DE EEMLANDEQ GARAGE MOLENAAR Telefoon 1212 ZOMER OPRUIMING D00DEMANS ROTS. Maandag 15 iuli 1928 28e Jaargang No. 13 BUITENLANDSGH OVERZICHT KONING GEORGE S ZIEKTE WILLEM GROENHUIZEN F:t nieuv/ö Chirurgisch; behandeling JUWELIER. ^ertrouwerashuïs NOODLOTTIGE BR AND TE DANZIG Vijf personen gestikt EEN'ONTZAGGELIJKE ONTPLOFFING N.V. COMPAGMIE LYONSMAISE FEUILLETON. 1 Talrijke dooden DE TRAGEDIE VAN GILLINGHAM Toenemend aantal dooden AMERSFOOmSCH DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS P" 3 «Baanden voor Amersfoort f2.10. per maand 10.75, per wtck ("c' gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.17'/,. üi'i°ei,la°d franco P" P°st Ptr 3 maanden f3.-. Afzonderlijke nummers f 0.05. POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC 513 UITGAVE: VALKHOFF C? PRIJS DER ADVERTENTIEN vaD 1-4 rcflcls1,05 mct ,nb€9r,P von ccn bewijsnummer 1 elke regel tncer f0.25. Llcfdadlghclds-advertcntiën voorde helft van den prijs. Kleine Advcrtentiën „KEITJES bij vooruitbetaling 1—5 regels 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1.— Bewijsnummer extra 1 0.05 China kant zich tegen den Russischen invloed in Mandsjoerije. De inbe slagneming van den Chi- neeschen Oostersnoorweg. Het gaat Rusland, wat du Chineesche aangelegenheden betreft, niet voor den wind. Het ontwakende nationalisme in bet reusachtige rijk greep het als een welkome gelegenheid aan om China de „zegeningen" van 't communisme deelachtig te doen worden, maar in den loop der laatste jaren bleek, dat de Chineesche machthebbers toch niet al te zeer van de Moskousche leerstellingen gediend waren en de sovjet invloed begon dan ook hoe langer hoe meer te lanen Er begon zich zelfs een hoe langer boe duidelijker wordende vijandschap tegen het communisme af te teekenen en een streven om zich van alle Russische bemoei zucht te ontslaan. liet jongste doel der Chineesche overheden is de Russen ook uit geheel Mandsjoerije te verdrijven. In Mei j.I. hadden reeds de eerste ernstige incidenten plaats. Toen werd de Russische consul-generaal te Charbin in hechtenis genomen en met dezen enkele tientallen van zijn landgenootcn. Veel voor de Russen bezwarend materiaal moet er in beslag zijn genomen. Dit is naar Nanking, den zetel der centrale Chineesche regeering. gestuurd, waar het nog nader zal worden onderzocht. Nadien hebben, naar men zich herinnert, nog allerlei openzienbarende geruchten de ronde gedaan, die naderhand onjuist ble ken te zijn, daar van den beweerden op- marsch der Russen naar Mongolië nooit iets is gekomen en deze blijkbaar ook niet in de bedoeling heeft gelegen van Moskou. Ondertusschcn loonden die geruchten duide lijk aan, dat cr met betrekking tot de Clii- neèscli-Russisclie relaties een ernstige ner vositeit. heerschte. Rusland heeft er zich echter in beide ge vallen toe bepaald diplomatieke protesten tot Nanking te richten cn zag er van af •gewapenderhand zich genoegdoening te v erschaffen. Thans is er echter opnieuw een ernstig incident voorgevallen. Do strijd om den Chineeschcn Oosterspoorweg is thans in een nieuw stadium gekomen, daar de Chi- neezen bijna alle Russische beambten van den spoorweg, dio zich gedeeltelijk in Russisch staatsbezit bevindt, hebben afge zet. Men zou zeggen, dat in dit gebaar het verlangen der Chineezen tot uiting komt orn volkomen heer en meester te worden in Mandsjoerije. Wanneer men af mag gaan op de verklaringen van dr. Wang. den Chi neeschcn minister van buitcnlandsche za ken, koestert