FIRMA DUlM 12.10 (W ffluofl 075. pw xpo oagtlukkal I 0.17»/r ■hoBltflijk. rautn I 0.05. TELEFOON I NT EEC III DE EEMLANDEU UITGAVE: VALKHOFF A OS WUSKBAOTOfTlBI POSTREKENING 47910 Zaterdag 8 Februari 1930 HHg ARNHEMSCHE EE== DAMES MODI 10% KORTING OPTREDEN Mexico zijn weggelegd, wanne politici konden besluiten lendrn te werken. Doch dit inl wel wensch blljvon. tol vreugde, dat nn hem. die den d doodklug heelt chion noodlottige Hoogste baiomeNnH 770.7 te stornoway. vB i'DS.O lo ItoodSfieat. Verwachting: /wakke tot h-nutlge O. 1 X, O. wind, helder tot lie bewolkt. droog (veer, Ilcï lot matige vorst. tig en zakrlijl Het ontbreekt overtuiging. brengen. Mnut -warring in het Ie Mexico's binnentui ONZE MERKEN leg - die spoedig t talrijke irrc.ta- t be rich ton moet complot zlj-i ent- GARAGE dekt Vtisconcellns kleedt iverklaarbn i-rktuig vu ONTPLOFFING IN EEN FABRIEK Fa. L. Luycx en Zn. LANQE8TRAAT «9-51. «w-TlL. 190 Groote keuze Zijden Stilton en Kunstzijde vuur Avondtoilliöen, Tarlatan enlamé itiallnklBBjjft, MACDONALDSPREEKT TOT DE VROUWEN Een vijftiental gewonden Oipeuitidvrs. dia mol zijn fout niag hoiplen. verwijten Item l i helhurlfgheid. Ze rijn op zijn guAii i'ti nemen hein kwalijk, d middellijk dunnin tlonr xijn da strait heeft, „Had dit dan dadelijk sezo; tij tegen. „Maar je hebt. toen bespraken, den indruk gewekt mijn voorstel uccnord ging. klacht billijkte, dat je bel nw wjjir o«na was. Nu blijkt neb or hoel andere «ver dsnkt. Hf niet bent te vertrouwen.' Veel wot vnlschlioid. otiopri betrouwbaarheid schijnt. is liul aiidera dan onmacht om up n tekort, dat persoonlijk voel verdriet veroorzaakt. komt zi voor. dat wij mogen sproken schappelijke kwant Wal zijn do oorzaken van Ml? Allereerst koint liler een Viwcuncellos llepi vlgeiiAemde, die ge.- gen is hl) do Alponluudsche SlrttwimlUHtrlr A.'i. Simmering. oen goweldlgr tinlploHing geschied, dlo tot tlo grootste ongelukken op dit gebied hchoort, welke tien luatslun iljtl voorkwamen, lil oen afduellng wn.(v ook ge- Inaehl wordt, is eon metalen flcacli, waarin ongeveer 2000 L. gas onder lioogvii druk wtta aiiinnngepcret,. ontploft. Po ifdeellng was In oen oogwenk In een puiti|iqop. her schapen. Het dak was weggerukt. Du mu ren werden uit elkaar gedrukt 311 stortten gedeeltelijk' in. Alle maoblne» waren ver nield en vormden nog slecht* «en verza meling gescheurde en gebogen stukken me taal. De plaats van de ramp biedt een aan blik van Iroostoloozi' vernieling. De schade wordt geschat op 100.UOO schilling. Het -aan tal gewonden blijkt 15 te zjjn, waarvan 5 arbeiders ernstig gewond zijn. ns de politick van Celles, Porie* till ril* Itublo aan Ie bungelt, voor *ut 'ii- ernanr streelden nauw- contact creeiilgde Sinten Ie zinken; de \ri« -hap mei Amaklkn, aldus tvas zijn OP tig. loopt vandnag nl tnorgen uil op Mil- Mexico imodlotiipv, hemoouucht ernenlgdc Sinten. Or* Hulde dntire Ml was vun gevoelen, dut het Mo edits voor den winti kon gaan. want irlelljke reis ties met hel nischtlgo Ni ,-n werden onderhouden Zelfs wordt eerd, dal de vriendschap van Met uitenlandseh Overzicht Hij schetat de Londensche Beperkt succes voorspeld to Mi'vlco kon men over t algemeen goed schieten, menig Mcxirnniigch president heeft dnl ondervonden nok Ürtlz Itublo heelt Woensdag ervaren, dat het piesiduiil- scbap in Mcxiro nen groot beroepsrisico meebrengt Op den