AMERSF Tricot deux-pkces en Regenmantels BUITENLAND MOLENAAR Groote Winter-Opruiming. ABONNEMENTSPRIJS udca voot Annloon I HO. ptt uud 0.7S. pn 1 gratia vtratoto, rtgra oogtlukW I 0.17 pw 3 unda I 1, AKoodcrIt|k« •mmt.cn I AW- TELEFOON 1NTERC 313 UITGAVE: VALKHOFF A C® PHUS BiB aOVEflTiWriEM hel/l vm dco od). - Klein. Adwrtentlts „KBfTJES'' bg SO on I. clkm mgci mo :0 ml. drtetna.l plMtmo 1 Zaterdag t Februari 1930 DE GESCHIEDENIS ALS LEERMEESTERES II. G. CASS EG l ET KR Doordat het nctueelo ievrii uil» belang- stelling opelscht. ontbreekt mi» .Ie tijd n de lust orn geschiedenis te MuJccivn. Toch kan, juist om het aetueclc leven naar waar de te schatten, geschiedenis noodzakelijk Stijn. Zonder haar voorlichting maken wij ons zoo licht schuldig aan c-n v..|g*l(jklnu. welke het algemeen meiwehelljk «trant roti W'eu in de toekomst ons nptlriiwU liet ver leden wordt voor ons het paradijs, waaruit de zonde de meiischheid verdreven heelt en het heden is de schrikwekkend» uitkomst van deze overtreding van de heilige wenen. Kr ligt in de verheerlijking van hei m leden een zcllaankluchi. liet veilaleu van het oude voor hei nieuwe Is ontrouw. en dat de lijd den mensch tot deze ontioue dwingt, nmg voor hem geen vcrontschuidi- ging zijn. Goed was hel verleden, slecht is de toekomst, dlo eeuwige verleidster. Ook de gemakzucht stemt ons goedgun stig jegens liet verleden en vijandig jegens «Je toekomst, liet overwinnen van oud» in woon ten vergt inspanning en elke wijziging van het bestaande brengt do moeite van liet gewennen inee. Dus plegen wij lofredenaar» van hel ver leden Ie zijn en lasteraars van de toekomst. In haar blaam «leid! hei lieden, dat wij brandmerken aD een tijd van opper1, lak- kigheid.wuflhoid, onzcdclllklteid en verba»- WOELING IN BERLIJN EN HAMBURG Talrijke arrestaties Een broodwinkel leeggeplunderd dec onrechtvaardige stna.nl mis I. geworden, dat wij opschrikken zon wij het bewierookt verleden voor <l»n spiegel van de geschiedenis plaatsen. Dan gaat het mis als die professor int Andersen'* sprookje, die in de botooverde overschoenen over*» bracht werd naar hel (ijdpcik der middel eeuwen, vn daar in-zijn lo»n nog aan alle kanten onveilige en ongerieflijke woon plaats eerst heimwee kreeg naar den om zijn „verwildering" gesma.lcn modernen tijd. Wanneer vvlj van d»u vooruitgang spr» ken, denken wij to uitsluitend aan de utli- nlek en de hygiene. Tc haren opzlelit» ge ven wij toe, dat hei prettiger leven i» jdj eleetrische treinen, lampen n kachels dan hij diligences, VClkaur-ni en walmende sloten. Wij geven de voorkeur aalt asfalt boven modderwegen en laten ons liever in enten Cli ojvereeren dan aan i-eti ouderwet- sche pestilentie te sterven. Maar de zeden: O we». .J. zid.-iiü Kom tegenwoordig eens om godsdi nst of om moraal! Hier vooral laat liet tik-toriseh In zicht menigeen in den steek. M n snert ver wonderd de oogen open. in de middeleeuwen z<-l voorgangets den b»r Dorducha vaderen, pre liktm'eu Incluis, vochten en zepen. Men kent niet d< foltei- werktuigen der oude school en we»i niet, hoa de brave meesier Valcoorli rijn ambt- genomen v erniaan lc, dat deren niet zoo hevig t» dat deze hew ustelooi "p bloedend of met gebreke Hoe betrekkelijk kort Is het g-leij.