DE EEMLANDEü BUITENLAND. GARAGE MOLENAAR Telefoon 1212 AUGUSTUS - VACANTIEMAAND Dinsdag 16 Juli 1929 28e Jaargang No. 14 BUITENLANDSCH OVERZICHT HEVIGE ONTPLOFFING TE PHILADELPHIA Koopt nu Uw REISBENOODIGDHEDEN Het adres voor TOILETARTIKELEN A. v. d. WEG. LANGESTRAAT 23 DE ONTZETTENDE RAMP TE GILLINGHAM EEN ERNSTIG ARBEIDS CONFLICT HANS DELBRUCK Plotselinge dood AMERSFOORTSCH DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS pcr 3 ™aandtQ voor Amersfoort f2.10. per maand 10.75, per weck üack gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.17'/,. Binnenland franco per post per 3 maanden f 3.-. Afzonderlijke nummers f 0.05. POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC. 513 UITGAVE: VALKHOFF C2 PHI K nFR AnVFRTFNTIFM van 1-4 regels f 1.05 met inbegrip van een Dewijsnumme' rnidO ucn HmenmnilLPI elkc regcl mccr f0.2S. LlefdadlgheldsadverttnlUn voorde helft van den pn|s. Kleine Advertentien „KEITJES" bl| vooruitbetaling 1-5 regels 50 eent. elite regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f I.- Bctul|snumm.t extra I 0 05 Het geschil tusschen Rusland en China. Moskou zendt een ultimatum. Bestaat er oorloggevaar? De spanning, die in de laatste dagen is ontstaan tusschen Moskou en Nanking, schijnt zich nog te verscherpen, daar de unie der sovjetrepublieken thans aan China een ultimatum heeft gezonden, waarin zij binnen drie etmalen lijds een antwoord eischt. De desbetreffende nota's zijn zoowel aan de Chineesche macht hebbers te Moekden als aan die te Nanking gestuurd: in beide wordt er tegen gepro testeerd, dat sovjet-ambtenaren en -burgers op groote schaal zijn aangehouden, dat de Chineesche overheden de spoorweg- en tele graaflijnen van den Oost-Chineeschen spoorweg hebben bezet, dat het Russische consulaat te Charbin is gesloten enz. Al deze daden, zoo oordeelt rnen te Moskou, druischen in tegen de desbetreffende ver dragen. Moskou kan dergelijke handelingen niet langer dulden en meent, dat het ge duld. hetwelk tot dusver aan den dag is gelegd, blijkbaar door de Chineesche gene raals is uitgelegd als een leeken van zwakte e\enals Moskou s politiek, die op het be waren van den vrede is gericht. Het moet nu echter maar eens uit zijn cn de Rus sische autoriteiten geven aan de nota dan ook een ultimatief karakter: zij verlangen binnen drie dagen antwoord Wanneer dit niet gebeurt op een bevredigende wijze, zou Huslands regeering in de noodzaak kun nen verkeeren haar toevlucht te nemen tot andere middelen, die hcL haar mogelijk maken voor haar rechten op te komen Dit klinkt dreigend en zou kunnen worden uitgelegd als een aankondiging, dat Rus land gewapenderhand zich genoegdoening zal verschaffen, wanneer China in den ver volge geen bevredigende houding aan neemt. In haar nota meent de Russische regee ring echter op te moeten merken, dat zij ook thans nog door vredelievende gevoelens is bezield en er niet aan denkt de souve reine rechten van China te schenden. Aan de Chineesche daden van geweld dient echter onverwijld een ..halt" te worden toe geroepen Moskou verlangt, dat terstond een con ferentie zal worden gphouden ter regeling van alle aangelegenheden, die verband hou den met den 'hist-Chineesctaen spiorweg Vooraf moeien echter alle ambtenaren der sovjetrepubliek, die aangehouden zijn, in vrijheid worden gesteld cn alle maatregelen der Chineesche overheden tegen de Russi sche spoorwegambtenaren, enz. ongedaan ■worden gemaakt. Wanneer China zich ech ter weigerachtig betoont om de voorgestelde bijeenkomst te houden, dan aldus het Russische dreigement zouden de gevol gen wel eens heel ernstig kunnen zijn. Dreigt er dus een oorlog? Men zou 3"- neigd zijn dit uit het bovenstaande af te leiden. De stemming in Rusland is geprik keld genoeg. Dit komt duidelijk tot uiting in tal van betoogingen in het Russische rijk tegen alles wat Chineesch is. Df kan een gewapend conflict nog worden voor komen? liet lijkt er een beetje op. alsof men in China wat gaat bijdraaien. Ten minste: verschillende berichten, afkomstig uit Chineesche bron laten het nu plotseling voorkomen alsof men te Nanking, den zetel der Chineesche regeering. geen voorkennis droeg van de krasse maatregelen tegen het Russische flf 'soneel bij den Oosterspoor weg De o\erheden in Mnndsjoerije zouden op eigen houtje hebben gehandeld. Dit neemt echter niet weg. dat talrijke Chinee sche militairen thans den spoorweg be waken. Japan h.