DE EEMLANDEU PHILIPS LAMPEN ABONNEMENTSPRIJS Anrrfoon f 2.10. t« 1 0.75. ps I r»ltt KTHtoteg Hg» oagtlakk») I 0.17»/,. I AhoodcrUk» «n 1 OJH. TELEFOON 1NIÏRC JIJ UITGAVE: VALKHOFF A C° elk. ngtl nm 10.15. t v» ia rf. - KIM» Advtrteotl» „KWTJHS" 1 caat. tik. itg.1 atcer 10 ent, drHasal plattan I.—. I Woensdag 5 Februari 1930 Buitenlandsch Overzicht Da verdwijning ven generaal Koe tlapof. De Rusten doen aeer verontwaardigd. Staart Frank- rijk aan op 'i albreken der be trekkingen? Zooals men weel. heelt het in ilo kringen der Russische emigranten te Parijs groot opzien gehaard, dat een van hun leiders, generaal Koellpof. sinds ccnlgvu tijd spoor loos is verdwenen, liet kerft niet larie cu- duurd. of J- raadselachtige ve werd loegeschreven aan sovjet agenten, dia aldus werd need - zoo goed als zeker rlen generaal, die een fel en gevreesd tegen stander der bolsjewisien was, hadden ont voerd. In beginsel is dit reer wel mogelijk want Rusland '.tuurt Inderdaad verklikkers en dergelijke personen naar andere landen om zoowel de gangen dei eigen luensrheu els die der vijanden van 't sovjet regime na te gaan In Rusland, waar lerechtslllin schaal schering en inslag 28e laafj vlootrnnferenlla ELECTR. TECHN. BUREAU F. H. LOMANS UTR. STRAAT 15 TEL. 483 WILLEM GROENHUIZEN JUWELIER. TEL. 852. GEVESTIGD 1885. Vertrouwenshuis k heel g van sovjetzijde „opgeruimd" De Fransche reactlonairo pars, ii-ri verkroppen, dat Frankrijk fiei eie h«lrekkingen met den bond vaii vjoirepuhlieken onderhoudt, Ie formeel' Franstfiu regee beklaagd, dal wit-gardisiUnu stuiudgo manl. de gebroeid ie op het gebouw Hij laakle de dadeloosliei.l overlieden, die zoo gemakkelijk kon worden uitgelegd als een l.ewij- van nfficieele ge- negenheid voor (legation, die de perscam pagne hebben ontketend. Ook moet Dofga- lefski verscheidene dreigbrieven hebben ontvangen. Vur.duur dat bij buitengewone inaatrogelazcler bescherming van de sovjet ambassade MpWItie. Dat de Russische pers op baai achtersta beenen slaat en reer opgewonden doet. be hoeft geen betoog en herlinnldelijk wordt in de sovjet pers de vraat gesteld, of d. Fransche regeeMfcg'ucl van kin* is de be trekkingen niet-m scvjrt-unie fe handhaven Da Iswestin lev. is vat Frankrijk gedurende «en ommekeer heeft langer line duidelijker rijk tegenover Rusland ge houding aanneem'. gewezen op de houding van 't Franseh. publiek til "t geval Be»«edof-ki, dien Frank rijk niet aan Rusland heeft uitgeleverd, op de vrijspraak In het proces tegen den Rite- aischeA Wjoseherval-rher I.itwinof en Ion- Wol te op d« besehuldlgitiB. dat de sovjet- lltvle wsrtntvvourdilijk is VOOI de geheim «JnnlgO verdwijning van den wit-uurdist'- «then generaal Koetiepof. Volgens het Ru»- «isrhc blad beslaan er in Frankrijk milt- taire 'organisaties van Russische monar chisten en i« er, dank zij flnaneieelen steun egn Fransrh" zijde, een krijgschooi gesticht: dt Russische openbare meening kan echte* niet langer dulden, dat met dit gestook, t zonder dat de Fransche regeering ingrijpt, wordt voortgegaan: de ergste buitensporig heden en gevolgen van zeer ernstige «trek king xuRen er andera onvermijdelijk ui' voortvloeien. De emigranten worden ervan beschuldigd, dat zij openlijk aansporen tni huiszoekingen in de sovjet-ambassade en wordt het geweten, dat deze uitdagingen niet zonder succes zijn. Het onderhouden van norniule diplomatieke botrekkb zoo wordt gezegd, is onmogelijk, war in 'l Fransche parlementsgebouw emigrn-.i ten de govjetambassade van misdadige han delingen kunnen beschuldigen en openlijk aangespoord wordt tot schending van de ezterrttorialit.it der >o v jet vertegen woordi ging. De regeering te Moskou wenscht dut delijk de vraag beantwoord te zien. o' Briand en Tardieu de Fransche regeering vormen dan wel Kerenski en Miljoekof. De Kólnische Zeitune teekent bij deze in- ridenteri aan. dat de verhouding van Frank- Tijk tot sovjet-Rusland eigenlijk al jaren lang werd gekenmerkt door ton volkomen passiviteit. Nadat de onderhandelingen over de regeling der schulden tot gecnerlei uit komst hadden geleid, bestond