-n, dat toonaangevende personen liefhebberijen tersluiks uitoefenden menschop geen aanstoot t„ geven men den arme boliofdadigdu met het afvul gan zijn tafel of kleerkast. Doch ook zij. voor vvn- -Ie vei vlogen eeuwen een er-sloten boek plegen t» blljv-n. hebben de historie op korten termijn ter be schikking, welke de vergelijkende statistiek hun verschaft. Onwederlegbaar toont deze '"aan, dat de misdaad afneemt, zelfs nu li»t onderzoek naar en de omschrijving van d» vergriJiien een zooveel grooter I. De ITllislselp van mnlerwljs en eeredienst. ilr. Iieeft heden u president dr. Ilrnun den volgenden brief gezonden: Hooggeacht» |ie»r minister-president: Dei' |,oli,,,k,««UMliu Jïï» mm. .mm. r.»„ mssi" ik in lange Jurat van zvvaron arbeid.81 belang van de geestelijke enpolitieke Alarmparool. Iverzamelplaats te dienen voor de innliifes- lloogaclitend. I talies, welke iles avond» te 17-lrt uur zullen (WlMCKBlhj™;- teil, die te Hamburg hebben plaats gehnd, n er lijn. .10 Jan. Tot opvolger von dr. po|ltie )e Herlijn uitgebreide maal- Recker werd benoemd de vice-president van',ITBe|en g,-nomen, koor de „Schupo" geldt hei provinrinal achoolcollege, Grimme. die sr,|Mi hedenmiddag IalurmpartMl" i> en in liosln- in den llnrz Is lltj studeerde philusoplili en begon I zijn pandageghctie loopbaan als 1 Oberlehre- in Hannover. In IX'7 deed hlj| Dn politie ben Droit schap, vechterij, dierenmishandeling, pla gen van gt-brekkigen en ouden van dagen, misbruik.ii van kinderen in arbcid-lie het is thans uitzondering geworden vroeger regel gewec.-l t». Maar de oorlog... Zeker, ook deze thans helaas nog niet uitgeroeid, maar I geen het verleden als heldendaden heerlijk!», keurt het lieden als zedelijk geoorloofd af. Nimmer tevoren kende t een dergelijk massaal verzet legen de stelling van oorlogvoeren. Kr is wel geen enkel gebied, op feestelijk, zedelijk of godsdienstig nis np dat vult techniek en hygiene, waarop de historisch goed ingelichte mensrh het heden voor liet verleden zou w De voortreffelijkheid van het verleden is een vvjan. welke ons zelf* in ons kort» per soonlijk bestaan parten speelt. Wij zijn -Ie folteringen van onzen kindertijd, de mach teloosheid. verwardheid »n onrust van onz» groei-pertodo vergeten, zoodra het licht van de rijpheid den schemer van het ontluiken vervangen heeft. Wanneer de alarmisten de handen om- hoog heften van ontzetting over do verwil dering en verbastering 8 het o dat elke alarmisten geweest zijn. Ook dit kan de geschiedenislos leeren. (Nadruk verboden). Hamburg. .'II Jan. .V D.) Omtrent de botsingen. Oir gisteravond to Hamburg ttisseheu iHilltte en Communisten plaats vonden, wordt nog gemeld, dat niet alleen o. de Wevsirassc. doch »»k in tie Krbrüer Gunge .loor do politie van de vuurwapenen gebruik moest worden remaak'. Keu 31- Jarige schoenmaker werd door een kogel aan den schouder gewond. Tegen midder nacht was «Ie rust weet hersteld. I'nbtie- patrouilles bleven den Ion nacht door Kon groep van ruim tl< dlo zielt vuur den hoiigermnrach op nnnr Hamburg hadden begeven, we kort voordat zij op Prtti- kwamen, door polilio nil I den en met automobielen rug getransponeerd. Sedert liet bekend worden van de onlusten ie Hamburg ziel men Op den straatweg van I.ülieck nntti Hamburg vele personen, die op bun eentje 'i'Ie'kee' ..Wonderachofl" zijn liet schijnen leden den Pruislclien minister-' I,n ",n 'lcr K' P D' ^Wktinr hoar loc- I tl»k gewijzigd heeft en lienr leden ilioitt Heen naar Hamburg Is zij daar ecniniu CRISIS IN PRUISEN Dr. Becker meent als minister te moeten heengaan. Sociaal-den. ocraat zijn opvolger :k anngelioii- r l.Obcek le lies bedreigd, lei vvlj' iln lertjl tien aanwezigen voerrnod bruml roof den. Hoewel voorbijganger* terstond de po litie waarschuwden en deze spoedig Ier planlso vvn». v ontween lal nog sleehls 'I Hamburg, ill Jan. (V. I' I Hij de hol iigen. dia hedenmiddag alhier hehlinn plaatsgehad, heeft de politie '.'