DE EEMLANDEU Vrijdag 5 Juli 1924 28e Jaargang No. 5 eUITENLANDSCH OVERZICHT GARAGE MOLENAAR Telefoon 1212 BRAND IN 'T GEBOUW VAN BERL0NS OMROEP CHURCHILL DREIGT Anders wordt zij we evaayd LABOUR'S DEBUUT Zal de strijd in het najaar ontbranden? HEVIG NOODWEER BOVEN MIDDEN EUROPA FR ANKRIJKS SCHULD Amerika tegen de reserves WILLEM GROENHUIZEN Reparatie-Inrichting aan huis ABONNEMENTSPRIJS PCI 3 maanden voor Amersfoort I 2.10. per maand 0.75, per week (met gratis verzekering legen ongelukken» f 0A7l/2. Binnenland franco per post per 3 maanden f 3- Afeoadcrliiitc nummer-. 10.05 POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC 513 UITGAVEVALKHOFF C° DAGBLAD PRIJS DER AOVERTENTIEN van l-4rc9e's LOb mtt «»b«9'iP v« bewijsnummer elke regel meer f0.25. Liefdadigheids-ndvertentlin voorde helft van den prijs. Kleine Advertentiën .KEITJES bij vooruitbetaling 1 5 regels 50 cent. elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1.Bewijsnummer extra I 0.05 Engeland en de ontruiming van het Rijnland. De weerklank der Britschc troonrede in Frankrijk. Do Britsche troonrede heeft, nu iu Enge land een regeringswisseling heeft plaats gevonden, begrijpelijkerwijze ook in Frank rijk zeer de aandacht gelrokken. Merk waardig is, dal hel oordeel daarover ten zeerste uiteenloopt en dit gekit met name met betrekking tot liet vraagstuk der ont ruiming van het Rijnland V.oo schrijft één der bladen spottend, dat. wanneer de Fransche regeering bij de aan staande conferentie zou willen trachten met allerlei listigheidjes voor den dag te komen., het zoo goed als zeker is. dat Lon den zich aan de zijde van Berlijn schaart. De Fransche regeering verbeeldt zich nog wel, dat zij do ontmijning afhankelijk kan stellen van de voorafgaande corn mere ia II scering \an het onbeschermde deel der schadevergoeding on van het instellen éenei arbitragecommissie ten behoeve van het toezicht over de geneutraliseerde Rijnland- zone, doch Stresemann zal zich tegen (leze beide cischen ten krachtigste verzetten Het lijdt geen twijfel, of zoowel Macdonald als Snowdcr. zullen bij deze gelegenheid achtei den Duitschon minister van buitcnlandschè zaken staan. Het blad dringt er dan ook hij de Fransche regeering op aan zóo spoe dig mogelijk haar richtlijnen met betrek king tot do voor de deur staande confe rentie openlijk vast te stellen Daarentegen beweert een ander Fransch orgaan, dat in de Fngelsche troonrede, hoe vaag deze zich over sommige vraagstuk ken ook moge uitlaten, niettemin zoo be paald mogelijk positie wordt gekozen tégen over rle ontruiming van het Rijnland', de Britsche regeering heeft zich zoo volledig mogelijk daartoe verplicht en zelfs niet. een klein kiertje van de deur opengelaten. Mac donald laat het plan inzake een controle commissie. waaraan Frankrijk en België zoozeer gehecht zijn. geheel vallen. Al moet een dergelijk lichaam aldus oordeelt het Fransche blad. slechts in schijn een waarborg vormen, niettemin zou dit het beginsel der controle handhaven. Fngeland heeft echter Duitschland de onvoorwaardelijke ontruiming toegezegd. Ook de socialistische pers maakt de opmerking, dat de Fngelsche regeering zich niet duidelijker over de ontrui ming van het bezette gebied had kunnen uitdrukken Deze stap zal voor de Britsche regeering de eerste gevolgtrekking uit de aanvaarding van Young's plan door de conferentie van regeeringsvertegcnvvoordi gers zijn. Aandacht trekt vooral ook, wat de Temps in een officieus hoofdartikel te kennen geeft. De F.ngelsche arbeiders. zoo wordt