paniek hadden toen de zieken zich uit de vensters gewor pen AMERIKA'S BEWAPENING IN DE LUCHT. Bouw van 162 vliegtuigen. New York, 21 Juni. (V.D) Hel Ame rikaansche departement van oorlog deelt mede, dat het de contracten voor den bouw van 162 vliegtuigen, kostende 5 mil lioen dollar, heeft goedgekeurd. De bouw dezer vliegtuigen is aan vier verschillende maatschappijen opgedragen BIJ HET ZWEMMEN VERDRONKEN. Frankfort a. d. Main, 2 2 Juni. (V. D.) Op de Main waren twee jeugdige arbei ders, die niet konden zwemmen, met een cano gaan varen. Plotseling sloeg de boot orn en ondanks de krampachtige pogingen der beide drenkelingen vonden zij den dood in het water, aangezien er geen enkele boot in de omgeving was, die assistentie kon verleen en. GROOTE BOSCHBRAND BIJ FRANKFORT a. d. ODER. Briesen. 21 Juni (V. D.) Tusschen Briesen en Neubrück woedt een groote boschbrand. Meer dan 100 morgen bosch- grond met een groote waarde aan boomen is reeds vernield. Ten einde de bedreigde bosschen, die gedeeltelijk aan de spoorwe gen behooren, te redden, is de technische noodhulp opgeroepen Uit Frankfort zijn zestig man naar de plaats van den brand vertrokken. Het vuur woedt nog onvermin derd voort. De samenstelling der nationale vergadering .Algemeen kiesrecht Madrid, 23 Juni. (H. N.). Friruo de Rivera heeft de Nationale Vergadering te gen einde Juni bijeengeroepen om een me- dedeeling van de regeering over de ont worpen nieuwe grondwet aan te Iiooren Het algemeen kiesrecht wordt weder voor alle Spaansche onderdanen, ook voor vrou wen. ingevoerd. Echter zal een derde van dï afgevaardigden direct door bet volk worden gekozen, terwijl een tweede drrde door de economische vereënigingon en het laatste derde door de regeering zal worden benoemd. Het nieuwe parlement zal 400 leden tel len, evenals de tegenwoordige Nationale Vergadering. De nieuwe constitutie zal 1931 in wer king treden Tenslotte dringt Primo de Rivera ook aan op het instellen van een sterko inter nationale militie, die in dienst van don Volkenbond zal worden gesteld DE EUROPEESCHE REIS VAN AMAN CELLAH BEGONNEN. Gp weg nar.'* 7'" - ;!!e. Londen, 22 Juni. (V.D) Het Afghaan- sche koningspaar heeft zich hedenmorgen aan boord van het stoomschip ..Mooi ten" met een groot gevolg naar Europa inge scheept. Het juiste tijdstip der inscheping was geheim gehouden, fn geheel gesloten auto's arriveerde het gezelschap op de ha venterreinen. Koningin Soeraja werd poi ziekenauto vervoerd en in een draagstoel aan boord gebracht. Op de „Mooltan" \va ren 25 hutten eerste klasse, alsmede een luxehut voor het Afghaanschc koningspaar gereserveerd Onder de omvangrijke baga ge bevindt zich ook een tweepersoonsauto. Het grootste gedeelte van het reisgezel schap zal zich in Port-Said aan land be geven en slechts enkele vergezellen Aman Oellah en zijn vrouw naar Marseille. HET VERTREK VAN PROF. VAN HAMEL UIT DANTZIG. Alles in orde voor de toetre ding tot het paci-Kellogg. De Volkenbondsconunissaris voor Dantzig, prof. Van Hamel, wiens ambtstermijn afge- loopen is, heeft Vrijdagmiddag de stad ver laten. Zijn opvolger, graaf Gravina, wordt de volgende week verwacht. Op den dag van zijn vertrek heeft prof. Van Hamel den Vol ken bondsraad nog gemeld, dat nu alles in orde was voor de toetreding van Dantzig tot het pact-Kellogg en het protocol-Litwi- nof. DE PAUS ONGESTELD. Hij lijdt aan suikerziekte. Naar verluidt, heeft de nieuwe lijfarts van den paus, dr. Rossi, uit Milaan, bij dezen ernstige symptomen ontdekt van dia betes. WANHOOPSDAAD VAN EEN ZENUW PATIËNTE Villach. 21 Juni (V.D.) Een machinis tenvrouw, die aan zenuwtoevallen leed. heeft haar drie slapende kinderen van resp. 9, 10 en 17 jaar door revolverschoten zoo zwaar gewond, dat men aan hun be houd twijfelt. De vrouw heeft zich zelf ver volgens licht gewond waarna zij zich uit het venster van de eerste verdieping stort te en zwaar gewond op straat bleef liggen.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1929 | | pagina 1