<i personen gearresloerd. In de nieuwe stad tusschen Viilonlinplrln en liet llnlsleitplniii. mi al In dn ovniibcilrijvmi. waar 'Ie hioui- pelburentix der vvnrklciozen zijn undergo- aelit, is dn spanning tamelijk ureol. Zandrii de bctongcr* uiteengedreven zijn. irmoii zij weer nieuwe .-doelen, zootlal d» polilie slecds weer opnieuw moei ingrij 1 Helaas lievliiilen zleli onder hel pu- lillek v roti weiden kinderen, welke hel werk van dn polllin builnngownoii bemoeilijkon. Aangezien voor tie dagen .11 Januari tot et Februari o.« een nlgcmccn ba- InoKliigsvnrbod uligevnanligd, treedt de politic zeer energiek op. Zij Is de situatie dusverre volkomen meesier. versterking van de Duilsvhc republiek heb ten te v orwetoiiliJJtHi, dat mij een vrnnhtbaru saincnvvrrklnc niei meer moge lijk is. leg dus bij dezen mijn ambt ne leer de inlnislnr-presbleiil, breng gelegenheid dank «-oor den pel lijken en znkelljken steun, die Ik in d van nitjn ministerschap onder t'i iiisler-pirsideulscliaji fieri Ij n, H1 Jan. fV. D.) In weerwil van liet strange hetooglngsvarbod alles erop. dat do llnks-rndlralen, ovi -. I'. komst ia liet uitgegeven parool, zullen v bij I trachten liet groolo leger w-erkloozen I. jirengrti. il bi'sleg i plelm bestemd 'I Iron* vanavond om fJ uur bij II vergaderlokaal van de colli de buurt van bet Sehleslsehe iep. waar "0 personen we i gefouilleerd, waarbij ver- schappen, kunst en volk-op nu Muitsterinltat te klo in V-HU de benoeming tot Mee pre-|n„llBhof ■t van het provinciale sclioolcollegc aangetroffen, flrnndeidiurg een eind aan zijn werk- nmnlstiw tie I dn den in het Kultusmlnisterie. Gritnni I \||<>n werd ort tol de sociaal democratiseInt partij. L.i„|jelie t llerliner rageldat' mankt van de ge-Lfhy„ kwamen. zoodot hel g»z»l>ehnp I«genheid gebruik nogmaals «In methode te hp, politiebureau werd overgebracht, en, waarop achter den rug van (1" rr door enkel» politieke leider en en in de eerst» plaat» door al-deiiiorrnnt Hcilniatin, onderha n zijn gevoerd, «lie net beoogd» reaul- tocli ni«t hebben Of-geleverd, liet Ta- geblatt noemt d<ze methode schandelijk Een winkel geplunderd. hail al- Naar het blad Tempo me.'dl. i* vandaag de winkel van een cooperalieve vere niging I" Mehlenherg door i.pgeachnlen jongen* geplunderd. Ilei gerneeii'.ebesli lieztiliiigingsuianiregel bepaald. «chappen. dien Pruisen sinds tientallen stedelijk tehuis voor d» taugil v ran jaren heeft gehad en die aanzien ge- slecht» jeugdige personen rullen «orden noot in licel de wereld. Is liet slachtoffer tneg-1-'— •*- l« "»ar zevvordut van het geknoei van eon clique. Tot F r e s n o. (Caiifornn'M Jan. Ken red- dtngshrigade heeft getrarht in It door do ontploffing verwoest» raffinaderij der I'etro ieum Securities Gompagny i» Keitleman llills door Ie dringen, ten>inde na.-poringen ■en naar vier arbeiders, die werden vermist. De manvclingpeii moesten echter keeren. daar de vlammen nog steeds met dezelfde hevigheid in hel gebouw woed- ii In Ier telegram houilt In. dat bij de onlploffir.g een arbeider werd gedood, ter- zes anderen vei windingen opliepen. Drie doodea en vier gewetsten. In den staat Kentucky zijn gisteren door een ontijdige ontploffing van dynamiet, die bij d»n onnleg van een spoor werd ge bruikt, drie arbeiders gedood en vier wond, van wie drie zwaar. De drie ernstige gewonden liggen onder ten massa puin begraven en het zal uren werk kosten om hen te bevrijden. e IS jaar oud zl HEVIGE SNEEUWSTORM IN AMERIKA. New Y o r k, :{t Ian. (V D.). Washington i n een groot Joel der omgeving hoofdstad zijn