China niet de minste vijand schap tegen de regeering te Moskou cn de jongste maatregelen worden dan ook voor gesteld als een verweer tegen zoodanige Russische onderdanen, die een onduldbare communistische politiek in China voe ren. Ondertusschcn zijn uit Moekden reeds verscheidene Chineesche ambtenaren naar Charbin gedirigeerd om zich te belasten met het beheer over den Chineeschcn Oos terspoorweg. Ook nu wemelt het, zooals te begrijpen is, weer van geruchten; één daarvan be helst, dat roodo troepen genoemde spoor lijn hebben bezet en dat de diplomatieke betrekkingen tusschen Moskou en Nanking zijn verbroken. Van officieele Russische zijde wordt de juistheid van dit beweren geloochend, terwijl er aan wordt toege voegd, dat de sovjelregeering niet voorne mens is troepen naar China te zenden, te genover welk rijlc zij vriendschappelijke ge vöelens koestert. Overigens heeft men te Moskou reeds laten uitkomen, dat de Russische regeering zich verzet legen iedere verandering van 't in 1924 gesloten verdrag. China mag Ier bescherming van 't spoorwegtraject wel po litie en militairen op de been honden, maar inmiddels houdt Rusland vast aan zijn oorspronkelijke rechten. Er beslaat dus een zeer ernstig geschil, hetwelk den indruk wekt, dat de Chinee zen hel erop aansturen de Russen volko men uit Mandsjoerije te verdrijven. Do Er. Ztg. maakt nochtans de opmerking, dat rechtstreeksche verwikkelingen nau welijks zijn (o duchten, daar niet is in te zien hoe dp Russen zich zouden kunnen verweren. Zij verkeeren in oen moeilijke positie, dip nog Ip ernstiger wordt, daar Japan klaarblijkelijk Chinas optreden goedkeurt. Sinds Tokio heeft verklaird het eens te zijn met de eenwording van China, dus bovenal met de aansluiting van Mand sjoerije, is een zekere belangengemeen schap ontstaan. Te Moskou heeft men deze zwenking geenszins met genoegen gezien. Dit was de tweede groole teleurstelling, waarvoor Rusland zich in 'I Oosten zag ge plaatst De eerste kwam uit Nanking- toen de nationalistische beweging in China aan 't opkomen was, werd deze van Russische zijde gesteund, maar naderhand werd Rus land, in verband met zijn communistische activiteit pon irehnat tegenstander. Deze Russische tegenspoed mogo ook een waar schuwing voor Japan behelzen: het nieuwe China heeft meesterlijk de kunst verstaan zijn tegenstanders te scheiden en. stuk voor stuk hef met hen klaar te spelen. LUXE AUTO-VERHUURliYRICHTING IVIET BETROUWBARE CHAUFFEURS Londen, 13 Juli liet volgende bul letiii werd hedenavond in het Buckingham Palace uitgegeven De algemeene gezondheidstoestand des konings is verder verbeterd. De fistel in de rechter borstkas is gesloten en heeft daarom het genezen van het kleine over blijfsel van het abces, waarmede hij in ver binding staat, mogelijk gemaakt. Het is daarom noodzakelijk dat liet abces rechtstreeks wordt gedraineerd cn behan deld, en de beste methode daartoe is nauw keurig overwogen. De daarvoor noodzake lijke operatie zal Maandag geschieden. Hel bulletin is door zes geneeshecren onderleekend. Tel. G52. Gevestigd 1885. De eevste berichten spreken van duizend dooden. IVïsdaad in t spel? Londen, 13 Juli (V. D.) In de munitiefa brieken van Joenanfoe in Zuid-China heeft naar uit Hongkong gemeld wordt. Dinsdag een zeer hevige ontploffing plaats gehad. Volgens nog niet bevestigde berichten zou den ongeveer 1000 mensehen gedood zijn. Onder hen zouden zich geen vreemdelin gen bevinden. Het Britsche consulaat te Joenanfoe werd