GARAGE MOLENAAR DE EEMIANDEU cA ni MMDI ion,i P O GROOTE OPRUIMING ARNHEMSCHEWEG 26 r uuiMDUKvai DAMES MODEZAAK LUXE AUTO VERHUUR F* L./LA.W* HAMERSVELD (^j^'cudóïnwt m ZEISTflEli Zaterdag 13 Juli 1923 28e Jaargang No. 12 Reuze koopjes BUITENLANDSCH OVERZICHT Voor dag, week, maand en jaar met betrouwbare chauffeurs Hebt U een ruime Luxe Auto of taxi noodig, belt U dan even onze verhuurafdeeling op. TELEFOON 1212 Aanbevelend BUITENLAND. CHINA BREEKT x\lET RUSLAND Oorlog op til? POiNCARE'S STRIJD VOOR DE RATIFICATIE VEREENIGDE STATEN VAN EUROPA LUXE AUTO VERHUUR [bel, op: [tel. op:] STOOMWASSCMERIJ GEEN CONTROLE VOOR HET RIJNLAND AMERSFOORTSCH DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS pcr 3 maaDden voor Amersfoort f 2.10. per maand J 0.75, per week (net gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.171/* Binnenland franco per post per 3 maanden f 3.-. Afzonderlijke nummers f 0.05. UITGAVE: VALKHOrF C2 PRIJS DER ADVERTENTIEN van 1-4 rct|cls105 mct ,nbturlp von "D öcwiisnunun" rnlJO Uttl AUVCniCWIICW clkc regcl mccr fo.25. Liefdadighclds-advcrlcnllÈn voorde helft vbq den prijs. - Kleine AdvertentiSn „KEITJES" bi) vooruitbetaling 1-5 regel. r r...Ira (DOS De schulden van Frankrijk aan zijn geallieerden. Poincaré betoogt, dat on voorwaardelijke bekrachti ging noodzaak is. Zoo zijn dan gisteren in de Fransche Kamer de met spanning tocgemoet geziene discussies begonnen over de ratificatie der overeenkomsten inzake de bedragen, waar voor Frankrijk zoowel bij Amerika als Engeland in het krijt staat. Zooals men weet, zijn er tal van Franscben, dio om welke redenen dan ook. zich ton zeerste tegen bekrachtiging zonder reserves ver zetten. De minister-president, Poincaré, is voorstander van onvoorwaardelijke ratifi catie cn ook gisteren hoeft hij ten gunste daarvan een pleidooi gehouden. In zijn uit eenzettingen legde hij er den nadruk op, dat het niet ging om ratificatie der schul den (die al lang erkend zijn), maar der des betreffende accoorden. Ook de minister president had gaarne gezien, dat deze over eenkomsten een waarborgclausule bevatten cn ook hij zou het prettig gevonden hebben, wanneer het streven naar vóordeeliger fi- oancieele regelingen niet op verzet der crediteuren was gestuit, maar daar stond tegenover, dat men Frankrijk, wat den rentevoet betrof, tcrwille was geweest, ter wijl bovendien de Ver. Staten in geen enkele vegeling met andere schuldenaars het in- lasschen van een garantie-bepaling hadden toegestaan. Een motief om thans tot ratificatie over te gaan onlecnde Poincaré verder aan het feit, dat, wel-is-waar niet juridisch, maar toch feitelijk een verband was gelegd tus schen de schulden van'de geallieerden on derling en de door Duitschland te belalpn vergoeding. Wanneer toch de regeeringen, die erbij geïnteresseerd zijn, het plan-Young. dat in de plaats van "t plan-Dawcs komt, aannemen en dit van kracht wordt, zullen de Duitsche betalingen dadelijk, via de internationale bank. naar de Vereenigde Staten gaan. Zoodoende wórdt een voort durend contact gevestigd lusschen Frank- rijks crediteuren cn schuldenaar. Het uitblijven der ratificatie van dc zijde van Frankrijk zou. naar Poincaré liet uit komen, een zeer ongunstigen indruk bij de geallieerden vestigen, terwijl het gevaar evenmin denkbeeldig was, dat Duitschland en terecht uit de weigering van Frank rijk om verplichtingen op langen termijn op zich te nemen, zou afleiden, dat het een eender standpunt zou kunnen innemen. Het opnemen van reserves in de acte van ratificatie achtte Poincaré dan ook uit den booze. Eenvoudig de overeenkomsten be krachtigen, ziedaar het gebaar, aldus meen de Poincaré, waaraan Frankrijk zich niet kan onttrekken. Dit achtte hij een plicht, dien hij zonder al te veel geestdrift ver vulde, maar die onvermijdelijk was. Wan neer een andere opvatting mocht gaan over- heerschcn, clan zou dit z.i. voor Frankrijk bedenkelijke gevolgen hebben. De Fransche minister-president ging dus lijnrecht in tegen