F\ DUÏ URGER AGE MOLENAAR DE EEMLANDEU 20°|o korting ARNHEMSCHEWEG 26 £<0* VrZcü'autb* met M PRIJS OER ADVERTENTIEN van 1—4 regels 1.03 met inbegrip van een bewijsnummer. Zaterdag 29 Juni 1929 BUITENLANDSCH OVERZICHT 27e Jaargang No. 304 Mantels, Mantelcostuums en Hoeden DAMES MODEZAAK LUXE AUTO VERHUUR Voor dag, week, maand en jaar met betrouwbare chauffeurs Hebt U een ruime Luxe Auto of taxi noodig, belt U dan even onze verhuurafdee'ing op. TELEFOON 1212 Aanbevelend Magazijn ;,EDUSO" PANTSERKRUISER AFGEBOUWD 200 MIJNWERKERS GEDOOD LUXE AUTOVERHUUR [BEL] 0P:j .OP: t ,„CÜ r4 AMERIKA BEREID MACDONALD EN DE MIJNINDUSTRIE Na de arbeiders de eigenaars SPIONNAGE IN BELGIE FRANKRIJK WIL UITSTEL ORTSCH DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS psi i imaandeo voor Amersfoort f2.10 per maano Ü.75, per wcck (mcl grat|, verzekering tegen ongelukken' Q.ll1/* Binnenland franco per post per 1 maandcD f 3.-. Afzonderlijke nummers I 0.05. POSTREKENING 47910 TELEFOON 1NTERC 513 DIRECTEUR UITGEVER: J.VALKHOFf elke regel meer f0.25. Ltefdadlghelds-advertcntlën voor da helft van den prijs. Kleine Advertentlën „KE1T1ES" bi) vooruitbetaling 1—2 regels 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatseo t l.—Bewijsnummer extra I 0.05 De herdenking van Versailles. Het was gister tien jaar geleden, dat de Duitschers in de Spiegelzaal te Versailles hun handteekening gezet hebben onder het befaamde vredesverdrag, dal een einde maakte aan den ruim i-jarigen wereldoor log. Men kan in ditzelfde nummer van ons blad een proclamatie lezen, onderteekend door Hindenburg en alle ministers der Duitsche rijksregeering, die begint met de woorden ,,D;t is een dag van rouw. Deze woorden geven volkomen weer, met welke gevoelens het heele Duitsche volk staat te genover de artikelen van het verdrag, die het tien jaar terug verplicht was te onder- teekoncn. Vooral blijft men fel gekant legen de' z.g. „scliiiidleugen", de verklaring, waar toe Duitschland geprest is, dat alle schuld aan den oorlog op liet Duitsche volk neer komt. Men behoeft geen spat pro-Duitsch bloed in de aderen te hebben, om te voe len, dat hier inderdaad van een leugen sprake is. De jongste onderzoekingen' we gens den moordaanslag te Serajevvo heb ben aangetoond, dal de Groot-Serviërs* die dezen moordaanslag hebben voorbereid, welbewust op den Luropeeschen oorlog heb ben "aangestuurd. Maar ook uit de stukken, die vroeger gepubliceerd zijn, over de poli tiek der groote mogendheden tegenover Duitschland kan men de conclusie trekken, dat Duitschland niet de éénige schuldige is, ook al had daar een militairistischc re- geering en een onvoldoende diplomatie vele en groote zonden oj) haar geweien, en til schijnt men geen hand te hebben uitgesto ken om den oorlog in Juli 1914 ie verhinde ren, integendeel... Maar er is sedert dien wel iels gebeurd, geschreven en bekend geworden, terwijl liet befaamde artikel van Versailles onveran derd is gebleven. Geen wonder, dat in Duitschland de be weging steeds sterker wordt, om van den druk, dien dat artikel op hel Duitsche volk legt, bevrijd te worden. Die beweging zou vandaag op eeii mach tige. wijze tot uiting gekomen zijn in den vorm van allerlei beloogingen, etc., ware- het niet, dat enkele zaken dien betoogiugs- drang hebben gedempt. Allereerst is m het bezette deel van Rijnland, waar de druk van V ersailles het sterkst wordt gevoeld, door de controlecommissie het verbod uitge-- vaardigd tot liet houden van betoogiugen op dezen dag. -Bovendien heeft de Rijksregeering een rondschrijven gericht tot de ondergeschik te besturen, waarin allen ambtenaren en beambten de deelneming aan betoogingen en vergaderingen wordt verboden, daar de ze dag waardiger herdacht wordt door een ernstige