DE ÊEMLANDÊD GARAGE MOLENAAR Telefoon 1212 Donderdag 27 Juni 1929 27e Jaargang No. 302 Nabetrachting over den Gemeenteraad Magazijn ;>EDUSO" BUITENLANDSCH OVERZICHT TRAGISCH ONGEVAL IN JAPANSCHE MIJN EEN AANSLAG OP DEN FRANSCHEN CONSUL JEUGDIGE BRAND STICHTERS FINANCIEELE ZWENDEL BOMMEN OPEIGEN TROEPEN Noodlottige vergissing van een aviateur DE NUMANC1A GEZIEN? P00LSCH DORPSGEVECHT ABONNEMENTSPRIJS per 3 maaadeo voor Amersfoort f2,10, per maand f 0.75, per week (met gratia verzekering tegen ongelukken) f 0.171/» Binnenland franco per post per 3 maanden f 3.-. Afzonderlijke nummers f 0.05. POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC 513 DIRECTEUR-UITGEVER.' J.VALKIiOFf DAGBLAD PRIJS OER AOVERTENTIEN van 1—4 regels i 1.05 met inbegrip vao een bewijsnummer. regel meer f0.25. Llefdadighelds-advertentl&n voor ót helft van deo prijs. Kletne Advertentltn „KEITJES" b(J vooruitbetaling 1—5 rebels 50 cent. elke regel meer 10 cent, driemaal plaotseo I 1.— Bewijsnummer otra 0.05 Het voorstel inzake de reservefondsen is Dinsdagavond vrijwel onder algemeenc in stemming aangenomen, zoodat het „Fonds voor bijzondere doeleinden" er thans is. In dat fonds zullen verschillende reserves wor den ondergebracht, terwijl de overschotten op de gemeenterekening en in gestort zul len worden met dien verstande, dat dit overschot niet hooger mag worden gesteld dan 10 pet. van het bedrag dan aan de In komstenbelasting in dezelfde begföoting wordt, geraamd. B. cn W. wilden de reservefondsen der bedrijven opvoeren tot 25 pet. der boek waarde. Om eerst als dit percentage was overschreden het meerdere ten bate van het fonds voor bijzondere doeleinden to bestem men. Bij de begrootingsdiscussies gingen uit den Raad stemmen op. die 25 pet. te hoog vonden. In hun voorstel nu hebben B en W. het percentage tot 15 verlaagd, met uitzondering echter van de gasfabriek waarvoor zij het vvxnschelijk achten het percentage van het reservefonds op 25 pet. te bepalen, zulks in verband met de ont wikkeling der mogelijkheid van gasleve ring op verre afstanden, waardoor het be staansrecht van een eigen gasfabriekvop den duur twijfelachtig kan worden. Ook zal in het fonds voor bijzondere doel einden gestort worden het op de ba Icons van den reinigingsdienst voorkomende ka pitaal ad 36.G12.73. Dit kapitaal is ont staan door den verkoop van de oude ter reinen aan het Grondbedrijf. De opbrengst dier terreinen bedroeg ,42.200. terwijl de boekwaarde slechts bedroeg 5586.27, der halve winst f 36.613.73. In het ontwerp der verordening betref fende het financieel beheer van de fondsen niet behoorende tot de bedrijven der ge meente zijn mede opgenomen: a. het fonds ter bestriiding van uitgaven der gemeente voor pensioenen; b. het fonds wegens overdracht van het Electriciteitsbedrijf c. het fonds van door besturen van bij zondere scholen gestorte waarborgsommen d. het fonds ingesteld bij art. 9 der ver ordening betreffende het gemeentelijk grondbedrijf. Het foDds voor bijzonders doeleinden is bestemd om in bijzondere gevallen ten bate der gemeentehuishouding te beschikken over de gelden van het fonds ten behoeve van buitengewone werken. Alleen de heer Spfèkermann had eenigc bezwaren. Hij vreesde, dat de tarieven wel eens konden worden beïnvloed door het fonds in die mate, dat in de eerste plaats aan de storting in het fonds zou worden gedacht en dan pas aan de belangen der verbruikers. Van meer dan één zijde werd er echter op gewezen, dat de tarievenpoli tiek