DE EEMLANDEG Groote Winter-Oprui ming. I Woensdag 22 Januari 1930 28e Jaargang No. 173 Ibuitenlanosch OVERZICHT L0NDENS GR00TE DAG WILLEM GROENHUIZEN JUWELIER. Gouden Trouw- en Verlovingsringen Fa. L. Luycx en Zn. IBnUMCMCUKPRI K P« 3 aa**dea voor Atnerafoort I 2.10. per maand I 0.75. per ABONNtMcNlunula wuktrtnQ rtge8 0BfleIukkea) f 0AV/p Blcoeolaod franco per post per 3 aaaradto I 1.-% POSTREKENING 47910 Afxonderlljkt «ommen i 0.05. TELEFOON INTERC 515 UITGAVE:VALKKOFF AC® PRIJS DER ADVERTEWTIEN »-*''^ZTT" elke regel meer f0.25- Llcfdadlgheidi-advcrtentica voorde helft van den prijs. Kleine AdvertentWa „KEITJES" bij vooruitbetaling 1—5 regels 50 cent. elke regel meer 10 cent, drtemnel plaatsen f I.— Bewijsnummer extra f 0.05 Heden opening der Londensche vlootconferentie. Wat zal zij brengen? Naar men weet, heeft het pact-Kellogg den oorlog als instrument der nationale po litiek in den ban gedaan en belichaamt het dus zeer positief de vredesgedachtc. Een ontwapening van beteekenis, waarmee de Volkenbond zich al jaren bezig houdt, zon- dpr jntusschen buitengewoon veel te zijn op geschoten. zou feitelijk de consequentie zijn van de edele denkbeelden, die aan het ver drag, dat den oorlog veroordeelt, ten grond slag liggen, Fr ls nu een kans. dat inder daad d? ideëen, die men zegt te omhalzen, in werkelijkheid worden omgezet; immers aan hei Britsch-Amenkaansch. dus Angel saksisch initiatief is het tc danken, dat gis ter te Londen de vlootconferentie is begon nen, waarvan somnvgon belangrijke ï-esul- tatcn anderen geen enkele uitkomst, die naam mag hebben, verwachten. Voor de Engelsche regeering zelf hangt ook veel af van het succes der conferentie, waaraan Grooi-Britannié. Amerika, Frank rijk, Italië en Japan deelnemen, het kan toch niet worden ontkend, dat haar gezag aanmerkelijk zou worden versterkt, wan neer haar voortvarendheid ertoe leidde, dat de ontwapening, welke één barer belang rijkste programpunten vormde, in niet on aanzienlijke mate werd gerealiseerd. De op rechtheid der Britsche bedoelingen op het Ktuk der ontwapening mogen niet worden betwijfeld, mar.r het is de vraag, of weder- zijdsch wantrouwen op de conferentie het welslagen niet in den weg zal staan. De be langen dei verschillende staten loopon zeer uiteen en het komt er nu op aan verhou dingen der vlootsterkten te zoeken, die elk der partijen kunnen bevredigen. Het zal een heele toer worden om het juiste evenwicht te vinden. Zoowel Engeland als Amerika zijn bereid hun positie te verzwakken, wat het bezit aan slagschepen betreft: he.ij door hun aanlal in te krimpen, ze volle af to schaf fen of den levensduur ervan to verlengen. Ook zouden beide landen in bocinsel wel genegen zijn van één der cnmmschellJRsto wapens, dat tot dusver ter zee werd ge bruikt, de duikboot, als oorlogswapen-voor goed af te zien. Juist dit laatst'! wapen, dat gaarne in bescherming Wordt genomen door staten, die zich yo. n groólo uitgaven kunnen veroorloven,onidat liet goedkoop ia m verhouding tot de andere oorlogsschepen en de uitwerking ervan zei? belangrijk is, zou Frankrijk gaarne gob.andhaafd zien ter bescherming van zijn kusten en handelswe gen, die over t water naar de koloniën lei den. Wanneer afschaffing der onderzeeërs wordt voorgesteld, zal Frankrijk zich daar ongetwijfeld met hand en tand tegen verzel- ten. Bovendien hebben wij er meermalen op gewezen, dat er ernstige tegenstellingen be- -taan tusschen Frankrijk on Italic, omdat laatstgenoemd land het als 'n conditio sine qua, non beschouwt, dat zijn vloot minstens oven sterk is als die van Frankrijk. Een en ander stippen wij slechts aan om to laten uitkomen, voor welke moeilijkheden de con ferentie zich ziet geplaatst Wij noemden ze lang met alle: de pariteit tusschen Enge land en Amerika vormt eveneens een nete lig probleem, terwijl Japan bij de bepaling der scheepstypen cn het aantal van elk daar van ook niet in een