DE EEMLANDEU BUITENLAND. GARAGE MOLENAAR Telefoon 1212 WILLEM GROENHUIZEN Vrijdag 12 Juli 1929 28e Jaargang No. 11 BUiTENLANDSCH OVERZICHT MIJNONGELUKKEN IN ENGELAND Elf arbeiders omgekomen JUWELIER. IViodern Handgedreven ZILVERENWERKEN. N.V. MIDDENSTANDS-BANK Deskundige voorlichting bij den aan- en verkoop van Effecten. Verhuring van Lips safe-loketten Verzilveren van coupons Handelscredieten incasseeringen Spaar-deposito's rente 4 MACD0NALD ALS CEASAR DE RAMP VAN DE H 47 MACDONALD WENSCHT IE ONTWAPENEN TURKSCHE STAD ZWAAR GETEISTERD DE AMNESTIEWET IN FRANKRIJK Men overweegt uitbreiding KATHER1NE TINGLEY Heden overleden SPANNING TUSSCHEN CHINA EN RUSLAND Een sovjetprotest AMERSFOORTSCH DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS pci 3 maanden voor Amersfoort 1 2.10, per uiaand 0.75, per week üre» gratia verzekering tegen ongelukken) 1 0.177a- Binnenland franco per post per 3 maanden f3.-. Afzonderlijke nummers f 0.05. POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC. 513 UITGAVE: VALKHÖFF A Cg PRIJS OER ADVERTENTIEN M.os-« 1 clk« rtgil meer (0.25. LleH.dlgheldj-advertentltn voorat helft ven den prils. Kleine Advertentlën „KEITJES" bij vooruitbetaling 1—5 regels 50 cent. elke regel meer 10 cent, drltmnel pleetjen I I.— Bewijsnummer erin I 005 De gebeurtenissen in Roe menië. Ernstige geruch ten omtrent een crisis te i l Boekarest. Roemenië laat den laatstcn lijd no? al jvan zich spreken. Eerst was er een samen zwering, waarvan de tenuitvoerlegging nog ffcijdig kon worden belet, zoodat het land .een revolutie bleef bespaard. Zij. die voor- Standers zijn van orde en rust in Roemenië, Smbbcn de regeering-Manioe er geluk mee gewenscht, dat zij het complot wist te ver ijdelen. Toch blijft het boerenbevvind kri- jiiek niet bespaard. Deze richt zich vooral tegen de krasse censuur-maatregelen, die «Ie regeering heeft genomen en waarvan in de eerste plaats de pers het slachtoffpr {werd. Tijdens het liberale bewind van de Bratianoe's was men wel gewoon aan der gelijke vrijheidsbeperkingen, maar van de yegeering-Manioe had men ze niet ver dacht. Vooral acht men het ontactisch, dat «den buitcnlandschcn verslaggevers verbo lden werd inlichtingen over de gebeurtenit- jsen in Roemenië te verstrekken Door deze uitschakeling van de normale berichtge ving evenals door de inbeslagneming van Vie te Boekarest verschijnende Epoca heeft ide regeering de ongerustheid omtrent, het geen in Roemenië voorviel kunstmatig idoen toenemen. Thans wordt ook officieel toegegeven, dat de samenzweerders den ge- Vezen kroonprins Carol hadden willen te rughalen, doch ondertusschen scHijnt nog niet bewezen te zijn. dat Carol zelf in ver binding heeft gestaan met de smeclers vao het complot of van hun bedoelingen op de hoogte is geweest. Nauwelijks echter is de nationale boeren- ycgeering de eene moeilijkheid te boven, of er rijzen al weer nieuwe conflicten. De laatste dagen heeft zij een zeer zvvaren 6trijd moeten aanbinden in verband met de door haar voorgenomen hervorming van het bestuur, waarvan de strekking is een zekere, echter geenszins radicale, decentra lisatie lot stand te brengen in het jonge rijk, dat is samengesteld uit verschillende icultureele en nationale gebieden Bij de tenuitvoerlegging dezer plannen fcn het vooral de liberalen, die zich niet hand ei^tand verzetten. Zij willen een auto cratisch, centraliseerend regeeringsstelsel gehandhaafd zien en cle oppositiepar tijen is het met haar tegenkanting zelfs «oo zeer ernst, dat zij, bij monde van Bra- tianoe, te kennen hebben gegeven het parlement den rug te zullen toekeeren, wanneer de artikelen van het wetsvoorstel, 'die de meeste kritiek ontfnoeten, niet w'or- 'den geschrapt. De regentschapsraad is niet 'doof gebleven voor de bezwaren der oppo sitie en heeft er bij de regeering-Manioe op aangedrongen bepaalde artikelen