Versterking van den band tusschen Nederland en Indië Geen eenzijdige ontwapening, maar ontwapening in en door den VOLKENBOND WW Mr. H. J.KNOTTENBELT "1* [LIJST31 Syphons Spuitwater ii 1 Niet van, maar voor de gemeenschap. Stemt de liberale lijst Dinsdag 2 Juli 1924 de eemlandeb 28e Jaargang Mo. 2 BUITENLANDSCH OVERZICHT GARAGE MOLENAAR Telefoon 1212 Minerale en Medicinale wateren. A. v. d. WEG. LANGESTRAAT 23 AMERIKA BLIJFT NOG HALSSTARRIG CASCO' LABOUR EN GENEVE DE TROEBELEN SN AFGHANISTAN SLACHOFFERS VAN VERKEER HET ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden voor Amersfoort f2.10, per maand f 0.75, per weck (met gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.171/,. Binnenland franco per post per 3 maanden f 3.-. Afzonderlijke nummers f 0.05. POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC. 513 UITGAVE: VALKHOFF C% PRIJS DER AOVERTENTIEN van 1—4 regels f 1.05 met inbegrip van een bc ummei elke regel meer f0.25. Liefdadighclds-advertenticn voorde helft van den prijs. Kleine Advertenticn „KEITJES" bij vooruitbetaling 1—5 regels 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1.— Bewijsnummer extra f 0.05 Het „vijl-jaron-plan" ln Sovjet- Rusland. Het voor een verwijderde lockomst gel dende woord van Lenin: „Wij moeten het buitenland inhalen en overtreffen" is door de opvolgers van Lenin in het Kremlin plotseling als een doel geproclameerd, dat in de eerste vijf jaar bereikt moet worden. Men heeft in vier boekwerken met einde- looze statistieken van ontelbare geleerden een program voor industrie en landbouw opgesteld, en men verkondigt per radio, in de pers, op vergaderingen, en in fabrie ken, dat van nu af werkelijk alles volgens dit plan gaan zal en dat men binnen vijf jaar het buitenland „ingehaald en overtrof fen" zal hebben. Dal verkondigt uien, aldus een medewer ker van de Vossische Zeitung, hoewel men 5n de laatste twee jaar eigenlijk al volgens dezelfde of soortgelijke plannen geregeerd heeft met als gevolg een snelle cn bijna catastrofale verslechtering van den gehee- len economischen toestand. IToe de plannen werken, die in het Krem lin worden uitgebroed, maken de naakte feiten duidelijk: toen twee jaar geleden door een onhandige agrarische politiek de landbouwproductie mislukte, besloot men tot een nog strengere onderdrukking van de groote boeren en zocht redding in de vorming van staatsgoederen en collectieve hofsteden. Met de staatsdomeinen liep 't niet zoo snel, maar collectieve hofsteden zijn er vele duizenden ontstaan (xvat den Staat door kredieten cn vrijdom van belasting ,veel geld kostte) cn het practisch ge- ,volg is, dat men gebrek heeft aan de allereerste levensmiddelen, dat men met rantsoeneering moet werken en dat de files voor de levensmiddelenzaken dagelijksche verschijnselen geworden zijn. Toon men overtuigd raakte, dat de pro ductiekosten der industrie veel te hoog wa ren, cn alle artikelen in verhouding tot de arbeidersloon en cn de korenprijzen onge zond duur, beval men de verlaging der aan- maakkosten met 10 liet gevolg: leverden de fabrieken tot dusver voor zeer veel geld zeer minderwaardige oroducten, thans leve ren zij voor 10 minder volledigcn rom mel. Volgens een officieuze vaststelling vervaar digt men lekkernijen uit surrogaten, cn verpakt ze in papier dat naar petroleum riekt, maakt men schoenen zonder hakken of zolen, jassen met slechts één mouw of 'één kraag, pakken uit drieërlei stof. De visscherij lijdt énorme schade door het scheuren der netten, de landbouw jammert dat de onderdéelen van zijn werktuigen on machines na korten tijd al breken; de schoenzolen duren enkele weken, de heeren- jcosluurns slechts enkele maanden. Zulke slechte artikelen koopt men hoogstens nog in stiefmoederlijk behandelde Afrikaansche koloniën. In Rusland krijgt men niet