door de ontploffing zwaar beschadigd, het Frnnsche consulaat totaal verwoest en de F'ransche missie eveneens ernstig beschadigd Kr gaan vermoedens, dat de ontploffing een gevolg zou zijn van een aanslag van één der opstandige gene raals. r/llT'.V .1 .U.I) I HITTEGOLF IN ENGCLAND. Donderdag en Vrijdag zijn Toonden en de Britsche eilanden rloor een hittegolf geteis terd. De temperatuur steeg tot 81 graden F. in de schaduw. UTRECHTSCHIWEG 10 - TEL. 179 - AMERSFOORT Danzig, 13 Juli (V.D.) In den afgcloopen «lacht ontstond op de zolderverdieping van oen huis aan den Kastanicnweg te Langfuhr ïcn Yoorsliulji van Danzig, brand De rook drong langs het trappenhuis naar beneden en in de woning van-de familie Lehrke, die op de bovenste verdieping woont. Door de geweldige rookmassa kon de brandweer onmogelijk in de woning binnendringen en '.-oen dit eindelijk lukte, konden de tien le ien der familie Lehrke nog slechts bewus teloos Jiaar builen worden gedragen De 36- jarige mevrouw Lehrke, drie van haar dochters in den leeftijd van 17, 9 en 5 jaar en een 7-jarig vriendinnetje van één der meisjes, dot bij de fanr-'-'?, logeerde, bleken roecis te zijn overleden De overige slacht offers werden naar het ziekenhuis vervoerd, waar men erin slaagde de levensgeesten weer op te wekken. ERNSTIG MOTORONGEVAL. Twee dooden. Neurenberg, 12 Juli. (H.N Ken ern stig motorongeluk had vandaag in de Noord-Beiersche stad Kronnch plaats. Ken motorrijwiel reed (ogen een trapleuning met hel gevolg, dat de motorrijder er af ge slingerd werd 11ij kwam tegen de leuning zoo ongelukkig terecht, dat hij op slag dood was. Zijn begeleidster bekwam zulke ern stige verwondingen, dat zij kort daarop eveneens overleed. PIANOFABRIEK AFGEBRAND. Uit Krfurt wordt d.d. 12 Juli bericht Hedenochtend is in de pianofabriek van gebrs. Glaser in Stadroda een zuurstofappa raat ontploft, waardoor een persoon zware brandwonden opliep. In een oogwenk stond het geheele bedrijf in vlammen, zoodat de brandweer zich lot bescherming der belen dende perceelen moest beperken. De fabriek is geheel in cle asch gelegd. l)e schade wordt op bijna twee millioen mark geschat Naar het. Kngelsch van A. T. OUILLUK—COIJCH. 23 „Ja, ik geloof dat er wel wat tegen is", zei hij langzaam en aarzelend. „Mijn vader had zijn eigenaardigheden zooals ik u ge zegd heb, ja, dat is zoo; maar hij was lang geen dwaas. IIij beeft nooit een woord met mij over de zaak gesproken; ik moest er het eerst van hooren "in zijn laatste wils beschikking, zijn testament. Ja, hoe vreemd het mag zijn, onze vaders schijnen beiden veel aan godsdienst gehecht te hebben op hun ouden dag. Mijn vader heeft troost ge vonden bij de Presbyteriaansche kerk. Maar het komt alles op hetzelfde neer. Kr was geen enkele reilen voor uw vader om Lfe rouw te hebben, indien bet gerucht waar heid bevatte; maar waarom de mijne, een eerbiedwaardig ambtenaar van de Oost Indische Compagnie, troost nood tg had, is niet zoo duidelijk. Misschien was het maar een andere vorm van eigenliefde „Een vreemd paar menschen'ging hij peinzend voort, „orn met elkaar in aanra king te komen- Maar wij zullen hen in vre de laten rusten Ik moest ij liever overhan digen wal mij werd toevertrouwd, mis schien zult ge rlan beter in staat zijn, een opinie te vormen". Dit zeggende stond hij op en keerde te rug naai' de kamer waar licht brandde en ik volgde hem. Hij haalde een bos sleutels uit zijn zak cn deed een zware donkerhou ten kist open, kunstig bewerkt, die