ie wij- sigen. Dit verzoek heeft de regeering ge deeltelijk ingewilligd, maar niet in e°n mate, die den regentschapsraad volkomen kon. bevredigen. Aan den anderen kant memide Manioe, dat bet niet aanging een nog verdere toegeeflijkheid te betrachten, 'daar dit practisch neer zou komen op een ter zijde zetten van het partijprogram. De {toestand was Woensdag dan ook een oogen- hlik zoo kritiek, dat de regeering. die voor geen verdere concessies was te vinden, het ontslag van het ministerie indiende, het- iwelk echter volgens verschillende berich- Itcn uit Boekarest niet werd aanvaard. De meest optimistische berichten luidden [W oensdag echter, dat de crisis waarschijnlijk ïiog in den loop van den dag zou kunnen Worden opgelost, dank zij wederzijdsche 'concessies. Deze geruchten hebben zich inderdaad bewaarheid, zoodat cle regee ring aanblijft. Dit is vooral op het oogen- blik van groot belang, daar een uitblijven van een vergelijk tusschen den regent schapsraad en de regeering onvermijdelijk zou hebben geleid tot een zeer moeilijken toestand. Een crisis jui6t nu zou de toch reeds moeilijke financieele en economische situatie dermate ongunstig hebben beïn vloed, dat er voor Roemenië de ernstigste gevolgen uit hadden kunnen voortspruiten. Met aantal dooden bij de mijnramp te Blaenavon in Zuid-Wales is volgens de Tel., tot acht gestegen, daar alle hoop op redding der vier nog niet boven gebrachte mijnwerkers moest worden opgeheven. Ongeveer 60 man waren in de Milfraen- Blaenavon-mijn aan het werk. toen de ex plosie plaats had Onmiddellijk daalde een reddingsploeg neer; vier bij de ontploffing onmiddellijk gedoode en twaalf met brand wonden overdekte mijnwerkers werden naar boven gebracht, doch ondanks uren van heldhaftigcn strijd tegen mijngas cn nieuwe instortingen moesten de pogingen tot redding van de vier diep in de mijn afgesneden vermisten worden opgegeven In een kolenmiin te Bracedown in Somer set kwamen voorts bij een ongeluk met de liftkooi drie mijnwerkers om het leven. LUXE AUTO-VERHUURINRICHTING (VIET BETROUWBARE CHAUFFEURS Tel. 852. Gevestigd 1885. voor Amersfoort en Omsireken Langegracht No. 4 - Telefoon 304 AMERSFOORT Directie: A. H. MARTENS. Grieven van de Demoeralen legen het parlement „Het Lagerhuis is een probleem'' MACDONALD. Een der Londensche correspondenten van Het Vaderland schrijft: Aan het einde van de vorige week hield de Britsche premier een rede voor vrou wen te Durham. Hij vertelde haar open hartig „Ik kan drie maal zooveel werk doen, wanneer het Lagerhuis met vacanlie is, dan wanneer het vergadert Dat Lager huis is een probleem, en vooral nu is het een probleem, omdat jullie mij geen \ol- strekte meerderheid in dat Huis hebt ver schaft". En tot besluit verklaarde hij: ..Maai wanneer het Lagerhuis niet meer bijeen is. dan heb ben wij het terrein vrij voor ons werk... en wij hebben dal vrije terrein noo- clig" Dit zijn inder daad merkwaardige woorden uit den mond van den naar politieke belijdenis tneesl democrati- scben eerste-minis- ler. dien Britanje ooit heeft gehad. Indien Mussolini of de markies vari Gslella uitdrukking had gegeven aan zulke gevoelens, zou men zeer geschokt en ge belgd zijn geweest over zulk een aanflui ting van de beginselen der democratie. Men kan niet aannemen dat Macdonalrl in de hierboven aangehaakte woorden werke lijk heeft willen zeggen, dat de volksver gadering een nutteloos aangroeisel is in staatsbeheer, en dat zij den goeden gang van zaken belemmert Maar het lijkt er toch wel erg op. En zeker is. dat men in Ie uitspraak, indien ze van conservatieve zijde zou zijn gekomen, een ontluikend cae- sansme zou hebben gezien, liet is een eigenaardige verklaring van een demo craat. dat hij zonder parlement voel beier op kan schieten, en dat de door hpt volk gekozen vertegenwoordigers eigenlijk maar een last zijn. De