AMEKS' CH D4GB1 Ét w J BUITENLAND ABONNEMENTSPRIJS «*«k (ao grstli Btaetaleed h rn po pod p rOSTKEKENlNG 47910 TIX-CTOON 1NTEKC IU DÊ EEMLANDEÜ «meb™rirïïtó UITGAVE: VSLKHOfF A O! £Sf JTJ^SSÜÏTL Vrijdag 7 Februari 1930 Bnitenlandseh Overzicht Da roarlgheU dar Dailicha communisten. Zij trachlaa aan toaetand ran Illegaliteit ZooaU men weel, hebben de communie ten van Duilechl&nd, die georganiseerd zyn in de K.P. D„ onlange getracht door hon- geropraarschen e.d. een algemeene beroe ring in het leven te roepen. Hei wae hun bedoeling, om, ondanks een beioogfugsvcr- bod, toch demonstraiio-opiochten te ho den. De overheden waren tijdig van r Plannen op de hoogte gebracht en kondi omvangrijke politiemaatregelen nemen, «oodal wanordelijkheden, afgezien van en Itrle hotaingen. die nauwelijks naam mo gen hebben. ,i rhtemeg» bleven. Zijn de eommuniMen echter van zins een groot- scheepaeher actie te ontplooien? Het heeft er allen srhljn van, wanneer men mag af gaan op hetgeen de Duitache bladen dien aangaandr. berichten KCn dier kranten is zelfs in staat uitvoerige medadecllngen w doen omtrent bepaalde gebeurtenissen In do communistische partij van Duiuchtnnd, rite missehicn kunen vefltlaren, waarom de Activiteit der communistische partij In heel het bitltxhe rijk dr laatste wekei omvang heeft aangenomen, die xe-ir rt> dacht trekt Volgens genoemd Mnd streeft de coi 1 Duitsihlenrl. nadat d« Komintern te Moskou wenk heeft gegeven, draagt van ren bevel, er r naar een bnwetielljkcn t< On duldelhken doel t a het I moet-een blronder zijn geroepen, waarvan, naar gemeld wordt, Thalmann, Münzenberg, lteinmele en lltlnz Neumann deel uitmaken Aangezien het parttj-elgendom der communisten in be slag sou kunnen worden genomen, w«n neer d» K. P. D. werd verboden en man bei natuurlijk voor de acties, welke nielt op touw zet, niet zonder middelen kan stollen, wordt gezocht naar een hooper van heel hat onroerende bezit der communistische partij, waarvan de waarde op vyfllen mil- lloen mark wordt geschat. Tot deze eigen dammen bghooren een negrntiental druk Itarljen en vijftien andere gebouw-en. onder w«sr hat Korl-Liehknecbt-hnis is Berlijn De communistische tusachaaperaoan. die opdracht heeft'gekregen de onderhandelin gen te voeren, heelt verleden herfst met een consortulm dit de papiernijverheid, waarachter Hugenberg moet «taan. over den prijs van gedachten gewisseld, doch deze besprekingen hebben tot niets geleld, omdat de communisten een te hoog bedraa vroegen. Daarop worden - aldus vertel hei geci teerde blad verder onderhandelingen aan geknoopt met de eoctaal-demorrallache party. Men zou het toen eens zijn geworden over ean Voopprys van acht en een hall mllltoan mark, waarvan terstond twse mil Hoen zouden worden betaald. De sociaal democratische partij heeft echter een des kundig onderzoek laten instellen, hetwelk zoo n volledig wanbeheer In de haar aanga boden bsdryven aan het licht bracht, dat ook barerzyds tenslotte van den koop werd afgezien. Omtrent da besprekingen moetan van sociaal-democratische zijde de mini» tera Severing en Crzesntski, alsmede de of- ■«vaardigden Oltn Welt, Knnrftd Ludwig en, dr. Paul Hertz volkomen Ingelicht zijn geweest. Het trekt ondenusschen de aandacht, dal 'de Rote Fafcne. hei orgaan der communis ten, de medsdeelingrn van het DuiUche Mad. de DUsseldorfer Mlttag. op enn zeer voorzichtige wijze dementeert. Voorlooplg bepaalt zij ar zich toe alleen den koopprijs fa bestrijden n ook loochent zi| de bewe ring, dat de K PD. hoer eigendommen te gen ean. bepaald bedrag aan de sodaal-de- inocratlacjte had willen afstaan. Hei hoofdorgaan d#r .sociaaldemocraten, 'de Vorwarls, deelt naar aanleiding van bo venvermelde blzond/rheden alleen maar rnee. dat bij de sociaal democratische partij natuurlijk nooit hei voornemen haeft be staan drukkerijen te knopen, om daarin communistische kranten op de para te leg gen. Het soe.