>udt. zooals te begrijpen is. onder wijl een oogje in 't zeil cn volgens sommige berichten bereidt zij, bij wijze van voor zorg, reeds militaire maatregelen voor. De handelingen der Chineezen toch zijn on berekenbaar en na de inbeslagneming van den Oosterspoorweg den schakel van China met het Westen zou ook wel eens de inbezitneming kunnen volgen van den Zuid-Mandsjoerijsehen spoorweg, die aan Tapan behoort Natuurlijk wil men zulks in Tokio voorkomen. Uit het bovenstaande blijkt inmiddels, dat de toestand wel eenigs- zins kritiek is en dat. in 't Verre Oosten schokkende gebeurtenissen niet uitgesloten zijn. De schade cog niet W' te overzien I. o n d e n, 15 Juli (IT. N.) Een telegram "uit New York meldt dat vanmiddag in Philadelphia een hevige ontploffing heeft plaats gehad Op een kade van een der havens in de stad ontploften verscheidene tonnen dynamiet. Alle huizen in de stad stonden te schudden tengevolge van den hevigen luchtdruk. Dikke ondoordringbare rookwolken hingen geruimen tijd boven alle deelen van de stad. Gloeiende asch viel in groote hoeveelheden op de omliggende huizen cn kaden zoodat een reusachtige brand ontstond Alle spuiten \an de stad zijn met liet blusschingswerk bezig. De schade is nog niet te overzien. LUXE AUTO-VERHUURINRICHTING MET BETROUWBARE CHAUFFEURS TEL. 217. Hoe een vroolijk feest op slag veranderde in een treurspel. Interpellatie in het Lagerhuis Omtrent de vreeselijke ramp te Gilling ham bericht het Handelsblad nog het vol gende I)c openbare meening in Engeland is ge heel vervuld van «le ontzettende ramp, die bij het brandweerfeest le Gillingham, in Kent, is voorgevallen en die negen jongens en vijf volwassen mannen het leven heeft gekost. „Een realistisch schouwspel van een brandend huis met de sensationeele red ding der bewoners",. aldus stond het op het feestprogramma aangekondigd. Het feest was in het Gillingham Park ingericht dat voor die gelegenheid twee dagen tevo ren voor het publiek gesloten werd. Er werd een dansvloer celegd en een huis op getrokken van hout en zeildoek, dat in brand zou worden gestoken en waaruit de „bewoners" zouden worden gered door de lirandweerbrigade van Gillingham, die al dus haar bekwaamheid zou toonen. Honderden waren naar het park getogen om het feest bij le wonen, waarvan de op brengst voor het St. Bartholomew's Hospi tal was bestemd. Het werd geopend met een serie horlepijpdansen door een aantal jeugdige knapen van het Naval Cadet Corps. Daarna waren de jongens vrij en zij hadden zich om strijd aangemeld bij de brandweer om mee te mogen doen in de Fireman's Wedding", een dwaas, in Enge land zeer vaak bij brandweerfeesten opge voerd tooneelstukje. liet denkbeeld om in het brandende huis te mogen „figureeren cn dan te worden gered, trok hen sterk aan. Zoo werden de levenslustige knapen in excentrieke pakjes gestoken cn in het huis binnengelaten, waar zij niet meer levend zouden uitkomen. Hoe het precies is ge beurd, weet men niet, doch het huis vatte twintig minuten to vroeg vlam. Binnen enkele seconden stond het in lichterlaaie. Blijkbaar was het te vroeg of op onoor deelkundige wijze ontstoken. Het publiek, dat zich niet bewust was van de ramp, die geschiedde, schaterde om het schouwspel der in de vlammen vech tende „acteurs." De brandweer echter rea liseerde snel wat er gebeurde. Aan blus- schen of redden viel niet meer te denken de stellage was één laaiende fakkel. Het geschreeuw der slachtoffers werd door de menigte met gejuich ontvangen omdat het zoo „echt was. In een oogwenk was alles gebeurd. Een paar menschen hadden gemerkt dat er iets vreeselijks gaande was. Er ontstond een lichte beweging. De burgemeester snel de het terrein op, liet het volkslied spelen om paniek te