anders: er zijn geen concurrenten (waarheen men gaan kan. De staat is im mers fabrikant en handelaar tegelijk. Langzamerhand zijn de hooge heeren ietwat bevreesd geraakt. En zij hebben niet Alleen het verlokkende „vijf-jaren-plan in lichtende kleuren afgeschilderd, maar ook probeerèn ze door middel van de z.g. „reiniging" cn „wedijver" de wanorde in de 'fabrieken te stuiten. De „reiniging" richt zich in hoofdzaak tegen de ..burgerlijke' ingenieurs cn employé'?, ook tegen on willige partij-leden, maar de Russische ar beider blijft heer en meester in zijn fabriek' hij overijlt zich niet, geeft er weinig om of hij zijn product goed of slecht maakt, hij boemelt wel graag een paar dagen, en hij houdt van vergaderen in werktijd. Toch heeft men ook voor de arbeiders een middel uitgedacht: dat van den wedijver. Men prikkelt het eergevoel door tusschen fabrieken of tusschen heele districten wed strijden aan te gaan, wie het meest, hot best cn" het goedkoopst produceert. Zulke experimenten mogen den arbeiders een poosje pret bezorgen. meestal duurt hel niet lang en moet men weer naar wat nieuws zoeken. Want het meest nabij lig gende „meer loon voor beteren arbeid" is in strijd met de theorie cn het systeem. Ook op andere wijze tracht men er met het „vijf-jaren-plan" te komen: men haalt namelijk buitenlanders als concessionaris sen, als adviseurs en leveranciers naar zich toe: de straten in Moskou worden door een Duitsche firma, geplaveid, voor waterwer ken en woningbouw roept men uitlieemsche ingenieurs te hulp, cn voor den bouw van een groote automobielenfabriek, die syste matisch „uil eigen middelen cn met eigen krachten" moet worden opgericht, heeft men een overeenkomst gesloten met Henry Ford. LUXE AUTO-VERHUUR INRICHTING MET BETROUWBARE CHAUFFEURS TEL Z-\7. In 't kort: na twaalf jaar van commu nistisch bewind en socialistisch beheer is plotseling voor uitheemsche kapitalistische ondernemingen een hoogconjunctuur inge treden! Zal Frankrijk de schuldover- ccnkomst. ratificccrcn Politieke eiscben Parijs, 1 Juli. (V. D.) De Chicago Tri bune meldt uit Washington, dat het bericht, als zou Frankrijk de schuldenovereenkomst met de Vereenigde Staten cn met Grool- Brilannie niet willen ratificeeren, in Ame rika beschouwd wordt als een directe po ging om de politiek in de schuldenkwestie te betrekken. De Amerikaansche 'regeering zoowel als het congres staan echter beslist op het standpunt, dat tusschen de geallieer de oorlogsschulden cn de Duitsche schade vergoeding niet het minste verband be staal. Men rekent er te Washington nog steeds op, dat de Fransche regeering liever de overeenkomst voor 1 Augustus zal rati ficeeren dan dat zij op 1 Augustus a.s. iOU milliocn dollar betaalt. De Fransch-Ameri- kaansche betrekkingen zijn door de hef tige uitvallen in de Fransche Kamer tegen de houding der Vereenigde Staten er niet beter op geworden. Speciaal de rede van Franklin Bouillon heeft nogal wat critiek gekweekt. In de Daily Telegraph schrijft Pertinax, dat Poincaré waarschijnlijk gedwongen zal zijn toe te'geven aan den druk der Kamer om de ratificatie van de Amerikaansche schuldenovereenkomst te verbinden aan de voorwaarde, dat de betalingen afhankelijk zullen zijn van den aanvang der Duitsche betalingen. De Fransche diplomaten zullen dan tot taak hebben deze voorwaarde voor de regeeringen te Washington cn te Lon den aannemelijk le maken. Frankrijk's houding op de komende conferentie. De diplomatieke medewerker van de Daily Telegraph verneemt, dat de Fransche regeering het plan zou hebben voor de ko mende diplomatieke conferentie een agenda voor te stellen, waarbij de behandeling der Fransche eischen sterk op den voorgrond zou treden. Frankrijk zou willen voorstel len, dat Duilschland het: plan Young in den vorm van een verdrag zou