DE EEMLANDEQ GARAGE MOLENAAR Telefoon 1212 WILLEM GROENHUIZEN Vertrouwenshuis Woensdag 26 Juni 1929 27e Jaargang No. 301 BUITENLANDSGH OVERZICHT „OSnCD" unzeBeiAi Juwelier. GEHEIMZINNIGE MOORD FENG NAAR EUROPA? BUITENLAND China eensgezind? HET LAGERHUIS BIJEEN ln Elzas Lotharingen ABONNEMENTSPRIJS per 3 «aiadeo voor Amersfoort f 2.10, per aund f 0.75, per 1—1week (met gratl# vtrsekcriag tegea ongelukken) f 0.17'/» Binnenland franco per post per 9 maanden f 3.-. Afzonderlijke nummers f 0.05. POSTREKENING 47910 TELEFOON 1NTERC 513 DIRECTEUR - UITG EVECI J.VALKHOfT DAGBLAD PAUS OER ADVERTENTIEN «a*<nt: lob^php v.n Uvjtn.mmtt. elk, ftgtl nHt tO.TI. tlM.Af.. J, f, .„a, fa Wh vu dca pry*. Klein» Advertutll» .KEITJES" bo nenMuitUp :~i n^u 50 cal, elke regel mttt 10 Seal, driemaal plaatjes I I.—. "--pl 0.0) De rede van Stresemann. Stresemann zag er nog wat overspannen cn flets uit, toen hij Maandag den Rijksdag binnenkwam Een fletsheid, die echter ge camoufleerd werd door de natuurlijke le vendigheid van zijn bewegingen. In den loop van zijn rede heeft men van die flets heid heelemaal niets meer gemerkt. Zijn geest en temperament hebben de lichame lijke inzinking, naar "t schijnt, totaal over wonnen. Zelfs zijn verbitterdste tegenstanders zul len 't er over eens zijn, dat de Rijksminis ter van Buitenlandsche Zaken gisteren een foreche cn kloeke rede heeft gehouden, noI gloedwarme overtuiging ook al heeft hij zijn politieke tegensanders natuurlijk niet tot zijn inzicht bekeerd De Duitsch-Nationale en de andere oppo sitie-partijen hebben den minister niet met rust gelaten, en hem tijdens zijn rede her haaldelijk met interrupties bestookt. Inter rupties, die den getrainden spreker geen oogenblik van zijn stuk brachten, integen deel het vuur van zijn betoog nog vlam- mender lieten oplaaien. Twee hoogtepunten bereikte zijn rede, met name toen hij Hugenberg te lijf ging en toen hij de Rijnland-ontruiming ter sprake bracht. Hugenberg is op 't oogenblik de leider \an de Duitsch-Nationalen. een leider even wel. die geen zitting heeft in bet parle ment. Graaf Westarp heeft als aanvoer der van de Duitsch-Nationale oppositie in den Rijksdag geen vriendelijke dingen ge zegd, maar de manier waarop Hugenberg zich verstaanbaar maakt is altijd nog een paar nuances scherper. In Marburg heeft Hugenberg voor de studenten een van zijn met vlammende leuzen doorspekte redevoeringen gehouden. Hij verkondigde daar o.m.: „Door de cri sis heen, als proletariër en als held, naar de vrijheid". Wie zou tot proletariër wor den? vroeg Streseman gisteren nuchter. Zij, die den economischen toestand in han den hebben zeker niet. De middenstand echter wel. Wanneer men op deze wijze door de crisis heenging ,zou Duitschland aan 't Mot de zwaarste crisis beleven, waarvan het niet meer zou herstellen. Het tweede hoogtepunt bereikte zijn rede, toen hij over de ontruiming van het Rijnland sprak, en zeide geen nieuwe con cessies te willen doen in den vorm van toestemming tot een controlê-com missie. De Duitsche Regeering stelt zich hier op het standpunt van Locarno en zou eerder de komende onderhandelingen wil len zien verongelukken dan dat zij in een z.g. verzoeningscommissie bewilligde. Dat de gebeurtenissen in den Duitschen Rijksdag vooral in Frankrijk met spanning worden gevolgd, spreekt wel vanzelf, daar de Fransche regeering alle belang heeft bij een zoo snel mogelijke samenkomst