ongunstige positie wenscht te geraken. Dan wil Frankrijk, dal de veiligheidsidee steeds op den voorgrond plaatst wij zou den bijna zeggen: duwt verband zien ge- legd tusschen bewapening ter zee, te land en in de lucht. Ecu ander probleem is. dat der vrije zee. waaraan opnieuw ongelooflijk \eel doornigs on neteligs vast zit. Volledigs- halve dienen wij er ook nog aan te her inneren, dat van do Franschen het denk beeld is uitgegaan van een maritiem Lo carno. hetwelk voor de Middellandsche zee zou gelden cn waarvoor Engeland dat er tot dusver weinig voor voelt o.a. ook als garant zou moeten optreden. Deze en veel meer vraagstukken zijn liet, die van heden af zullon worden „aangesneden', zoodat ieder zal beseffen, dat 't uiterst moeilijk zal zijn om, gezien de ingewikkelde materie, te «eraken tot redelijke compromissen, die «een caricaturen van ontwapening zijn. OE DUITSCHE VOLKSTELLING UITGESTELD. Bezuiniging de oorzaak Berlijn, 20 lan. (H.N.) Naar de demo cratische persdienst rncldt. zal de volks telling in het Duitsche rijk, die dit jaar moest plaats hebben, wegens bezuiniging^ redenen tot het volgende jaar worden uit gesteld. E\enals in 1025 zal met dc nieuwe volkstelling ook een beroepstelling gepaard gaan. DE HUWELIJKSPLANNEN VAN KONING BORIS. Trouwt hij met een Italiaan- sche prinsos? Parijs, 21 Jan. (V.D.) Naar één der ochtendbladen uit Rome meldt, verluidt in hofkringen aldaar, dat de koning van Bul- garjjz ti; zijn bezoek aan Rome de hand tan prinses Giovanna gevraagd heeft. 4 verloving zou in derr zomer en het Setoen hcrftst van dit ^aar Plaat6 Macdonald en Stimson voeren het woord op een diner Pleidooi voor een geest van goeden wil Londen, 20 Jan. Het diner, dat dc re geering vanavond aan dc gedelegeerden van de vlootconferentie aanbood, was het grootste, dat ooit door dc Engelsche rc- geering werd gegeven, daar er meer dan •150 gasten waren. Macdonald zat voor, met Tardieu aan zijn rechter- en Stirnson aan zijn linkerzijde. Macdonald dronk op de gezondheid an koning George cn vervol gens op die van de vorsten en staatshoof den van de vertegenwoordigde staten on eindelijk op die van de gedelegeerden ter conferentie. Macdonald, dio do gedelegeerden ver zocht geduld aan den dag te leggen tijdens dc conferentie, wendde zich vervolgens lot de voornaamste gedelegeerden, vvicn hij hulde bracht. Hij schetste het nuttige werk van Tardieu. zinspeelde op Briand als den deken cn den vqder der internationale con ferenties. Hij zeide dat Graridi zich met talrijke financieele en politieke kwesties heeft bezig gehouden en. zeide hij. ..ik meen geenszins te overdrijven, wanneer ik zog. dat alles, waaraan Grandi de hand legde, met succes bekroond werd." Macdonald sprak eveneens den lof van Stimson cn Wakatsoëki. Stiinson antwoordend uit naam van de genoodigden, dankte voor do gastvrijheid en pleitte ten gun3le van den geest van goeden wil. Hij verwachtte van alle gede- legeerdch een eerlijke poging om de moei lijkheden te begrijpen, waarvoor de zuster- natiea zich zien geplaatst on een eerlijken wil om tot een resultaat tc komen, dit rechtvaardig cn voordeelig zal zijn voor allen. Hij verzekerde den aanwezigen, dat Amerika deelneemt aan de conferentie in een dcrgeüjkcn geest van eerlijkheid cn ecr> goeden wil. Na gezinspeeld tc hebben op de vriend- schop tusschen Amerika en de op de con ferentie vertegenwoordigde naties, uitte Stimson het vertrouwen, dat zij een c?- r^oenschappl-lijlte pogitig zouden onder nemen om van de conferentie een mijlpaal to. Hij'Ven op tien weg der menschheid naar een t idperk van volmaakt vertrouwen cn vriendschap. Speciale bewaking der Italianen. Londen. 