DE EEMLAWDEU GARAGE MOLENAAR Telefoon 1212 Dinsdag 25 Juni 1929 27e Jaargang No. 300 BUITENLANDSCH OVERZICHT BUITENLAND Magazijn ",EDUSO" AUTO VERBRIJZELD Vele bruiloftsgangers gedood NIET LANGER BEROEPS POLITICI VERWERPING ARBITRALE UITSPRAAK WEGGESLINGERD DOOR EEN TREIN roomSCH DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS 3 mlu"liea vo°' Ameriloor! 12.10. pousd f 0.75, pet wecfc (met gratis verzekering t«g« ongelukken) i 0.171/* Binnenland franco per post per S maand» f 3L-. Afzonderlijke numnjers f 0.05. POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC 513 DIDECJEUR UITO E.VED.' J.VALI\HOff PRIJS DER ADVERTENTIEN ntl"»«g«U '-05 «i labtgrlp vee to txwQuunuMr, elke regel tneef f 0.25. Llefdadlgbelds-edverteDtlCs eooj 4» helft veo deo prlji. Kleine Advertenties „KEIT1ES" bfl voorultbetnllng 1—5 regelt 50 cent. elke regel meer 10 eest, driemaal plaatxn f I.—. Bcvtlsnommer utr* OJbi In Mexico godsdienstvrede. De laatste dagen hebben wij-eenige be richten gepubliceerd over onderhandelin- in Mexico, die een verzoening in uitzicht stelden tusschen kerk en staat. Die verzoe ning is thans bereikt. Men zal nauwelijks vermoed hebben, dat zij zóó snel haar be slag zou krijgen. Immers den 12en Juni werden de officieele besprekingen tusschen president Portes Gil en de twee kerkelijke vertegenwoordigers, mgr. Ruig y Flores en mgr. Diaz, bisschop van Tabasco geopend. Vijf dagen later kon al een goede uitslag worden gemeld, en thans is reeds het re sultaat door Rome geratificeerd. De volle dige tekst van het bereikte accoord is nog niet bekend, maar enkele van de voor naamste bepalingen zijn toch al wel gepu bliceerd. De godsdienstoorlog vond zijn ontstaan in de nieuwe grondwet van 1917, die de scheiding bracht tusschen kerk en staat, alle andere codsdiensten gedoogde, terwijl geen kerkelijk lichaam meer grondeige naar kon zijn. Bovendien moeten alle dienst doende geestelijken geboren Mexica nen wezen. De grondwet richtte zich weliswaar niet tegen den katholieken godsdienst als zoo danig, maar maakte toch op de katholie ken in Mexico en op velen daarbuiten dat effect. President Galles was er vooral op uit den grooten invloed van de kerk als staatkundige factor te breken, waar deze in nauw verband stond met conservatieve machten die hef nieuwe regime in Mexico a jjandig gezind waren. Mon weet hoe verwoed cn hoe bloedig vaak de strijd is geweest, die hieruit is ontstaan. Er ontstond een beweging om zich van Rome af te scheiden en een zelf standige „Mexicaansch. Apostolische Kerk" te stichten. Vier jaar geleden kwamen se paratisten en katholieken in felle botsing. Zelfs werd in de stad Mexico een kerk bezet en een priester verdreven, waarop presi dent Calles de kerk voor den eeredienst sloot, en de katholieke geloovigen kwalifi ceerde als opstandelingen. Hij kwam tot strenge doorvoering van de grondwettelij ke bepalingen en verbood aan alle buiten- lafidsche priesters het prediken in Mexi- caansche kerken. Het volgend jaar werd de pauselijke legaat het. land uitgezet, terwijl allekerkelijke bezittingen tot staatseigen dommen werrlen verklaard. De strijd kreeg een steeds scherper aanzien, en men her innert zich dat de Katholieken over de ge heele wereld vrijwel eensgezind waren ln hun protest tegen het schrikbewind van Ca Hes. Deze terreur zou al veel spoediger ver zacht. zijn. ware niet de moord op Obregon gevolgd, waarbij