der nieuwe politieke conferentie. Het parlement in Parijs moet namelijk vóór 1 Augustus een beslissing genomen hebben inzake de schuldenregeling met Amerika, en wil na tuurlijk voor dien tijd weten hoe men met de plannen van Young uit is. Als Duitsch land inderdaad de Rijnland-ontruiming als eisch stelt, zal dit het welslagen van de conferentie ontzaglijk zwaar maken ge zien de pertinente begeerte van Frankrijk naar een controle-commissie. Het staat nog altijd niet vast waar de komende politieke conferentie zal plaats vinden. Poincaré, die in ieder geval per soonlijk aanwezig wil zijn, schijnt het meest te voelen voor een plaats in een neutraal land, waarvoor dan Zwitserland het aller meest in aanmerking komt. LUXE AUTO-VERHUURINRICHTING MET BETROUWBARE CHAUFFEURS |dj;m op )9tu sinu t?iz uooj9|oj. n, IBBJJSOBUBI Uj u9ddeipspa8J93 U9 U9| 99 p J 9pu0| 9IM fifcj BJÏ09I3 - Ojpey NVA N3dOOHNI MO J.30Q Tel, 852 Cevegtigd 1885 Scotland Yard aan het werk Hij ontvangt reisgeld van zijn tegenstanders CLAUDEL BIJ MELLON. Zal Amerika voorloopig ge noegen nemen met de ren tebetaling? New York, 24 Juni. (Vr.D.) De Fransche gezant te Washington, Claudel, heeft een vrij langdurig onderhoud gehad met de mi nister van financiën, Mellon, aangaande den terugbetalingstermijn der Fransche schuld van 400 millioen aan Amerika. Naar alle waarschijnlijkheid zal het Ameri- kaansche departement van financiën wel genoegen nemen met de voorloopige rente betaling, onder voorwaarde, dat Frankrijk de overeenkomst van Berenger ratificeert. EEN CANADEESCH KLOOSTER VERBRAND. Een millioen dollar schade. Montreal, 25 Juni. (V.D.) Het klooster van het H. Hart te Saul an Resalles in Ca nada is tengevolge van brand geheel ver nield. Alle zusters konden uit het branden de klooster worden gered. De aangerichte schade bedraagt ongeveer 1 millioen dollar. SOLDATEN UIT EEN GEVANGENIS GEBROKEN. Een „belegering" op het dak. Parijs. 25 Juni. (H.N.) In de militaire gevangenis van Rochfort zijn gisteren weer •oldaten van een koloniaal regiment uit hun cellen gebroken en op het dak geklom men. Zij werden echter spoedig ontdekt, xcodat zij niet konden ontkomen. Zij wei gerden echter nara beneden te komen en gaven zich eerst over nadat zij 12 uur bele gerd waren. De correspondent te Sjanghai van d Daily Telegraph weet te melden, dat de C.hineesche centrale regeering te Nanking de voorwaarden, door Feng Ju-sjiang hoi geboden (of gesteld) heeft aanvaard. Hij ontvangt (of zal ontvangen) 3.000.000 Chi- neesche dollars, als een eerste termijn van de som voor de uitbetaling van de achter stallige soldij aan zijn troepen. Als per soonlijk reisgeld krijgt Feng 200.000 dollar. Zoodra die beide bedragen in zijn bezit zullen zijn, verlaat Feng het land, zijn troepen achterlatende onder leiding van Lioe Tsjoeng-Llin, zijn onderbevelhebber. De gouverneurs van de provincies Kan- soe en Sjensi, die dopr Fèng waren be noemd, blijven in functie. Naar het heet gaat Feng allereerst naar Moskou daarna komt een bezoek aan Berlijn aan de beurt. Te Berlijn wil Feng naar beweerd wordt een onderhoud hebben met Wang Tsjing-wei, den leider van den linkervleugel van de Koeomin- tang. Uit een cn ander schijnt te blijken, dat de regeering te Nanking er in het eind in is geslaagd maarschalk Tsjiang Kai-sjek af te brengen van zijn plan om Feng te vernietigen, wat het ook mocht kosten. De regeering streeft er naar den indruk