20 .Tan. (V.D.) liet Londensche rcgeerlngskwartier verheugt zich in de bij zondere belangstelling van het publick, dat jnet veel interesse de drukte in verband met dc vlootconferentie gadeslaat. Vooral do Franschen en Amerikanen trekken de be langstel iing. In de nabijheid van do groote hotels, waar do gedelegeerden logeeren, zwermental van in burger gckleede do- Tel, 852. - Lange6traat 43. Moderne modellen. tectives. De Italianen schijnen de oenigen te.zijn, waarvoor de regeering bezorgdheid koestert, weshalve zij onder sterk? bewa king staan. Bidstonden. Londen, 20 .Tan Ingevolge den wohscli van den aartsbisschop van Canterbury zijn gisteren in het gohcelo land speciale ge boden gezegd \oor het welslagen der vioot- confcrcntie c-n den vrede in het algemeen. Tijdens de geheele conferentie zullen de gebeden herhaald worden De 'draadlooze verspreiding van d6 opening der vloot conferentie. A in s t e r d a m. 21 Jan. Dc geheele wereld heeft hedenmorgen de opening van de vloot conferentie te Londen in de Royal Gallery, het Hoogerhuis, bijgewoond, zij het op groo- tcn afstand. Niet minder dan ongeveer 150 radiostations in Amerika, de meeste radio stations in Europa en ook Hilversum heb ben do openingsredevoering van deze zoo belangrijke conferentie uitgezonden of her- uitgezonden. Koning George spreek*. Bijna tien minuten later dan was \astgp- steld, ving de koning van EngelftVid dc ope ningsrede \oor dc conferentie aan. Hij begon ract dc gedelegeerden van fl° staten, die aan de conferentie deelnemen n.l Engeland. Frankrijk, Amerika, Italic cn Japan en de Britsche dominions, welkom te hceten. De koning wees erop, dat hij de be perking der bewapening rekening moet wor den gehouden mot de veiligheid van de noties. Sinds den grooto.i oorlog zijn echter alle volk én è'rvan dat nleU ê.V gedaan moet worden gelaten om een her haling van deze gruwelijke en onrnensche- Hjke tragedie ta voorkomen. Dc beperking der bewapening moet zoover caan als dc vei ligheid van de landen toelaat. Dr koning wees vorvolgcns op de groote successen van de conferentie te Washington in 1922 betreffende de beperkng van deD aanbouw van slagschepen en luchtstrljd krachten. Thans moet het werk vat» Washington worden voortgezet. De confe rentie moet met werken voor zelfzuchtige en nationale belangen, doch moet geïnspi reerd zijn door dc belangen van de mensch heid in het algemeen. Dc koning -zeide verder dc lieraadslagin KONING GEORGE. gen van de conferentie met groote belang stelling te zullen volgen, beraadslagingen niet alleen in het belang van de landen, die u hier vertegenwoordigt, doch voor dp menschheid in het algemeen. „Ik vertrouw ernstig, dat de resultaten van deze conferen tie zullen leiden tot onmiddellijke vermin dering van de zware lasten", die door de be wapening op de volken van dc wereld druk ken." Tenslotte sprak de koning de hoop uit. dat de resultaten van de vlootconferentie liet bijeenroepen van de algemeene ontwape ningsconferentie, die het ontwapeningspro bleem in zijn geheel zal behandelen, zal ver haasten. Daarna vingen de leiders der delegaties met hun toespraken voor de opcningszitting der conferentie aan. De rede van den koning duurde ongeveer zeven minuten. Nadat de rede van den koning in het Fransch was vertaald, voerde Stimson, de leider der Arnerikaansche delegatie het woord om te verklaren, dat hij zich gelukkig achtte den Britschcn minister-president te kunen begroeten als den man, die het ini tiatief heeft genomen tot het bijeenroepen dezer conferentie. Ilij hoopte daarom na men? alle delegaties te spreken als hij Ram say Macdonald verzocht het voorzitterschap van deze conferentie te willen aanvaarden. Namens de Fransche delegatie sloot Tar dieu zich bij het verzoek aan. Macdonald dankte voor het in hem gestelde vertrouwen en hield vervolgens een groote rede. Londen, 21 Jan. (H. N.) Macdonald bracht in zijn toespraak in de eerste plaats dank aan den koning die de conferentie persoonlijk heeft willen openen, waarmede hij hem gclukwenschtc. Vervolgens ver klaarde hij, dat aan den wedstrijd in de bewapening onder alle omstandigheden een einde gemaakt moet worden, aangezien liet