er absoluut buiten moest blijven en dat het alleen toevallige baten moesten zijn die dus bij de samenstelling der begrooting niét waren te voorzien. liet wordt dus een spaarpot waarin te veel ontvangen bedrijfs winst wordt, gestort. In zijn verdediging hiervan stond wethouder Thien sterk, 'daar het toch geen goede politiek zou zijn. om de tarieven te verlagen, als die toevallige ba ten eens bijzonder meevallen. Toch was het bezwaar van den heer Spiekcrmann heel begrijpelijk. Maar de Raad heeft het zelf in de hand daaraan te ontkomen. De samenvoeging van de diensten \an 'den Gemeenteontvanger en der Centrale Boekhouding was allen leden niet even duidelijk. Wel hadden 13. en W. hun uiter ste best gedaan om aan te toonen, dat het in het voordeel der gemeente zou zijn, maar de ondervinding heeft wel eens geleerd, dat het niet altijd precies zoo uitkomt, als het wordt voorgesteld. Wethouder Thien was dan ook zoo voorzichtig te zeggen, dat B. en W. meenen, da', voorloopig geen nieu we ambtenaren behoeven te worden aange steld. Wij zijn erg benieuwd hoelang dat „voorloopig zal duren cn hoe ver we ver wijderd zijn van het tijdstip, dat de nood zakelijkheid zal blijken, dat nu ook andere ambtenaren in een hoogcre salarisklasse zullen moeien worden ondergebracht. De heer Noordewier vond dan ook zeer te recht, dat de kwestie der salarieerin eerst wel eens in het georganiseerd overleg mocht worden bekeken. Als men eenmaal een dergelijk overleg heeft is liet- toch niet voldoende te zeggen, dar men het niet als een wassen neus beschouwt, maar moet men dit toonen ook. De aandrang van den heer Noordewicr konden B. cn W. dan ook niet weerstaan. Het verzoek van den heer Pesie om ver hooging van subsidie kon geen genade vinden bij B. en W. cn ook niet bij de meerderheid van den Raad. De sociaal-de mocraten zorgden er voor, dat zelfs het voorstel om f 300 verhooging te geven niet werd aangenomen. De heer Pesie moet te vreden zijn met sympathiebetuigingen en verder maar zien hoe hij aan de moeilijke omstandigheden ten gevolge der waterver ontreiniging het hoofd biedt. Dat de verklaring van wethouder Rui tenbeek omtrent de gemeenschappelijke zweminrichting van veel invloed op de stemming was. kan moeilijk worden aan genomen. Do plannen zijn in vergevorder* nen staat, tenminste wat de teekeningen betreft. Jawel, we kennen dat Hij was dan ook wel zoo voorzichtig zich van elke positieve toezegging to onthouden. Enfin, de beeren hebben hun hart gelucht, voelen ontzettend veel voor de zwemsport. ziin Pesie erg dankbaar, dat hij aanstonds maatregelen heeft genomen dat zijn in richting te gebruiken bleef en verder niets. LUXE AUYO-VERHUURINRICHTING IVIET BETROUWBARE CHAUFFEURS DOET UW INKOCPEN VAN Radio - Electra Rij wie londe r d ee len en Gereedschappen in Langestraat 11 Telefoon 214 Het huis met de Luifel Als te late bijdrage voor het 25-jarig jubi leum van Pesie zal deze moreele steun wel niet voldoende gewaardeerd worden. liet 'speeltuinwerk in het Socsterkwar- tier, ja dat is toch eigenlijk heel wat an ders. Daarvoor moet de gemeente wel geld beschikbaar stellen. Wij. vinden dat ook, maar meenen toch. dot deze zaak wel eerst eens bekeken mag worden. De toe zegging van wethouder Thien, dat bij do begrooting van 1930 het speeltuinwerk de noodige aandacht zal hebben, juichen wo dan ook toe. NTu is het wel waar, dat in het Soesterkvvartier al goed werk is ver richt, maar de heer Rekké heeft toch ook wel gevoeld, dat de zaak niet zoo