de leiders der clericalen \an medeplichtigheid Averden beticht. Onder den nieuwen president Portes Giï is aan den verwoestenden kamp. die Mexico voortdurend in onrust hield, geluk kig een einde gekomen. Men weet, dat de gezant van de Vereenigde Staten, die be lang hebben bij een rustig zich ontwikke lend Mexico, een belangrijk aandeel heeft gehad in het samenbrengen van de partijen en de voorbereiding der onderhandelingen. Het nieuwe accoord sluit in. dat de kerk de grondwet van 1917 aanvaardt, waarte genover de regeering zich verbonden heeft de millioenen Mexicaanschc katholieken vrij te laten in de rustige uitoefening van hun godsdienstplichten. De katholieke kerk heeft het recht tot het benoemen van geestelijken, die in over eenstemming met de bepalingen der Mexi- caansche grondwet hun namen moeten doen registreeren. Het geven van gods dienstonderwijs in scholen is krachtens de grondwet niet toegelaten, doch voortaan mag zulk onderwijs in de kerken worden verstrekt. De kerken zijn weer ter beschikking van de geestelijkheid gesteld en het episcopaat heeft de 4000 priesters, die uit protest tegen rle godsdienstwetten in ballingschap «zijn •gegaan, opgeroepen weer hun ambt te her vatten. Voor het einde A'an de maand zul len de diensten echter niet alle hervat kun nen Avorden. Dat de bevolking deze gods dienstvrede met vreugde heeft begroet, is to begrijpen. Gisteren zijn allerwege kerke lijke dankdiensten gehouden. Misschien is het niet voorbarig van dit accoord te zeggen dat bet een nieuwe aëre van het door tweedracht fel verscheurde Mexico inluidt. De laatste presidenten heb ben getoond naast al hun fouten en al te digoureuze karaktereigenschappen, vele kwaliteiten te bezitten, die aan het nieuwe regime rust vermogen te geven de eenigc mogelijkheid lot een grondige verandering van de Mexicaansche koers. Nu de kerkelijke vrede eindelijk is her steld zal de Regeering haar aandacht ook aan andere factoren kunnen schenken, die betere sociale en cultureele verschieten voor Mexico zullen openen. De paus heeft bisschop Diaz uit dank voor het welslagen der hesprek'ngen tot aartsbisschop van de stad Mexico verheven, als opvolger van den overleden aartsbis schop Del Rio. •S PAUSEN GEZONDHEID. Naar aanleiding van een verzoek om in lichtingen, dat de Msb. naar Rome zond in verband met een V. D. bericht als zou de Paus lijdende zijn aan diabetes seint men aan genoemd blad uit Rome, dat van ziek te van den Paus niets bekend U. LUXE AUTO-VERHUURINRICrtTING MET BETROUWBARE CHAUFFEURS DOET UW INKOOPEN VAN Radio - Electra Rij wie londe r d ee len en Gereedschappen Langestraat 11 Telafoon 214 Het huis met de Luifel. Op de spoorwegbrug over het Trouska- naal tusschen Fohal cn Sjoriwal, in de na bijheid van Lahore is een verschrikkelijk ongeluk voorgevallen, waarbij vijf perso nen werden gedood, en negen gewond Ken vrachtauto, waarin zich 21 perso nen bevonden, die van een bruiloftsfeest kwamen, werd op de brug door een trein achterhaald en tegen den wand van tl brug geheel verbrijzeld. De dooden zijn af schuwelijk verminkt en van de gewonden bevinden zich drie in een hopeloozen toe stand. Andere inzittenden van den auto kwamen in het kanaal terecht -en konden op een na worden gered. De arbeidersbeweging in Zuid Afrika moet gezuiverd worden ONMENSCHELIJK AUTOMOBILIST Twee persooen gedood en.... doorgereden Op de Ga tower CHaussee bij Berlijn