D£ EEMLANDEU Groote Winter-Oprui ming. BRIEVEN VANEEN! BRABANTSCHEN BOER Maandag 13 Januari 1930 28e Jaargang Mo. 165 BUITENLANDSCH OVERZICHT WILLEM GROENHUIZEN JUWELIER DUITSCHLAND WORDT BESCHULDIGD Fa. L. Luycx en Zn. amersfoortsch dagblad lOmiMCMCWlXPfll l<J per 3 maandco voor Amersfoort 12.10. pa maand 1 0.75. pa ABONNcMLhlormJa Qr8tJ# vcr2eker(Qg tegen ongeIuUk€Dj f 0.\v/r Blooenland franco per post per 3 maanden f 1.-, POSTREKENING 47910 Afzonderlijke nommers f 0.05. TELEFOON INTERC 515 UITGAVE: VALKHOFF C? poi [C ncp SnUfnTfWTIFW viol—regent 1.05 reel lobignp voo tco t>cwi;snummec UtH HUICHIcHIIcH dkf f0J5. LlefdidlgbcldS'iOvtiuiiiUo voorde bdfl wi deo prtji Klelot Advertentlö „KEIT1ES' bil voorullbet.llog 1-5 resell 50 cut. elke regel meer 10 ceot, drlemoll pliiueo I I.- BeM|»oummei eitr. I 0.05 Tien jaren voxdrag van Versailles en Volken bond. I r Vrijdag was het tien jaar geleden, dat het verdrag van Versailles, hetwelk uiter lijk een eind maakte aan den wereldoorlog, werd bekrachtigd en tevens net aanzijn werd gegeven aan den Volkenbond. Er is geen aanleiding voor uitbundige juichkre ten, want, hoe verheven het ideaal van 'den Volkenbond ook moge zijn, nochtans heelt zich in 't pas verstreken decennium geen opzienbarende ommekeer voltrokken Is cynisme dus op zijn plaats? Deze ge volgtrekking is te boud, want er is, ge deeltelijk als gevolg van economische nood zaak, gedeeltelijk als uitvloeisel van een gewijzigde geestesgesteldheid, toelf wel het een en ander gedaan om fouten in T ver leden te herstellen of ongedaan te maken. Niet allen in de landen, die als overwin naars uit den oorlog traden, zijn meer Clemericisten. Er is een begin gemaakt met de liquidatie-politiek, er treedt hoe langer hoe meer een streven naar verzoe ning cn onderlinge samenwerking aan den dag en in do tien jaren is de schadcver- gocdingsrcgeling, om een sprekend voor beeld te noemen, reeds twee keeren ten gunste van Duitscbland (plan-Dawes en plan-Voung) herzien. Ofschoon niet officieel, is toch in wezen het verdrag van Versailles in den loop der jaren reeds cenlgszins aan een revisie on derworpen. En iemand als Lloyd George, die één der geestelijke vaders ''an t ver drag éan Versailles ie, heeft zijn arbeid reeds lang verloochend, Poincaré, die in dertijd eiken Zondag een predikatie hield, ■waarin hij Duitscbland te lijf ging, is on eindig veel gematigder goworden "en zelfs een nationalist als Tardieu verschijnt thans op de Haagscho conferentie om ook een handje te helpen bij de voltooiing der liquidatie-politiek, waarloc o.a. ook de vervroegde ontruiming behóórt. Er vallen dus vorderingen op te teekenen, omdat al thans de uitwassen der verdragen van Ver sailles, St. Germain, Trianon on Nouilly zoetjesaan wórden weggesneden. Duitschland heeft hel verdrag van Ver sailles steeds met alle mogelijke felheid gehaat, omdat het zijn soevereiniteit aan tastte. omdat het een jarenlange bezetting van West-Duitsch gebied meebracht, omdat het van Duitscbland ontwapening vergde, terwijl de zegevierende staten zich in mili tair opzicht voortdurend versterkten, om dat het van Duitschland de .betaling van geweldige bedragen vroeg. Ook naar den Volkenbond ging langen tijd de genegen heid van Duitschland niet uit, omdat het Geneefsche instituut meermalen hot karak ter droeg van een bond dor overwinnende staten, die er in de eerste plaats naar streefden Duitschlands vernedering te be stendigen. Toch i3 Duitschland later, toen Gedipl. Horlogemaker. TEL. 852 - LANGESTRAAT 43 GEVESTIGD 1885. de oorlogspsychose wat ging luwen, toege staan tct den Volkenbond toe to tredc-n en dat het tot dezen stap