heel een voudig is. Bij de rondvraag kwam de heer Polder met eenigc vragen, omtrent het optreden tier politie bij het station bij de aankomst der werkwilligen uit Zaandam In zijn oogen was dat optreden partijdig. Maal ais de menschen nu niet gediend zijn van het optreden der valcentralen, moeten zij dan toch naar de vertoogen der Amers- foortsche heeren luisteren Hebben zij dan niet evengoed het recht bescherming ;n tc roepen, wanneer zij rnccnen lastig ge vallen te worden. Als het alleen te doen is cm met de werkwilligen Ie praten is het dan wel de juiste methode er een soort van bctooging van Ie maken Wij zouden meenen dat de rustige sfeer om met die menschen te praten niet op die wijze wordt geschapen. Rn we kunnen ons dan ook volkomen begrijpen, dat de politie, om erger te voorkomen, liever geen halve maatregelen -neemt. Een wijs voorstel van Poincaré. Toen bij het proces van Besaïigon, waar de autonomist dr. Koos dezer dagen van alle schuld aan een eomplot tegen de Fran- sche regeering is vrijgesproken, wijl de jury aangenomen heeft, dat er geen complot be stond, de hoogbejaarde dr. Rickiin als ge tuige werd gehoord cn hem door een der juryeleden de vraag gesteld werd, of er seen gelegenheid was den vrede in den LC1- zas te herstellen, antwoordde deze: „de mo gelijkheid daartoe ligt uitsluitend en alleen in de vrijspraak van don verdachte en in eon uitvvisschen van de schandvlek van Co lm ar". Beide deze voorwaarden zijn thans ver vuld. Gelijk men in ons Ochtendblad heeft gelezen. is door Poincaré een wetsontwerp bij de Fransche Kamer ingediend, om aan alle Elzasser veroordeelden amnestie te verleencn. De Fransche regeering is der halve zoo verstandig geweest uit het vrij sprekend vonnis van Besangon onmiddel lijk de consequentie te trekken. Deze houding van de regeering heeft bij de meeste Kamerleden groote sympathie gewekt. Zij keuren hel goed dat de regee ring er van afziet haar oude politiek tegen over den Elzas te volgen, cn bewonderen het psychologisch inzicht van Poincaré, die juist op dit oogénblik zulk een verzoenende gezindheid aan den dag legt. Niet alleen de Fransche Kanier begroet het wetsvoorstel met blijdschap in den Elzas zelf zal de vreugde niet geringer zijn. liet spontane volk. dat pas dr. Roos met zooveel gejubel cn feestelijkheid heeft in gehaald, zal thans herademen, en liet ge voel krijgen dat er ook in Frankrijk nog wel recht te erlangen is. Het jongste wets voorstel zal te meer indruk maken, 'laar nog slechts enkele maanden geleden de Fransche regeering afwijzend stond jegens de voorstellen van de linksche groepen in de Kamer ten gunste van de in het proces van Colmar veroordeelden. Het eerste practisché gevolg van dezen stap der regeering, wanneer wat boven allen twijfel verheven is de Kamer haar daarin volgen zal, is dit, dat de heeren Rickiin en Rossé, die door den Elzas naar de volksv ertegenw oordiging in Parijs wa ren afgevaardigd, maar wegens hun ver- oordeeling uitgesloten werden, thans in hun volle burgerrechten worden hersteld, en in de Kamer hun intrede kunnen doen, als tenminste de thans zittende afgevaardig den Ilausz en Stürmel hun mandaat ter beschikking stellen. Bovendien kunnen de veroordeelden hun zetels in den algemee- hen raad en gemeenteraad weer innemen. De maatregel van de regeering strekt zich uitsuitend uit tot de z.g. autonomisten. De vvcnsch van de communisten en roya listen. om nok hun veroordeelde kamera den begunstigd te zien. gaat hiermee niet in