amersfoortsch dagblad BALANS-OPRUIMING -m 1 MOLENAAR Uv. Koof* FIRMA DIUM BURGER DE EEMLANDEK Groote Winter-Oprui ming. Tm PRIJS DER ADVERTENTIEN ««ï-i^ui i os Zaterdag 11 Januari 1930 28e Jaargang No. 164 ARNHEMSCHE WEG 26 DAMES MODEZAAK ANGST BUITENLANDSCH OVERZICHT ONZE MERKEN GARAGE HET SPOOK VAN DE WERKLOOSHEID Steunverleening door de banken? PAPEGAAIENZIEKTE IN DUITSCHLAND Afweermaatregelen Fa. L. Luycx en Zn. AMAN OELLAH MAG NIET TERUGKEEREN Algemeen bezwaar der stammen OU IE N MAA KT MM K 5 EElf VouT 3^ Tf-ET UWFRKPüZe VAli F FM /K/TO M o~B I E L ,1UP Firma L. A. A. VAN HAMERSVELD ADHUUrUCIJKPRI W P« 3 maanden voor Amerafoort £2.10, per maand f 0.75. per ADUNNtMtNIormdo verzckeflng tegea OQgeIukkeo) f 0.i7Vr Btooealaod franco per post per 3 maanden f $.-% Ahonderli)lte nommen f 0.05. POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERG 515 UITGAVE: VALKHOFF C° elke regel meer f0.2i. Llefdadlgbelds-advertentlÉn voorde helft v«b den prtjL Kleine Adverteotltn „KEITJES'' bij vooruitbetaling 1—5 regele 50 cent elke regel meer 10 cent, drieman] plaatsen I I.—Bewijsnummer erft» f 0,05 door H. G. CANNEGIETER Het is geen wonder, dat er in onzen tijd zooveel «angstige menschen rondloope». Men leest van de griezeligste dingen en men leest cr over in een vorm, welke er na drukkelijk aan herinnert, dat deze grieze lige dingen werkelijkheid zijn. Het kranten bericht heeft als sensatic-lectuur al wat er aan volksfantasie in de sprookjes leefde in de schaduw gesteld. De spookverhalen van vroeger deden de haren der hoorders te berge lijzen, maar dit huiveringwekkende werd althans verzacht door dc gedachte. dat cr geen .spoken bestaan. De booze feeen, tooverkollen en gedrochtelijke dieren, waar mee de ouderwetschc kindermeid de jeugd slapelooze nachten bezorgde, waren het voortbrengsel van verbeelding. Len In dianenboek of een detective-roman schenkt een pleizierige spanning, omdat (ic lezer de genoeglijke werkelijkheid in zijn huis kamer tc sterker beseft door dé tegen stelling met hetgeen het vertelsel aan in gebeelde verschrikkingen oplevert. Maar het krantenbericht is dc weerslag \an. dc werkelijkheid. Moord en doodslag, diefstal en inbraak, brand en verkeerson geval zijn verschrikkingen, die in onze on middellijke omgeving dagelijks plaatsvin den en die ons even goed als den eerste de beste kunnen treffen. Stonden deze feiten van den dag in een klein hoekje sober be schreven, we zagen ze over hel hóófd, zoo- nis we dc aanstootèlijkc dingen uit ut, huls houding van gezin en gemeente over het hoofd zien. Maar, terwijl de huisvrouw en ile stadsreiniging dc wansmakelijke dingen Kiesphhcidshalvc in verstolen hoekjes in orde brengen, stalt de krant ze, om haar publiek te behagen, zoo opvallend mogelijk ten loon. Want dit is het tegenstrijdige, dat het publiek het angstwekkende begeert. Er is en concurrentie Ontstaan In sensuUÖnecle berichten. Men grijpt naar de krant, het boek, de film, het tooneelstuk, die de af schuwelijkste feiten het duidelijkst doen spreken. Zooals men in den fruitwinkel naar den gaafsten appel, bij den juvvcliei naar de glanzendste parel, bij den kleerma ker naar dc stevigste stof grijpt, grijpt men bij zijn geestelijken inkoop naar liet vujJste, gemeenste en weerzinwekkendste, waarmee de mededingers op de markt des ge est es elkaar overtroeven. liet beangstigende moet düs vel een bi- zondere bevrediging schenken, daar het den natuurlijken afkeer tegen het leelijkc en ongezonde tot zwijgen brengt. IIoc deze voorkeur voor den angst to verklaren? Waarom zoeken wij het lugubere, het mis dadige, het ka'tastrofale? Waarom houdt nnze verbeelding zich er het liefste mee bezig? Het leven van de moesten onzer is