-dem. blad geeft echter te var slaan, dal hei over de onderhandelingen, die inderdaad hebben plaata gevonden, -goed is Ingelicht. Ondenusschen wordt aangenomen, dal men wel spoedig nader en naar waarheid zal worden ingelicht over den vreemden in ventaris-uitverkoop der comniuslatlscht partij-centrale Inderdaad kan dit feit een aanwijzing rijn. dat de Dulisehe communisten, die by Moskou 'n mal figuur hebben geslagen, om dat zU begin Februari een vniehtelnote po- ui ng hebben gedaan om verwarring te lichten, het nu op haren en snaren zullen zetten, teneinde de volgende maal d.w.z. ces hun revolutionaire denkbeelden in da den om te zetten. DE PRINS TAN WALES NAAR DE JACHTVELDEN. Bel ra, 5 Febr. De prins van Wales is hlgr vanochtend vroeg uit Boelawayo oan- gekomen. Hy heeft zich onmiddellijk Inge scheept met bestemming nssr Monbasa roor de jaehte*p«ditle in Centraal Afrika N; ELK LAND EENZELFDE KRUISERVLOOT Het nanlal vloten reeds hel volgend jaar gelijl Mededeeliogen van Slinson Londen. Febr, (V. D./ Hedenavond heeft do Amerikaanarho minister van bul- tenlandsdie zaken Stlmson het volgend# medegedeeld: Als gevolg van da beraadslagingen When Engeland. Japan en Amerikif zyn de volgende voorstellen, tot onmisbare pariteit mei Engeland, voor leder# klasse oorlog* schepen tot stand gekomen. Engeland zal vIJftIen gront» kruisers mogen hebben, bewapend mei kanonnen Inches, legen Amerika achttien, ior het 't voordeel zal verkrijgen .10.000 ton kleinere kruiser* uief-fl inehee te mogen aanbouwen. Engeland zal het voordeel held-i ton 10.000 Ion. waardoor het verschil vatt tonnage het on- beteskende cijfer van 19.00(1 bedraagt. teder land ral eveneens de keuze hebben, juist zoo een kruleervloot te hoMirq als het land. Ook werd voorgesteld de vei» mindering van slagschepen aan heide zijden regelen dal de vlot-»i tnwl*«t* van li eert» het volgend Jam gelijk ztillet Jrwijl loven» een pariteit III tnnnagl tlg-moedersehepen benevens een zot WILLEM GROENHUIZEN JUWELIER. TEL. 852. GEVESTIGD 1SS5. Modern handgedreven ZILVEREN WERKEN N.V. MIDDENSTANDS-BANK voor Amersloort en Om stroken Langagracht No. 4 Taltfoon 304 AMERSFOORT Diroctla: A. H. MARTEN8. Deskundigs voorlichting bij den aan- an vtrkoop van Effecten. Verhuringtan Lips safe-loketten Verzilveren van coupons Handelscredieton Incasseatingan Spaar-dopositp's ranta 4 - BALDWIN DOET EEN FELLEN AANVAL De polillik der Labour regeering scherp gegispt Woorden van wrevel Londen. 1 Febt. Baldwin heeft heden lebhcndr vergadering van conservatieven Hij uitte zyn wrevel over de iicmelijk- held, waarmede dc diplomatie tusschen dt s en de regecrlng omhuld word en dc blijkbare onverschilligheid van da Briucho zeoring voor wat er In filmland met ho- -kklng tot de vervolging der Christenen gebeurt. AU de regeering den steun wcnschte, dien do eonservstlovan bereid wa in haar in internationale aangelegenhe en te bl«den. moest er grootcr openhartig- eitl zijn dan tot duaver. Baldwin verweel de regearing ook haar rrrljllng bij het schrappen van weer twee kruiser» van hel bouwprograra voor da vloot en vroeg of dit nieuwe beslui! het ge- was van een nieuwe overeenkomst In den boezem der vlootconfureijtla dan wel enkel een gebaar van den kant dtr regee ring. Omtrent het vraagstuk der werkloosheid relde Baldwin, dal da Industrieel# voorulL gang van hel land vyf Jaren achteruit gezet Dit gold voor de laatste acht m don en de cyfers betreffende de werkloos heid ..sprongen de lucht In" De regeertnp in de staatshuishondkuylo studee. vinaer .atleveii zou Jen het lariefhe