in den hoek van de kamer stond, haalde er ach tereenvolgens een geheelcn stapel blikken doozen uit, rollen papier en zware hoeken, totdat hij, bijna op den bodem van rle kist de doos scheen Ie vinden die hij zocht Daarna zette hij er zorgvuldig de rest weer in, deed de kist op slot, zocht een anderen sleutel aan den ring. opende daarmee de tinnen doos en overhandigde mij twee en veloppen, de ecne veel grooter dan de an dere, maar beide vol En toen mijn lieve Margery, toen ik met mijn hand het geheim aanraakte dat ons zooveel angst en zorg had bereid cn zulk een droevig afscheid, toen kon ik niet na laten een gebed op tp zenden naar don he mei om te vragen of ik eindelijk was waar dig gekeurd mijn vrouw en mijn kleinen jongen te vertroosten en ons vervallen huis te herstellen; ik twijfel er niet aan. lieve vrouw of ik zag u op dat oogenblik op de knieën liggen om voor mij te bidden. Ik sprak die gedachte niet uit, maar mijnheer Sanderson zal het begrepen hebben, want ik verbeeldde mij hem „Amen" te hooren fluisteren en toen ik de oogen opsloeg had hij een roode kleur en scheen zich voor zich zelf te schamen. De kleine enveloppe had geen adres cn bevatte 600 gulden in Kngelsehe bankno ten. Er was geen brief bij cn ook geen be stemming; hij was alleen gesloten met een eenvoudig zwart lak. Op de groot ene enve loppe stond het volgende* adres door mijn vader geschreven: „Aan den Zoon van mijn Huis. die alle gevaren heeft berekend, een besluit heeft genomen en onverschrokken is." „Om verbrand te worden na honderd ja ren na dezen datum, 4 Mei, in het jaar on zes Heeren MDCCCV." Ook deze was geslol'-n met een eenvou dig zwart lak en bevatte het manuscript, dat ik hierbij voeg en bevestig op dit blad van mijn reisjournaal: Oom Loveday, die tot nu toe doorgele zen had zonder opmerkingen te maken, behalve nu en dan een uitroep, keerde nu het blaadje om cn liet mij het hanrlschrilt zien van mijn grootvader Amos Trenoweth De inkt was verbleekt cn het was op per- kamen tpa pier geschreven. Onwillekeurig bogen wij ons beiden over het papier en mijn oom, steeds zonder eenige opmerking te maken, ging voort en las het volgende „Van Amos Trenoweth van Lantrig Ker spel Polkimbra en Graafschap Cornwallis: aan den nakomeling die mijn schatten mo ge erven. Ge dient te weten mijn zoon dat. ofschoon van groote rijkdommen, waar men maar in dit perkament melding gemaakt wordt naar had te vragen om ze te bezitten, maar in werkelijkheid zijn de gevaren aan het verkrijgen van dien schat zoo groot, dat ik bijna tot het besluit hen gekomen het ge heim te vernietigen cn als een bedelaar zoo arm mijn leven te eindigen. Want niet alleen geloof ik maar ik weet zeker dat de schatten niet verkregen kunnen worden dan mpt bloedvergieten cn levensgevaar, want ik zelf heb den dood driemaal in het aangezicht gezien om er de hand op te leg gen en werd telkens als door een wonder gered cn met verlies van mijn zielsrust. Maar aangezien de toorn des hemels vaar dig over iemand is cn mén zich diori niet onverdiend op den hals haalt, heb ik be sloten dien niet geheel te verdienen, maar gedeeltelijk, door voor mij zelf den schat op te geven, indien ik zoodoende den vloek kon afwenden, maar het werk aan een an r.IISLUKTE AANSLAG OP HENDERSON? Twee vreemd uitziende mannen, van wie er één gewapend zou zijn geweest, tracht ten gisteravond Henderson, den Engelschen minister van buitcnlandsche zaken, tc spre ken lo krijgen in zijn woning tc Londen. Zij