heeft in den nacht een autobestuurder twee per sonen, een courantenverkooper cn diens vrouw overreden en is vervolgens, zonder zich om zijn slachtoffers te bekommeren, in volle vaart doorgereden. Later vond een politiebeambte do ontzettend verminkte lichamen der beide ongelukkigen. De vrouw was reeds dood; daarentegen gaf haar man nog zwakke teekenen van leven. Kort na de aankomst van een geneesheer ter plaat se bezweek hij echter. Later stelde de bestuurder, een 38-jarig zakenman, zich uit eigen beweging tor be schikking der politie. Hij verklaarde niet geweton te hebben dat hij twee menschen had overreden. Wèl had hij een schok ge voeld, doch gemeend dat men een aanslag op hem Avilde plegen. De politie acht deze verklaring echter onaannemelijk, daar van den wagen door den schok de kruk van een der portieren is afgerukt, terwijl twee ruiten verbrijzeld cn het bloed der aange reden a rouw tot in den wagen is gespat, zoodat, naar de politie meent, de bestuur der gemerkt moet hebben, wat was gebeurd Tevens zijn aanduidingen gevonden, die er op wijzen, dat getracht is, de blocdspattcn af te wisschen. HABIB OELLAH'S NEDERLAAG. De onbaatzuchtige Nadir Khan. Londe n, 24 J u n i. (H.N.) Volgens een bericht uit Lahora aan de Daily Mail heeft generaal Nadir Khan aan de troepen van Habib Oellah een ernstige nederlaag toe gebracht. Van de troepen van Habib Oel lah zijn 1300 man gedood en 500 ge\rangen genomen. Habib Oellah heeft daarop een stamhoofd der Shinwari's gezonden om vredesonderhandelingen met Nadir Khan te beginnen. Sedert Woensdag bestaat geen draadlooze A'erbinding meer met. Kaboel. Nadere berichten melden nog dat Nadir Khan 3000 gevangenen zou hebben ge maakt, terwijl 5000 geweren en 12 machi negeweren in zijn handen zijn gevallen. De belegering van Kaboel zou reeds begonnen zijn. Nadir Khan moet opnieuAv hebben verklaard, dat noch hij, noch een zijner broeders den troon van Afghanistan wil bestijgen, zelfs indien het heele land dit zou aanbieden. DE PARIJSCHE GRONDWERKERS IN STAKING. Botsingen met de politie. P '.rijs, 24 Juni. (TI. N.) De grondwer kers Vij de Metro hebben het werk gestaakt, omdat twee leiders der vakvereeniging in hechtenis waren genomen. Zij wilden rooi de gevangenis een betooging voor de vrij lating houden, doch de politie versperde hun den weg, waarna het tot een botsing kwam, waarbij 24 agenten gewond werden 4 arbeiders zijn gearresteerd. Een andere botsing had plaats met arbeiders, die uit Ivry naar Parijs wilden trekken en gesom meerd werden uiteen te gaan. Zij wierpen steencn naar de politie, waarbij veertien agenten gewond werden. Er hadden ver scheidene arrestaties plaat« Smuts oog niet pessimist De afdeeling Benoni van de Zuid-Afri- kaansche Arbeiderspartij heeft het initia tief genomen tot het reörganiseeren der par tij. Zij hoopt dat de andere afdeelingen zullen volgen cn dat er een Labourcampag- ne over het geheele land zal worden ingezet om te bewerkstelligen dat de Arbeidersbe weging in de toekomst niet langer door be roepspolitici en zelfzuchtigen zal worden beheerscht en dat er in geen geval eenig pact met een andere partij zal worden ge sloten. Generaal Smuts, die op het terrein zijner woning een groote menigte heeft toegespro ken, verklaarde in verhand met den uitstag der jongste verkiezingen, dat deze tot een groote nederlaag der Z.