herinnering dan door uiterlijke manifestaties. De Pruisische ministerpresi dent' heeft voor Pruisen een soortgelijken maatregel uitgevaardigd, die echter niel gelrJt voor vergaderingen, welke van de Rijksregeering zelf mochten uitgaan. De proclamatie, «looi de Rijksregeering op'ge- steld, zou in haar uitwerking ver zwakt kunnen worden door Tie vele uitge schreven betoogingen, waarbij de kans op partij-politieke botsingen heelemaal niet is uitgesloten. Door dit verbod worden ook de professo ren getroffen en daar alle Bevlijnsche lioo- gescholen een gezamenlijke herdenking op louw hadden gezet tegen vanmiddag twaalf uur, waar prof. Hans Delbrück het woord zou voeren over de schuldvraag, werd ver wacht, dal deze bijeenkomst zou worden af gelast. Inmiddels heeft de Senaat van de DerlijaSGlic Universiteit een vergadering belegd togen vanmiddag half twee om te- gori liet besluit der Regeering te protestee- ren. Dit alles heeft niet belet, dat er gisteren, reeds allerwege betoogiugen zijn gehouden, o.a. in' Keulen op het plein vóór den Dom, welke betooging ingeluid werd door het imposante gebeier van de Domklokken. Deze samenkomst in de open lucht was door verschillende partijen georganiseerd en werd door tienduizenden bijgewoond. Verschillende partijen hebben bovendien door de heele Duitsche republiek oproepen gepubliceerd, waarin de massa's opgewekt worden tot den strijd legen de schuldleu gen. De democraten schrijven in een derge- 1 ijkon oproep o.m.: .,Wel weten wij, dat het Verdrag van Versailles niet op den schuld- leugen .berust. maai- op het feit, dat wij den oorlog verloren hebben. Het is een dwaling ie nieencn, dat het Verdrag uiteenvalt als de wereld overtuigd is van de onwaarheid van artikel 231. Toch moet deze strijd ge voerd worden De Duitsche bladen vuren door artikelen met vlammende opschriften het verbitterde verzet tegen het bewuste artikel aan. De Vossische publiceert een fragment uit een gedenkboek van Victor Schift': „So war es in Versailles Dit fragment geeft de in drukken weer van den huidigen Rijkskan selier. die tien jaar geleden als minister van buitenlandsche zaken met den Cen- trumsafgevaardigde Bell zijn handteeke ning plaatste onder het verdrag Beter dan al deze herinneringen lijkt ons het werk van de Köln. Zeitung. die een enquête publiceert, onder wereldbekende politici gehouden, als Senator Borah, Be- nesj, Lord Cecil, Joseph Caillaux en Zaleski naar de vraag of de vredesverdragen ver- DOET UW INKOCPEN VAN Radio - Electra Rij wie londe r dee len en Gereedschappen in Langostraat 11 Telefoon 214 Hel huis met c'e Luifel aiulerü moeten worden en in wier antwooi den over 't algemeen een verzoenende loon te heluistere.n is. Alleen Zaleski, de Pool- sche minister van buitenlandsche zaken, eischl strikte handhaving van den status quo. Een besluit van den Rijksdag waar socialistische ministers vóór stemmen B c i 1 ij u. 27 Juni Bij hoofdelijke stemming werd met 250 tegen 172 stemmen die der socialisten en communisten, en 9 onthoudingen door den Rijksdag besloten tol verderen afbouw van den pantserkrui ser De sociaaldemocratische ministers heb ben, in tegenstelling met hun fractie, ge stemd vóór het toestaan van een nieuwen termijn. GUNSTIGE FINANCIEELS RESULTATEN IN DE VER. STATEN. Is Amerika thans milder ges'emd? W asliington, 27 Juni. De staatssecre taris van financiën heeft aangekondigd dat het financieele jaar den 30en Juni zal ein digen mét een overschot van 100 lo: 170 millioen dollar. Hij voegde er aan toe dat de regeering de onlangs in het Congres ingediende motie, waarin een uitstel voor de betaling «Ier 400 milioen dollar, door Frankrijk voor de legervoorradcn wordt geadviseerd ingeval Frankrijk de scliuldcnovereenkomst ratifi