slaagden er niet in. Later werd een ge wapende politieagent op post gesteld vóór de deur. HAVENSTAKING IN ROSARIO. Uit Rosario (Argentinië), wordt gemeld, dat de staking der havenarbeiders zich uit breidt, doordat leden van een aantal vak bonden zich, uit'instemming met de actie der havenarbeiders, zich daarbij hebben aangesloten. De moeilijkheden met de arbeiders heb ben, volgens een nader bericht, geleid tot een algemeene stakingsbeweging. Overal is het nog rustig gebleven, maar men vreest, dat de beweging zich tot de naburige ha vens zal uitbreiden. DIAMANTHANDELAAR OVERVALLEN EN BEROOFD. De diamanthandelaar Jack Neimarm, een Poolsche Jood, van Hatton Garden, die ook veel te Antwerpen verkeert, werd volgen^ een bericht uit Londen, op de trap van zijn kantoor gevonden met hoofdwonden. Hij beweert aangevallen te zijn door een glad geschoren man, die hem beroofde van zijn portefeuille met diamanten, ter waarde van 15.000. W. WEERBERICHT 1.0 Hoogste baroBieterstand te Yarmouth. Laagste barometerstand 756.2 Andüncs. Verwachting tot den avond van 16 Juli: Zwakke tot matige wind uit O. richtingen, meest licht lie wol-kt, droog weer, iets war nier. VEERBOOT GEZONKEN B e r 1 ij n, 13 Juli (H.N.) Uit Moskou wordt gemeld, dat bij Irkoetsk in Siberië een veerboot is gezonken, aan boo:cl waar van zich 220 personen bevonden. Tot nu toe zijn 11 lijken geborgen. Ongeveer 40 personen worden nog vermist. DE DUITSCH-BELGISCriE OVER EENKOMST. De geliquideerde eigendommen verrekend. B e r 1 ij n. 12 Juli. (H.N.) Naar een Ber- lijnsch' Nieuwsagentschap meldt, kómt de overeenkomst tusschen Duitschland en België tot regeling van de kwestie der markbiljetten hierop neer, dat Duitschland België in 37 annuïteiten een totaal bedrag van 300 millioen mark zal betalen. Wat het in beslag genomen Duitsche eigendom be treft. wordt in de overeenkomst vastgesteld dat de reeds geliquideerde eigendommen bij de annuïteiten verrekend zullen wor den. Londen, 12 Juli. (V.D.) Van cle twaalf slachtoffers van het ongeval te Gillingham in Kent, waarbij negen zeecadelten, die deelnamen aan een brandweer-oefening en door het iu brand raken van het voor dit doel gebouwde gefingeerde magazijn om het leven kwamen, konden tot nog toe viei herkend worden. In het ziekenhuis te Gil lingham zijn nog drie brandweerlieden op genomen, terwijl in het marinclazaret te Chatham een onder-officier ligt met zware brandwonden. In alle vier gevallen bestaat er gevaar, dat de patiënten aan hun ern stige verwondingen zullen overlijden. De om het leven gekomen cadetten zijn allen onder de 16 jaar. Nog gisteren namen zij deel aan manoeuvres van de marine-artil lerie Het resultaat van het onderzoek naar den brand is nog niet bekend. Opruimings- werk hoeft niet meer verricht te worden, aangezien het geheele gebouwtje tot den grond toe afbrandde. Volgens een nader bericht bedraagt het totaal aantal dooden bij de ramp op het liefdadigheidsfeest te Gillingham (hans 14. ONGELUK OP EEN GRIE^.SCHE DUIKBOOT. Bij het beproeven van vuurleidingen op een Gricksche duikboot in aanbouw te Caen is een flesch met samengeperste lucht uit elkaar gesprongen, waardóór een Grieksch kapitein ter zee, hoofd van de com missie van overneming, op slag werd ge dood. Drie andere leden der commissie en drie arbeiders werden zwaar gewond. SCHEEPSBRAND. Londen, 13 Juli (H.N.) Het Engel- sclie stoomschip King Caddallon. dat 5100 ton groot is en van Zuid-Afrika naar Australië met een lading kolen onderweg