vervulling. Dat zal ontegenzeggelijk zijn invloed hebben op de manier, waarop de wet in de Fransche Kamer wordt behan deld. Voor de eerste maal zullen de com munisten in de positie komen, tegen de El zasser patriotten te moeten spreken cn le stemmen, terwijl zij hun actie tot dusver steeds hebben ondersteund, en in de drio Elzas-Lotharinger departementen ten nauw ste met hen hebben samengewerkt. Deze intimiteit zal in de toekomst wel verbroken worden waartegen de Fran sche regeering vermoedelijk geen enkel be zwaar heeft. Tenslotte heeft de amnestie vermoedelijk geen ongunstige gevolgen voor de verhou ding tusschon Frankrijk en Duitschland. Den reflex ervan vindt men nu al in de Duitsche pers. 48 arbeiders verdronken De reddingsbrigade ingesloten Londen, 26 Juni. (V. p.) Uit Tokio wordt gemeld dat. doordat in een schacht van de mijn Kynshin water naar binnen drong. 48 arbeiders door het water zijn in gesloten cn vermoedelijk verdronken. Een reddingsbrigade, waarvan nog niet nauw keurig bekend is uit hoeveel personen zij bestond, werd door het weigeren der veiliglieidstoeslellcn eveneens ingesloten. Men heeft de hoon om de ingeslotenen te kunnen redden opgegeven, wijl het gedeel te. waar de ramp plaats vond. onder zee is gelegen en waarschijnlijk vol water staat. Russische vrouw lost drie revolverschoten op F ram schen consul te Berlijn Berlijn, 2 6 J'u'n'i (V. D.) Hedenmid dag diende zich op het Fransche consulaat een Russin aan, die den consul wénschte te spreken. Toen de Fransche consul, de heer Binet, haar in zijn ontvangkamer le woord stond cn vroeg wat zij verlangde, trok zij plotseling een revolver cn loste 3 schoten op den consul. Geen der kogels was echter raak en alle 3 kwamen zij in het plafond terecht. In het passenbureau, waar ziclreen groot aantal personen bevond dat op een Fransch visum wachtte, ontstond een pa niek. liet personeel van het consulaat schoot toe cn wist de Russische vrouw te grijpen, die werd overgegeven aan de spoe dig gearriveerde politie. Omtrent den aanslag op den Franschen consul Binet op het Fransche consulaat te Berlijn wordt nadpr gemeld, dat kort na half elf op het passenbureau van het Fran sche consulaat in de Matthaeikirchstrasse een Russisch echtpaar kwarn, dat een klein kind bij zich had. liet verlangde den con sul zelf te spreken, aangezien het om een zaak ging, die niet door de aanwezige be ambten behandeld kon worden. De consul Binet kwam uit zijn werkkamer in het groote kantoorlokaal, waar verschillende consulaire ambtenaren en bedienden de be zoekers te woord staan, en vroeg het echt paar wat het verlangde. Er ontspon zich een langdurig in het Russisch gevoerd ge sprek, in het verloop waarvan het Russi sche echtpaar voortdurend meer opgewon den werd. Het geval was. dat de vrouw in Frankrijk een ongeval had gehad, tenge volge waarvan een heen was geamputeerd, van welke operatie zij thans de gevolgen niet te boven was. De ronsul trachtte de beide menschen, die met een verzoek om ondersteuning kwamen, duidelijk te maken dat zij zich tot het verkeerde adres hadden gewend, aangezien het consulaat dergelijke zaken niet behandelt. De Russen werden steeds driftiger en de man sloeg in zijn woede op tafel met voorwerpen en tenslotte liet de consul den portier roepen om de menschen huilen liet gebouw le zetten •luist toen de portier achter de vrouw stond, trok deze een revolver. De portier kon nog juist, de arm van de vrouw omhoog slaan, zoodot, de kogels in het plafond