Morning Post heeft terstond vlam ge vat en op haar eigen onvergelijkelijke wijze het geva' uitgebuit Hel moet ook wel een vreemde gewaarword ine voor het blad zijn, uit den mond van dezen Dtemier stel- liiiscn te liooren, die het sinds jaar en dag verdedigt Maar in plaats van den premier er om te loven, krijgt hij den wind van voren. ..Wil mr. Macdonald" vraagt het blad onheilspellend, „dat, vrije terrein, om dat hij dingen kan doen die hij niet zon durven dóen wanneer het Lagerhuis ver gadert?" Trouwens. Macdonalds voorbeeld staat niet alleen. Een van zijn volgelingen, on een lid van de Fabian Society (de bekende club \an intellectueelë socialisten), heefi dezer dagen gezegd Wij moeten buiten het parlement werken. Wij moeten niet he proeven a! te democratisch te zijn Indien ge wat gedaan wilt hebben, hebt ge wei nig aan democratie" Zulke verklaringen stemmen tot overpeinzing. Hoe hel ongeluk zich heeft toegedragen. W- Geen contact met de gezonken boot Al liet beschikbare reddings- en bergings materiaal is gisteren ter plaatse, waar de 11 47 gezonken is, aangekomen, o.m. het nieuwste Duitsche duikerspak. Bovendien hoeft een andere onderzeeboot op 30 M. diepte draadlooze telegrafische signalen uitgezonden, maar geen antwoord gekregen. Het is de vraag, of de duiker tot 53 vaam /.al kunnen afdalen en de boot althans ge borgen k»;ii worden Gistermiddag moest, gelijk men weet, het werk wegens slecht weer gestaakt worden en de commandant is met zijn booten naar Pembroke terugge keerd. Uit het voorloopig verslag van den gered den commandant is reeds gebleken, dat de L. 12 de H. 47 aan bakboordzijde getroffen heeft en met. haar boeg een groot gat in den wand ter hoogte van de machinekamer ge maakt heeft. De H 47 is binnen 20 secon den gezonken De bemanning kan niet lan ger dan een paar minuten meer geleefd hebben De gewonde matroos van de L. 12 is gis teren ook overleden, zoodat het aantal slachtoffers 24 of 25 bedraagt. De Engelsche draadlooze dienst meldt na der: De schout-bij-nacht, die het bevel voert over de ouikbooten. welke van Pembroke zijn vertrokken naar de plaats, waar de H. 47 is gezonken, heeft een voorloopig rap port uitgebracht, waaruit blijkt, dat zoowel de II. 47 als de L 12 aan de oppervlakte voeren, toen de aanvaring geschiedde De L. 12 raakte de II 47 aan bakboordzijde onder een rechten hoek, juist bij cle voorste stuur- kamer. De steven van de L. 12 drong onge veer 2 voet in de H. 17. Peze laatste znnti binnen ëhkeie séconden met den boeg om laag in het 55 vadem diepe water Men had nog order kunnen geven om de waterdichte schotten tesluitcn en het schip te verlaten, maar uit het getuigenis van den ontkomen commandant en de andere twep overlevenden valt af te leiden, dat het niet mogelijk geweest moet zijn dezen maatregel uit te voeren De L. 12 werd ongeveer 40 voet mee omlaag getrokken onder een hoek van 30 graden met den boeg omlaag. De officieren en manschappen, die zich aan dek bevonden, geraakten te water en de L 12 kreeg ook nog vrij veel water bin Den. voordat het lukte de waterdichte schot ten te sluiten. De schout-bij-nacht voegde er aan toe: Ik ben overtuigd, dat onmogelijk één lid van de bemanning van de H 47 langer dan enkele minuten in leven kan zijn gebleven De bekerde diepzee-duiker Bell is van het slagschip Renown afgehaald cri met een torpedoboot vernieler naai- de plaats des on heils getracht, maar de zee was Woensdaar te ruw voor duikwerk. Met is in ieder ge val nog een groote vraag, of de duiker in staat zal zijn het schip op deze groote diep te (55 vadem) te bereiken De onderofficier Hicks. één van de drie overlevenden, werd door den schok van d> aanvaring over boord geworpen. Terwijl hij omlaag zonk, greep hij den draad van de draadlooze installatie der L. 12 Hij. ging met dat schip een eind mee naar berieden, maar tiie;d vast en kwam