voorkomen. Maar spoedig verspreidde zich de mededeeling dat een gruwelijke ramp had plaats gehad. De ouders der jongens allen knapen van twaalf cn dertien jaar renden naar vo ren, gillend van angst om hun kind. De afschuwelijkste cn jammerlijksle tooneelcn deden zich voor. Toch had een groot ge deelte van het publiek, dat zich reeds had verwijderd, niets vermoed van hetgeen er was gebeurd. liet was zeer moeilijk do lijken van de knapen te idcnlificeèren, daar verscheide ne» zonder medeweten van hun ouders haddon Yneegedaan en de brandweerman, die de jongens had aangenomen, mede in de vlammen was omgekomen. Tal van ouders kwamen dan ook vragen of hun kin deren, die op eigen houtje naar het feest waren gegaan, er misschien bij waren. Al leen de vaders echter werden toegelaten, men vreesde een te groote emotie der moe ders. Eén der jongens. Leonard Winn, een dertienjarige knaap, die nog leefde, toen men 'hem naar het hospitaal had overge bracht, was nog in staat enkele bijzonder heden mede te deelen. De ontzettende schrik, dien de jongens in het huis hadden gekregen, toen zij zich ineens door vlam men omringd zagen en nergens uit konden tart elke beschrijving. Ook vermocht hij nog ecnige namen te noemen van kame raadjes, die hadden meegedaan. Daarna stierf hij in de armen zijner moeder. De koning en koningin hebben een tele gram van deelneming aan den mayor van Gillingham gericht, diep getroffen door het droevig einde van zooveel veelbelovende levens. Bovendien is er een inschrijving ge opend voor de nagelaten betrekkingen van de omgekomen brandweerlieden, onder wien een vader van tien kinderen. Het Lagerhuislid Harry Day, afgevaar digde voor Southward Central, zou heden den minister van binnenlandsche zaken over het gebeurde interpelleeren en aan dringen op een wettelijke bepaling, waarbij dergelijke gevaarlijke vertooningen voort aan verboden worden. Hef werk dreigt in de Britsche katoennijverheid stopgezet te worden. Eeo half millioen arbeiders de dupe De Cour. bericht d.d. li Juli uit Man chester: De stemming onder de leden van de fede ratie van werkgevers in de katoenspinne rijen over het voorstel, de .loonen in de katoenindustrie met ruim 12%% to ver lagen, met ingang van 29 Juli a.s, heeft een overweldigende meerderheid ten gunste van deze \erlaging opgeleverd. Bepaald was, dal de maatregelen, om van kracht te worden, tachtig procen4 der stemmen op zich moest verwerven, 'doch het resultaat was, dat 92.11% der werkgevers vóór de ver- Inging heeft gestemd. In de Egyptische af- deeling bedroeg het percentage 9F.62. Aan alle leden van de federatie is een circulaire gezonden, waarin hun wordt op gedragen onmiddellijk aankondigingen be treffende de loonsverlaging in de fabrieken te doen aanplakken en aan eiken arbeider mondeling te doen mededeelen. dat de fa brieken bet werk op 29 Juli alleen tegen de verlaagde loonen openstellen. De geheele industrie bereidt zich thans voor op een strijd over de loonen. liet wordt als zeker beschouwd, dat, wanneer er niets tusschenbeide komt, over veertien dagen het werk in de geheele industrie, waarbij 500.000 arbeiders betrokken zijn, zal worden stopgezet. Slechts een interventie van den minister van arbeid zou dit kun nen verhinderen en ofschoon hieromtrent nog niets officieel bekend is. wordt alge meen verwacht, dat de regeering lot een dergelijken stap zal overgaan. Alle bonden van arbeiders in de in lustrie houden than3 stemmingen over de vraag, of tot staking zal worden overgegaan, dan wel of de loonverlaging zal worden aan vaard. De leiders verklaren, dat met bijna algemeene stemmen tot het eerste zal wor den besloten Nader wordt d.d. li Juli aan 't geciteerde blad gemeld: Zooais te verwachten was, hebben de arbeiders in de katoenindustrie geweigerd, de tegen 29 Juli a.s. door de werkgevers aangekondigde loonsverlaging van ruim 12%te aanvaarden. Bij de stemming, uit geschreven door de Operated Spinners Amalgamation werd 97%% van het totaal aantal stemmen vóór een staking uitge bracht. Op een vergadering van 179 gede legeerden der Amalgamated