betoogd hebben af en toe. toen zij zich nog in de oppossitie bevonden te ken nen gegeven dat zij voor de onverwijlde ontruiming van het Rijnland waren, zelfs wanneer de Fngelsche troepen zich alleen terug moesten (rekken en zoodoende Enge land af zon zien van een verdere samen werking met I-rank'ijk en België De Tempé schrijft verder: „Volgens de woorden der troonrede blijft de ontruiming afhankelijk van de volledige en definitieve regeling van 't vraagstuk der schadevergoeding, zooals voorzien is bij de Geneefsche resolutie, en het gaat om een besluit, dat in volledige overeenstemming met de betrokken mogendheden moet woi- den genomen. Dat sommige F.ngelsche krin gen de ontruiming vvenschen ie bespoedi gen, is bekend Maar zooals de troonrede deze mogelijkheid in 't oog val. word* slechts lot uitdrukking gebracht, dat voor het oogenblik de algeheels en definitieve regeling der herslelkweslie slechts de mogelijkheid zal scheppen, om het Rijnland te ontruimen voor het tijdstip, dat in t vredesverdrag is vastgesteld. Uit de discussies, die volgden op de troon rede, concludeert de Temps, dat Macdonald klaarblijkelijk geenszins de bedoeling ln-ctt .als regeeringsstandpunt te aanvaarden het geen. enkele weken geleden, de tegenwoor dige kanselier van de schatkist. Snowden, op een voor Frankrijk zoo belccdigendè wijze lot uiting heeft gebracht zeer verregaande overeenstemming tus- schen Churchill voor de. conservatieven en Lloyd George voor de liberalen bestaat, dat in de tegenwoordige zitting van het parle ment kort na Kerstmis liet oogenblik zal zijn gekomen om de eerste groote rekening voor de regeeringspolitiek op te maken. Het. groote parlementaire debat, dat begin Januari zal plaats hebben en met een motie van vertrouwen of wantrouwen zal eindigen, zal dan de eersle proef voor de levensvatbaarheid der regeering zijn Wal cle maatregelen op hel gebied der binnen- landsche politiek betreft, zullen waar schijnlijk die betreffende de bescherming der industrie en sommige punten der"eco nomische politiek den meeslen tegenstand ondervinden. Volgens de op het oogenblik getroffen afspraken zal liet parlement on- geveer 25 Juli met vacantie gaan en eerst J5 Qctoher voor eb- herfst:'.;!ling' weer bij eenkomen Be betaling der schulden. Londen, i Juli. A*. D.) De kanselier Snowden verklaarde in het Lagerhuis, dat de nieuwe Grieksche regeering in Parijs geen bezwaren heeft ingediend tegen rle terugbetaling der Fransche schulden aan Fngeland De vraag, of de regeering m Washington zal protcsteeren wegens de nieuwe Amerikaansche jiolitiek, werd door Snowden eveneens ontkennend beant woord. Op de vraag of hij de aankondiging van den premier betreffende de grondwet lige houding der regeering omtrent de pio- tectionistische politiek der vorige regeering kan intrekken, antwoordde Snowden in onlkennenden zin. LUXE AUTO-VERHUURINRICHTING IVIET BETROUWBARE CHAUFFEURS De studios niet «eleden B e r 1 ij n, 1 lui i. 11 X.) In liet gebouw van de Bërlijnsche Funkstunde is van avond brand uitgebroken in een der win kels van het parterre. Fr ontwikkelde zich een dikke rook, zoodat op last \an d.» po litie hel avondprogramma al gebroken moest worden. Merischnnlevens zijn niet t" betreuren. Ongeveer 50 personen wérden door de brandweer ongedeerd naar buiten gebracht. Het viiili heeft waarschijnlijk lan gen tijd gesmeuld. Men vermoedt, dat de brand door kortsluiting is 'ontstaan. Ver brand zijn in hoofdzaak een groote hoeveel" heid radioapparalcü, phonografen nil gra- mafoonplatcn. I)e