niet steunen, maar zouden de vril# hand vragen oni lands nllverhtfd te ba- eiligen. Betreffende een stelsel van vrijhandel -oor het Britache rijk legde Baldwin er len nadruk op. dat do EngeUche rageerln» slechts een politiek voor de dominion» kon -velen en dat men «1 zijn best moeat doen om onverwijld een regeling la treffen tusschen Indlvldueele moederlandsche en domlnlon lndii»tr!e«n F.r kenden geen F.n- ropeesche verbintenissen aanvaard worden uitbreiding van do bcvoorkeuringapo- lillek te voorkomen. Deze politiek moest aangevuld en versterkt worden door hsn- overeenkomsten tusschen de rljkedte met inbegrip van Kngelsch Indie. idat Baldwin ten slotte verklaard hsd. het «leisel dir bevelllglngsrschten een doeltreffend wapen was tot bescherming Je Industrie, zelde hl), (lat. sla men zijn program steunde zeld# hl), del, als men ilng der conservatieven binnen twee zou kunnen atulten, R00DE PROPAGANDA IN ENGELAND Heodcrtoo opoieuw aaa den laad gevoeld Boekarest, a Tcbr. (V. DJ. Heden is in de nabUheld van hat station Buttau ten aanslag op oen trein gepleegd. De trein werd door middel van de noodrem tol staan gebracht op hel oogenbllk, taen de trein de rivier Bureau zou oversteken. Hel irelitpersoneel achtervolgde de bandieten en zag nog, hoe zij met itukken bagage In hut botcli verdwenen. De roovers losten schoten op h«l treinpersoneel en wisten da achtervolging onmogelijk te maken In het Logcihuls Is hel, minlsloi Hender son weer mosllijk gerudHBVbar da com. mutiuiuch,- propaganda. Knox en Sir Klngsley Wood ondervroegen hem over dc propaganda In de Dally Worker en laatst genoemde zelde. dat, aangezien dit blad rechtstreeks dooi sovjet-Rusland gefinan- Clotd wordt, de tljil »u la gekomen om bij 4a rogearing te jreWMeenil- - Hierop antwoordde minister Uendcrsnn. dei er geen bewijs was, dat dit blad door die re- 1 gearing geldelijk weril goateund. In antwoord op se» vraag van den con servatieven afgevaardigde .Smlthers, of er antwoord wa» gekomen op h«t protest to gen de boodschap van do Komintern In hel eerste iiumineeWsanat' BbtlpaWorker, zelde d" minister, dat hu niets kon toevnegon aan hetgeen hij Maandag daarover had ge zegd Tosti enkele verdere vragen hierover werden gestald, znldo de Spoakar, dat een minister nist behoefde te antwoorden, als hu dit niet m het algemeen belang achtte. „Ik zou do loatste zijn om to trachten acn minister Iels te doen zeggen, dat niet in het algemeen belang is. Wij wenachan niets meer dan oen ja of neen'' In antwoord op een vraag van Baldwin zelde de premier, (1st. indien de oppositie dit wensehte, een dag zou worden vastgesteld om te debat- leeren over Rusland. Baldwin geldt hierop, dat dit een van de onderwerpen was, waar over de oppositie con dlaeiieslc wunsehte. DE AANSLAG OP RUBI0 De president aan de kaak gewond Een Irechooraepldemle. IJerlyn, b Febr- In de pers z|jn berich ten verschenen, dat in hut kamp van de Husalachfl vluchtelingen te llsmmerateln riic,iepidemische ziekten zouden zijn Uitgebroken. De rykscommlsearls voor de vluchtelingenzorg deelt dlcnaangaand» mede: In liet kamp te llommotsteln lijden onge- voor 30O menschen »an traohoora (e*n In llueland gaar veel voorkomende oogziekte, lie blindheid tengavnlga kan hobbenj. Deze menschen hebben da siekta uit Rusland medegebracht, maar da ziekte la niet zoo kevaarlyk. dal er noodzakelijk geneeskun dige hulp Ingeroepen moet worden. Daar de vluchtelingen echter naar landen getransporteerd moeien worden, waar dt Immlgratlovoverheden trachoom lijders niet toelaten, moet men maatregelen nemen De llerlljnscho specialist prof. dr. KrQekmann hv-eft daarom to Hammerstcln een oogheel kundige kliniek ingericht. Binnen enkele weken zullen nu allen van da