DE EEMLANDEli Syphons Spuitwater BUITENLAND. GARAGE MOLENAAR Telefoon 1212 Dinsdag 9 Juli 1529 28e Jaargang No. 8 BUITENLANDSGH OVERZICHT ONTWAPENING TER ZEE Minerale en Medicinale wateren. A. v. d. WEG. LANGESTRAAT 23 DE ENGELSCHE ARBEIDERS EN ONTWAPENING JOSEPHINE BAKER IN NOOD Schandaalscène te Buenos Aires VOEDSELVERGIFTIGING IN ENGELAND PANIEK BIJ EEN WEDSTRIJD Meer dan honderd gewonden WONDERLIJK HUWELIJK GRENSINCIDENTEN OP DEN BALKAN Londen en Parijs doen stappen AMERSFOORTSCH DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS ?-•'3 «öixiden voor Amersfoort l 2.10, per maand 1 0.75, per week tract gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.17Yr Binnenland fraeco per post per 3 maanden f3.-. Afzonderlijke nummers f 0.05. POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC. 513 UITGAVE: VALKHOFF C2 PRIJS DER ADVERTENTIEH v»i-4«flti.u.osi elke regel meer 10.25. Llefdadigh» Ids-ai. vcrtcnlicn voorde helft van den prijs. - Kleine AdvertentKn „KEITJES" bij vooruitbetaling 1-5 regel. 50 cent, elke regel meer 10 cent, drlemanl plaatsen f 1.— Bewijsnummer extra I 0.05 Graal BETHLEN. Graaf Betblen verandert van tactiek. Hij zoekt thans ook voeling met de sociaal» democraten. Een korten tijd geleden heeft de minis ter-president van Hongarije, graaf Bethlcn, met drie vooraanstaande leden van de so- :iaal-democratische groep uit het I-Iuis van Afgevaardigden zeer uitvoerig van gedachten gewisseld over internationale vraagstukken. Vol gens den Az Est werd vooral de kwestio van de min derheden, het pro bleem der ontwape ning en dat van de herziening der vre desverdragen aan- roerd. Over dit onder werp hadden even tevoren in de commissie van buitenland- sche zaken uit het parlement besprekingen plaats gehad, waarbij de sociaal-democra ten echter niet verschenen waren. Graaf Bethlen stelde er prijs op ook de sociaal democraten in te lichten over de bedoelin gen der legeering en daarom noodigde hij hen achteraf tot ceu onderhoud uit. Bethlen heeft, naar beweerd wordt, op vragen, die de sociaal-democraten van hun kant hebben gericht, in elk opzicht ge ruststellende antwoorden gegeven. Ten slotte deelde hij aan de sociaal-democrati sche afgevaardigden mede, dat ook Walko, de Ilongaarsche minister van buitcnland- sche zaken, in de eerstvolgende dagen uit voerig de sociaal-democraten op de hoogte zou stellen van de aangelegenheden op het gebied der buitenlandsche staatkunde. Inderdaad is dit een merkwaardige om mekeer. die zich bij graaf Betblen heeft voltrokken: immers tot dusverre beschouw de deze, zoowel op het terrein der binnen- als der buitenlandsche politiek, de link- sche groepen als een quantité négligeable. Vooral de sociaal-democraten moesten het zich dikwijls laten welgevallen, dat de mi nister-president hen openlijk indeelde bij de „vaderlandsloozen". De sociaal-democraten van hun kant wa ren er tot nog toe evenmin voor te vinden met de regeering samen te werken. Op het gebied der buitenlandsche politiek na men zij het standpunt in, dat het bewind van Bethlcn, hetwelk een ondemocratisch karakter droeg, elk succes voor Hongarije reeds bij voorbaat uitsloot. Inzonderheid met betrekking tot het vraagstuk van de herziening der vredesverdragen, een aan gelegenheid, die alleen maar door een de mocratische internationale openbare mee ning vooruitgebracht kon worden, achtten zij het régime van Bethlcn gewoonweg schadelijk. De Vossisclie Zeitung is van gevoelen, dat de overwinning, die de Labour Party bij den stembusstrijd heeft behaald, aan de koersverandering van Bethlcn geenszins vreemd is. Bethlen, die met Chamberlain zulke interessante gesprekken voerde, wil. blijkbaar pogen om ook op goeden voet te geraken met diens opvolger: Henderson. En ineens schiet hem nu te binnen, dat de Hongaarsche socialisten heelemaal niet zulke erge menschcn zijn. Klaarblijkelijk koestert men op 't oogen- blik in Hongarije de hoop, dat door het aan het bewind tornen eener arbeidersro- geering in Engeland een gunstiger atmos- meer is geschapen voor de herziening der vredesverdragen en uit dezen hoofde ligt het feitelijk voor de hand. dat graaf Bethlcn nu eerst op een voet van vrede wil komen met de arbeiders in zijn eigen land. Heeft Macdonald aart Hoover concessies gedaan? Tocb aanbouw van Amerika's kruisers Londen, 8 Juli. (V.D.) De New-Yorksche correspondent van de Observer geeft als „zijn opvatting over het vermoedelijk verloop ,van de onderhandelingen voor de ontwape ning ter zee te kennen, dat president Hoo ver de hoop zou koesteren, dat aan een bijeenkomst van de technische deskundi gen der vijf zeevarende mogendheden een bespreking tusschcn de staatslieden der Vereenigdf Staten, Groot-Britannié.' Frank rijk. Japan en Italië zal voorafgaan. In deze bespreking zouden dan de punten van wrij ving zooveel mogelijk van hun scherpste kanten worden ontdaan. Amerika zou hier bij vertegenwoordigd worden door Pawes an Gibson, terwijl Hoover alles in het werk zou stellen om met alleen ontwapening ter zee een beperking, doch een werkelijke vermindering der bewapening te bereiken Zijn vertrouwen in dezen wettigt het ver moeden. da hij bepaalde concessies van Macdonall heeft weten te verkrijgen. Aan LUXE AUTO-VERHUURIiMRICHTING IVIET BETROUWBARE CHAUFFEURS TEL. 217. den anderen kant bestaan er sterke aan wijzingen voor de mogelijkheid, dat deAme- rikaansche staatslieden zich niet van hun kruiserprogram zullen laten weerhouden, daar Hoover overtuigd schijnt te zijn, dat de ontwapening ter zee niet groot genoeg zal zijn om op den bouw van de 15 nieuwe Amerikaansche oorlogsschepen van invloed te zijn. Minister Alexander tegen overhaasting Te Londen heeft de Britsche minister van marine, Alexander, verklaard: „Er zijn mcnschen, die binnen een week een algeheele ontwapening tot stand zou den willen brengen. Wij Engelsch spreken de volken, die in elk deel der wereld groo- te cn belangrijke verplichtingen hebben, dragen een ernstige verantwoordelijkheid, die niet met succes gedragen kan worden, tenzij er een redelijke grond aanwezig is voor vertrouwen, steunende op een ge rechtvaardigd gevoel van veiligheid. Gij zult geen Labourregeering vinden, die zich haasten zal, zich van alle bescherming te ontdoen, voordat het betere middelen tot in stand houden der noodzakelijke veiligheid heeft gevonden." TALRIJKE MOTORONGEVALLEN IN BERLIJN. Berlijn, 8 Juli. (V.D.) J.l. Zondag heb ben zich in Berlijn acht grootendeels ern stige motorongevallen voorgedaan, welke dep dood van één der slachtoffers tenge volge hadden en oorzaak waren, dat verder zes personen zwaar en zes andere licht ge wond werden. KONING FOEAD IN FRANKRIJK D ij o n, 8 Juli. (V. D.). Gistermiddag omstreeks 6 uur is koning Foead van Egypte uit Genève alhier gearriveerd. Zijn plan is heden in Parijs aan te komen. MUNITIE-MAGAZIJN IN DE LUCHT GEVJjOGEN. In den nacht van Zatedag op Zondag is nabij Triest een groot munitie-magazijn, waarin 27.000 shrapnells waren geborgen, in de lucht gevlogen. Te hulp geroepen mi litairen hebben den brand kunnen blus- schen. Er zijn geen dooden te betreuren. ROCKEFELLER 90 JAAR. De olie-magnaat nog steeds gezond. New-York, 8 Juli. (V.D.). De Ameri kaansche olie-magnaat John D. Rockefel ler, de man van de Standard Oil Company cn haar vele over de geheel wereld verbrei de vertakkingen, viert heden zijn 90-sten verjaardag. Zijn gezondheidstoestand is nog steeds uitstekend. AMERIKA EN DE NIEUWE PAUSELIJKE STAAT. De New York