-Afrikaansche Partij hebben geleid en dat het uiet helpt de feiten te verbloemen. Doch hij zou het voor zich zelf niet dulden om verslagen te blijven. „Dit is niet de eerste maal, dat ik een nederlaag leed," zeide hij. „Ik zal mijn ar beid voortzetten en zoo zeker als de zon 's ochtends opgaat, zoo zeker zal de over winning komen. Nationalisme is een poli tieke ziekte, waaraan het lantl tijdt. Ik ben vol hoop voor de toekomst, doch het kan niet worden ontkend, dat de Zuid-Afrikaan- sclie Partij zich in een moeilijke positie be vindt." EEN UITNOODIGING AAN DEN PAUS UIT HET BUITENLAND. Inwijding van het Missie paleis te Barcelona. De Romeinsche bladen melden, dat dé Paus de eerste uitnoodiging heeft ontvan gen om een bezoek te brengen aan het bui tenland en Avel van Markies de Ponronda, koninklijk commissaris der tentoonstelling te Barcelona, die den Paus'heeft verzocht tegenwoordig te willen zijn bij de inwij ding van het paleis der Missies, wat zal geschieden in de maand September op de tentoonstelling zelf. DE KOERS VAN DE PESO. Goud naar de Vereenigde Staten. De Argentijnsche Nationale Bank meldt besloten te hebben behalve de tien millioen dollar goud welke reeds zijn verscheept, nog veertig millioen dollar goud te be stemmen voor overmaking naar <^e Ver eenigde Staten in verband met deii Hau wen koers van de Peso. MONUMENT VOOR KARDINAAL RAMPOLLA. Te Rome onthuld. Het monument opgericht ter gedachtenis aan Kardinaal Rampolla, staatssecretaris van Paus Leo XIII, en wiens stoffelijk overschot dezer dagen werd overgebracht naar de Basiliek van St. Cecilia, is Zondag onthuld WEERBERICHT. Hoogste barometerstand: 7G9.0 te Isafjord. Laagste barometerstand: 747.4 te Kopenhagen. Verwachting tot den avond van 26 Juni: Matige W. tot N. wind, ge deeltelijk bewolkt, aanvan kelijk nog kans op elke re genbuien, weinig verande ring in temperatuur. Gelijkluidende resoluties van de mijnwerkersbonden in het Roergebied SPOORWEGONGELUK IN NATAL. Vier Europeanen gedood. Uit Pieter Marisburg (Natal) meldt men. dat te Klaavwater op 15 mijl afstand van Durban de mailtrein uit Kaapstad en een trein uit Johannesburg in botsing zijn ge komen. Vier Europeanen werden gedood. AUTOBUS MET KINDEREN DOOR SNELTREIN GEGREPEN. Vijf hunner en de chauffeur gedood. N e w-Y o r k, 2 4 I u n i. (TL N.) Uit Chef- field in den staat Massachusetts wordt, ge meld. dat oen autobus, die kinderen naar een vacantiekolonie bracht, op den spoor wegovergang met een sneltrein in botsing is gekomen. De chauffeur en vijf kinderen werden op slag gedood, terwijl er Aerschei- denen zuaar gewond werden. VECHTPARTIJEN ONDER VOET BALSUPPORTERS. Het publiek belegert een buis, waarin een agent gevlucht was. Warschau, 24 Juni. (V. D.) Uit Lodz wordt gemeld, dat het daar Zaterdag op het sportterrein tijdens een voet balwedstrijd tusschen de voetbalvereni ging „Hakoah" en „Toeristenclub" lot ern stige onlusten is g6komen. Drie leden der Toeristenclub maakten op de tribune aan merkingen op Jiet spel der Hakoah-spelers, waardoor een heftige vechtpartij ontstond. Zeer veel politie-agenten trachten het op gewonden publiek buiten het terrein te zet ten en de orde te herstellen. Toen een der agenten een geAvond lid der Toeristenclub wilde beschermen viel de menigte op den agent nan die zijn revolver trok en na eunige schoten in de lucht te hebben ge lost op zijn aanvallers schoot, waarbij bij een hunner aan de hand verwondde. De menigte liet zich niet