vlak, kleurloos, eentonig. Suffende verrichten we onzen gerogelden arbeid, dien we kunnen droomen, dag-in dag-uil. Allengs siapen vvo in en wc werken niet dat dé jaren vervlie gen. Als wc een oogenblik ontwaken uit ons gosoes, ontwaren wij met schrik, dat vvo il oud zijn geworden. Straks zuilen vvo «terven, zoo we innerlijk reeds niet allang zijn gestorven. Leven is bezig zijn, waakzaam zijn, ge moedsbeweging gevoelen. Het leven is als zoon stuk speelgoed, dat de kindereu vol blazen met lucht. Is de lucht cr uit, dan schrompelt dc pop of het beest tot een on ooglijk vodje ineen. Zoo is het ook de vol heid, de spanning, welke het kenmerk is van het leven. En, wanneer gezonde lucht ontbreekt, neemt men zijn toevlucht tot Hechte lucht, om zijn popje tc vullen en do spanning te brengen, welke het doet op zwellen tot een prachtig stuk speelgoed. Deze slechte lucht is: dc angst Zoolang men' angst heeft, beleeft men althans iels en voelt men. dat men leeft. Maar bovendien maakt deze angst ons be wust, dat ons gevaren dreigen, waartegen tv ij op onze hoede hebben tc zijn. Een arge loos kind .loopt met een verdorven individu mee en wordt vermoord. Wij willen niet als argeloozc kinderen het slachtoffer worden van on« vertrouwen. Wij zullen oppassen. De schichtigheid is het wapen van den haas; de vrees doet d. -haren der kat tc berge rijzen en blaast haar op tot een monster, waarvoor de hond op de vlucht sla.nl. Heel de natuur heeft de angst noo- dig als voorbehoedmiddel tegen den vijand. Inderdaad past ons behoedzaamheid en liet is goed, dat de openbare organen ons waarschuwen legen gevaar. Maar bij onze voorzichtigheid mogen wij niet vergeten, dat de angst als zoodanig ons geen af doende bescherming verleent. Een angstig mensch is niet gevrijwaard tegen gevaar; zelfs kan zijn angst hem in bepaalde ge tallen dupceren. Tenslotte is de angst een denkbeeldig wapen on zij, die hem onderhouden in de verbeelding hierdoor veilig te zijn, bedrie gen zich zelf. Wat de natuur als een mid del bedoeld hooft, schrijven zij boven natuurlijke tooverkracht toe. Zoo wordt de A hg si hun lïöer.scher inplaats van hun dienaar. Het wordt de afgod, waaraan zij hun leven wijden. liet wordt de plaatsver vanger van 't leven zelf. En onze scnsatie-lectuur is de wierook, welke een angstig menschengeslacht op het onwelriekend altaar van haar afgod ontsteekt. (Nadruk verboden). Het vraagstuk der sancties in Den Haag. Macdonald's pas sieve houding. Dc positie der Duitsche afvaardiging op de tweede Ilaagsche bijeenkomst is veel moeilijker dan die op de Londensche con ferentie, waar het plan-Dawes punt van discussie vormde. Toentertijd werkten niet alleen dc Amerikanen actief mee aan een formulecring van het betalingsplan, die voor Duitschland dragelijk was, maar wierp ook de Engclsche premier Macdonald, die de conferentie persoonlijk leidde, al zijn invloed op de weegschaal om .den Fran- schcn ministerpresident Herriot ertoe tc brengen de sanctiefoimple tc laten varen en het gchcelc vraagstuk der schadelooB- stellmg haar politieke karakter te ontne men. Op het oogenblik heeft de Duitsche de legatie echter voor de zelfde doeleinden strijd te voeren met een Fransche minis- terpi csidcnt, die zich nog niet heelemaal heeft weten tc bevrijden van de mentali teit, welke in het verdrag van Versailles tot uiting komt. Dc Amerikanen, bij wie op de Parijsche conferentie van deskundi gen practisch dc leiding der onderhande lingen berustte, hebben sindsdien geen kans meer gehad in te grijpen, al kan niet ge loochend worden, dat zij door de ondub belzinnige terzijdestelling van het sanctie- denkbeeld in dc afzonderlijke overeen komst, die Washington en Berlijn hebben gesloten, Duitschland