Sun bericht, dat de Ameri kaansche regeering indirect geplaatst werd voor de kwestie van het erkennen van den opnieuw gevormden pauselijken staat, toen de apostolische gedelegeerde een bezoek bracht aan president Hoover cn dezen een afschrift overhandigde van het Lateraansch verdrag. EEN VERBODEN VLUCHT Een noodlottige landing. Parijs, 8 Juli (V. D.). De Fransche vliegers Coudouret cn Mailioux hadden voorbereidingen getroffen om met het vliegtuig France een Oceaanvlucbt te ma ken, welke vlucht echter door het Fransche ministerie van Luchtvaart verboden is. Gsitermiddag keerde het vliegtuig derhalve van Sevilla, waarheen het reeds vertrok ken was, naar Parijs terug. Behalve de twee vliegers zaten ook nog twee Span jaarden in het toestel. Boven Saint Angean kreeg het vliegtuig een motor-penne, waai- door het een noodlanding moest maken. Daarn^ raakte het een boom. sloeg over den kop en de -l inzittenden werden zwaai gewond. De vlieger Coudouret is inmiddels tenge volge van de opgeloopen verwondingen overleden. NOODLOTTIG BEDRIJFSONGEVAL. Twee arbeiders gedood. Berlijn, S Juli. (V.D.) In het Noorden van Berlijn heeft gistermiddag een droevig ongeluk plaats gehad. Bij een ijzer- cn staalfabriek in de Torf-strassc stortte een loopkraan, welke zich op een hoogte van i M. bevond, in, waardoor vier arbeiders, die zich ender deze kraan ophielden, wer den getroffen. Twee hunner liepen zulke gevaarlijke verwondingen op, dat zij na eenigen tijd overleden. Dc beide anderen werden licht gewond. DUUR-RECORD DANSEN VERBETERD. 150 uur achteroen op de boen. De danser Fernandez heeft te Berlijn een nieuw wereldrecord dansen gemaakt. Hij begon den 29sten Juni om 7 uur 's avonds in het Lunapark onder toezicht van den dansbond zijn recordpoging en danslo door tot den aigeloopen nacht 12 uur, niet dage lijksche onderbrekingen van drie uren. In totaal, aldus do Cour., heeft Fernandez 150 uur gedanst, waardoor hij zijn eigen record met vier uren heeft verbeterd. Bij zijn „dans-op-lungcn-afstand" waren 1100 meis jes zijn partners. HET HEVIGE ONWEER IN BEIEREN. Vierendertig dooden? B e r 1 ij 7 Juli. Het onweer in Beierdi en aangrenzende gebieden is een van de zwaarste der laatste tien jaren geweest. Volgens de berichten h de ochtendbladen zijn 34 personen gedood. (Cour.) MUNITIE-OPSLAGPLAATS ONTPLOFT. Geen menschenlevens te betreuren. Rome, 8 Juli. (II. N.) Te Triest heeft in een opslagplaats voor munitie een hevi ge ontploffing plaats gehad, waarbij 27,000 granaten zijn ontploft. Wegens het gevaar werd het geheele gebied in wijden omtrek afgezet. Het gelukte echter het gevaar te bepeiken door gebruik te maken van zand zakken. Menschenlevens zijn niet te betreu ren. Josephine Baker is in nood. Te Weenen en Boedapest waren, dank zij crediteuren en preutschen, haar moailijkhedcn' al be gonnen en in Latijnsch-Amerika, dat in zijn theaters en variétés overigens nogal ruim van opvattingen is, hielden zijniet op. Haar aankomst te Buenos Aires verwekte volgens De Telegraaf enorm opzien, er was een enthouiaste begroeting, de kranten brachten de vriendelijkste bijzonderheden over haar en haar leven, maar eenige da gen later werd het frenetiek applaus in het „Teatro Astral" door even verwoed gefluit onderbroken. Na den eersten avond ont ving ook de kassier telkens minder en de kranten lieten de gelegenheid voorbijgaan, om aan haar enthousiaste adjectieven van het begin nog nieuwe toe te voegen. De toegangsprijzen in „Astral" daalden snel, en ten slotte waagde een reccnent te con- stateeren, dat Josephine in een revue abo minabel Spaansch had gesproken. Maar het hoogtepunt werd bereikt, toen Josephine in een „Dans der Wilden" optrad en een fluitconcert werd aangeheven, waar het orkest