overging, hield ver band met do verwachting, dat liet via do Geneefsche instelling hoopte te kunnen medewerken aan de stichting van een redelijker Europeesche on wereldorde, waarvan liet zelf eveneens mettertijd kon profiteeren. Het zou onbillijk zijn niet te rnemorec- ren, dat dc Volkenbond ten aanzien van tal van kleinere aangelegenheden voortref felijk werk heeft verricht, maar een bil lijke oplossing van groote vraagstukken is het dikwijls uit den weg gegaan. Meer malen heeft dc Volkenbond gedaan, alsof artikel 19 van haar statuut niet bestond, het bekende artikel, dat de wijziging voor ziet van verdragen, waarvan de praktijk do onuitvoerbaarheid heeft aangetoond. De Volkenbond behoorde de minderheden te beschermen, maar op dit stuk van zaken is hij meermalen nalatig geweest. Boven dien zou één der voornaamste laken van den Volkenbond moeten bestaan in dc ver werkelijking der ontwapeningsidoe. Vooral tc dezen aanzien is hij schromelijk tekort geschoten en de Geneefsche ontwapenings- discussics maken den Volkenbond dan ook voortdurend belachelijk. Maar al deze dingen behoeven feitelijk niet te verbazen: dc Volkenbond is nog steeds niet een op zich zelf staand, boven de partijen uitrijzend orgaan, dat objectief overweegt en besluit. Integendeel: het is een kunstmatige grocpeering van staten, die ieder hun, onderling soms zeer lei met elkaar in botsing komende, belangen heb ben. Ondertusschcn worden de denkbeel den, die aan de stichting van een ulecelcn Volkenbond ten grondslag bchooren tc lig gen, voortdurend verder gepropageerd en zoo is het te hopen, dat, nu normen voor internationaal politiek fatsoen tc Genève zijn gesteld en de oorlog als middel, om geschillen uit te vechten, nadrukkelijk in den ban is gedaan, hoe langer hoe m-r— de wensch naar vrede cn rechtvaardigheid niet uitloopt op ean waan, maar wordt tot een werkelijkheid. Tc Genève is in eik ge val een middenpunt, yin waaruit men met tertijd dc stuwende kracht ten gunste cener zuivere rechtsorganisatie mag verwachten: het Geneefsche instituut kan op den duur worden tot den zetel voor het wereldge weten, wanneer de staten, die dm Bond samenstellen, zulks ernstig verlangen. Maar vertrouwen zal in de eerste plaats noodig zijn cn bovendien onnoemelijk veel geduld. Het zou een rol spelen in den Chineeschen burgeroorlog Officieel verweer Berlijn, 10 Jan. De Daily Telegraph publiceerde onder bet hoofd: „Waarschu wing aan Duitschland" een opzienbarend bericht uit Sjanghai, volgens hetwelk in een te Sjanghai verschijnend blad, dc Eve ning News, verklaard wordt, dat de in het leger van Tsjang Kai Tsjek optredende Duitsche officieren door 'de Duitsche regee ring ter beschikking zouden zijn gesteld. Verder wordt in het bericht beweerd, dat Duitschland groote hoeveelheden munitie en ander oorlogsmateriaal naar China zou sturen. Hieromtrent wordt van bevoegde Duitsche zijde opgemerkt: le. 1-Iet i6 niet waar, dat de Duitsche re geering de officieren naar China heeft ge zonden of ook maar zou hebben aanbevo len. Ze zijn integendeel door Tsjang Kai Tsjek of zijn lasthebber in Duitscbland zelf uitgezocht. 2e. De Duitsche regeering is in beginsel tegen het deelnemen van Duitschers aan een militaire actie in het buitenland. 3e. Duitschers, die zich naar het buiten land begeven, om er aan krijgsoperaties deel te nemen, doen dit op eigen risico. 