naar buiten te vestigen, dat China eensge zind is. HAGELSLAG TE DURBAN. Een half millioen pond ster ling schade. Durban, 25 Juni. In den afgeloopon nacht is de stad geteisterd door een onwe- der, dat gepaard ging met hevigon hagel slag. De aangerichte schade wordt op een half millioen pond sterling geschat. In slechts enkele minuten waren de straten der stad bedekt met een 20 centimeter dik ke laag hagelkorrels. DE ITALIAANSCHE GEZANT BIJ DEN HEILIGEN STOEL. Zijn geloofsbrieven. Rome, 26 Juni. (V.D.) lieden zal de Ita- liaansche gezant bij den Heiligen Stoel, Graaf de Vecchi, den Paus zijn geloofsbrie ven overhandigen. Na de gebruikelijke plichtplegingen daarbij zal de gezant een particulier onderhoud met Z.H. de Paus hébben, waarna Graaf de Vecchi een bezoek zal afleggen bij den kardinaal-staatssecre taris Gasparri, om zich vervolgens naar de St. Pieter te begeven. Aangezien de woning van den gezant, de voormalige Villa Papa Giulia, nog niet klaar is cn de Vecchi tij delijk in Hotel Moderne woont, zal kardi naal Gasparri daar het bezoek beantwoor den. Dezer dagen zullen ook de gezant van den Vrijstaat Ierland en de nieuwe gezant van Venezuela hun geloofsbrieven bij den Heiligen Stoel overhandigen. De koning van Italië heeft Graaf de Vecchi het grootkruis van de Mauritius-orde verleend. DE FRANSCHE SCHULD AAN AMERIKA. In Londen, de groote stad, met ziju veel zijdige bevolking, is moord of doodslag niet zoo n heel zeldzaam feil en wij zouden dan ook de moord van den sigarenwinkelier Alfred Oliver, niet vermeld hebben, als het geval niet zoo vele punten van overeen komst had met den moord op den heer Lans. die zoo lang de Roöerdamsche ge moederen vooral, m spanning houdt. Deze Oliver dan woont in Croftstreet, in Reading, een wijk van Londen. Zaterdag werd de ppütie gewaarschuwd, omdat er een moord In zijn sigarenwinkel gebeurd zou zijn. De 75-jarige Oliver was op (Ken Zaterdag avond alleen in zijn winkel, toen een man binnenkwam en hem verschillende malen met een zwaar voonyerp op het hoofcl sloeg. Toen mevrouw' Oliver «enigen tijd later in den winkel kwam. vonri zij haar man bewusteloos op den grond. De toon banklade bleek opengebroken en het bank papier was verdwenen. Zilvergeld en het koper wa3 achter gebleven. Het slachtoffer werd naar het ziekenhuis gebracht, waav hij wel bij kennis kwam, maar na eenige uren is overleden, zonder ecnige aanwijzing te hebben kunner» geven over zijn aanvaller of de manier vaarop hij is aangevallen. De politie-be&mbtcn van Roading zagen in het geheimzinnige geval geen gat en daar men in Londen, anders dan hier in Rotterdam, wel over een speciale recheirche beschikt, het beroemde Scotland Yard n.l., riepen zij dadelijk de hulp van deze ervatren speurders in. Een inspecteur en een adju dant, die hun scherpzinnigheid nog pas op overtuigende wijze in een andere zaak be wezen hadden, kwamen dadelijk naar den winkel toe en begonnen het onderzoek. Er werd geen enkele aanwijzing, cn ook geen wapen gevonden. -Het onderzoek van hM lijk bracht aan hét licht, dat de man 12 slagen op het hoofd heeft gekregen, en dat de keel was afge sneden, zonder dat de slagader echter ge raakt was. Bovendien had hij wonden in het gezicht en was de benedenkaak gebro ken. Welke wapens er gebruikt zijn blijft evenwel een raadsel. De slagen op het hoofd kunnen wel ver oorzaakt zijn door een lang voorwerp, een bandafnemer of iets