zoo ook weer mee aan r:e oppervlakte De telegiafist Cleburne, die eveneens ge red is, schijnt, (aldus de N R. C.) een iroed gesternte te hebben. Sinds zijn 15e jaar dient hij bij de marine. In den slag bij Jut land was hij op de George V Den eersten keer. dat hij op een duikboot voer. kwam aeze in aanraking met een stoomschip, maar de ondérzeeëer wist de haven te be reiken. Vervolgens diende hij op cle Ai. 7 die in 1924 bij Start Point is gezonken en waarbij 68 inenschen omkwamen. Zijn fa milie da civ. toen, dat hij onder de slachtof fers beh (orde. maar twee dagen te voren was hij nnst op de L. 23 overgeplaatst. De koning heeft zijn deelneming aan de admiraliteit betuigd en zijn sympathie voor cle nagelaten betrekkingen. Alle hoop opgegeven. Londen, 11 Juli. (11. N.) liet red dingswerk voor de gezonken duikboot is gestaakt, zoodal alle hoop op redding thans opgegeven is. NOODLOTTIGE BENZINEONTPLOFFING. Elf slachtoffers. Kof no. 11 lull (V.D.) Uit Moskou wordt gemeld, dat in een gummifabriek te Odessa, hehooicnde mii het Russische Roode Kruis, tengevolge san een benzine ontploffing het geheele fabrieksgebouw werd vernield en elf arbeiders werden ge dood De directeur der fabriek en de plaat selijke erlegenwoordiger van het Roode Kruis zijn gearresteerd. ZAL MEXICO VERSTANDIG WORDENt Oproep om het bloedvergieten te staken. Londen, 11 .1 u 1 i. (II. N.) Candido Aquilar, de vroegere minister van buiten- landsche zaken in het kabinet Caranza, heeft tot de Mexicaanscbe bevolking een oproep gericht, waarin hij wijst op de drin gende noodzakelijkheid om den vrede in het binnenland te herstellen cn eindelijk op te houden met het bloedvergieten, dat reeds 19 jaar duurt. De in 1910 uitgebroken en se dert steeds voortdurende revolutie heeft tot nu toe 1.200.000 menschenlevens gevorderd, terwjjl clo materieele schade niet te over zien is. CHINEESCHE VICE-CONSUL GESCHORST. Wegens hot smokkelen van opium. Washington, 11 Juli. (V.D.) Do Chineesche gezant te Washington. Woe heeft den Chineeschcn vice-con6ul te San Francisco. King Kao, geschorst, aangezien deze betrokken is bij het smokkelen van opium in de Vereonigde Staten. Scorapping van zes duikbooten Londen, 11 Juli (H.N.) Volgens de Daily Herald heeft de Engelsche regeering giste ren besloten lot een beperking van het in 1928 vastgestelde programma voor den vloot bouw. De regeering zou besloten hebben af te zien van den houw van zes nieuwe duik booten cn hel daartoe behoorende moeder schip. Men ziet in dit besluit een stap op den weg. om het duikbootwapen als oor logswapen geheel te laten vervallen. De politieke medewerker van de Morning Post verklaart, dat het kabinet nog geen defini tief beslui! heeft getroffen. Wel dringt Showden krachtig aan op een belangrijke besnoeiing deruitgaven en zal de schrap ping van de zes duikbooten dan in de eerste jilaals in aanmerking komen. Naar verluidt, overweegt het kabinet ook ernstig een be langrijke vermindering der uitgaven voor het marine-steunpunt op de Bermuda eilanden Vijf honderd slachtoffers Berlijn. 11 Juli. (II. N.J Volgens een bericht uit Konstantinopel is. de Turksche stad Trebizonde aan de Zwarte Zee ten ge volge van de hevige regens van den la.nl- sten tijd door groote overstroomingen ge teisterd, waarbij ongeveer 500 personen om het leven moeten zijn gekomen. De justitioneele commissie uil de Fran- sche Kamer heeft gisteren zich er voor verklaard om de bepalingen van het door de regeering ingediende amnest.ieontwerp voor de autonomisten, die in het proces te Colmor veroordeeld zijn cn voor cle on derteekenaars van het manifest van den Ileimatsbund zoodanig uit te breiden dat het alle politieke misdrijven geldt, die in Frankrijk bedreven zijn. De amnestie zou onder deze omstandigheden ook op Léon Daudet en de communisten Marty, Doriot en Duclos toepasselijk zijn. Voor de com