brandweer tastte het vuur met verscheidene stralen aan. zoo dat na een icon tijd de brand gelocnliseenl kon worden. De studio's hebben niet gele den en de uitzending kon na ecnigc uren worden hervat. De Latfourregeering mag niet socialistisch regel-ren. Dc oppositie verwacht geen socialistische proefnemingen In Weencn verscheidene personen üéd&Ó'd. liet verleer belemmerd De storm richt groote schade aan Londen, i Juli. (H. X Op het regt-«* ningsp'-ogiMinma tot bestrijding van de werkloosheid wordt in overeenstemming met het standpunt, dat Churchill en Lloyd George blijkens de beraadslagingen van gisteren innemen, slechts weinig critiek in de bladen geoefend en over liet algemeen vinden deze plannen instemming. In liet burgerlijke kamp is thans de laatste Iwij fel verdwenen, dat socialistische experi menten van de regeering niet Ie vreezeli zijn. doch integendeel een tijdperk van rus tige ontwikkeling, zoowel op het gebied der buiten- als clei binnenhui Lelie poli tiek, kan worden verwacht. Belangrijk is 'iet feit, dat blijkens hun verklaringen er Berlijn, i Juli. (li N.) In verschillen de deelen van Duitschland liccft lievig noodweer gewoed. Münchcn en Nedër-Beic- ren zijn door zwaren storm en hagelslag geteisterd. Op den weg van Landau naar Straubing zzijn aule boonnn ontworteld en de telegraafpalen omgerukt In de Ober Paltz heeft eveneens de storm veel schade aangericht. Boxen Dresden ontlastte zich hedenmorgen eveneens en buitengewoon zwaar onweer, dat met een wolkbreuk ge paard ging. De brandweer werd in 200 ge vallen gealarmeerd, om de talrijke keldert* die ondergeloopon waren in sommige stond liet water 2 meter hoog leeg te pompen. Dikke kastanjèboomcn werden ontworteld en kwamen op de bovenleiding van de'tram terecht, die daardoor op vele plaatsen brak. Op de Vogelweide werden (al van kranen omvergeworpen. Ken hevig noodweer wor it verder uit Weencn ge meld X" i .een zeer heeton dag stak daar van avond kort na achten, een storm op. die veel van een orkaan weg had. De bi and- weer moest in 120 gevallen uiirukken om hulp te veiieónen. Ook de 'reddingsbrigade mocsL herhaaldelijk ingrijpen. Fr zijn tien personen gewond van wie er twee ernstige wonden hebben 'bekomen. Kon vrouw die met haar dochter on de Turkcnschnns zich bevond en door een vallenden boom gc- troffon werd is met sclieldelbreuk naar liet ziekenhui* gebracht. Op de Rinsrstrasse werd liet verkeer onmogelijk doordien tnl van hoornen over den weg lagen PRESIDENT rooVCl ONTTREKT ZICIT AAN DEN HANDDRUK. \V a shin g t o n i J u 1 i. (V.D.) Presi dent Tïóover heeft hel gebruik om bij cle massa-recepties op het Witte Hui-* eiken bezoeker de hand te drukken voor de rest van den zomer afgeschaft. Wanneer de periode van hitte voorbij is, zal de traditie weer in eere worden hersteld. Churchill heeft gisteren in 't Lagerhuis een conservatief amendement aangekondigd op het adres van antwoord ten aanzien van cle rechten tol bescherming der industrie en de rechten van Mac Kenna op de buitenlanrl- sche auto's enz. Hij vroeg, of de politiek der regeering spoedig bekend gemaakt zou worden, want, zeide hij, liet is niet goed de betrokken industrieën in spanning te laten. Hij noemde overigens liet arbeiderspro gram gematigd en verstandig De conserva tieven zouden eerst afwachten, wat van de plannen terecht kwam om in het volgend jaar eventueel een motie in te dienen. Spr. vvenschte de regeering echter op één punt te waarschuwen. Wanneer zij n.l. het. plan had om de Trade Disputes Act die zulke