dergelijks meent de politie, terwijl voor de snede in de hals hoogstwaarschijnlijk een scheermes is ge bruikt. De Engelsche politie meent uit het aan tal slagen en den aard daarvan wel te mo gen concludeeren, dat er meer dan één da der is geweest. Voorts denkt de politie, dat degene die den aanslag gepleegd heeft, den winkel gewoon binnen gekomen is en iets gekocht heeft. Terwijl Oliver daarop zich bukte om het geld in de lade te doen. moet de bezoeker hem aangevallen zijn. Croftstreet is heelemaal geen drukke straat, vooral niet 'savonds. Toch heeft geen van de buren (ook meest winkeliers) iemand den winkel in zien gaan of er uit komen, ten tijde dat de moord gepleegd moet zijn. In verband met de kritiek, die op het po- litie-onderzoek is geleverd, i3 het wel in teressant eens na te gaan, wat de zeer ge trainde speurders van Scotland Yard er van terecht brengen. Misschien hebben zij een aanwijzing ln het feit, dat eerder op dien Zaterdagavond uit een auto, die voor een winkel in een straat vlak bij Croftstreet stond, verschil lende kleedingstukken zijn gestolen. Men heeft in de nabijheid van dien auto een man zien rond zwerven, dien men voor den dief houdt, en die misschien ook wel de dader van dan laffen overval zal zijn. Zijn signalement is overal heen gezonden. DE JUWBELEN VAN AMAN OELLAH VERZEKERD. I Een waarde van 11.050 I pond sterling. Vernomen wordt, dat ex-koning Aman Oellah voor fcijn vertrek naar Italië op Za terdag j.l. aÉ de juweelen die hij in zijn bezit had, voior 11.050 pond sterling heeft verzekerd. Aman Oellah heeft slechts een klein bedrag aan contant geld mee naar Italië genomen. NEWTON's BIBLIOTHEEK. In haar geheel te koop aangeboden. Het bestaan van Newton's bibliotheek was tot voor kort geheel onbekend. In 1920 echter bevatte een verkooping van meube len op een landhuis ongeveer dertig partij en boeken, waarvan sommige voorzien wa ren van de hand teekening van Isaac New ton, den grooten wis- en natuurkundige. Onlangs ontdekte de eigenaar van deze boeken een aantal andere deelen, die deel uitmaakten van deze bibliotheek en bij nauwkeurig onderzoek bleken zij het groot ste en belangrijkste deel te vormen van Newton's bibliotheek, die nu in haar geheel le koop wordt aangeboden. Deze verzame ling bestaat in zijn geheel uit 858 deelen, bijna allen in kalfsleer gebonden, 83 van die boeken vertoonen zijn schrift; 4 dragen den datum 1651, het jaar dat Newton toetrad tot Trinity College, Cambridge. Van de meeste boeken zijn hoekjes omgeslagen op de manier, beoefend door Newton, puntjes duiden de passages aan, waarin hij belang stelde. De eerste en tweede uitgaven van de „Principia" zijn vol verbeteringen, doorha lingen en toevoegingen in zijn handschrift. Een lijst in 18e eeuwsch schrift in beide uitgaven vermeldt de voornaamste aantee- keningen. die niet opgenomen zijn in de nieuwe uitgaven. OVERSTROOMINGEN IN BURMA. Een boot vergaan. Londen, 24 Juni. (V.D.). Te Rangoon zijn berichten binnengekomen omtrent, ern stige overstroomigen in het district Akybe. De met 45 personen bemande boot Mah Maya is tijdens een zwaren storm op de rivier Kaladan gezonken. Slechts 20 perso nen Jconden worden gered. Een tweede bar kas verloor tijdens den storm 9 passagiers, die overboord sloegen, 8 konden weer ge- jed worden Amerika wil geen hond aanvaarden. voorbe- N e w Y o r k, 25 Juni. (H.N.) Vandaag be ginnen op het Witte Huis te Washintong