zich niet boven verstaanbaar kon maken. Toen liet de directie het licht uitdraaien en in het donker vielen voor- en tegenstanders van de zwarte diva op el kaar aan en het hagelde vuistslagen, ja, enkele personen werden bewusteloos ge bokst. Daar de politie op zich wachten liet, engageerde de directie ten slotte de brand weer om de kemphanen buiten het gebouw te zetten en de raddraaiers op te brengen. Josephine huilde bittere tranen, maar na dit intermezzo kon zij haar „dans der wil den" althans beëindigen. En men mocht hopen, dat hiermee de ergste agitatie wel afgeloopen zou zijn. Dit was echter niet het geval. Want de echo van het gevecht in „Astral" drong tot president Irigoyen door en het staatshoofd legde een verklaring omtrent „welvoeglijk heid in theater-vertooningen" af, die daar mede besloot, dat aan Josephine Baker het verder onbekleed optreden op het tooneel verboden werd. Een minder prettig week-end Londen, 8 Juli. (V.D.) Gedurende de jongste week-end hebben zich in verschil lende deelen van Engeland bij ongeveer 160 personen vergiftigingsverschijnselen voor gedaan. die alle de symptomen vertoonden van voedselvergiftiging. Daaronder bevon den zich 37 gasten aan een bruiloftsmaal to Atchet, 35 deelnemers aan een spoor wegcongres te Southampton en 81 deelne mers aan een excursio van een Zondags school in Lincolnshire. Er wordt naar deze gevallen een onderzoek ingesteld. Londen, 8 Juli. (H. N.) Tijdens een door negers uitgevoerd baseball-spel in het Mackpark bij Detroit ontstond er brand op een houten toeschouwers-tribune. Er ont stond een paniek, waarbij vrouwen en kin deren onder den voet werden geloopen. In het geheel werden 103 personen gewond; verscheidene hunner hebben ernstige arm en beenbreuken bekomen. HET HERSTEL VAN KONING GEORGE. Dankdiensten in het Britsche rijk. In alle kerken van Engeland cn het Em pire zijn gisteren dankdiensten gehouden voor het herstel van koning George. De koning, de koningin, de prins van Wales en andere leden der koninglijke familie reden gisterochtend om elf uur naar de Westminster Abbey; langs den weg had zich een dichte menschenmenigte ge schaard. De dienst werd gecelebreerd door den aartsbisschop van Canterbury cn werd bijgewoond door de ministers, de ledon van het vroegere kabinet cn het corps diploma tique. De koning van Spanje was tegen woordig hij de mis in de Westminster Ca thedral. Opnieuw kou gevat? Londen, 8 Juli (V. D.). De voorgeno men reis van den Engelschen koning naar Sandringham, waarheen hij heden zou ver trekken. gaat niet door. Men vreest, dat de koning wederom kou heeft gevat. De lijfarts des konings, lord Dawson, wordt geraadpleegd. Londen, 8 Juli. (V. D.) Hedenmiddag werd een officieel bulletin gepubliceerd, waarin wordt medegedeeld, dat de alge- meene gezondheidstoestand van den koning goed is, hoewel de vooruitgang van de wond in de rechterzijde van de borst niet bevredigend is. Het zomerverblijf te San- dringham is uitgesteld om eerst den koning aan een nieuw onderzoek met X-stralen te kunnen onderwerpen. Het Engelsche publiek is heden zeer op gewonden door de raededecling van de lijf artsen van den koning, dat het vertrek naar slot Sandringham moest worden uit gesteld, omdat een nieuw Röntgenonder zoek moest plaats vinden. Dit onderzoek had hedenmiddag plaats cn duurde onge veer vijf kwartier. Volgens een mededeeling van de medi sche autoriteiten heeft de ettering van de eer, die zich onder de operatiewond heeft gevormd, nog niet geheel opgehouden. Daar do heeling van de wond afhankelijk is van het ophouden van de ettering, wordt na het rontgen-onderzock de mogelijkheid van een nieuwe operatie overwogen. Voor Bucking- hampalace had zich een groote menigte verzameld. De