4e. Het is onjuist, dat de Duitsche regee ring bij de verzending van oorlogsmateriaal naar China ook maar in de geringste mate zou zijn betrokken. Het is bekend, dat der gelijke verzendingen door anderen, maar ook aan boord van Duitsche schepen, zijn ondernomen. De Duitsche regeering ziet geen kan6. evenmin als de overige regeeringen, om na de opheffing van dc wet op het verbod van wapeninvoer in China, tegen dc verscheping van oorlogsmateriaal naar dit land iets te doen. Er is echter geen sprake van oorlogs materiaal uit Duitschland. Wanneer deze bewering telkens weer in de Oost-Aziatische pers opduikt, moet men daaruit opmaken, dat de bladen ze slechts publiceeren, ten einde de aandacht van hun eigén land af te leiden. Berlijn, 10 Jan. Tegen het deelnemen van vroegere Duitsche officieren aan den Chineeschen burgeroorlog wordt van Chi- neöschè zljdè bezwaar gemaakt. Van Duit sche zijde wordt meegedeeld, dat het uit wijken van Duitsche officieren niet kan worden verhinderd. Het artikel van de Evening News. Volgens een nader bericht uit Sjanghai wordt het artikel in do revolutionair ge- oriënteerdo Evening News toegeschreven aan den leider van den uitersten linker vleugel Wang Sjing Wei. Het bevat o.a. het volgende: ITet is een feit, dat talrijke Duitsche mi litaire deskundigen Tsjang Kai Tsjek op zijn verschillende onderdrukkingsveldtoch ten terzijde hebben gestaan. Men neemt aan, dat deze Duitsche officieren door de Duitsche regeering voor de operaties in China zijn aanbevolen, niet echter al6 ad viseurs der nationalistische regeering, maar als persoonlijke werktuigen van Tsjang Kai T6jek bij de stelselmatige vernietiging van de Koeomintang. Duitschland verzendt groote hoeveelheden wapens, munitie en tanks, waardoor het het verdrag van Ver sailles schendt. Ieder loyaal lid van de Koeomintang en het geheele Chincescho volk kunnen niet onverschillig 6taan te genover de ontzettende wijze, waarop hon derden Chineesche soldaten het slachtoffer zijn geworden van de Duitsche gasaanval len bij Kanton. De Duitsche deskundigen hebben hetam- gedurfd, datgene, wat het volkenrecht tus- schen twee naties verbiedt, tegen Chinee sche soldaten in toepassing te brengen. Ge neraal Tsjang Kai T6jek wordt door 26 Duitsche militaire adviseurs terzijde ge staan, onder wie kolonel Kriebel, die Tsjang Kai Tsjek bij den laatstcn veldtocht voort durend heeft vergezeld. OOK CHINA VERVAARDIGT NU ZELF VLIEGTUIGEN. Het eerste in China zelf vervaardigde watervliegtuig is na vijf maanden arbeid in Foekien voltooid. Het heeft 40.000 dol lar gekost. GEESTDRIFTIGE BEGROETING VAN HENNY PORTEN. Berlijn, 10 Jan. Toen Henny Porten heden tc Hannover aankwam, om dc eerste vertooning van een film bij te wonen, werd haar op het station een zoo stormachtige ontvangst bereid, dat de ruiten van de kios ken in het station werden vernield, terwijl verscheidene vrouwen in onmacht vielen. Slechts met moeite gelukte het de politic geleidelijk erde te brengen in het levens gevaarlijke gedrang. DE HEVIGE STORMEN IN DE VER. STATEN. Aanzienlijke schade. Londen, 11 Jan. (V.D.) De jongste stor men van dezen winter hebben in dc Ver- eenigdc Staten, volgens berichten uit Chi cago, meer dan 30 menschenlevcns geëischt Het aantal gewonde personen is buitenge woon groot. In vele deelen der Vereenigde Staten is aanzienlijke schade aangericht. De meeste steden werden door snecuwst ir- men geteisterd. WEERBERICHT. Hoogste barometerstand: 7GS.2 te Toulouse. Laagste baronie terstand: 733.4 te Thorshavn. Verwachting: Matige tot krachtige W. tot X. wind, aanvankelijk hatt tot zwaar bewolkt, later waarschijnlijk weer cenige regen, weinig verandering in temperatuur. LANGESTRAAT 49-51. TEL. 190 DE ZAAK-SKLAREK. Nog meer personen beschuldigd. Berlijn, 10 Jan. Op last van het O.M heeft do rechter van instructie het voor onderzoek tegen Sklarek c.s. uitgebreid tot het raadslid Benecke en den accountant Roderich