ceert, zal aanvaarden. STUDENTENDEMONSTRATIES TE BERLIJN Botsingen met de politie Berlijn, 28 Juni. YD. Hedenmiddag hielden verschillende studentenorganisaties ter gelegenheid van den tienden verjaardag van het verdrag van Versailles op de ITe- gelplatz te Berlijn een demonstratie, waar bij door één -lei* studenten het woord werd gevoerd De rede werd luide toegejuicht en na afloop drukte de rector der univer siteit, Gehéimrat His, detl spreker de hanrl mei de opmerking, „wanneer ik dan ook niets zeggen mag. dan wil ik u tenminste ,de hand drukken.' Tegen het einJe der demonstratie klonk hel geroep ..naar het Ministerie van Eercdienst!" Weldra had zich een optocht van studenten gevormd, die zich door de Wilhelnistrassc naar het Pruisische Ministerie van F.eredienst be gaf. Daar zongen de studenten het. Deutsch- laud-lied en liet „Bursclien lieraus". Kre ten als„weg met Becker" en „weg met het verdrag van Versailles" weerklonken Toen een Scluipo den demonstranten beval uit elkaar te gaan, werd dit bevel met ge hoon beantwoord. De beambte loste vijf schoten in de lucht, op welk signaal ver sterking aanrukte en.de demonstranten werden verspreid in de richting van dè Brapdenburgerpoort en van de universi teitsgebouwen. Tegen den middag waren in de stroten die Unter den Linden uit komen, Schnpo-patrouilles geplaatst, ter wijl auto's niet SchujJÖ's door de stad rij den. Voor het universiteitsgebouw bevindt zich den geheelen dag een opgewonden menigte. Ontploffing in een Chileen sche kopermijn L o n d e if, 2 8 Juni. (H.N.) Uit Santiago in Chili wordt gemeld dat op een koper mijn een ernstige ontploffing heeft plaats gehad, waarbij voor zoover tot nu toe be kend ongeveer 200 personen, meest mijn werkers, om het leven zijn gek*>uien. Het geheele kamp der mijnwerkers i> in de lucht gevlogen. [TEL Goede voorteekenen voor een vloot conferentie New-York, 2S Juni. (V. D.) Uit Washington wordt gemeld, dat de ambas sadeur der Vereenigde Staten te Londen, Dawes, den Britschen minister-president Macdonald zal mededeelen, dat Amerika be reid is deel te nemen aan een vloot-cou- ferentie. onverschillig of deze zal plaats vinden lusschen de Vereenigde Staten cn Engeland, of dat de conferentie zal plaats vinden in liet kader van den Volkenbond. I. oude ii. Juni. De premier, verge celd van William -traham, den presi- T dent van don Board Vf Trade, en Ben t urner, den minis ter van Mijnen, ont ving vandaag de leden van het uit voerend comité der Mijnwerkersfedera- lie tol het voeren van algemeene be sprokjugen met den m cr den tegemvoor ligi-u toestand der mijnindustrie. Ook een bespreking tusschen dc regeering en de mijneigc naren. T; oil den, 27 Juni. (V. D.) Downing- street heeft een officieel communique uit- gc-geveif aan lief einde van-een onderhoud tusschen de leden van het uitvoerend co jeiitder mijnwerkers-federatie en de mi nisters. waarin gezegd wordt, dat de leden der regeering inclusief de minister-presi dent. F. II. Thomas. William Graham. Miss Bondfield cn Ben Turner de situatie in de kolenmijnen in haar geheel hadden overzien. Stappen zullen worden genomen om een dergelijk onderhoud voor te berei den met de mijneigenaren. Twee belangrijke documenten uit het ministerie van oorlog verdwenen Parijs, 28 Juni. (H.N.) Uit Brussel wordt gemeld dat uit het Belgische mini sterie van oorlog twee belangrijke rlocu menU n zijn verdwenen. Een copie van een dezer documenten, op de schrijfmachine vervaardigd, moet ontdekt zijn bij het na gaan van de correspondentie gericht tot een in Duitschland levend persoon. Daarop is een onderzoek ingesteld waarbij voigens een bericht in de Information nog een af schrift is ontdekt bij een officier, die ojj liet ministerie van oorlog werkzaam is. Aan gezien deze geen bevredigende inlichtingen over de herkomst van het document kon geven, is hij in hechtenis genomen. In zijn bezit moet voorts ook nog een afschrift zijn gevonden van een document dat op.de militaire luchtvaart betrekking had. ,De toon van de uit Washington ontvangen antwoorden geeft geen reden tot groote verwachtingen" Nieuwe onderhandelingen? Parijs. 