de besprekingen van de Amerikaansche deskundigen, die aan de schadevergue- dingsconferenlie te Parijs hebben deelgeno men, met de leden der regeering. Naar aan leiding van de berichten uit Parijs volgens welke de Fransche regeering bij de ratifi catie een voorbehoud wil maken, waardoor verband wordt gelegd tusschen de betaling der Duitsche schadevergoeding cn die van de Fransche schuld, wordt nogmaals ver klaard, dat merika een dergelijke toevoe ging aan de schuldovereenkomst nooit zal goedkeuren. ERNSTIGE ONTPLOFFING IN KANTON. 500 personen gewond. Shanghai, 25 Juni. (V.D.) Volgens be richten uit Kanton is aldaar een groot mu nitiemagazijn in de lucht gevlogen, waar door 4 huizen vernield cn minstens 500 personen gewond werden. Omtrent de oorzaak van deze explosie is nog niets bekend. „HET SAARGEBIED DUITSCH". Op 28 Jnni een groote betoo ging. B e r 1 ij n, 25 Juni. (H.N.) Uit Saarbruecken wordt gemeld dat de politieke partijen in het Saargebied op 28 Juni, den dag waarop 10 jaar geleden het verdrag van Versailles is onderteekend. een groote betooging zul len houden voor de terugkeer van het Saar gebied tot Duitschland. ROOMKLEURIG MARMER. Nieuwe groeve in Zevenborgen. Naai' uit Zevenbergen vernomen wordt, heeft men daar in eene groeve, die 3 K.M. van het station Csikszenttamas verwijderd is, roomkleurig marmer gevonden. De speaker herkozen Louden, 25 Juni. (H. N.) Het Lager huis 4s vandaag bijeengekomen, om de noodigt? formaliteiten, als de verkiezing van dec speaker en de beëediging van de leden, be vervullen. Enkele leden waren reeds in de vroege ochtenduren opgekomen, terwijl Miacdonald en de overige leden der regeering* Baldwin als leider der oppositie en Lloyd George kort voor het begin der zjtting vesschenen. Volgens de gemaakte afspraak wfcrd de vroegere speaker, de con servatieve afgevaardigde kapitein Fitzroy met algemeone stemmen herkozen. De be- eediging vaii de leden zal geruimen tijd duren, zoodat; de eerstvolgende dagen daar mede nog in beslag zullen zijn genomen. DE FRANSCHE TROEPEN IN MAROKKO. Stelsel van penetratie. vredelievende WEERBERICHT. Hoogste barometerstand: 767.4 tc Thorshavn. Laagste barometerstand 753.5 te Danzig. Verwachting tot den avond van 27 Juni: Zwakke tot. matige W. tol N. wind, half tot zwaar be wolkt of betrokken, weinig of geen regen, weinig veran dering in temperatuur. AMNESTIE VOOR POLITIEKE DELICTEN Pai-ijs, 2 5 Juni. (V. D.) Op voorstel van minister-president Poincaré, den mi nister van justitie Barthou en den minis ter van onderwijs Maraud besloot hel Fransche kabinet heden, een urgentie-voor stel bij de Kamer in te dienen tot het ver- leenen van amnestie aan alle wegens po litieke delicten in Elzas-Lotharingen ver oordeelden. In aanmerking voor deze am nestie komen alle personen, die gehandeld hebben tegen de artikelen 86, 88 en 89 der strafwet en de ambtenaren cn andere per sonen, die de op 11 April 1926 gepubliceer de oproep aan de Elcassers en Lotharin- gers hebben onderteekend. P a r ij s, 2 5 Juni. (H. N.) De Kamer heeft vandaag de behandeling der inter pellaties over Marokko voortgezet, waar bij de afgevaardigde Callier van de Marin- groep en de linksch-radicale afgevaardig de Roux het optreden van de Fransche troepen in Marokko verdedigden. Painlevé, de minister van oorlog, beant woordde de sprekers en verklaarde, dat sedert het einde van den oorlog in het Rif gebied het stelsel van