Luding. Beiden worden ervan be schuldigd. dat ze van de gebroeders Skla rek steekpenningen hebben aangenomen. Benecke zou de gebr. Sklarek wederrechte lijk bevoordeeld hebben, met name bij het sluiten van de contracten van 2 Dec. 1927 en van 4 April 1929 Luding wordt ervan beschuldigd, dat hij in zijn hoedanigheid van accountant van het belastingkantoor van Berlijn-ccntrum moedwillig heeft na gelaten de noodigc onderzoekingen in de boeken van dé firma Sklarek in te stellen en de verslagen van het onderzoek bewust vervalscht te hebben. GOUDEN STANDAARD IN JAPAN. Londen, 11 Jan. »H. N.) De Japanscho regeeiing heeft liet goudembargo opgehe ven, zoodat Japan weder tot den gouden standaard terug keert. DOOR A. A. L. GRAUMANS UI venhout, 7 Januari 1930 k Blijf gèie op d'hogte van m'nen tijd; Jas zo n bietje de plicht van 'non mcnsch en ok van 'nen boer, (da zeg ik zoo, om- Jat. er al lij nog menschen zijn, die bcwe- J'cn, da-d-onzcnhcvcncer drie levendige schepsels ee geschapen: n.l. den mensch, t biest en d'n boer), en daarom lees ik nogal veul de kraant, al zeg 'k t zeivers. Nouw weet ik wel asdat er genogt van die gladjanussen rondkuic'eren die mee *n gezicht waar de gladdigheid mee dikke druppels afdrüpt, beweren da ge sjuust mkske lezen mot al ge T allemaal pereies cn sjuust weten wilt, maar zoo kunde wel deurriddeneeren en nie eten omdat de pie pers en d'n blomkool in d'n essetee groeien! As ge zoó vcur oew gezondheid gostrejen zijt, dan zoude wel 's dood kunnen gaan van loutere hicgcjecne; wa gij? Waant hiegejeene eten mee 'n vet sauskc van gekokt water, daar word-ok nie mollig van, nmico! Maar ik g< aak van m'n sja- pieter. Wa 'k zeggen wouw is ditte: Keb nog nooit zooveul in de kraan:cn over de Driekoningen gelezen as deus leste dagen! In... nooit zoo weinig van gemorken as dc leste jaren. Keb die mannen nooit zoo voed gekend en nooit zooveul van geweten as sjuust nouw, nouw zc om zoo te zeg gen as nen pier zoo dood zijn! Jajajn. schudt nouw maai; nie mee ocwen 't is zoo! Zemmon zc as Zundag af geschaft, deurgestript en, amico, ge mot weten da ze bij ons. Bra baan ders, van ons hekstra Zundagtn af motten blijven! Wemmen er altij heel veul g'od en wem men ze altij best gewaardeerd. Fn op zo nen dag as giesteren as ge dan 's mor gens i kelenderblaaike afscheurt cn daar slaat dan zoo maar tcgoeéiertrouw'n 6 op, mee rooien verf gedrukt, zooas alle Zun- en fiostdagen en onder die rooie zes staat d; Driekoningen" nouw, ik kan oew zeggen jonk, da ge dan da rooie zeske zoo op oew nuchtere maak, net aan 6taat te kijken as 'n kwietaansieke da zc verstaam- pen om te betalen! As 'n kwaai postje. En nouw motto nie denken, amico, da'k over dieen enkelen Driekoningen leg tc murmcrcercn, neec, 't is maar as veur- becld veur wat er dcuzen eersten tijd nog meer aan ons broek gezet wordt. Eerst nog 'nen hekstra Zundag, d'n Maria-Lichtmis en dan... kèk, da's hee- legaar veur mijn om uit m'n \el te vlie gen, d'n Vastelavond! 'k Wil dus maar zeggen: d'n eersten tijd pakken wc ieveraans naast. Nouw schrijven me d'r allemaal over! Vruuger werd er nie over gesmoest, maar dan dejen mc-n-et. Maar genogt: 't i6 nie ollecn mee die driekoningen waar me zoo veul van lezen na da me ze zoogoed als dood emmen laten gaan. 