moreelen steun heb ben bezorgd. Bovenal echter valt er, vergeleken bij den tijd, toen de Davvesconferentic werd ge'1 i- den, een aanmerkelijke wijziging vast te stellen, wat het standpunt betreft, dat de Engelschc nfvaai diging inneemt. Macdo nald, indertijd de eigenlijke leidende geest bij dc onderhandelingen, is noch op clc eerste, noch op de tweede Ilaagsche confc- rentio verschenen en de slotbijeenkomst in onzo residentie wordt niet eens door don Engelschen minister van buitenlandscho za ken, Henderson, bezocht, die, wat dc be- oordocling der Curopeesche vraagstukken betreft, nog het meest dc denkbeelden van Macdonald huldigt. Uit deze afzijdigheid kan reeds worden afgeleid, dat dc Engcl sche regeering in politiek opzicht op de tegenwoordige conferentie niet wil ingrij pen en dat zij den Franschen dc vrije hand laat. Op dc eerste conferentie was Snovvdcn veel actiever, maar hier kwam het er voor Engeland ook op aan zien bij dc te treffen regeling zoove°l mogelijk ba ten te verzekeren. Zelfs werd, broederlijk met Frankrijk, ernaar gestreefd de financi- celc bepalingen van t plan Young zoo tc wijzigen, dat Duitschland het kind van dc rekening werd. De toestand is dus nu zoo, dat de En gelschen, die op de Daw Os-conferentie hun best deden het Fransche nationalisme in toom te houden, ditzelfde nationalisme in politik opzicht middellijk en in financieel opzicht rechtstreeks steunen. Hoe is deze koersverandering in dc Engelschc politiek tc verklaren? Wij vonden deze vraag beantwoord in een notitie van den Bcrlijnsche correspon dent der Kölnische Zeitung, die erop wijst, dat de ontwapeningsconferentie te LonGen, die voor dc deur staat, dc vrijheid van be weging der Engelsche regeering beperkt. Op deze conferentie zal dc houding van Frankrijk, zooals liet onlangs openbaar ge maakte Parijsche memorandum bewijst, ernstige moeilijkheden berokkenen en daar om voelt men er te Londen niet in het minst voor om deze moeilijkheden nog tc vergroolen door een oplossing te bevorde ren van 't vraagstuk der schadevergoeding, die de Franschen niet aanstaat Macdonald weet, dat voor den wereldvrede in het al gemeen cn voor de positie der arbeidersre- gecring in 't bizonder écn succes der a s. Londensche conferentie van beslissende bc- teekenis is Hij wil het succes niet in de waagschaal stellen door de Franschen bij hun duel met de Duitschers tegen te hou den. Zoodoende vecht Duitschland op het oogenblik, zooals dc correspondent het uit drukt, werkelijk met den rug tegen den muur. DE MONT PELE WERKT WEER. Parijs, 9 Jam Gemeld wordt, dat er weer herhaaldelijk uitbarstingen plaats heb ben van den Mont Pelé. den vulkaan op het eiland Martinique. STATIONSPLEIN - TEL. 1210 *1 Men verwacht opzienbarende mededeelingen van mi nister Thomas Londen, 9 -Jan. J. H. Thomas, minister van arbeid, zal morgen te Man chester een redo houden, waarin, hij. naar verwacht wordt, belangrijke verklaringen zal afleggen tón aanzien van de vraag stukken, die hij tracht op te Jossen. Eenigc bladen voorspellen, dat enkele voorstellen, waaromtrent in 6treng besloten kring is beraadslaagd, door Thomas bekend zullen worden gemaakt en dat de betreffende voor stellen iets geheel nieuws voor Engeland inhouden. In feite. zal. naar verluidt, Thomas de mogelijkheid beoogen 6teun te verkrijgen van bankiers voor het herstel der noodlijdende industrieën, met name de kolen-, staal- cn textielnijverheid. De Daily News spreekt van de waar schijnlijkheid van het vormen van een industriecl-financieele organisatie, gesteund door zoo krachtig mogelijke fondsen en zegt, dat men gelooft, dat Thomas van plan is een verklaring voor te lezen van Montagu Norman, gouverneur van de Bank of England. Dc Daily