de mecningen, welke zijn verkondigt? In de verslagen, welke in de Kamercommissies voor buitcnlandsche za ken en financiën zijn uitgebracht en die neerkomcvi op een gispen van de houding, die het kabinet aanneemt. Daarin wordt wel gezegd, dat Frankrijk de ratificatie niet kan ontloopen, maar wanneer tot bekrach tiging der overeenkomsten moet worden overgegaan, is het noodzakelijk aldus het rapport een voorbehoud te stellen. Wan neer verzuimd werd de overwegingen van het plan-Young in 't ratificatie-besluit U belichamen, aldus wordt betoogd, zou ge noemd plan voor Frankrijk geen waarde hebben. Wanneer Frankrijk, aldus wordt nader verklaard, zoo dwaas zou zijn zonde reserves verplichtingen op zich te nemen, dan zou het land het gevaar loopen. dat Amerika in den vervolge, bij moeilijk0 onderhandelingen, waarvoor Frankrijk zich door de houding van zijn tegenstander ge plaatst zou kunnen zien, een niet te dulden controle zou kunnen uitoefenen over Frank- rijks economische en financieele onafhan keiijkheicl cn zelfs over de international» politiek, wanneer het erop aan zou komen, opnieuw den omvang vast te stellen der Fransche verplichtingen. De standpunten staan rlus nog steeds tf scherp tegenover elkaar en bij de verdere besprekingen in de Kamer zal het duel ver moedelijk dikwijls een verwoed karakter dragen. Rechts is niet tevreden met Poin- caré's houding, terwijl links eveneens er op uit is den minister-president een becntji» te lichten. De socialisten hebben gisteren zelfs reeds voorgesteld de besprekingen 111 de Kamer op te schorten, totdat zij zal hebben besloten de bekrachtiging der over eenkomsten te beschouwen als den aanvang van de liquidatie der oorlogsvraagstukken De ontruiming, aldus eischcn de socialisten, moet, nadat liet plan-Young is aanvaard, de eerste daad dezer liquidatiepolitiek zijn Daarop moet de verplichte arbitrage met bekwamen spoed worden georganiseerd en overgegaan worden tot de altremecne ont wapening. Poincaré wil van dit» standpunt, naar het schijnt niets weten, zoodat nog ernstige botsingen zijn te verwachten en een kabinetscrisis geenszins uitgesloten i3. New York, 12 Juli (V D.) De New York Herald verneemt uit Sjanghai, dat d9 Chi- neesche regeering de diplomatieke betrek kingen met sovjet-Rusland in verband rnet do inbeslagneming van don Chineeschen Oosterspoorweg heeft verbroken. O.o uit het feit. dat Tsjang Hsoe liana overhaast van Peking naar Moekdcn ver trokken is. leidt men af, dat er in Mand- sjoerije en aan de Russissch-Chineesche grens iets niet in orde is. AMERIKA'S POSTERIJEN Een tekort van 100,000,000. De dienst van de Amerikaansche bonds- posterijen heeft over het afgeloopen jaar een tekort opgeleverd van 100.000.000. Pre sident Hoover, die een voortreffelijk zaken man cn een goed rekenaar is, was nogal geschrokken, toen hij van dit bedrag ver nam; Hij heeft nu een congres van post directeuren uitgeschreven, dat te Washing ton zal bijeenkomen. Daar zullen alvie- zen worden gevraagd en gegeven om tot een economisch gezonde post-administralie te komen. EEN WOESTELING. Dc correspondent der N. R C. te Brussel moldt: Te Turnhout is een achtjarig kind, dal op «traat speelde, door een motorrijder, die in razende vaart door de stad snelde, aange reden cn gedood. De man sloeg even buiten de stad echter zelf tegen don grond en liep zulke zware verwondingen op, dat hij tij dons de overbrenging naar het ziekenhuis den laatsten adem uitblies. EEN UITGEBREID PROCES. Met 350 getuigen is het proces begonnen tegen 16 inboorlingen van Punjab, de Ver eenigde Provincies en Bengalen, die terecht staan wegens samenzwering cn het plegen van bomaanslagen. DE HONGAARSCK-TSJECHISCHE MOEILIJKHEDEN. Een weerwraakmaatregel. Uit Miskolz wonlt gemeld, dat een auto verhuurder, Andreas Debreczeni, die op Tsjecho-Slowakiscli gebied verdwaald was, 4 Juli door een wachtmeester der Tsjechi sche gendarmerie aangehouden is. Daarbij werd uitdrukkelijk verklaard, dat zijn arre statie een