't Kom-d-onder de beste fermilies veur da ge wor geprezen as ge nen meter zaand op oew test het zitten en as 't leien kan nog 'nen kei d'r bovenop waar ze mee gouwen letters oewcti verjaardag in emmen ge- hakfr mee 't jaar da g'op dc wèreld kwam en 't jaar da-ge-T onderkroop. Da kom méér veur! Kern er ëcnen gekend, amico, 'nen vervel en 'nen besten verver ok, en gij kent 'm ok wel, al is ,'t ollcenig maar van naam, inaar die én mcnsch schoot z'n eiges heel jonk veur z'rien kop oinda ze'ra zo'nen honger Ilieten Jijen. Honderden schilderijen eet ie gemokt, honderden! En as ze'm bij z'n lé ven veur één doekfko hadden betaald, eén- tce'maar.wa zc nouw stuk vcur stuk veur al z'n schilderstukken betalen, ollcc, dan had ie heel z'n leven kunnen rentenieren en verven veur z'n plezier! Net as mee 't peleis van Volksvlijt inder tijd. Nooit heé-g-et zóó kollesaal gerendeerd as toen 't afgebraand was Zoo zijn de menschen nouw eenmaal. As kleine kinderkes. Gif zc 'n poppeke en ze zullen er net zoolaank aan leggen te trek ken en te plukken, tot er 'n gat inkomt en al 't zagemeel d'r uitstroomt. En as 'i kin- neke dan nikskc aanders overhoudt as 'n leeggcloopen frutje dan zet 't 'n keel open as 'n kamerlid, omda-d-et poppeke kepot is! Dan zouw 't, zoo klein as 't is. al alles willen geven om dc zagemelen-ziel weer in t poppeke te blazen, maar nie noodig hor- rc. 't Poppelijk overschotje is nog net goed genogt veur d'n mesthoop. Zóó is 't in dc wèreld. Nie aanders. Eerst gooien ze d'n prefect mee stacnen en as ze'm morsdood gegooid emmen dan hakken ze'n staandbeeld veur 'm, waarteu gen de menschen nouw cn dan 'nen kiaans cn dc hondjes ook 't hunne neerleggen. 't Is misschient gin schoon gedacht van me, maar keb 't gevuul da zo'n staand- beeld mee 't zelfde idee wor neergezet, as waarmee 'nen rijken vrek wel 's 'n aal- moeskc weggift. Nie om 'nen èrmen donder tc helpen, maar om t bij z'n eigen goed tc praten dat ie zclvers zooveul cn dieën èrme zoo weinig bezit. Zooveul as koopmanneko speulen aan de deur van onzenlievenccr cn dan perbcercn zoo weinig meugelijk te ge ven veur t geen asdatie veromkrijgt. Maar genogt, laat ik daar nie verders over fielesefcercn, 't helpt toch niksko as ik da-d-allemaal al zeg cn neerpotlooi, 't Is maar 'nen boer die 't allemaal zoet. En om geleufd te worren motte gin klom pen aanemmen maar slobberkousen. Fn nie de waarheid zeggen, maar liegen da-ge-'t zeivers geleuft. En... zo'n bietje doen of go nouw cn dan wa gek bent. As ge beroemd en dus geleufd wil worren, dan motte b.v. op oew dartigsete jaar 'n boekske schrijven waar g'ocw eigen op oew veftigste veur zjcncert. 'n Beeld hakken mee 'nen vierkaanten kop cn twee olifanlcnpooten en d rop zet ten: „Vrouwelijk schoon". 'Nen kelner mee 'nen stapel vuile borden omverloopen en 't gcrinkinkel op muziek zetten en 't stuk noemen: „meiregen* 'Nen ouwen Pool schilderen die in z'nen baard krabt en er onder zetten: „Stil le ven". Dartig jaren laank eiken avond op t too- ncel oew stoeltje te ver van de piojano af zetten cn dan de piojano bij 't stoeitje schuiven, dartig jaar laank, in heel de wè reld, en as ge dan van oew eigen kotst, veur da „nummer" tienduuzend gulden vragen! En 't stuk noemen: „Grok". Kek, dan worde geleufd. Dan staan de kraanten vol over oew wijsheden. Amico, 'k zouw oewen kraant vol kun nen schrijven mee al die gekke dingeskes, wat dan hier op neer komt: hoe gekker hoe schonder. De menschen willen knollen veur citroe nen emmen, b'alleve \an mijn! Maar da komt, denk ik, net as ik ierboven al zee: omda 'k nie mee slobberkouscn achter d'n gruuntenwagel loop, maar doodgewoon op klompen. Maar 'k zouw er niet verder op deurzeeveren, hè'k al gezeed en daarom: basta. Gc rokt er heelegaar van in de wèèr as ge *t allemaal op d'n keper bckékt en araico, dan trek ik er liever uit en gaai 't laand op. Zooas giesteren mee dicén driekoningen ok. Trui had me gezeed asda me deur on zen stook henen rokten, cn toen hè'k 'm efkes 'n haandje gegeven. Keb 'nen boom kepotgezaagd, hij sting toch dood laangs d'n sloot, cn emmen nouw *n schuur rnec blokken cn stronken waar ik gemakkelijk 'n end mee deur d'n winter schörel. De kolen zijn zoo gatsammes duur, dan gooi 'k maar wa blokken op 't vuur. En ntc ol lecn duur, maar de mudjes zijn tcuges- woorig zoo klein van stuk da-ge'r maar vculs te veul noodig hèt om geregeld 'n potje mee rooie wangeskes onder de platte- buis tc kunnen houwen. 