zegenrijke gevolgen had gehad voor cle ver houding van patroons en werklieden en ter voorkoming van slakingen, weer in te trek ken. zoodat de oude chaotische en willekeu rige toestand zou herleven, zou zij op den- zelfden dag. waarop zij het voorstel deed, nog weggevaagd worden Churchill heeft verder verklaard, dat het centrale, alles beheerschejade feit van dit parlement is, dat de regeering in leven zal blijven,zoolang zij er zich loe bepaalde t* Eègeercn en cloor te regeeren bet kapitalis tische stelsel van beschaving te versterken, waardoor Engeland groot geworden is en waardoor dp Voivenigde Staten grooter worden Zootang /.ij zich daartoe beperkt, is er geen reden waarom zij niet ofschoon zij een substantieel© minderheid vormt in het land een langdurige ambtsperiode zou -genieten. Lloyd Gèórgc wenableT.vcrtoTrVftf geluk met zijn onderkou 1 met Dawes. IIii hoopte, lat de regeering er niet enkel za! in slagen een overeenkomst te sluiten om de kruisers te beperken, maar dat >i zal nandrin-'en op afschaffing der duikbooteu (Do Fransche pois over dc En gelsclio troonrede. Parijs, 3 I u 1 i. (V.D i De Fngelsclio troonrede wordt door de Fransche pers met een groote reserve ontvangen, met uitzon dering van den bijval der links georiënteer- den. De Temps wijst op de onuitgesproken kleur van de troonrede, Van Rngelsch sl.nnrpunt bezien is cle rede echter onaan tastbaar. De buitcnlandschè politieke kwes ties zijn met een prijzenswaardige gema tigdheid behandeld, welke slechts dc in stemming van allé volken kan verwerven. Veel scherper schrijft echter hel Journal des Débnts o.m dat de instelling van een ..vaststelling*- c-n verzoeningscommissie" een slecht teeken is. De betrekkingen tus- sclien Fngeland en Frankrijk zullen zich. volgens het blad. in dn toekomst geheel anders onInikkelen dan tot dusverre Ge heel tevreden is vooral de Paris Soit', die de relaties van de Fngelsche arbeiderspartij tot hel Erotische volk voorbeeldig noemt. DE WERELDVLUCHT VAN DE „GRAF ZEPPELIN". Vertrek in Augustus? B e r 1 ij n. t I u 1 i (V D.) Naar vernomen wordt be-laai het voornemen om nog in Augustus de ..Graf Zeppelin" te doen ver trekken voor liet ondernemen van een we reldvlucht. \ls datum van het vertrek wordt vnorloopig de 19e Augustus 'ge noemd liet luchtschip zal naar Tokio aaan on in Noordelijke richting langs de kust van don Stillen Oceaan naar Lós Angeles, om vandaar over Lakeburst naar Fried- richshaven terug te keeren. Men rekent, dal het luchtschip een gemiddelde snelheid v in 110 K M. per uur zal kunnen ontwikke len. Het gcheele -traject, ongeveer 12000 K M zon dan in drie weken kunnen woj - den afgelegd, waarbij rekening wordt ge houden met ongeveer een week, die hierbij inbegrepen is, vonr eventueel oponthoud en voor het innemen van brandstof. Dr Fck'c- r.er heeft twee dagen te Berlijn vertoefd om do voorbereiding van den tocht te regelen en is llians naar Fi iedt ichshaven terugge keerd. FET SCHANDAAL DER GAZETTE DU FRANC. Parijs, 't lull II.N.) Dc dagvaarding 1 '-geil mevrouw llnnau is thans gereed :re- kornen en omvat niet minder dan 121G pa gina's. In de dagvaard ine wórdt vastge steld. dot in 1028 op de Gazette du Franc afschrijvingen hebben plants gehad tot een bed ra van 150 millioen francs, welke re sultajcn werden bereikt, niet omdat 'le Gazelle du Franc een onafhankelijke on derneming was. doch slechts een onderne ming, die er volgens de deskundigen op berekend was om de clientèle van mevr. Hatiau tot beursspeculaties aan te zetten. Mevr Ilanau