dag, dut hij olficiecl ge- slag op hein gepleegd. Het ia nog niet vol strekt zeker uitgemaakt, of de dnder op eigen initiatief heeft gehandeld don wel het willig werktuig wns van Huhlu's legen- standers. Dat laatstgenoemde vijanden hod, weet men. BIJ de jongste verkiezingen stond tegenover hem Vnsconccllos, doch dezo bleef In de intnücrhe d en veiligheidshalve heeft hij zoo zijn nu canmoul de Mozi- cnanaclie toestanden zijn land den rag mnnr toegekeerd, omdat hij anders eens kon worden aangehouden en tegen den muur geplaotal. Znoiets is in Mexico nau- welijks een aciiaotioneelo gebeurtenis. Donderdugoclilcnd licoft Maedonald inde* gcnwoordlghcld van Stimeon on enkele an dere godclegecrdcn eon afvaardiging Van-don wereldbond van vrouwun voor vrede efi vrijliciti ontvangen, die hem verschillende resoluties voorlegden Alle afdeelingon, halve Italië, braclitvn nuust het vertreuren, dat de vlootconforontio zou slagen, spoila'e wcnschcn le berde en er was oen InteraAUo- nule rcKOlutle, die voor algebeclo afktfh"'" flng ven slagschepen un duikbooteo W- verlegenheld Tokio, 0 Fobr. Het nieuwe motorschip Tulsocda Mnroe, oen hoot van 17.000 ton, waarvan de betimmering voltooid wer' 0| de werf le Nagasaki, werd door brand orn- stlg beschadigd. Vie/- werklieden kwamen In do vlnmmcn om. Vierentwintig t Iten zijn geheel uitgebrand. Men schnt de scha de op een milllocn yen. eerste de be noruitgang op rld dn laatste nisvchlen voor irgrond pin vuist", merkt bij op. raak phyalek zeer tengr geweldige vrijmoedighr Mnsdonald zeide in zijn antwoord, dat iflozé vioolconferentie nog niet tot tulka verstrtbj kende resultaten kon lelden, meer del (W- ook niet ttoodlg, omdat zij door.andere con ferenties gevolgd zou worden; die telken» overbodige bewapentgeu besnoeien zouden. Deze conferentie deed iels 'belangrijker*, n.l. het bereiken van een moreeie overeen stemming. Allo landen legden hter bun kaarlcn op tafel, allen zelden Mat hun mini male idschcn voor het bohouit hunner vqi- llgheid inhielden en op die wijte zou het gelukken vrede met nationale veiligheid te verbinden. Spr. kon nog niet zeggen tot welk soort overeenkomst de afgevaa-dlg- ilen der vijf groote zeemogendheden bier zouden komen, masr nl zou do eerste uit komst misschien zelfs onzichtbaar zijn, duurom behoefde zij niet minder doeltref fend I* worden. Stunson sprak ook nog een kort woord lot de deputatie en herhaalde.dat deze vloolcontorentte de eerste was van. een reoka, die op den duur tot groote beperking der bewapening zou leiden. fSSf féer beperk! geeslel apor dezo benijden* £*- Dit komt. doordi ■ËMnder kritisch legt erregaandr heilige gr dsberocrlng tie beid. Want drift wekt drift en inpluats van op een rustige en zakelijke godschfcnwts- -sc-ling loopt het gesprek op ruzie uil. Het rustige en zakelijke is hel kenmerk Vun het julelc optreden. Bust en zakelijk beid verschaft alleen het zelfvertrouwen. .Gebrek aan optreden is gebrek aan verze kerdheid omtrent zichzelf. Men kan zich ook inaalsi-hHppelijk min derwaardig gevoelen en hierdoor in zijn optreden worden belemmerd. Vaak is deze tekortkoming het gevolg van een fout in de opvoeding. I)e ouders hcobeii hun kind al t> slaafs legen een „meerdere '.crroii opzien en al te nadrukkelijk hem de deugd van gehoorzaamheid en bescheidenheid in geprent. Tenslotte kan een verkeerd inzicht in het menschel