'k Ben nie bang van de kouw, maar as 'k thuis zit, amico, dan mot ik de wèrmte over m'nen rug vuulen kruipen. Da-d-houdt er d'n rimmeltiek z'n bietje-n-uit as galty buiten in weer cn ginweer werken mot. Maar 't was dan onder 't zagen cn hakken op d'n erft, da me al die gedachten deur m'nen kop spoktcn. En toen 'k dan 's mid dagges 't laand opgong, ollee toen vuulde- n-ik weer zekerheid. Verdijd, amico! As ge 'nen heelen tijd in 'n gekkenhuis zouw zijn, dan zoude aan oew eigen gaan twij felen. As ge dan „Napoleon" teugen-kwam, mee 'n hoofdkussel dwars op z'n gekke test en mee een haand op 'nen rug en d'aandere in z'n boezeroen en as ge dan „goeienmèrgen Napoleon" zouw zeggen en ge kregc veur aantwoord: „deuze piere- mieden blikken eeuwen op oew neer" en as ge dan goed keek en die pieremieden waren de potjes onder de bedden, ollee, dan zoude in oewen lach schieten. Maar as „Ceasar", mee da laken om z'nen nek en die twee dooie graniums in z'n lokken op oewen „goeiendag Cees", z'nen duim omlaag zouw steken en zeggen: veur de leeuwen mee dieën gek", kek, dan zoude in de knoop gaan geraken mee oew harse- pan cn pas as ge buiten kwam, dan zoude weer rustig asem kunnen halen cn begrij pen da g'oew bietje verstaand, zoo goed cn zoo kwaad 't dan ok zijn moog, nog bij mekare had! 't Was dan ok 'n opluchting toen k m'n boercnkooltjes weer zag staan, 't Winter koren zag „werken" en de stilte van de bossclien kon heuren in 't gerausch van de hooge dennen! Ochirrekes, wa was t allemaal toch schoon! Wilde geleuven, amico, da'k efkes docht da-d-et veurjaar was? 't Graslaand da leet er nog zoo gruun bij. zoowijd as ge kijken kunt of 't al Mèört is. De locht sting hoog en blaauw en liet t zonnelicht van deuzen helderen dag over 't laandschap schijnen, da-c^-et veur oew oogen te beven lag in 't felle licht lijk 'n pas geboren, nakend kernijntje in de nuch terheid van d'n dag. De zonbeschenen witte kwakken van wolken gaven d'r licht weer trug in de zuiveren plakaten die op 't graslaand leggen te plekken van d'n over- vloedigen rengel die me d'n lesten tijd g'ad emmen. Licht, licht ieveraans! Zeóveul licht da-d ons durpke mee t meulentje en de kerkto ren en de daken van huizen'en hooibergen er deur verwaasden. 't Was lijk 'n pèrle- moeren stadje da-d-eel ver weg teugen d'n hemel aanhong. En de Mark, die as 'nen krakeling deur m'n graslaand slingert, 't was één zuiver en al zuiver, waar d'n hemel z'n eigen ln spiegelde. En as er 's 'n windeke kwam golven uit de donkers, peinzende bosschen gedragen op do dennengeuren, dan kwamen er duuzenden striemekes in de plassen waaruit muljoenen zonnestraaltjes kitslg omhoogpiektcn da-d-et water uit oew oogen liep van al da veule licht. En 'n paar gekke kraaien, die op 't pin- nekesdraad van houten timmeringen in 't laand opvlogen in sierlijke bochten, d'r eigen uit groote hogten vallen lieten en mee 'nen schreeuw op éénen meter vart d'èèrde weer opdoken, die kratsende kraai en die wieren stapelgek van deuzen schoo- nen Driekoningendag... Amico, ik schei d'r ai. M'n \elleke is staamende vol, dus veul groeten van Trui en, as altij, gin horke minder van oewen toet a vos DRé.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1930 | | pagina 1