Herald meldt nog, dat een aantal groote banken zullen samenwerken om credieten op groote schaal te ver schaffen voor goedgekeurde ondernemin gen, niet alleen om deze nieuw leven in tc blazen, maar ook om de machines en dc arbeidsmethoden te moderniseeren. ZUIVERINGSACTIE BIJ DE COMMUNISTEN. Moskou, 10 Jan. (V.D.) Naar verluidt, heeft het orgaan van de communistische In ternationale bevolen do communistische partij in Duitschland aan een zuivering te onderwerpen. Op 10 Februari moeten alle elementen uit de partij verwijderd zijn. die Diet in overeenstemming zijn met de ideo logie van de partij en die desondanks de partij zijn binnengedrongen De bedoeling der nieuwe zuivering is het verwijderen van allen, dfe de rechtscbe of linksche opposi tie aanhangen. De zuivering zal onder lei ding staan van het lid der Duitsche actie van de communistische internationale. De uit de partij uitgesloten Karl Piadek is weer in de partij opgenomen. 13 e r 1 ij n, 9 Jan. De rijksminister van bhmenlandsche zaken heeft, gelijk wij reeds berichtten, de regeeringen der landen aan geraden lijdelijk den invoer van papegaaien te verbieden. Er is een officieele mededeeling versche nen, waarin verklaard wordt, dat het aan tal ziektegevallen niet groot is. Te Berlijn zijn 20 gevallen vastgesteld, te Hamburg 13, te Altona De besmetting ie veroorzaakt door uit Zuid-Amcrika ingevoerde dieren. In Augustus 1929 heeft in Argentinië een hovigo epidemie va» papegaaienziekte ge- heerscht. Het invoerverbod moet weer wor den opgeheven, zoodra de papegaaienziekte in Zuid-Amenka bedwongen is. Aan handelaars cn bezitters van pape gaaien wordt aangeraden goed op den ge zondheidstoestand der dieren te letten en wanneer men vermoedens heeft, dadelijk een veearts tc roepen, of het dier te dooden. De kenteekenen van de feiekto bij de pa pegaaien zijn: verminderde eetlust, mat heid, zucht om tc slapen en het opzetten van de veeren. Bij de aankomst van een stoomschip uit Zuid-Amerika te Hamburg hebben volgens het Acht Uhr Abendblatt verschillende personen, voor wie reizigers en matrozen een papegaai hadden' meegebracht, deze dieren op staandpn voet den nek omge draaid. Andere papegaaien werden naar de diergaarde gebracht, weder andere werden voor een appel en een ei aan straathande laars verkocht Dit een en ander houdt natuurlijk verband met de vrees voor de pape'gaaienziekte. Het Acht Uhr Abend blatt dringt aan op verplichte quarantaine voor papegaaien. Ook Zweden wil den invoer der vogels verbieden. Stockholm, 9 Jan. De Zvvcedschc re- gecring overweegt een invoerverbod voor papegaaien om tc voorkomen, dat do pape gaaienziekte ook lot Zweden doordringt. WEERBERICHT. Hoogste baromclerstand: Y61.G te Zürich. Laagste barometerstand: 712.S tc Thorsliavn. Verwachting: Stormachtige tot krachtige Z. tot Z. W. wind, betrokken tot zwaar bewolkt, met tijde lijke opklaring, regenbuien, iets kouder. LANGESTRAAT 49-51. TEL. 190 Pesjavvar, 9 Jan. Nadir Sjah, de li ning van Afganistan, hield een durbar, die werd bijgewoond door vertegenwoordigers der verschillende stammen. De koning deel de het gezelschap mede, dat vertegenvvoor- dïgers van Duitschland, Rusland cn Fran krijk reeds te Kaboel waren aangekomen De koning verklaarde verder, dat stappen waren gedaan om te verkrijgen, dat cx-ko- liing Aman Oellnh naar Afganistan terug keert, maar de sla m vertegenwoordigers protesteerden onmiddellijk ten hevigste. Ten slotte kwam de durbar met algemeen^ stommen overeen, dat onder geen omstan digheden Aman Oellali zal worden toege staan, naar Afganistan terug te keeren. k FORD-DEALER VOOR AMERSFOORT OMSTREKEN TEL. 42 AMERSFOORT

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1930 | | pagina 1