afschrikken en bq- gon een jacht op den vluchtenden agent. Deze kon zich slechts met moeite in hét buis van een terrein-opzichter redden, wejk huis daarop door het publiek belegerd werd. Na een uur slaagde de inmiddels aangerukte politieversterking erin, de rfce- nigte te verspreiden. Ongeveer 20 persoden waren zoodanig gewond, dat zij zich onder geneeskundige behandeling moesten stellen. TURKSCH-FRANSCHE ACCOORDEN. Onderhandelingen over een vriendschapsverdrag. De Fransch-Turksche accoorden zij teekend. Deze houden onder meer in, uave aan Turkije van den spoorweg na Adana, welke sedert den oorlog gese- auestreerd was. een protocol inzake de grensafbreking tot aan de Tigrus. een ge meenschappelijke verklaring betreffende de veiligheid in het grensgebied, alsmede een overeenkomst om binnenkort onder handelingen te beginnen tot regeling der kwestie van de goederen der optanten in Svrië <*n Turkije. Aan den Turkschen ge zant te Parijs is opgedragen te onderhan delen over een vriendschapsverdrag tus schen beide landen. De werkgevers aanvaarden baar Essen, 23 Juni (V. D). De mijnwer kersbonden hebben in een heden gehouden districtsconferentie over de Donderdag ge velde uitspraak Üizake de maniéltarieven en den arbeidstijd in den mijnbouw in het Roergebied eenstemmig besloten tot ver werping dezer uitspraak. In een resolutie, aangenomen in een hedenmorgen te Essen gehouden buitengewone algemeene verga dering van den Christelijkon Mijnwerkers- bond, wordt deze verwerping aldus gemoti veerd, dat door arbitrale uitspraak geen werkelijke verkorting van den arbeidstijd wordt verkregen, dat voor het uur over werk geen toeslag wordt uitbetaald, dat in de tariefbepaling voor de rainimumloonei» geen verbeteringen zijn gekomen cn dal ook de arbeidstijd voor de boverigrondsche ar beiders niet verkort is. ln de resolutie wordt tevens de wcnsch uitgesproken, dat de Rijksminister van Ar beid bij het mislukken van de nadere onder handelingen te Berlijn de uitspraak niet bindend zal verklaren. Ook een district- conferentie van den modernen mijnwerkers- bond, die te Bochum bijeenkwam, en een vergadering van den neutralen Hirsch- Dunker'schcn bond hebben de verwerping van de arbritale uitspraak in denzelfden geest gemotiveerd. Het Zechenverband, de werkgeversorga nisatie, zal eerst morgen een beslissing ne men en zal zeer waarschijnlijk de uitspraak aanvaarden en haar bindend verklaring a'oorstellen. zij li ge- n, tjbrug- !g Mersi- ROOFMOORD IN EEN TREIN. B e r 1 ij n. 2 4 Juni. (V. D.) Op de spoor wegen BerlijnBreslau tusschen de stati ons Amtitz en Guben. is hedenmorgen het lijk gevonden van den Poolschen ingenieur dr. S. N Pinkus, die in Berlijn woonde. Op het luk werden steekwonden aangetroffen, terwijl de schedel verbrijzeld was. Het ver- moedon bestaat, dat de ingenieur in den trein beroofd en vermoord is, waarna het slachtoffer uit den trein gevallen of gewor- pen is BEGRAFENIS VAN GENERAAL BOOTH. Enorme belangstelling. Londen, 24 Juni. (H.N.) De begrafe nis van generaal Booth, welke vandaag te Londen plaats had, is een der indrukwek kendste geweest, die Londen sedert langen tijd heeft gezien. Voor de doodkist uit werd de vlag van het Heilsleger gedragen. Ter stond achter de kist volgden de naaste fa milieleden en afvaardigingen van het Heils leger uit de geheele wereld. De straten, waardoor de stoet trok, waren door een dichte menigte