Weavers Asso ciations. die 27 bonden vertegenwoordigen, is een resolutie aangenomen, waarin ver klaard wordt, dat men liever het werk zal neerleggen dan in de loonsverlaging toe te stemmen. liet resultaat van de stemming onder de kaarders is nog niet bekend, doel» ook hier verwacht rnen hetzelfde resultaat. Werkgevers en werknemers blijken dus beide vastbesloten, niet toe te geven. Men vermoedt evenwel, dat binnenkort de minister van arbeid, miss Bo-idfield, tusschenbeide zal komen, ten einde te trachten het stopzetten van het werk in de kntoenfabrieken te voorkomen. Hierbij toch zouden een half milliocn arbeiders be trokken zijn, terwijl, wanneer het conflict eenigen tijd zou voortduren, ook de blee- kers. drukkers, ververs en andere bij de katoenindustrie betrokken arbeiders daar door getroffen zouden worden, hetgeen een enorme ramp voor Engeland zou zijn. DREIGENDE UITSLUITING IN POLEN. Warschau, 15 Juli. (H.N.) In het Poolsche industriegebied van Bielitz dreigt een uitsluiting, daar geen overeenstemming in een loonconflict is bereikt. De onderne- rnens hebben besloten de fabrieken niet ib- gang van 17 Juli te sluiten. Hierdoor zul len ongeveer 3000 arbeiders worden ge troffen. HUGO VON H0FMANNSTHAL f Dc dichter stierf op weg naar het kerkhof ter begraving van zijn zoon Een ongemeen begaafde Ween en, 15 Juli. (II. N.) Bij do ter aardebestelling van zijn zoon Frans heeft de dichter Hugo von Hofmannslhal op weg naar het kerkhof een beroerte gekregen. Hij viel bewusteloos neer cn is uit deze bewusteloosheid niet meer ontwaakt. Van avond kort na zeven uur is hij overleden. Von Ilofmannsthal leed reeds sedert ge- ruimen tijd aan aderverkalking, zoodat zijn familie er steeds op bedacht was om hem alle opwinding tc besparen. WEERBERICHT. Hoogste barometerstand 7GS.9 tc Groningen. Laagste barometerstand 755.9 tc Vardd. Verwachting tot den avond van 17 Juli: Zwakke tot matige O. tot Z. wind, helder tot half be wolkt, warm en droog, later eenige kans op onweer. Onvergetelijk zullen de verzen blijven, die bij wijdde aan groote gestorven acteurs als Mitterwurzer e.a. Zijn werk is verwant aan dat van Maeter linck. Beiden behooren lot de symbolisten, beiden reikten naar een buitengewone vorm verfijning. Von Hofmannslhal was weliger dichter Maeterlinck een heter compositeur. De Weener was ook decadenter dan de Belg. Maar al behoorde Von Ilofmannsthal niet tot de allergrootsten een troetelkind der Muzen is hij van jongsaf toch geweest, een versificateur van vaak bedwelmende beko ring. Het doet pijn te bedenken, dat deze stern, die zulke zeldzame sferen aan het klinken bracht, nu voor goed zwijgen zal VON HOFMANNSTAHL. Het bericht van Von Hofmannsthal's plot- selingen dood komt door de omstandighe den in een uiterst tragisch licht. De Wecn- sche dichter toch was op weg naar het kerk hof, om zijn zoon Frans teraarde te Gestel len, die zich eenige dagen geleden in een bui van zwaarmoedigheid van het leven had beroofd. Deze gang is den dichter te zwaar geworden. Zooals het sobere bericht van zijn sterven meldt, leed hij sedert ge ruimen tijd aan aderverkalking. Zijn brooze leven kon geen opwinding van grooten aard meer verdragen. De schokkende smart, hem in zijn zoon getroffen, heeft nu ook den vader meegesleept in den dood. Hugo von Ilofmannsthal werd den len Februari 1874 in Weenen geboren. Hij heeft dus den leeftijd behaald van 55 jaar. Maar als er iets was, waarmee deze dichter spotte, dan was het met den leeftijd. Immers in dc jaren, dat anderen nog graag met knik kers spelen, schreef hij zijn eerste verzen, die al terstond door een ongemecne rijp heid van vorm cn een ongeövenaarden rijk dom van gedachte werden gekenmerkt. Een jongeling nog, werd hij reeds opgeno men in den cénakel van beroemde Ween- sche dichters cn schrijvers van de fin du siècle, waartoe ook Schnitzler behoorde. De jeugdige rijpheid van Von Ilofmannsthal is alleen te vergelijken met die van Arthur Rimbaud. Evenals Schnitzler voelde Von Hof- mannsthal zich al spoedig aangetrokken tot het tooneel. Achttien jaar oud publiceerde