ijk gemoedsleven de oorzaak zijn. leder maakt zich liever aangenaam dan on aangenaam b|J zijn omgeving. Kn inen denkt zijn naaste het inecsie te dienen mot hoffelijkheid en toegevendheid. Hierin ver gist men zich echlei. Vaak maakt men een gunstiger indruk door vierkant en krachtig te zeggen waai het op staoL Voor elkeen is '1 wei eens goed. zoo niet prettig, de waarheid le hoo ren. Toen Bismarck ziek was, durfde geen zijner geneeshceren den kortaangebonden heerscher aanpakken zooals flat behoorde. De ééne dokter na dan anderen kwam en ging en de groote staatsman bieef ziek. Tot er eindelijk een arts kwam, die geen Wellicht ia hel niet ondienstig In her innering te brengen, dat op 1 Juli 1928 Obregon lot president van Mezicc werd verkozen, maar van do uitoefening >an zijn ambt is nooit iets gekomen, omdat hij een paar weken later door do kogels ven een polilieken tegenstander, wicii Obregons houding tegenover do kerk een doorn In het oog wns, werd geveld Obregon'» voor ganger, Callcs, voelde er niet voor aan hel bewind te blijven en daarop werd de mi nlslcr van binnenlandsche zaken. Portos Gil, tol lijdelijk president aangewezen. Aan dezen lukte het ook een verzoening tot VERKEERS8TAKINO TE BERL1MT B e r I Ij n, 0 Febr. Onder hel P*réM< van de Berliner VrrkebmgglglMin heerscht ernetige beroering. Het tetshMK personeel klaagt erover, dat door' 4KH mindering van het aantal artjrftaflM een drukbezochte vergcderinir-H^Hp de stemming zeer opgewonden'j^^Hj reeds met bet proclameeren vaa-dHBSj keersetaklng te Berlijn wordt gttUHH gewaebt moet worden, ot meg wiïP-\ spontane beweging te doen communistische propaganda, „O Poes, kijk eens noor je Kleintjes.' Ze timen naar beneden om eich in den vloer le bekijken nu die too mooi en stansend temaakt met Mansion Polish." Wal een aardig tafereeltje is (lil aan het eind van een bezem bevestigd is, iioe aandachtig liekijkt Moeder poe» de spaart men zich de moeite van knielen, beeltenis van haar jongen in den prachtig gewreven vloer. Voor Linoleum zou men baast kun nen zeggen is Mansion nog beter, om- Ken vloer zoouls deze geelt curhet en dal het laagje Was het linoleum op on- glans aan de gcheeie kamer en hoe ge- schathara wijze beschermt tegen slijtage makkelijk wordt dit verkregen, dank zij en niet alleen het aanzien er van ver- Mansion Polish. Smeer een beetje Man- hoogt, maar ook den levensduur er van sion op den vloer en wrijf er even over verl verlengt met een zochten doek. Wanneer die doek er aan de felle godsdiensttwisten, zoo dikwijls bloed vloeide, eon eln- :n. Ondertusschcn werd Ortlr Rublo jongs ion verkiezingsstrijd do zogo- 11 et is niet onredelijk aan te nemen, dat er verband bestaat tusschcn den jongsten clecloralen veldtocht en den aanslag, die Rublo een verwonding bezorgde, die wel ernslig was, maar waarvan hij waarschijn lijk binnen afzienbaren tijd zal herstellen. Vasconccllo» moge den dader niet per- De correspondent van de Asd.T» Mexico meldt, dat Rublo gtatdNfl tweeds operatie heeft ondergaan vè verwijdering van een stuk bwiisi van de kaak Volgen» do doctoren toestand bevredigend. voor Houtgraolet- of Parketvloeren en Meubelen. Onderhoudt en Behoudt Linoleum. Overal verkrijgbaar bi p-oote en klónt dooien. Importeurs: N. V. Handel Maatschappij ReckUts, Rotterdam

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1930 | | pagina 1