in Frankrijk geen actieve belangstelling meer voor de „Oostelijke" poliiiek. De Fransche gezant te Moskou. Herbette, vond geen gelegenheid 'door politieke handelingen van welken aard ook beweging te brengen in de stagneeren- de betrekkingen. De behandeling van Mos kou als iets bijkomstigs heeft bij de eovjet- DE VERZEKERING DER WERKL00ZEN Het amendement van het Hoogerhuis geamendeerd L o ti il on, I F e b r. (V. I) j Na een bijeen komst van de Uibour-frnciic van het Lager huis, verklaarde bemiddelend op dc werkl'oozcn verzekering. Officieel wordt verklaar dc premier welk het amendement vult het Hoogerhuis wordt geamendeerd, ten einde er aldus 10 te voorzien, dat de mnalregel in werking zal blijven lol einde Juni Kl.'t'l. Hat cont- pruuiiti houdt hel principe in van hel acccp- tneren van een beperking, vvclko wordt door du Lords. •n voor tie beperking, zo-nl» in ingegeven communiqué warden aangegeven, zijn de volgando; De Loids zijn van meaning, dat „alvorens over te taan een permanente wel. tlo vvenachelijkhelil et parlement de gelegenheid Ie vraagstukken i.« verzekering Deze nangclegenhcid i liet Lagerhui» onn ito onto Komen Ten aanzien van een wijziging l't 'l der Lords, hetwelk is anng'.ioir wordt verwacht, dat da wijziging tlocr Hiaigerhuls zal worden goetlgekeur 1. Nanr het schijnt, is in da bijeenkomst nol dn I.abour-Lagerhuisfrae.- tie door een deel dor vergadering ernstige tegenkanting geuit ten aanzien compromis-voorstel, maar de ad' gemntlgdhrtif'go «'Wt'-Hwi'doorelag. EEN AVONTUURLIJK MISDADIGER Inbreker die heel wat pijlen op zijn boog heefl De bewakers weer te slim af stOLlbkitf O. wind, nevelig 0» bewolkt of betrohkO i-fjiijnlijk cenu vcrututoring i. ■5 uur 25,mui> Fa. L. Luycx en Zn. LANQE8TRAAT 49-411. 'TEL. 190 Gedurende Februari 15 korting op alle W INTER-K WA LINGER IE-.MH ITEITEN KLING. STOOMSCHIP VERGAAN 0p de PortugMicbe kuit Kol in I'd it in, ho slooinscliip lading erts, is goose Ito kust vet nunrt Gibraltar geMfgi laatste dagen van tot dam verwacht. fiSdóft doors te RotteMtBM, de fli Portu- p wak 22 Ja» 1 in elf te note,' J-de «ergo- aoors Ml nutRVBum, u» mllip 'V'94,. grafisch bericht Ingekomen, d« op 28 Ja* rl oj> tie Porlngeescbe kuaf Ier hoojtg du plaatsen Vienna do Castello en Caa-- tello tin N'oiva wrakstukken zfje aangespoeld, van een brug cn een boot, waarin redding», gordels mot den naam „Daltaa" Aangeno- vvordf, dat het schip ia vergaan an dat clteolo bemanning, die minstens op 2» koppen kan worden geschut, daarbij la om gekomen. Ilct scliip mat 1200 bruto regis, terion en netto 2959. Het was In 1911 ge bouwd en behoorde toe aan do Ybugoslavl- sehe Scheepvaart Muulschapplj „Dubrov nik". jaar. Bovendien wordt er op gewezen, dat vervangt in kruisers of torpedojagers door onder ■ebooten praetiech niet mogelijk is. Do overige vraagstukken. •rato te behandelen heeft, magen een dorwerp van bespreking uit tusschen gedelegeerden in parlicull' Deze methode van onderhandelen m van groot belang voor de voorbereiding der tor- leele besprekingen. De leiders der delegaties aar hedenmorgen veilig den n Aan den anderen kant. 'dient erker.d t. worden, pers, in tegenstelling word i betoogd. de Russische de Fransche, de verscherping van dezen toestand niet h uitgelokt. D* teeds verder om zich b grijpende roerigheid der Russische emigt ten t* Parijs komt den bolsjewisten dacht'voor. omdat men achter hen sterker krachten vermoedt dan de emigranten zelf vormen. Do tegenwoordige spanning echter •brengt men le Moskou met de Londensche grootc aardechui'ing, tengevol ge van drie dage» onophoudelijke regen, is de spoorwegverbinding van Gibraltar zoowel naar Granada als naar Valencia voor tenminste 10 dagen volkomen verbro ken. BIJ het Spaansclie grensstation ia zoo 'n geweldige aardmassa neergekomen, dat beide lijnen over meer dan 200 nieter be dolven zijn. De post wordt over zee naar Marseille gezonden en een gezelschap van 200 Amerikaansche toeristen, die naar Ma drid wilden, moest naar Gibraltar terug- keeren cn zal met een hooi naar Cadiz gaan. i. 3 Fe B heden Fcbr. een der