missie een definitief besluit neerai. zal de regeering gehoord worden Omtrent mevrouw Katherine Tinglcy, de theosophische leidsvrouw, die thans op een eiland in Zweden vertoeft, wordt thans ge meld, dat, hoewel met. het oog op haar leef tijd en den ernst van het haar overkomen auto-ongeluk haar toestand ernstig blijft, deze de laatste dagenk meer bevredigend is cn er geen reden bestaat niet op haar vol ledige herstel te hopen. Het bovenstaande was reeds geschreven, toen wij plotseling het bericht ontvingen, dat mevr. Tingley hedenochtend te Vising- sö is overleden in den ouderdom van 78 jaar. WEERBERICHT. Hoogste barometerstand 771.2 tc Valenliia. Laagste barometerstand: 712.9 te Jan Maycn. Verwachting tot den avond van 13 Juli: Zwakke veranderlijk wind, helder tot half bewolkt, warm of zeer warm, droog behou dens kans op onweer. AANSTOOTELIJK AANPLAKBILJET IN TSJECHO-SLOWAKIJE. De Duitsche pors eischt verwij dering van 't biljet. Praag, 11 Juli. (H N.) De Duitsche bladen in Bohemen protesteeren tegen een aanplakbiljet, dat op een in het oogvallende plaats op de door het ministerie van de na tionale verdediging georganiseerde Tsjechi sche leger-tentoonstelling te Tabor in Zui delijk Bohemen is opgehangen en waarop een Tsjechisch legioensoldaat is afgebeeld, die een Duitsch soldaat legen den grond slaat en het opschrift bevat: „Op tegen de moordenaars, voor de Tsjecho-Slowakische democratie'. De bladen wijzen er op, dat Duitsehland nooit iet3 tegen de democratie in Tsjecho-Slowakije heeft ondernomen en verlangen, dat dit ophitsende biljet verwij derd zal worden. DE CRISIS TE BOEKAREST Geen aftreden der regeering Uit Boekarest wordt bericht, dat de mee- ningsversehillen tusschen het kabinet-Ma- nioe en den regentschapsraad over de be- stuurshervorming gisteren zijn bijgelegd. Er is een vergelijk tot stand gekomen, waar door de dreigende kabinetscrisis voorkomen schijnt. De regentschapsraad zou de noodi- ge maatregelen nemen om het betreffende wetsontwerp aan het parlement vóór te leg gen Het agentschap Orient Radio deelt verder mede; Het bericht, dat Manioe afgetreden zou zijn, kunnen wij nadrukkelijk tegen spreken. Het kabinet zet zijn werkzaamhe den in volledige overeenstemming met' den regentschapsraad voort Nieuwe aanhoudingen. B e r 1 ij n, 11 Juli (H N.) Uit Boekarest wordt gemeld, dat de Roemeensche regee ring voort gaat met geruststellende verkla ringen te publiceeren. Het blad Luppa be richt, dat Dinsdag tien nieuwe arrestaties hebben plaats gehad. De gearresteerden zijn arbeiders van de militaire vliegtuig fabrieken. Volgens de Adeverul is Woens dag een kolonel in hechtenis genomen De krijgsraad, die met de leiding van het on derzoek bezig is. moet nieuwe belangrijke documenten en ander materiaal uit Kron- sladt hebben ontvangen. Hoewel de in structie zoo veel mogelijk bespoedigd wordt zal het proces niet voor den herfst kunnen plaats hebben. Nanking bezet het telefoonnel van den Chineeschen Oosten spoorweg. De Chineesche autoriteiten hebben te Charbin het telegraafnet \an den Chinee schen Oosterspoorweg bezet. Zij wilden den Russischen consul-genei aal te Charbin on den vertegenwoordigers der sovjet-unie al daar beletten zich telegrafisch met de sov- jet-regeering te Moskou in verbinding te stellen. Van 15 Juli af zal het beheer van het Mandsjoerijsche telegraafnet gevoerd worden onder toezicht van den Chineeschen staat Bovendien hebben de Chineesche autoriteiten de Russische vakvereenigingen bij den Oosterspoorweg ontbonden, aange zien deze een communistisch karakter dragen. Door deze maatregelen wordt de verhou ding tusschen China en de sovjet-unie weer aanzienlijk verscherpt. De Russische con- sul-creneraal zal bij maarschalk Tsjang Kai Tsjek tegen de genomen maatregelen protesteeren.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1929 | | pagina 1