was, is in brand geraakt en ongeveer 500 mijl van Durban verwijderd, gezonken. Op de noodseinen van het brandende schip 7ijn terstond verschillende in de haven van Durban liggende oorlogsschepen uitcreloo- pen, die nog tijdig arriveerden om de be manning aan boord te kunnen nemen der op te dragen, die cr misschien aan zou kunnen ontsnappen en een vervallen buis weder oprichten. Mijn zoon, die deze regelen mocht lezen, ik druk u op liet hart de gevaren van uw onderneming toch te overwegen. Gij kent die gevaren niet, maar ik ken ze, ik, dio een zondig leven geleid heb ter wille van rjicn schat en die er nu de wrange vruch ten van pluk, God alleen weet mijn ge heim, van Hem verwacht ik vergiffenis te verwerven, maar nu nog niet. En evenals het bouwen van den tempel niet aan David veroorloofd was, daar hij bloed vergoten had. maar wel aan Salomo zijn zoon, zoo is het u misschien geoorloofd de hand te leggen op schatten gouds en zilver en kostbare edelstecncn, maar vooral op den Grooten Robijn vair Ceylon, waarvan de schoonheid alle juweelen der aarde over treft; ik heb. hem met eigen oogen aan schouwd en weet dus dat bet is zooals een oude schrijver het uitdrukt een schitterend en onvergelijkelijk schouwspel om te be wonderen. De beroemde reiziger Marco Polo spreekt van dezen Robijn met deze woorden: „De Koning van Ceylon bezit een robijn, groo ter en schooner dan ooit op de wereld is of kan worden aanschouwd". PI ij is een palm lang cn dik als een man nen arm. In glans overtreft hij alles wal op aarde bestaat, hij gloeit als vuur. Voor geld kan men hem niet koopen. Maar dit. weet ik, dat hij op het eiland Ceylon gevon den werd nadat hij eeuwen lang was ver loren en ofschoon hij niet zoo groot is als vele schrijvers zouden doen vermoeden, toch overtreft hij a'les in schoonheid cn kleur. Dezen robijn cn nog vele schallen daar bij kunt ge verwerven indien de hemel u wil helpen, door mijn raad op te volgen. Ge kunt van hier naar Ceylon gaan en van daar naar Samanala of de Adamspiek, den belangrijksten berg van het eiland. Van hut rusthuis aan rh-n'voet van de Piek moet ge klimmen, het pad der pelgrims volgen, totdat ge de eerste keten voorbij zijt. Tusschen deze keten en de volgende strekt zich een bosch uit; steeds het pad volgende, komt ge aan een boom, waarvan de stam zich in zeven vertakkingen splitst, die zich dan weer vereenigen. Deze boom is zeer opvallend, ge kunt hem niet mis sen, Van de basis moet ge links 33 schre den afleggen en dan komt ge aan een steen, die den vorm heeft van een men- schenhoofd, 't is een groote steen maar ge makkelijk te verschuiven. Onder dezen steen ligt hei geheim van den grooten Ro bijn. maar toer, niet geheel, want de rost is gegraveerd op den sleutel, waarvan reeds melding gemaakt zal zijn. Deze voorzorgen heb ik genomen, opdat niemand het geheim zal ontdekken, dan de rechtmatige eigenaar; cn ook, omdat nie mand, dan na rijp beraad, deze taak za! ondernemen, daar de piofetie luidt: Zooals het hart van den robijn rood is als bloed cn de oogen als een vlammend vuur, zoo zal het wezen voor hen, die er bezit van willen nemen; Vuur zal hun deel wezen en Bloed hun erfdeel. Deze profetie is mij medegedeeld door een ouden priester, wiens beenderen be graven liggen onder den steen en op wiens gewijden gordel het geheim geschreven is. Dit. en alle andere «zonden moge God ons vergeven. Amen. A. T. (Wordt vervolgd).

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1929 | | pagina 1