aannemen, voor dat do politieke kwesties, w.o. de ontrui ming van het Rijnland, op een conferentie behandeld zullen worden. De medewerker wijst op de beslissing, die in December 1928 te Genève werd genomen en waarbij het principe werd aanvaard van een gelijk tijdige behandeling van de regeling de»* schadevergoeding cn de ontruiming van het'Rijnland. Het vredesverdrag van Ver sailles geeft geen enkele juridische basis, waarop men Dnitschlancl in permanente buitenlandsche controle op het Rijnland zou kunnen opleggen. DE ENGELSCHE MANOEUVRES IN HET RIJNLAND AFGELAST. Een gunstig teeken voor de ontruiming. B e rl ij n, 1 luli (V.D.) Officieus heeft men hier bericht ontvangen, dat volgens mede deel ing uit Wiesbaden de vooreenomen En- gelsche manoeuvres zijn afgelast. Hierin ziet men een gunstig teeken in verband met de ontruimingskwestie. AMERSFOORT, datum postmerk. L. S. Hiermede noodigen wij U beleefd uit tot een bezoek aan de te houden DEMONSTRATIE met de „CASCO" rubber-buffer, op VRIJDAG 5 JULI a.s. om 3 uur n.m. bij onze Garage, Stationsplein 5. Rubberbuffer PROGRAMMA: 1. Aanrijding met kleine snelheid tegen een paal om de ver- king te laten zien van de scharen der „Casco" buffers. Aanrijding tegen een paal met het uiteinde der buffer om de werking te laten zien bij een aanrijding in het verkeer. Achteraanrijding van een wagen, gemonteerd met „Casco" buffers, tegen een wagen welke eveneens hiervan voorzien is. Aanrijding met groote snelheid tegen een paal, van een wagen welke met „Casco" buffers gemonteerd is. Alleen-vertegenwoordiging voor Amersfoort en Omstreken: GARAGE MOLENAAR, Stationsplein 5. Geen partijpolitieke samenstelling der Engelsche delegatie. Ook liberalen erin opgenomen Londen, 30 Juni (V.D.) De diploma tieke medewerker van de Observer ver neemt van toonaangevende zijde, dat de Britsche delegatie voor do Septemberbijeen- korast van den V. B. in overeenstemming met de in 1924 door de Labour-partij ge volgde politiek niet zal worden samenge steld volgens partijpolitieke gezichtspun ten. Zoowel de minister van buitenland sche zaken als ook de ministerpresident zullen, naar thans vaststaat, naar Genève gaan. Minister Henderson zal alle beraad slagingen van den V. B bijwonen, terwijl Macdonald zelf slechts aan een deel der onderhandelingen van de vergadering zal deelnemen Deze beslissing van het kabinet schijnt genomen te zijn op grond van de opvat ting, dat de buitenlandsche politiek en de Volkonbondspolitiek niet op partijpolitieke, doch op nationalcn grondslag gevoerd moet worden Over de samenstelling van de delegatie zelf is nog niets definitiefs bekend. I-Iet schijnt echter aannemelijk, dat verschil lende liberale persoonlijkheden daartoe zullen worden gekozen. Nadir Khan in actie Londen. 1 Juli (II.N.) In Lahore zijn berichten ontvangen, waarin bevestigd wordt, dat Nadir Khan een nieuw offen sief tegen Kaboel heeft bggonnen cn de hoofdstad van deze zijde uit wil aanvallen. De nederlaag der troepen van den vroege- ren Afghaanschen gezant te Moskou, Nawi Khan, die tot nu toe met zijn strijdkrach ten in Afghaansch Turkestan opereerde, heeft Habib Oellali van de noodzakelijk heid bevrijd om strijdkrachten naar het Noorden te zenden. Mij heeft zelfs ettelijke (luizende mannen van het aldaar staande leger kunnen terugtrekken om krachtiger tegenstand tegen den opmarscli van Nadir Khan te kunnen bieden. DE ZWEEDSCHE KONING IN RIGA. Hartelijke relaties tusschen Stockholm en Riga. Riga, 30 Juni (V.D) In sommige krin gen hecht men groote beteekenis aan het bezoek van den koning van Zweden hier. Tijdens een diner in het slot te Riga heeft de Letlandsche staatspresident een rede voering gehouden, waarin hij zeide er van overtuigd te zijn, dat het bezoek van den koning de vriendschap tusschen de beide staten zeer bevorderen zou en dat deze vriendschap zou worden tot een verdere volledige overeenstemming tusschen beide staten. Letland zou onvermoeid alles doen om werkelijke vredesfactor te zijn aan de Oostkust van de Oostzee. De koning ant woordde. dat hij in de warme ontvangst een nieuw bewijs zag voor de duurzaam heid van de banden, die beide staten aan elkaar verbinden. Hij gaf uiting aan zijn vaste overtuiging, dat deze banden nog hechter zouden worden. GRIEKENLAND ONTEVREDEN. Het ontvangt tê weinig vol gens 't plan-Young. Parijs. 