anders zeker weer tot een oorlog zal komen, DE ONDERTEEEENING VAN HET SL0TPR095UC0L VAN DE EAAGSCHE CONFERENTIE. De voorzitter der conierontie Jaspar zet zijn handteckening onder hst protocol. Van links naar rechts Moldenhauer (1), Wirth (2), Curtius (3), Francqul (4), Hijmans (5), Jaspar (6)i Louchcur (7) (dio zich voor Chéron, van wien alleen een stukje van het hoofd te zien is, heenbuigt) en Snowden (8). WEERBERICHT. Hoogst© barometerstand: 772.0 tc We enen. Laagste barometerstand: 732.3 te Reykjavik. Verwachting: Zwakke tot matige Z. O. tot Z. wind, nevelig tot half be wolkt, weinig of geen regen, weinig verandering in tem peratuur. LANGESTRAAT 49-51. TEL. 190 Men moet derhalve op de conferentie cp een of andere wijzo tot overeenstemming komen over een methode tot verze kering van den vrc- dc. Tot nu toe heb" ben do werkzaamhe den voor dc ontwa pening een merk" waardig langzaam verloop gehad. Do oogen i'on de ge- heclo wereld zijn thans op Engeland MacDonald gericht. Niet alleen moet de bewapening worden verminderd, doch ook moet de algemeene vrede door het werk van de conferentie worden bevestigd. Indien men niet met dc grootste zorgvuldig heid tc werk gaat, zal men op een goeden dag voor geheel overeenkomstige gebeurte nissen komen te staan als 15 jaar geleden. Intusschen zijn er sedert 1919 wel enkel© opmerkelijke vorderingen gemaakt. Dc Vol kenbond heeft daarin een belangrijk aan deel gehad. Daarbij komt het toetreden van dc V. S. tot het hof van arbitrage cn do ondcrtcekening van dc optieclausule door een groot aantal staten. Dat alles draagt er natuurlijk toe bij om tot het gewcnschte doel to naderen. Aan den anderen kant kan niemand zeggen dat volledige zekerheid voor den vrede en het recht is verkregen. De militaire voorbereidingen verslinden het vermogen van dc volken. De algemeene ont wapening moet door internationale overeéh- komsten worden bereikt. Het w erk der con ferentie moet in hoofdzaak van 2 gezichts punten uit worden beschouwd. Ten eerste moet rekening worden gehouden met het onderscheid in dc behoeften van de ver schillende landen, b.v. wegens hun gcogra- phische ligging en ten tweede moet overwo gen worden, dat, hoewel de bewapening in verschillende klassen kan worden ingedeeld, toch de ecne soort van bewapening in zeker opzicht boven een andere kan staan. In dien men thans tot overeenstemming komt voor de vlootontwapening, zal binnen en kele jaren ook overeenstemming kunnen worden bereikt voor andere soorten van be wapening. Voor Engeland betcekent de vloot geen luxe. De belangrijkste kwesties voorloopig aangeroerd. Londen, 21 Jan. (V.D.) De voornaamste kwesties, die gisteren in de kringen der te Londen aanwezigen vlootdelegaties behan deld werden, hadden betrekking op het Fransche \oorstel om te komen tot een At lantisch of een Kanaal-pact verbonden met een Middellandscho Zee-Locarno en op be richten uit Washington, volgens welke pre sident Hoover een plan zou hebben goedge keurd tot een grootere vermindering van het aantal slagschepen. Bij do Arnerikaan sche delegatie kon men dit bericht echter niet bevestigen. In Fransche kringen is men van meening, dat door het uitwerken van het plan van president Hoover de kwestie van den Duitschcn kruiser op den voor grond zou komen. Want Frankrijk zou zich in dit geval gedwongen zien tot het bouwen van nieuwe 15.000 tons slagschepen met 30 c.M. geschut. Het Fransche volk achter Tardieu. De Parijsche avondbladen leveren over het algemeen geen beschouwingen over de rede- \oeringen, welke vandaag bij dc opening der Londensche vlootconferentie zijn go- houden. Slechts de Temps maakt de opmer king, dat deze redevoeringen den gunstigen indruk, welken men over de conferentie had, slechts kunnen be\estigen. Tardieu heeft de gedachten en gevoelens van Frank rijk vertolkt met een openhartigheid, die

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1930 | | pagina 1