ziekt* btvrUd zijn. DE VIJF ONTVOERDE EINDEREN Hobanboeildansisdt, 3 Febr. Inza- f de ontvoering d«r vyf kinderen van den landbouwer Romaiehkb ivordt vernomen, it zy zleh la het communistisch Jaugdts- tls Kul.tnLle In hel dlatrlcl Wtltatock moe- n boslnden. Aan de onlvoering. die op insllehtlng der mo«der plaat* had. moat n communist uit Salzwadel hebban daal- zenomen. l>« burgemeester van Hobenboeddenstedt eelt wellawear officieel geen kennis ge otusn van hst vertrok der kinderen, meer heeft ook geen poging go-laan om de ont- voering In afwezigheid van den vader ta verhinderen i» York, b Febr. Volgent berichten Meiico I* president Rublo hy dan moordaanslag aan da kaak gewond. Da ko- Ie langs operalltvon weg verwyderd. geneashearen verklaarden, dat de toe- eland van den president geen bezorgdheid behoefde te wakken. uleo-Clly. U Febr. -Ken vernielde ruit kwun. tererht op hel overige -hap, onder wie de chauffeur, de aeerelarl- «n den president an zijn schoonzuster So- ara Ortega, wier dochter .la gawond. De motorpolitie achtervolgde den dader en pakle hem in het Nationaal Paleis, wssr hij opgst Daniel Floras te heeion en jast Ie zijn. Illj Is hekend slis «en aanhanger var Josil Vasconcello*. don candltlant van dt door Rubin geslagen partij ■Bh don. Febr. /II. N Uil Mexico wordt nog gemeld, dat president Rublo be halve aan de kauk onk nog aan den schou der I» gewond. De verwondingen itjn echter «nrlljk. hoewel het slechts esn haar -trhcald, of oen slagader zou getrof fen zijn. F.en stuk boon uit de knak moest orwljderd worden, Volgons nsilere bot lchlon ',.t Mexico ver- wacht man, (Ut president Rublo binnen en kele weken geheel hersteld zsl zyn. De da der verklaarde hij fi||i verhoor nog, ilat hij door Vaaroncelloe tot zyn daad wa» aan, •an plan was gewe»»t. oni na den president uit den weg te hebben geruimd, ook de overig* leden van do rogeerlng te dooden, waarna Vasconeallot zich van hal bewind zou hebben meester gemaakt. Ter stond na den aanslag werd de slaat van be leg afgekondigd en de censuur voor d* psrs Ingesteld, doch enkels uren later werden deze maatregelen weer Ingetrokken. Tareehalóaaa artaaUtlM. Aanvankelijk weigerde de dader ie spro ken, doch latar verklaarde hij een aanhan ger van VssconreBo» la-atjw.-den csndldowt voor het presidentschap, die bi) de taaiste verkiezingen dc nedeflta* heeft galaden. Verscheidene aenhnngdra van VaseoncSlloa lijn reeds In hochtenla genomen, hoofdredacteur van rle Universal. I gere president Gil heeft zleh vnorlooplg de leiding der «aken belast. Illj verklaarde aan de psrs, dal tnsvrouw Ru- •eed* «en paar dagen geleden een dreig- I had ontvangen, waarin gezegd werd, haar man ilen ned als president nooit afleggen. OH losgile hieraan los. dal dc aanslag opnieuw heeft geloond, dal ongezonde elementen in het land zl|n, ills vopi geen misdaad terugschrikken itte In bat verderf willen storten. Verklaringen v Vn»eoncallos, die ïlch te Us Angeles be vindt, heelt verklaard, dat hy het heal# jaar herhaald hsd. dat er gean vrede mogelijk was In Mozlco. zoolang er geen vrije ver» kletlngsn hadden plante gehad. Ken regea ring der openbare tneenlng moeat z. 1. in da plsata< knmen van da tegenwoordige rageo- rlng van corruptie en moord. HU voegde er bij, dat hij da opoffering betreurde ven den dader, die ongetwijfeld wanhopig wee geworden, doordat hU zag dat zijn land be- haarschl werd door bruut geweld. dreef* kereertng te Heilee-eHf. NcwYork. 