bezet. MOEDIG MATROOS. Twee passagiers gered nit een zinkenden auto. K o p e n b ag en, 2 4 Juni. (V. D.) In de haven van Stubbekoebing reed een auto met drie inzittenden, die aan boord van een schip werd uitgeladen, te water. Een ma troos sprong resoluut den auto na en slaag de door het inslaan van een ruit erin twee der inzittenden te redden. De derde inzit tende verdronk. PROTEST VAN GRIEKENLAND TEGiiN HET PLAN-YOUNG. Pa i ij s. 2 4 I ii ti i. (V. D Nuar uit Athe ne gemeld wordt, zal Griekenland protes- teeren tegen zijn behandeling in hel plim- Youne aangezien het volgens dit plan een geringer bedrag zal ontvangen dgri het zelf aan Frankrijk, Groot-Britannië cn Amerika moet betalen. Volgens het plan-Young ont vangt Grieken la njJ in 59 jaar lijds 489 mil lioen tegen 508 millioen volgens het plan- Da wes. DE EERSTE VAART VAN DE BREMEN. Groote belangstelling. Bremen, 24 Ju n i. (II. N.) Het stoom schip Bremen is in den afgelbopen nacht van de werf naar de haven gesleept en van daar te Bremershaven aangekomen, liet schip zou reeds Zondagmorgen worden ver sleep'. doch dit is uitgesteld wegens de on gunstige weersomstandigheden. Duizenden belangstellenden hadden zióh* langs dé oevers opgesteld om het nieuw.e stoom schip het. grootste dat tot heden tt Brc- meivd.afen is gebouwd, op zijn eerste vaart te bewonderen. NOODLOTTIG AUTO-ONGEVAL. Twee dooden. Brussel, 2 4 Jun i. (V. D.) In de provin cie Luxemburg is gisteravond in het plaats je Lióramont een ernstig auto-ongeval ge beurd, doordat een vrachtauto, welke een troep voetbalspelers naar Libramont terug bracht tegen een boom botste. Twee inzit tenden. waaronder de dochter van don chauffeur, kwamen hierbij om het leven, terwijl 15 anderen verwondingen opliepen, waai onder drie personen aan wier behoud men twijfelt. Ernstig ongeluk bij schoolreisje Warschau, 24 Juni (V. D.). Op een onbewaakten overweg in de nabijheid van Gnesen heeft een autobusongeluk plaats ge had. De meisjes-leerlingen van een semina rium in Wolkowyak bij Grondo hadden in 2 groote autobussen een tochtje naar Gne sen gemaakt om daar een tentoonstelling te bezoeken. Op een afstand van ongeveer 25 K.M. van Gnesen werd de tweede autobus bij het oversteken van een onbewaakten overweg door een in volle vaart naderen den personentrein gegrepen en door den schok ongeveer 20 M. weggeslingerd. 1G jon ge meisjes moesten zwaar gewond en voor een deel bewusteloos onder de overblijfselen vandaan gehaald worden, terwijl 14 meisjes lichte verwondingen bekwamen. Na onge veer een half uur kwam hulp uit Gnesen, die de gewonden naar het ziekenhuis aldaar vervoerde. De toestand van 2 meisjes is hopeloos, terwijl nog 2 andere in levensge vaar verkeeren. De chauffeur van den au tobus heeft een schedelbreuk bekomen. GROOTE BRAND IN EEN POOLSCH DORP. W a r s c h a u, 2 4 Juni. (V. D.) Gisteren zijn in het plaatsje Kunow nabij Bielcze 40 woonhuizen en 130 zakenperceelen aan een enormen brand ten prooi gevallen. De scha de bedraagt 11 millioen Zloty, terwijl 400 personen dakloos zijn geAvorden. ERNSTIGE STORMSCHADE BIJ LARISSA. Athene, 24 Juni. (V. D.) Een hevige storm, heeft gewoed boven Larissa, waar door alle telefoonleidingen werden vernield en zeer veel schade werd aangericht. Bizon- derheden ontbreken nog, doch de schade wordt geraamd op vele millioenen drach men.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1929 | | pagina 1