terecht kwamen zonder den consul te treffen. Zon der verweer lieten de Russen zich grijpen en arresteeren. Het echtpaar. ïHakoroff ge- heeten. bevond zich op reis van Parijs naar Riga. De vrouw is 26 jaar oud en geboren in Letland. De leider bad puur plezier ïd de sensatie B e r 1 ij n, 2 5 Juni. (V. D.) In het voor jaar braken in het Westen van Berlijn tal rijke branden op onverklaarbare wijze uit. Naar do „Berliner Lokalanzeiger" meldt, is het de politie ihans gelukt een verrassende ontdekking te doen in deze geheimzinnig! zaak. Twee der brandstichters zijn n.l. ge vangen genomen. Het. zijn leden van een misdadigersorganisatie van jongelui van 17 tot 19 jaar, die onder leiding stond van een zekeren Kurz, een mensch van klaar blijkelijk ziekelijken aanleg Terwijl dc meeste leden dezer bende tijdens den brand poogden hun slag te slaan cn iets van hun gading te stelen, heeft dezo Kurz uit puur pleizier in de sensatie de branden gesticht. Zeven brandstichtingen zijn zoo goed als bewezen Daar echter nog niet alle getui gen ii charge gehoord konden worden is het mogelijk, dat hun nog meerdere geval len ten laste zullen worden gelegd. Verder worden deze jonge misdadigers van tal rijke diefstallen beschuldigd. DE CHEF VAN SCOTLAND YARD NEEMT ONTSLAG. De schandalen bij de Londensche politie. Het bericht, dat de „chief constable" F. Wensley, hoofd van de recherche van Scot land Yard, zijn ontslag zal nemen,- heeft gisteravond groote sensatie gewekt. DE SOVJET KOOPT GRAAN UIT CANADA. Bemiddeling sche firma. van een Japan- De Sovjetunie heeft een partij t'ana- deesch graan (voorloopig 35.000 ton) door middel van een Japansche firma aange kocht en is in onderhandeling over een der gelijke transactie met een tweede Japan sche firma. Bij de transactie, die tot stand gekomen is. is van belang, dat de Japan ners een crediet weigerden, dat men dit crediet echter in Amerika heeft gevonden. De 35.000 ton zijn den Japanners met wis sels op een bank in Chicago betaald. TRAGISCH ONGEVAL. Havonarboiders door giftige gassen om het leven geko men. Op een in Bilbao voor anker liggend vrachtschip „Arnotegei Mendi", dat aan een grondige desinfectie onderworpen was ge weest, heeft een ernstige gasvergiftiging het leven van drie havenarbeiders geëischt. Do mannen waren namelijk ondanks een uitdrukkelijk verbod terstond na de ont smetting in de laadruimten afgedaald, waar zij door de nog aanwezige giftige ontsmet- tingsgassen werden gedood. GEEN MISDRIJF. Tot dusver zijn er geen aanwijzingen dat de dood van den Poolschen financieelen agen(. dr. Pinkus, wiens lijk tusschen Gu- bcn- en Anititz bij de spoorbaar werd ge vonden, aan misdrijf moet worden toege schreven. Wisselvervalschers gearresteerd Berlijn, 25 Juni, (V. I).) Naar het „Ber liner Tageblatt" meldt, hebben hedenmor gen verscheidene arrestaties plaats gehad, in verband met ecu grooten financieelen zwendel. Het betreft het faillissement van de Spar- und Handelsbank, welke verleden jaar door een zekeren Scharlach werd ge slicht. Er zijn talrijke wisselvervalsingen geconstateerd. Het onderzoek duurt voort. In de stad Suhl is de politie door het faillissement van den autohandel Reif een aantal wissehnalversaties op het spoor ge komen. De gevluchte eigenaar, die de wis sels voor zijn_ zaak in omloop bracht, is naar dé gevangenis van Suhl overgebracht. Bij de wisselruiterij zijn bedragen van cn- cnkele millioenen gemoeid. WEERBERICHT. Hoogste barometerstand: 769.4 te Thorshavn. Ixiagste