iivon- iiiligers van dezen tijd, uit ran Tegel ontvlucht- N'a.ir 1, heeft hij van een nogen- lul de cipier niet naar liera keek, gc- geiiiaakl om over den muur van de binnenplaat* te klauteren en ^!o vluchten. miskleoren bij den portier van een fa te Wittenuu en wilde voor zijn broer in ontvangst nernnn. De portier kreeg lichtte de directie der gevange nis in. Inmiddels waA Sniidowski evenwel spoorloos verdwenen. Santlowski word in Augustus 1920 het Virchovv-ziekenhuls overgebracht, men meende, dat zich typhus verschijnselen voordeden; hij zeide foei le zijn. Na enkele weken vond mi lig in zijn „zeemanskist" «ieraden de van bijna een millioen mark. Het bleek, dut de juweclcn afkomstig waren van groo- fe inbraken en hoteldiefstullen te N'evv- in Arnerikuansehe hadploatsen. ■rhoord zou worden, was 'i ontvlucht. Hij inbraken tc echter ten slotte aangchou- i eu lot twee Jaar en vier maanden ge- agcni*»iraf veroordeeld. In Februari 7 wist hij uit dc gevangenis le Kottbus ontvluchten, werd in October weer ge pakt, pleegde in het huis van bewaring zijn cipier en werd daarvoor opnieuw tot een straf veroordeeld, dio hij Tegel moest uitzitten. hlngt openhaar gemankte cljft vangsten der inkomstenbelasting jaar 192* blijkt een aanzienlijke van Amerika's rijkdom. Het aantal perso nen. die opgaven meer dim e»n mill 20H of 40 vergeleken met 1927. Twi personen hadden jaarlijkevhu inkomsten van meer dan vijf milliocn d het voorafgaande jaar. De Iie'Jtswinsten bedroegen |.T*82)1?.771 dollir tegen 2*9 4.581,973 in 1927. Het is waarschijnlijk, le jongste beursdèbflcle een belangrfj- invloed heeft gehad op de nominale Amerikanen, maar het blijft waar, rlat denis een opeenhooping van rijkdom was als in dc Ver. Staten. Vijf wetsontwerpen B e r 1 Ij n. F e b r. (V.D.) Da goedkeur) in het Young-plan zal aan den Rijk/' voorg.'legd worden in den vorut van wetsontwerpen, nl.: 1. Het eigenlijke Yonng-plam, resp. Uaagachc overeenkomst '5 2. De niouwo Ilijk«bnnkw»t. V 3. De nieuwe wet op de ItiikespoorwegV. 4. Do afzonderlijke Duilsch-Amorikaan- ■hn overeenkomst. All; overige liquidatie-overeenkomsten waarbij dus ook ie inbegrepen de Duitech- l'oolsche overeenkomst Dezo laatste overeenkomst komt due te gelijk aan do orde met do andere overeen komsten en er zal gelijktijdig en niet g*e- purccril over gestemd worden. Londen, 4 Fobr. Dc bekende sc^rljtfcd in de .Sherlock Holmes-verhalen en ert de laatste Jaren propagandist voorset splrit-ame, «lr Arthur Conan Doyle, te Ui- detidc min run ernstige hartkwaal.Jwit 'eslnnd is op het oogenblik zoodanig, (J.v. ij niet in staat Is zijn kamer to verlaten, 35.009 KLEERMAKERS IN STAXINO. „Vijl werkdagen an gen stak» N'ew-York, 4 Fcbr. (H. N.) Vandaag zijn 35.000 arbeiders in de kleedingindustria tot staking overgegaan. Zij e' ring van do week van vijf afsehaffing van het stukloon. eischeto'Hnvot f werkda^an HET NIEUWE BEWIND IN 8PANDL Parijs. 4 Febr. (H.N.) Generaal Beren- jer heeft een boodschap tot de generaals >n bet Spaansclic leger gericht, waarin hij zegt, dat het zijn dringende wonscji ia aan het leger mede lo dcelen dat de nieuwe re- geering beslist op de trouw vao bet leger( rekent, evenals op zijn tucht et M it ell e n, 4 Febr. (n.N.) Gisteravond i is brand uilgebroken in de brouwerij der Baryische Löwcnhrauerei Stockbauer A. G. te I'aeeau-lnnstadt. Het vuur breidde zich 1 zeir «nel uit, zoodat spoedig verschillend», gecring beslist op dc trouw van net teger, gebouwen der brouwerij in vlammen ston- rekent, evenals op zUn tucht en zijn vader»' den. Om half 12 werd de toestand zeer ern-1 landalloM» De Spastische regeenng zal *1- «tig. 'laar toon ook een gebouw werd bo- lies in het werk steilen om dan binnenlaad- dreigd, waar ettelijke duizmden K.G. ben- lschen vrodc le handhaven. O»,tB'zl) MH -1— opgeslagen waren. In do vroege och- I de normale constitutioneels toestand^» i duurde dc brand, waarvan de I herstellen, waarbij men zich echter Jtoor nog onbeknd is, nog voort. I overdrijvingen moet wachten.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1930 | | pagina 1