vredelievende pene tratie wordt toegepast. Geweld wordt slechts dan aangewend, indien dit onver mijdelijke noodzaak is. De door de regee ring aangegeven richtlijnen zijn in den mi nisterraad besproken. De verantwoordelijk heid rust dan ook geheel bij den minister. ERNSTIG MIJNONGELUK. Drie arbeiders tengevolge van gasverstlkking overleden. Oberhausen, 2 5 Juni. (H. N.) Van morgen zijn vier mijnwerkers in de mijn Hugo te Sterkrade verongelukt. Zij vonden op een diepte van 615 M. den uitgang door afgevallen gesteente versperd en hebben waarschijnlijk getracht langs een anderen weg den uitgang te bereiken, waarbij zij zich vergist hebben en in een niet meer gebruikt gedeelte van de mijn terecht zijn gekomen. Daar zijn zij door gassen be dwelmd geraakt en bleven bewusteloos lig gen. Toen hun vermissing werd bemerkt, daalde terstond een reddingsbrigade in de mijn af, die het gelukte bij één hunner de levensgeesten weder op te wekken. De drie anderen konden slechts als lijk worden ge borgen. EEN BERG VERDWENEN. Do aardbeving in Niouw- Zeeland. Uit Takaka wordt gemeld, dat de Ste- vensberg, ter hoogte van ongeveer 1300 M., en op zestig mijl van deze stad liggend, sedert Maandag verdwenen is. DE FRANSCHE VLOOTREGELING MET ENGELAND. P a r ij s2 5 Juni. (H. N.) Poincaré heeft vandaag in de gemeenschappelijk* zitting der Kamercommissie van buiten- sche zaken en financiën zijn groote rede voortgezet. Hij besprak thans in het bizon der de vlootregeling met Engeland. DUITSCHE BINNENSCHEEPVAART. Congres te Berlijn. B e r 1 ij n 2 5 Juni. (H. N.) Het congres van de Duitsche binnenscheepvaart is vandaag geopend met een vergadering van de vereeniging van de Duitsche binnen scheepvaart, die vandaag haar 60-jarig be staan viert. Vanmiddag vond in het Pruisi sche Heerenhuis een feestelijke bijeen komst plaats, waarin o. a. rijksverkeer- minister dr. Stegerwald het woord voerde. Met dit congres is verbonden een vergade ring van den bond der raidden-Europeesche binnenscheepvaart, waarbij de vereenigin- gen uit Duitschland, Oostenrijk, Hongarije en Griekenland zijn aangesloten. DOODVONNISSEN IN OEZBEKISTAN. liet opperste gerechtshof van Oezbeki stan heeft negen beklaagden, die deelgeno men hadden aan den moord op den Oez- beekschen schrijver Chakimsade ter dood veroordeeld,zeven kregen gevangenisstraf fen en 19 zijn uit Oezbekistan uitgewezen. DE BLIJSPELSCHRIJVER COURTELINE OVERLEDEN. P a r ij s, 2 5 Juni. (II. N.) Vandaag is in den ouderdom van 70 jaar, tengevolge van de amputatie van zijn been, de Fransche blijspelschrijver Georges Moinaux in een Parijsch ziekenhuis gestorven. Hij schreef onder het pseudoniem Courteline. Moinaux was een der beste blijspelschrijvers van dezen tijd en wellicht ook van de geheele vorige eeuw. DE NALATENSCHAP VAN LORD REVELSTOKE. Londen. 25 Juni. (V. D.) Lord Revel- stoke, die als Engelsch vertegenwoordiger in de commissie van financieele deskun digen eenige maaanden geleden te Parijs overleed, heeft een buitengoed en andere bezittingen nagelaten ter waarde van meer dan twee-en-een-half millioen pond ster ling. Aan successie- en andere rechten komt daarvan meer dan een millioen pond ster ling aan de Engelsche schatkist. Lord Re- velstoke heeft eenige kostbare oude schil derijen aan den staat vermaakt cn eenig# belangrijke legaten aan liefdadige instellin gen.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1929 | | pagina 1