geteisterd door een storm, zooals Iti acht J iron niet voorgekomen, lilnnen zeer kormn ll:d Ing d< „dl tot no c.M. hoog Hei verkeer langs «Ie wegen van Virginia «u Maryland Is bijna EPIDEMIEEN TE TOKIO. T» Tokio komt sinds enkel» dagen een cjiidcmin van lyphus oil roodvonk voor. De overheid heelt terstond alle inualregc- [«nomen »n barakken ingericht v«ior tweeduizend lijders, nntni desomluuks blij von «In zleklcn zich tiilbreiden. Het rood- cotik heeft een goeilanr lig karakter; iiaii :li|ihns zijn reeds meer ilan i!0 inonschon II real a it, dl Jan. 'V. I>.), Il»l observa riiini Kriclern deelt mede, Int liet giste li in «len nuinublng in bol -Silezlsrh g«t- hrrglc la begoiiiu-n le Hiieeuwvcl nog steeds I de dalen ligt oen laag C. M., terwijl np 'Ie lluugi tl ren l(i»g nieuw» snenjv i hot Reuzengebergte si in ar. .".I Jan V. D.) liet kabinet ThOrlngen beeft besloten een gevol machtigde van TliUringen bij den rijksraad ONZE MERKEN GARAGE STATIONSPLEIN - TEL. 1210 Fa. L. Luycx en Zn. LANGESTRAAT 40-B1. TEL. 180 DE VERDWIJNING VAN KOETIE^ÖF Verdacht s.espn-k afsiehiistetd Fnrfj*, 30 Jun. Ill-S) E en reiziger teil, In .ferbaiitl niet d» geheimzinnige verdwijning van generaal Kuetfepnf, ann dille varkln.artl, «Int ld) op een reis van liinr Parijs, Ivvto andere rrizigera tiet plan, om «jen aanslag'l» Parijn ta herluilon. heeft booten spreken. ZIj «prnkun "urst tu het Franscli un la- •i in Int Keltisch. Generaal Koetiapof was in Januari te Nice atv is pas onlangs naar Parijs terug gekeerd. Vóór zijn verilwljncu had bij. ten bedrag all .'sj.OOQ frillies bij zich. I'ar Ijs, 30 Jan. BIJ den procureur van do republiek werd «ion klacht wegens ont- voering ingediend door de vrouw van gO' nuraal Kocliepof. Wilde garuohfon. Ovcrigcus zijn dn wildste geruchten in inloop, /l^in der bladen beweert, dut do ponoriiul fd. het Itassiacb» 'gezantschap go- •li' woWt gcliondencn verlangt, dat de i»l gis^ntsclinp een ulliinutum _zal uvRiliaiKligcn om de uitlevering van den generaal tu vbrlangen. Wordt li voldaan, dan moet met liet af: diplomatieke bolrokkingen worden gc- tlrclgil. Voorla liecfi een verpleger van een krankziiinigeiigvsllcht verklaard, «lat hij in do buurt «Ier woning van «len generaal een grijzen auto met neergelaten gordijntjes gezien. Toen de generna! don auto wild» pnaieorcn, zou lilj volgens de vorklo- vuil den vrrplegcr idoisellng aang»» in den tinto gclrokkon zijn, dia daarop snol wegreed. MOORD OPGEHELDERD HA M JAAR. 1.1 n z, 31 Ja tl. (V. D.) In October 1905^ tu meer dan 2t jaar gelodon, werd de 51« jnrign ccmenlvverkcr Ileinrioh Plursch In de Kroms-rivicr gevonden. Aangezien op- het lijk geen sporon van gewold of verwan-"": dingen worden aangetroffen, veronderstelde- dal de man zelfmoord had gepleegd, weduwe hertrouwde Inter mot een zekeren l-Vanz Hnsclbnui-r. Dit huwelijk niet gelukkig on in l'Jïi liet do vrouw scheiden. Kuiilgon lijd geleden werd de thans 7U jurigo vrouw Haselbauer ernstig Gisteren liet zij een ambtenaar vnn de gendarmerie aan haar sterfbed roepen en legde do bekentenis Bf, dat linnr eerste mnn lleinrich Plursch geen zelfmoord had gepleegd, doch door haar tweeden man ver moord Is. Deza hoeft hem indertijd opgo- wacht, hem in do rivier geduwd en hem zoolang onder wafer gehouden lot hij geen teckcn van leven meer gaf. HU heeft dit gedaan om met de weduwe te kunnen her- tr°Rulmn vier en twinüg jaar na do misdaad heelt thans de gendarmerie, ssjit"" vrouw haar verklaring bad afgeleg^. Ha selbauer gcarresteerdu

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1930 | | pagina 1