1 Juli (V.D.) Naar hier verluidt, heeft, de Grieksche gezant te Londen op dracht gekregen om den Amerikaanschen gezant te Londen, Dawes, een nota te over handigen, waarin erop gewezen wordt, dat liet bedrag, hetwelk volgens het plan-Young aan Griekenland werd toegewezen, niet vol doende is om de Grieksche oorlogsschulden aan Frankrijk en Engeland te dekken. De nieuwe regeling is in tegenspraak met het door de meerderheid der schuldeischers- staten aanvaarde principe, dat de door Duitschland te betalen bedragen de oor logsschulden moesten dekken. Misschien /al Venizelos aan de politieke conferentie deelnemen. WEERBERICHT. Hoogste barometerstand: 7(50.2 te Akuergri. Laagste barometerstand 753.9 te Sa ril a Verwachting tot den avond van 3 Juli: Meest zwakke O. tot Z. of Z. W. wind, half lot zwaar bewolkt of betrokken, waarschijnlijk cenige regen met toenemende kans op on weer, warmer. DUITSCHE GOEDEREN IN VREEMD BEZIT. Een leerzame berekening. B e r 1 ij n, 1 Jul i. (II. N.) Volgens een berekening, door één der bladen gemaakt, zijn te Berlijn onroerende goederen ter waarde van ongeveer anderhalf milliard mark in buitenlandsch bezit. Voor het grootste gedeelte zijn de buitenlandsche eigenaars Polen, Tsjechen of Oostenrijkers. Zoo behooren aan den Tsjechischen onder daan Maria Bruna 80 huizen toe, aan den Tsjechischen onderdaan Metalt zelfs 200 huizen. Een Spaansche speculant bezit te Berlijn 71 huizen. Ook in andere groote steden van Pruisen hebben buiten landers belangrijke bezittingen aan onroe rende goederen. In 30 groote steden van Pruisen is op het oogenblik 30,1 van de bebouwde terreinen eigendom van buiten landers. In de kleine steden is dit minder Zoo bedraagt dit bezit in 32 steden van middelmatigen omvang slechts iets meer dan 1 Onder deze steden staan Flens burg met 10 en Wiesbaden met 9,1 bovenaan. ITet blad wijst er op, dat op het oogenblik een nieuwe golf dreigt van in bezitneming van Duitsche bezittingen door buitenlandsch kapitaal, daar in den laatsten tijd groote posten aandeelen of ook het gc- heele aandeelenkapitaal van groote Duit sche ondernemingen in buitenlandsche han den overgaan, zooals vooral in de automo bielindustrie het geval is. Vijf dooded en vele gewonden Ochsenfurth, 30 Juni (V.D). Za terdagavond is een ernstig auto-ongeluk gebeurd, doordat na een feest van de vrij willige hulp bij ongelukken, toen de feest gangers huiswaarts keerden, een auto van den geneeskundigen dienst, die echter den stoet reed. op een vrij steile helling plot seling een defect aan de remmen vertoon de, zoodat de wagen met groote snelheid op de menigte inreed. Twee personen wer den gedood en acht zwaar gewond, waar van één zoo ernstig, dat voor zijn leven wordt gevreesd. Zeven personen werden licht gekwetst. Brussel, 30 Juni (V.D.) Te Oudcn- aerde werden drie meisjes door een vracht auto overreden. Twee van hen werden ge dood, terwijl het derde zwaar gewond werd. TREIN TEGEN EEN STOOTELOK. Vijf en dertig gewonden. Een pleizierlrein op weg van Hull naar Liverpool reed op laatstgenoemd station op een slootblok in. waardoor 2< personen werden gewond. Slechts twee reizigers waren er ernstig aan toe en moesten in het ziekenhuis worden opgenomen.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1929 | | pagina 1