hij zijn eerste dramatische studie „Gestern" onder den schuilnaam Theopil Morren. In 1899 verscheen zijn „Theater in ver zen", dat drie stukken bevatte, in 1900 het beroemde „Der Tor und der Tod", gevolgd door „Der Tod des Tizian" en „Das kleine Welttheater". Later heeft hij zich vooral toegelegd op de bewerking en moderniseering van an. tieke en niiddeleeuwsche spelen, die door Reinhardt op buitengewone wijze zijn ge monteerd. In 190G schreef hij „Oedipus cn de Sphinx", welke bewerking eenige jaren vóór den oorlog ook door Royaards werd gebruikt voor diens schoone „Oedipus" op Sonsbeek. liet bewerken van klassieke cn Bijbelsche stof bracht hem ook in aanraking met Ri chard Strauss, den Wecnschen componist, voor wien hij menigen tekst op buitenge woon savantc wijze heeft geschreven. Door die samenwerking met den Weenschen componist is zijn naam ook buiten de eigen lijke literaire kringen doorgedrongen, cn ge raakte hij tot een populariteit, waartoe dit brooze, fijne dichtertalent allerminst scheen geroepen. Hoewel hij dus het grootste deel van zijn productie wijdde aan het tooneel, is hij toch nimmer een tooneelschrijver geworden in den gewonen zin. Dat wil niet alleen zeg gen dat hij zich weinig onderschikte aan de techniek van de Bühne dit kan een groote artistieke verdienste zijn! maar het beleekent, dat hij niet behoorde toi de schpppers van levende gestalten, zooals zijn Grieksche voorgangers en Shakespeare. Zijn talent, was in de eerste plaats lyrisch, niet een zekere neiging naar het epische. Berlijn, 15 Juli (H.N.) De bekende ge schiedkundige Prof. Hans Delbrück is van daag in den ouderdom van 81 jaar plotse ling gestorven. Een en ander uit zijn le vensloop. Berlijn, 15 Juli. (II. N.) Prof. Hans Delbrück, die vanmorgen in den ouderdom van 81 jaar aan de gevolgen van griep is overleden, was 11 November ISiS te Bergen op Rügen geboren, llij studeerde te Heidel- berg, Greifswald on Bonn in de geschiede-^ nis en promoveerde in 1873 na als reserve- officier den oorlog van 1S7071 te hebben meegemaakt tot doctor in de philosophic. Sedert wijdde bij zich in het hijzonder aan de geschiedenis van de krijgskunde. O.a.' publiceerde hij „Leben des Feldniarschall Graf N. von Gneisenau" cn de „Geschichto der Kricgskunst". Voort was hij vooral he kend als redacteur van de Preussisrhe Jalirbücher Na den oorlog nam hij ook deel aan de uitgave der oorlogsdocumen ten. In 18S5 werd hij buitengewoon pro fessor te Berlijn en in 1896 gewoon profes- soor als opvolger van den hekenden ge schiedkundige Treitschke. EEN ONGELUKSDAG VOOR DE COMMUNISTEN. Een auto van den wegberm gevallen. Miihlhcim a.d. Ruhr, 14 Juil (H.N.) Een vrachtauto met communisten is op een wegkromming, waarschijnlijk door het wei geren van de remmen, van den berm van den weg gevallen. Twee communisten zijn gedood, twee ernstig en vier licht gewond. Dc communisten kwamen van een zwem feest, dat ook een ongelukkig verloop had, aangezien een der deelnemers is verdronken. DE OPERATIE VAN KONING GEORGE GOED GESLAAGD Londen, 15 Juli (V.D.) De operatie van den Lngelschcn Koning, die hedenmorgen plaats vond, is gelukkig geslaagd Bij de operatie waren zeven doctoren aanwezig Omtrent de operatie van den' koning wordt nader gemeld, dat vanmiddag om 12 uur hekend werd, dat de operatie was ge schied. Voor Buckingham Palace stond een groo te menigte bijeen, die in het vertrek van den Prins van Wales, kort daarop gevolgd door twee van de zeven doktoren, die bij de operatie aanwezig 'waren, een gunstig tee- ken zagen. Deze opvatting werd bevestigd door het bulletin, dat een uur later ver scheen cn waarin vermeld stond, dat de operatie Was gelukt. Een gedeelte van twee ribben was verwijderd, teneinde de behan deling van het abces te vergemakkelijken. De toestand van den koning na de opera tie is bevredigend. De toestand ten volle be vredigend. Londen, 15 Juli. (H.N.) Vanavond werd officieel gemeld, dat de vooruitgang in den toestand van den koning ten vol la bevredigend is.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1929 | | pagina 1