9 Febr (V. O.) To Mezlco- Clty heerscht tengevolge van den aanslag op don .nleuiv-gckozen president Ortiz Ru blo groote opwinding. Fe. L. Luycx en Zn. LANOE8TRAAT 4B-41. - TEL. 1BO Qedursnd* Februari 15 'korting op allo W INTER- KWALITEITEN LINQERIE-A rouziNG. EEN 8TA8LHEI.Ml.in VERHOORD. Herlijn, S Februari. Op don terugweg van Ammendorf bt) Hulls aan de Saala werd In den nacht van Zaterdag op Zon dag da -3 jarige Walter Grtge uit Uosann, lid van den Stahlhelm. door communisten overvallen an ematlg mishandeld. Grage Is gisteravond aarv zijn verwondingen ge storven. Onder d* bevolking heerscht groo ts nntsteUeni», aangezien het m cnkala wek n de tweede keer Is. dat hier een lid van den Stahlhelm 'a nachts door eommu- nlaten overvallen en doodslljk gewond ward HET ENBELSC8C GEBEDENBOEK. scha kerk. Op een vergadering van digntlariiaon der Angllcaansche Kerk heeft de asrUbluchop van Canterbury emetlg gewaarschuwd la gen de verdeeldheid In da kerk naar aan leiding van het gebedenboek. Hij lalde: „De toestand It hachelijk Wy bewandelen ten weg, waaronder een vulkaan werkende wordt gavotld. Kik oogenbllk kan tan kloof antelaan en een uitbarsting volgen. Tegc" de wet Indrutachenda dadan van bisschop pen kunnen elk oogenbllk aen conflict bren gen met da openba wat" Hy verklaarde, dat de benoeming van een commltala, al» voorgesteld, niet ern beweging lot a ding van kerk *n staal wae, waarna do gaderlng instemde met de benoeming van tulk een commissie. GASVERGIFTIGING TE LAEKEN Drie slachtoffers Uit Brussel wordl d.d. Fabr. aan da Tel. gameid'. in son hula In da KetaifUau i* l.Mkezi -* wsrd gedonmorgen nn Mdtk*. Muchi «*- v consUtaard Dt vratrw, -yjj* -4a- gaadwfct- t waarnam, slaagde er Biel i* do «nrsaail te vinden en maakU haar man biarag o*> merktaam. Deze nicht het gahaal# hul* at nn kwam lot da conclusie, aal da gasluchl kwant uit esn kamer dtr bovenverdieping. ,i, III) klople aan docb kraag gaen antwoord. -v Touti hy de deur opende, zag hy een var- schrlkkeiyk schouwspel. Onder do nog bran- ■lende elaclrleche lamp bevonden zleh da ÉM hat echtpaar Modava tn hun man achterover in «Un stoel, da balde anderen op don grond gofiailen. Allan blijkbaar rtedl dood. Opt tafel lagan iel kaarlen *n «enige geldstukken. Do gummislang van het gastal <*aa losgo- roakt en lijden* hel koarlapal tchUnt hal on gelukkig* gezin bedwelmd la (tin. Da In allerijl gewaarschuwd* «eneeihcer kon «lecbl» cons lala* ran, dat d* dood raad» acht Ie voren wat Ingetreden. AMERICA'S NIEUWE OESANT TK .rlljli Fobr. (V.D.) De nieirw* Ame- rikaanaeh* ambemaadaur te BarlUn. Frtde- rlok Sackatt. heaft da per* »»n ontvangat bereid. In **n toeepraak wee* hl) erop. dal hy «leads zal truchUn at «l|n* *rto* by w dragin, dat da Dutlaeh-AmerikAAnzch* be trekkingen zoo gunstig mogelijk zullen blij ven. HU kende DulMohland van vel# vroege- i reizen an was verheugd, dal het kam vergund wn« than* ale ambuBéadeur ook Berlijn t* Iseren kennen. Ala senator In Kentucky had hU etee'la groou waazd# gihesht aan goede relatlea met de pot» en hij «prak da hoop uit. dal hij ook mot da Dullaeha per* vTlrnd»c.li*|ipell|k eamen zou kunnen werken. D* amlutsMdeur verleide «Un gpaech nog vsel me«r amueanta hezlnmaal niet diplomatieke dlnrm. o*. dat hU In Kentucky geboren waa. «»n etaat, die een goaden naam heift door lijn ult- atakende renpaardan, zijn mooi* vrouwen tn prima tabak, Daar h«*fl hij ook vela Dultaehem leoran kmnsn, dl* allen slto vrienden zyn geworden. 9TE10CR TE DVinORO INOEbTORT. Dulaburg. S Febr. irzaak la «en ttolger, reclame'aan hat baurz «angsbracht, lngeatorl Kan ander werkmen eierden gedood: werklieden, dl* zich Op den «lelgar konden zich UJdlg vasthouden. I; dt «Ader* elgar bivon- llGn, 5 Febr. Da vrouw van den Jh koopman Rozeman uil Zltlau. dl* naar ga- r.egd ward, aan san beroert* wna bez^lkan. i aan da tafel vereanlgd waren. D» w wordl er van vtrdachl haar matham het laven te hebban gebracht. «r*,

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1930 | | pagina 1