heeft acht ondernemingen go- sticht, waaronder do Interpresse, die den hajndelsdicnst van verschillende couranten had gepacht, zoodat op deze wijze invloed werd geoefend en alles naar de bedoelingen van mevr. Ilanau werd gericht. Verder wordt aan mevr. Ilanau ten laste gelegd, dat zij tot dekking van beursspeculaties haar in depót gegeven effecten heeft ver kocht tot een bedrag van bijna 52J$ mil lioen francs. Wat den boedel betreft, wordt liet passief op ISO millioen, het actief op l.'jl) millioen geraamd. Rekening houdende met het persoonlijke vermogen van mevr. Ilanau. blijft er een deficit van 20 mil lioen francs VERDUISTERING OP GROOTE SCHAAL Bij dsn Duilscten Bond van ilanluotbedienden Wat uilen dc Fransche socialisten doen? Parijs, Juli. (V.D.) Evenals de mees te andere fracties bepaalde ook de socia listische Kamerfractie gisteren haar hou ding ten opzichte van tiet vraagstuk der schulden onder de bondgenooten Bij deze besprekingen zouden de meeste sprekers zich tegen ratificatie van de schulden-over eenkomst hebben uitgesproken De afge vaardigden Grumbach en Frossard bepleit ten krachtig de ratificatie, doch stuitten op het verzet van bijna olie andere leden. De fractie heeft nog geen besluit genomen, doch zal morgen in den voormiddag nog maals over de kwestie beraadslagen. New-York Juli. (V.D.) Naar uit Washington wordt gemeld, zal de Ameri kaansche regeering alle Fransche reserves op dc Mellon-Bcrenger-overeenkomst van de hand wijzen, voor zoover de Fransche betalingen aan Amerika afhankelijk moch ten worden gemaakt van de Duitsche oor- logsschadev ergoedingen Een Kabinetszitting. Parijs. Juli (V.D.) Hedenmorgen komt het Fransche kabinet bijeen in liet ministerie van financiën; waarschijnlijk tei bespreking van de ratificatie van de schuldenovereenkomst en van den par If mentairen toestand in verband hiermee. De heide rapporteurs, benoemd door de Ka mercommissies voor financiën en voor bui tenlandse!)© zaken, hebben doen weten, dat het uitbrengen van hun verslag waar schijnlijk meer tijd zal cischen dan zij oor spronkelijk gedacht hadden De behande ling van het vvetsvo.oistel tot ratificatie iu de Kamer zal onder deze omstandigheden lus wederom van de agenda moeten wor len afgevoerd en zal waarschijnlijk niet eerder dan Donderdag 11 Juli n.s. in be handeling komen Na de laatste hesprekin* gen iu de heide genoemde commissies ziet hel ei naar uil, alsof men de parlementaire moeilijkheden, verbonden aan de ratifica tie van dc overeenkomst, zou kunnen ver mijden door een oplossing, waarbij de re geering tot ratificatie der overechkomsl ■••mnchiigd wordt en de door allo partijen erlangde vonrbehouds clausule kleedt in het gewaad van een „wetgevend besluit". Hoewel zulk een methode tot op heden WEERBERICHT. Hoogste .barometerstand: 709.1 te Akureyri. Laagste barometerstand: 753.2 te l-Iolyhead. Verwachting tot den avond van (J Juli: Matige tot \Y. wind, half tot zwaar bewolkt of betrok ken, mogelijk nog enko'.e re genbtiien, weinig verande ring in temperatuur. Berlijn, i Juli (V.D.) De „B.Z. am Mittag" meldt, dat bij den Neutralen Bond van Ivaiuoorin: Feilden (G.B.A.), deel uitma kende van de Ilirsch Dwnkcrsche vakbevve ging, een roote verduistering is ontdekt, nar czicn de bedrijfsdirecteur van de boek drukkerij en uitgeversmaatschappij van den bond, dr Marius Matthiesen. met me deneming v .ii ocnige honderdduizenden marken naar Xrgyntinië vertrokken. Reeds vier weken geleden v.v.Jiij naar Argenti nië vertrok!:''!! en dezer dagen seinde