beide 'Siameesclie tweelingen gaan vandaag trouwen Ambtelijke weigering vernietigd Uit Manilla op de Philippijneii wordt ge meld, dat de beide 21-jarige Philippijnsche „Siameesche tweelingen" Lucie en Simpli- cio Godino voornemens zijn vandaag in het huwelijk te treden. Het departement van justitie heeft een beslissing van den betrokken ambtenaar, dat het hier twee afzonderlijke individuen betreft, vernietigd. WEERBERICHT. Hoogste barometerstand: 77U.i te Parijs. Laagste barometerstand: 716.3 tc Stockholm. Verwachting tot den avond van 10 Juli: Zwakke tot matige W. tot Z. of Z. O., half tot licht be wolkt, droog weer, warmer. Londen, 8 Juli. (V.D.) De diplomatieke vertegenwoordigers van Groot-Britannie en Frankrijk hebben in verband met de in den laatsten tijd sterk toenemende inval len bij de Bulgaarsch-Zuid-Slavischo grens diplomatieke stappen bij de Bulgaar- sche regeering gedaan en gewezen op het groote belang, dat beide mogendheden heb ben bij het handhaven van den vrede oo den Balkan De laatste overvallen aan de Bulgaarsch-Zuid-Slavischo grens hebben bij beide regeeringen groote bezorgdheid gewekt. Ook te Belgrado heeft de Engelsche gezant stappen gedaan en bij de Zuid-Slavi sche regeering gewezen op de dringende noodzakelijkheid van wederzijdsche tege moetkomingen, teneinde de spanning tus- schen beide landen zooveelmogelijk te ver minderen. Bovendien heeft de Engelsche zaakwaarnemer te Sofia de Bulgaarsche re geering nog medegedeeld, dat de Britsche regeering fe Belgrado pogingen doet om de Zuid-Slavische regeering te bewegen het protocol van Pirot te ratificeeren, welk protocol voorziet in de in stelling van een Bulgaarsch-Zuid-Slavisch scheidsgerecht, dat automatisch alle grens incidenten ter behandeling krijgt, teneinde zo tot een vreedzame oplossing te brengen. HITTEGOLF TE NEW-YORK. Do thermometer steeg tot 32® C. Londen, 8 Juli. (II.N.) Volgens eén be richt uit New-York is de thermometer al daar gisteren tot 32° C. gestegen. In de stad was de hitte onverdragelijk, zoodat tienduizenden zich naar het strand of an dere gelegenheden begaven om verkoeling te zoeken. Eén persoon is door een zonne- iteek getroffen. STOOMSCHIP DOOR EEN ONTPLOFFING VERGAAN. Slechts wrakstukken gevonden. Londen. 8 Juli. (H. N.) Op het rapport van het Deensche stoomschip Annaborg over een ontploffing aan boord van een on- oekend stoomschip in de Noordzee zijn vier schepen uitgevaren om een nader onder zoek in te stellen. Zij konden van het schip echter niets meer ontdekken dan wrakstuk ken, die ronddreven. Men vermoedt, dat het verongelukte stoomschip een lading hout aan boord heeft gehad. DE SAFEGUARDINGRECHTEN. Vermoedelijko handhaving van de zijderechten. Het Zondags verschijnend blad The People verneemt, dat wanneer voor de re geering het oogenblik aanbreekt voor af schaffing der safeguardingrechten, het waarschijnlijk is. dat het recht op zijde en op kunstzijde zal worden gehandhaafd ter wille van de jaarlijksche ontvangst van vijf millioen pond sterling, die het thans oplevert. Het is zoo goed als zeker, dat de rechten up automobielen, geëmailleerde potten en pannen, handschoenen, messen cn scharen, muziekinstrumenten, klokken, horloges, zullen worden afgeschaft, hoewel aan de betrokken belangen voldoende tijd zal worden gegeven zich bij de gewijzigde omstandigheden aan te passen. KERKGEBOUW INGESTORT. Twee dooden en elf gewonden. Tijdens het opdragen van de Mis in de St. Sabine-kerk te Pattada (Italië) stortte een deel van het kerkgebouw in, waardoor ver scheidene geloovigen onder het puin wer den bedolven. Twee vrouwen werden ge dood, elf personen gewond. De priester bleef ongedeerd.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1929 | | pagina 1