barometerstand: 755.8 te Vardö. Verwachting tot den avond van 28 Juni: Zwakke N. W. iot N. wind. betrokken tot zwaar of hall bewolkt, waarschijnlijk droog ••veer, weinig verandering in temperatuur. M e x i c o-c i tv, 25 Juni (V. D.). Len avia teur, die opdracht had gekregen van de federalen om de streek van Barranca le verkennen, heeft -verscheidene bommen ge worpen. op troepen, die hij voor vijande lijke had gehouden. Met was echter een af- deeling der federalen* die met het oog op een evcjifueele aanval van de rebellen van den hoofdmacht was afgescheiden. 15 Sol daten en 1 officier zijn gedood, terwijl nog 15 anderen gewond werdén. NIEUW ONDERHOUD TUSSCHEN MACDONALD EN DAWES Macdooald optimist Londen, 25 Juni Tijdens een ont vangst van arbeiders heeft Macdonald he den avond medegedeeld, dat hij een tweede onderhoud met Davves, den Amerikaan- sclien ambassadeur, alsmede met Gibson (gedelegeerde der Ver. Staten in de ontwa peningscommissie) heeft gehad Macdonald voegde er aan toe: „Ik heb goede hoop. Ik hoop dat alvorens er veel dagen zijn verloopen wij in staat zullen zijn op definitieve wijze mede te deelen hoe de onderhandelingen zullen worden gevoerd, waar de conferentie zal worden gehouden en welke doeleinden wij zullen trachten te bereiken." Alle nasporiogen oog vruchteloos Londen, 2 6 Juni. (V.D.) Het Britsche vliegtuig-moederschip „Eagle" heeft giste ren den geheelen dag het onderzoek naar dc vermiste Spaunsche Oceaanvliegers voortgezet. Het Spaansche ministerie van marine heeft verzocht een punt, ongeveer 240 K.M. ten Zuiden van de Azoren, in oogenschouw te willen nemen, alwaar de overblijfselen van een tweedekker gesigna leerd waren. Vanwege de admiraliteit is een desbetreffende opdracht aan de „Eagle gegeven, welk schip hedenavond op het be doelde punt wordt verwacht. Alle overige nasporingen, welke in totaal door 6 Spaansche, 2 Portugeesche en 2 Italiaansche oorlogsschepen worden ver richt, hebben nog niet tot het gewenschte resultaat geleid. Een geheel dorp Iciest partij voor twee twistende buren Dertig gewonden Warschau, 2 6 Juni (II.X.) In een dorp bij Bromberg is gisteren een formeel gevecht geleverd tusschen de dorpsbewo ners, waarbij ongeveer 30 personen gewond zijn. De aanleiding hiertoe was een twist tusschen de beide boeren KwiatkovVski en Markowski. die reeds sedert geruimen tijd met elkaar overhoop lagen wegens een ge schil over de grensscheiding van hun boer derijen. Beiden wilden van een advocaat niets weten, daar zij de kosten schuwden cn gaven er de voorkeur aan deze kwestie persoonlijk uit te maken. Markowski over viel zijn buurman cn sloeg met een spa op hem los. Kwiatkowski van zijn kant nam een jachtgeweer en schoot daarmede zijn aanvaller in het been. Met geheele dorp kwam op de been en koos partij, zoodat de twee partijen elkaar spoedig te lijf gin gen en een geregeld gevecht ontstond. Na afloop van het gevecht moesten bijna alle deelnemers geneeskundige hulp inroepen, zoodat hel niet de advocaat, doch de dok ter was, die een voordeeligen dag had DE DROOGLEGGING SCHRIJDT VOORT. Bepalingen van Generaal Dawes. Londen, 25 Juni (V.D.) Generaal Dawes heeft een verordening uitgevaardigd vol gens welke in het vervolg in de Ameri- kaansche ambassade in J.onden geen alco holische dranken meer mogen worden ver strekt. De gezantschapsraad, die buiten het gezantschapsgebouvv woont valt eeliter niet onder deze bepaling.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1929 | | pagina 1