zijn vrouw, da; dr. Ma:li. n ernstig ziek was t-n in pen sanatorium i ;ocsi worden opge nomen Inmiddels w - men tot de ontdek king gekomen, dat h zeer verantwoor delijke vortróu"'. etisp' die hij bekleedde, misbruikt had om vo-.r zijn vlucht ein '.r-r i groot bc« np i nomen. Thans is gebleken i! dr M vmi zich reeds lan gen tijd hij a r ko 1 voor dc onderne mingen. waarvan hij d recteur vyas. liccft schuldig gemaakt aan corruptie en i°t aon- nemen van steek pen iiigen. Op deze wijze zou hii «Ie G.B.A reeds vóór millioencti ln» nadeeld hebben LANGESTRAAT 43 Gedipl Horlogemaker 1e klasse TELEFOON 852 slechts zeer zelden is toegepast, is zij vol komen toelaatbaar. Het is alleen nog niet zeker, of daardoor inderdaad de vrede in het parlement behouden blijft. Door de houding der socialisten, die blijkbaar be sloten zijn tegen de ratificatie-wet te stem men. wordt de situatie ten zeerse bemoei lijkt. MEXICAANSCHE BANDIETEN TERECHTGESTELD. Van een Mexicaansche bende, die een aanval had gedaan op de stad Atótonilco en daar op de burgers had geschoten cn één hunner had gedood, werden 23 man gevangen genomen door soldaten. Zij wei den allen ter dood gebracht. De lijken zijn aan telegraafpalen opgehangen. BRUTALE DIEFSTAL. Ten nadecle van de Mitropa. Feu onbekend gebleven dief heeft giste ren de geheele vvisselkas van het Midden- Luropeesche reisbureau Unter den Linden le Berlijn, ten bedrage van 30.000 mark, gestolen. Dc ambtenaar, die de kas bedien de. had zich enkele oogcnblikken verwij derd. omdat bij aan de telefoon werd ge roepen en daarvan heeft de dief gebruik gemaakt om zijn slag te slaan. IN ONGENADE BIJ DE REGEERING. De leider van 't P. T. A. afgetreden. B e r 1 ij n, 1 Juli. (H. X.) Uit Warschau wordt gemekt, dat de leider van het offi- cieuse Poolsche Telegraaf agentschap ge- lied onverwacht als zoodanig is afgetreden. Volgens de oppositiebladen zou dit aftreden een gevolg hiervan zijn, dal hij bij het ver slag geven van het proces tegen den vroe- geren minister van financiën al te objec tieve berichten heeft geleverd, waardoor hij zich de ongenade der regeering op den hals heeft gehaald Hij had dezen post reeds se dert jaren bekleed GENERAAL YEN SI SJAN EN DE NANKING-REGEERING. Londen, i Juli (V.D) De Times ver neemt uit Sjanghai, dat generaal Yen Si Sjan gisteren in liet Duitsche ziekenhuis te Peking is opgenomen Men verklaart, dat Yen lijdende is aan dysenterie doch in Chineesche kringen vermoedt men. dat di plomatieke redenen niet vreemd zijn aan deze opneming in het Duitsche ziekenhuis. Maarschalk Tsjang Tv ai Tsjek heeft gene raal 5 en erop gewezen, dat persoonlijke overwegingen op den achtergrond moeten treden tervville van de nationale eenheid. De verecniging .van geheel China is drin gender dan r|p vazallentrouw aan generaal F eng Daarop heeft Yen geantwoord, dat bij persoonlijk niet onmisbaar is bij de ten uitvoerlegging van liet groote plan tot ont wapening der verschillende generaals door de regeering Omgekeerd zou zijn weige ring om met l eng tiaar het buitenland te gaan. een ongunstigen indruk kunnen ma ken op de groote massa in de Koe^min- tang DOOR ONVOORZICHTJGHETD VERDRONKEN M n che i). i lui" V.D.) Door on voorzichtig gedrag van de inzittenden kan telde op de Stauvveiher Inliof bil Winhöring in Boieren een bootje waarin drie perso nen gezeten waren len 's-jarigr monteur en 11 lli-jarig dienstmeisje verdronken, terwijl een derde iuzitlende gered kon worden

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1929 | | pagina 1