27 Juni (V.D.) De Fransche ka mer beeft zich aan het slot van de zitting van heden bezig gehouden met de vast stelling van den daturn voor de behande ling der interpellaties over de ratificatie van de intergeallieeröe schuldenoveieen- komstcn. Hierbij deed onder groote span ning Franclin Bouillon het voorstel, dat de regeering met de regeering der V. S. nieuwe onderhandelingen zou openen over uitstel van den vervaltermijn der schulden van den 1 Augustus tot den 31 December. Daar dit voorstel door alle aanwezigen met buitengevvonen bijval begroet werd verklaarde Poincaré, dut hij reeds 3 jaren gepoogd had een verbetering in de schul- 'denovereenkomst le bereiken, doch 'laar niet in geslaagd was. Voor kort nog liad hii zich tot de Amerikaansche regeering te WEERBERICHT. Hoogste barometerstand: 708.4 te Stornovvay. Laagste barometerstand: 757.1 te Ingö. Verwachting tot den avond van 30 Juni: Aanvankelijk zwakke ver- andeijijke wind. later weer uit N. richtingen, gedeeltelijk bewolkt, droog weer, weinig verandering in temperatuur in het. Noorden; in hot Zuiden iets warmer. ST00MWASSCHERIJ STOOM EN «VERVEN 's Maandags en 's Woensdags franc halen en bezorgen te Amersjoort en omstr. door eigen Autobesteldiensi. Washington gewend en gehoopt, dat deze den vervaltermijn tot den eersten Augus tus uit zou stellen. Docli dit was geweigerd De toon van de tol nog toe uit Washing ton ontvangen antwoorden geeft geen reden tot groote verwachtingen. Desondanks zou hij thans opnieuw pogingen doen, of liever nog deze ondankbare taak aan een ander overlaten (talrijke banken roepen ..Neen! Neen!"). De kamer droeg de financieele commis sie op onmiddellijk bijoen te komen om te beraadslagen over het voorstel van Franclin Bouillon. De kamer zelf zal tot 2 uur heden nacht zitting houden om stelling te nemen ten opzichte van dit voorstel. Poincaré over het plan Young. Minister-president Poincaré heeft voor de vereenigde Kamer-commissies van financien en buitenlandsche zaken zijne uiteenzettin gen over het plan Young voortgezet, waar bij hij een vergelijking maakte tusschen het plan Dawes en het plan Young. Hij kwam lot de conclusie, dat thans een nauwe band geschapen was tusschen de schulden cn de Duitsche reparation. De voordeelen van het plan Young zouden weliswaar de nadoelen overtreffen, zonder dat deze voordeelen Frankrijk een sorn verschaften, die voor den wederopbouw van het verwoeste gebied in vollen omvang voldoende was. Frankrijk heeft den wereldvrede wederom groote oilers gebracht en voedt de hoop, dat de regeeringen het plan Young in zijn tegen- vvoordigen vorm als een ondeelbaar geheel en in alle deelen gedurende den vastgostel- den tijd zouden doorvoeren. De doorvoering van het plan hanet af van den goeden wil van Duitschland HABIB OELLAH OVERWINT. Nederlaag van Mohammed Sadi. De troepen onder opperbevel van Moham med Sadi, een bondgenoot van Nadir Khan. die in Afghanistan tegen Habib Oellali strijden, hebben bij een aanval een bloe dige nederlaag geleden. Zij lieten 300 doo- den en gewonden achter. Twaalf kanon nen. machinegeweren en geweren werden verinsesterd. VLIEGTUIG NEERGESTORT. Op liet vliegveld van Hendon is een mi litair vlieger neergekomen en gedood tij dens een vooroefening voor het vliegfeest, dat den 13en Juli zal worden gehouden.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1929 | | pagina 1