vergeldingsmaatregel voor de ge vangenneming van Pecha was. De nota \an antwoord van minister Wal- ko aan de Tsjechische regeering in verband met het incident van Ilidasnémeti zal niet voor Zaterdag worden aangeboden, daar verschillende politieke spoorwegvraagstuk ken, die met het incident samenhangen, tus- schen de departementen van buitcnlandsche zaken en verkeerswezen moeten worden be sproken. DE AMNESTIE EN FRANKRIJK. Daudet, Marty, Doriot c.s. pro- fiteeren er niet van. De Fransche regeering heeft gisteren in den kabinetsraad besloten niet te treden in het besluit van de juridische commissie uit de Kamer om het amnestievoorstel voor Elzas Lotharingen tot geheel Frankrijk uit te breiden. Zij zal. zoo noodig, de kwestie van vertrouwen stellen. NIEUWE POOLTOCHT VAN DE KRASSIN. Kof no, 11 Juli. (VLD.) Uit Moskou wordt gemeld, dat de ij sb rek er Krassin gis teren uit Leningrad is \ertrokken naar de Poolzee. De ijsbreker zal te Bergen in Noorwegen kolen bunkeren en dan de reis naar de Barendtszee vervolgen, waar zich een aantal buitenlandsche schepen, die aan de expeditie zullen deelnemen, bij de Kras sin zal aansluiten. Door het ijsgebied van de Barendtszee zal de Krassin deze sche pen naar de monding van de Ob en de Jen nissei brengen. Geen /cans op verbetering van dc overeenkomst met Amerika dan zal Amerika ook de betaling van de geheele schuld, waarvoor in de overeen komst gunstige lange termijnen zijn vast gesteld, in den kortsten tijd verlangen Wie kan overigens zeggen, of Frankrijk in de toekomst de hulp van Amerika en Engeland niet dringend noodig kan hebben? Thans is er dus alle aanleiding om de overeenkomst te ratificeeren. Indien men een voorbehoud in de ratificatiewet opneemt, zal deze niet het gewenschte resultaat hebben. Het voor behoud zou men beter kunnen neerleggen in een afzonderlijk document, buiten de ra tificatiewet. Staatssecretaris Mellon ver klaarde dat hij anders niet in slaat zou zijn den per 1 Augustus as vervallenden termijn te verlengen. Om dit alles zijn do voorstellen van de Kamer-commissies van financiën en voor buitenlandsche zaken voor de Fransche regeering aanvaardbaar Na een korte pauze sprak Poincaré ver volgens over de Fransche schulden aan En geland. Do voorstellen van Bonar Law had do Fransche regeering na een nauwkeurig onderzoek afgewezen. De minister-president zal zijn rede in de namiddag-zitting voort zetten. Stichting eener Staten federatie na liquidatie van den oorlog De Malin juicht het plan vac Briand toe De onderhandelingen met Amerika Parijs, 12 Juli. (V. D) Hedenmorgen zette Poincaré voor de Kamer zijn groote rede over het schuldenvraagstuk voort Opnieuw liield hij zich uitvoerig bezig met de oodei handelingen met Amerika. Voor Frankrijk bestond geen kans, verklaarde hij, dat men verbetering van de overeen komst met Amerika zou kunnen bereiken. De regeering heeft daarom getracht het schulden- en het schadevergoedingsvraag- stuk met elkaar le verbinden, doch ook dit was niet gelukt, aangezien Mellon gewei gerd beeft op dergelijke voorstellen in te gaan. Er bleef de Fransche regeering niets anders over dan de ratificatie der overeen komst zoolang mogelijk op te houden cn te trachten langs anderen weg haar doel te bereiken, waarbij zij ook het vraagstuk der inter-geallieerde schulden en het plan- Young had inbegrepen. Vervolgens gaf Poincaré de mogelijkheden aan, welke de Fransche regeering nog restten. Door een scheidsrechterlijke procedure met de Ver eenigde Staten, welke Frankrijk zeker zou verliezen, zou -liet moieele crediet van Frankrijk geschaad worden. Ook de finan cieele toestand van Frankrijk noopt tot niet-ratificatie. Indien Frankrijk echter niet ratificeert en op den vervaldatum 1 Augus tus a.s. vierhonderd mil'ioen dollar betaalt, P a r ij s, 12 Jul i. (V.D.) De Matin schrijft naar aanleiding van het plan van Briand tot het houden van een conferentie ter voorbereiding van de Vereenigde Sta ten van Europa dat. 'wanneer de vraag stukken betreffende de liquidatie van den oorlog in de loop van den zomer in gun- stigen zin zijn opgelost, men in de laatste maanden van het jaar een poging zou kun nen doen tot stichting van een Europee- sche federatie. Deze moet drie-ledig van aard zijn, n.l. economisch, financieel en po litiek. Economisch zal men moeten komen lot regeling van de productie, zoowel als tot regeling van de consumptie, tot het ni- vellecreri der Europeesche markten. Op fi nancieel gebied zullen de middelen van het gezamenlijke Europeesche vaste land ge bruikt kunnen worden voor het verleencn van algemeen nuttig geachte credieten. Politiek zal de taak bestaan in het schep pen van een internationale macht, die de veiligheid waarborgt. VERBREKING VAN TROUV/BELOFTE. Wegens schending van de drank- verbodswetten. Te Lansing, in Michigan, heeft het hoog gerechtshof van genoemden staat een merk waardige uitspraak gedaan in een rechts geding wegens verbreking van trouwbelof te. ITet geding werd aanhangig gemaakt door een jongeman tegen zijn vroegere ver loofde. liet meisje erkende dat zij inder daad had beloofd, met het jongmensch te zullen huwen, doch dat eischcr verschei dene koeren de Volsfead-wet (de Idrankver- bodswet) had overtreden door verkoop, vervoer en gebruik van sterke dranken. Het hooggerechtshof achtte deze motiveering gerechtvaardigd en ontsloeg het meisje van rechtsvervolging. DE SLAG DER GULDEN SPOREN. Brussel, 11 Juli. (II N.) De dag van den Gulden Sporenslag is door de Vlaam- sche bevolking weder met groote geestdrift gevierd. In bijna alle Vlaamsche gemeen ten werden optochten gehouden en bijna overal was op het stadhuis de Vlaamsche vlag uitgestoken. TELT WEERBERICHT. Hoogste barometerstand: 773.1 te Holyhead. Laagste barometerstand: 751.0 te Isafjord. Verwachting tot. den avond van 14 Juli: Matige of zwakke N. O. tot Z. O., later wellicht verander lijke wind, helder tot half bewolkt, droog en warm. STOOMEN- VERVEN j Maandags en 's Woensdags franco halen en bezorgen te A mersfoort en omstr. door eigen Autobesteldienst. Het centrum zal zich tegen instelling van een com missie van controle verzetten B e r 1 ij n, 1 2 J u 1 i. (H.N.) Er is een brief wisseling gepubliceerd tusschen Dr. Kaas, den voorzitter van dg Duitsche centru us- partij en Dr. Wirth, den rijksminister voor het bezette gebied. Dr. Kaas uit in zijn schrijyen zijn bezorgdheid over het in d»n laatsten lijd in de Fransche pers weer merk baar wordende streven, om te geraken tot een permanente commissie van contróle en verzoening voor het Rijnland en verklaar;, dat het centrum de scherpste oppositie zal voeren tegen iedere Duitsche regeering, die op eenigerlei wijze de instelling van een dergelijke commissie zou toelaten. Dr. Wirth verklaart in zijn antwoord, dat de Duitsche regeering er niet aan denkt ean dergelijke commissie toe te laten en wijst op de waarborgen, welke Frankrijk voor zijn veiligheid door het pact van Locarno, het Kelloggpact en het bestaan van den Volkenbond bezit, EEN OLIEZOND VLOED. Tank lecggeloopen. E m d e n, 10 Juli. Een olietank der Rütgers-Werke A. G. op de westelijke pier is gistermiddag plotseling lek geworden en de inhoud, 230.000 ton teerolie. die onder den geweldigen druk met een reusachtige straal naar buiten spoot, dreigde het water in de haven met de gevaarlijke brandbare vloeistof te bedekken, hetgeen tot een ont zettende ramp had kunnen leiden. De ha venpolitie werd gealarmeerd en een regee- ringsstoomboot, met een schuit op sleep touw voor het opnemen van olie, naar de plaats van het onheil gezonden. Daar de schuit niet groot genoeg bleek, liet men de olie naar een open terrein wegvloeien. Diep in den nacht was men er nog niet in ge slaagd den oliestroom te bedwingen. De schade kan op het oogenblik nog niet wor den geschat, daar nog niet vaststaat in hoeverre de olie weer bruikbaar kan wor den gemaakt. Do inhoud van de tank had een waarde van ca. 175.000 mark.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1929 | | pagina 1