AMECSFOORTSCH DAGBLAD BRIEVEN VANEEN! BRABANTSCHEN BOER DË EEMLANDEQ Maandag 10 Februari 1930 28e Jaargang No 189 Buitenlasidsch Overzicht WILLEM GROENHUIZEN JUWELIER. REDDING VAN BYRD OP HANDEN Fa. L. Luycx en Zn. Groote keuze Zijden Stoffen en Kunstzijde voor Avondtoiletten. Tarlatan en Lamé in alle kleuren. DOOR A. A. L. GRAUMANS HflONNtMtrt IüPflIJS pc' i maaodco voor Amcraloort «2.10. per maand 10.75, per week (met gratis verzekering tegen ongelukken) 0.171/» Biooeolaod fraaco per post per 3 maanden f 1-. Afzonderlijke oammerj f 0.05. POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERG 515 UITGAVE: VALKHOFF C2 PHI It nFR MVFRTFNTIFN l_s 105 mel mb<flr,p ocv"lsnumra™ rHIJj UtH AUVbnICH Itrl elktre9ela)tt, 1025 Lttfdidlgheld>-«dvertciiUb> voorde helft vm den p«il. - Klelee AdvertenUb, ,.KEIT|ES' bl| voorut.be.elleg 1-5 Kg* 50 ant. elk, tegel eteer 10 cent, drlem.il pl.eteen 1 1.- BcWIsn-mme, cite I 0.05 Een moeilijk probleem voor de Engelsche regeering. Het onoplosbare vraagstuk der werkloosheid. Verwar ring in de gelederen der con servatieven. Baldwin aan het woord. Tengevolge van do vlootconferentie is de I l.ngelschc binnenlandscht politiek een beetje op den achtergrond geraakt. De op positie onderneemt, zoolang de conferen tie duurt, wel schijnmanoeuvres, maar I geen ernstige aanvallen; zij is veel te blij vooral de conservatieven dat de ar- I beidersregeering do moeilijke en ondank- I bare taak der maritieme ontwapening ter hand heeft genomen, waaraan ook een con- I gcrvalieve regcering niet had kunnen ont komen. De conservatieven weten maar al I te goed, dat waarschijnlijk op de confercn- I tic geen binnenlandsch-politieke lauweren zijn te plukken en daarom laten zij do on- dcrhandelingcn gaarne aan anderen over. Ondertusschen is het belangrijkste vraag- I sluk op het gebied der binncnlandsche po- litiek, waarm alle kringen der bevolking gelijkelijk belangstellen, de werkloosheid. Bij do liberalen en de arbeiderspartij slon- den de programma's der werk'.oosheidsbo strijding in het middenpunt van den ver kiezingsstrijd in 11)29. Baldwin, dc toenma lige premier, was eerlijk genoeg te erken nen, dat hij geen zeker middel kende om het vraagstuk der werkloosheid op te los sen. Hij richtte daarom zijn taktiek zoo in, dat hij van zijn kant do programma's zij ner tegenstanders bestreed, omdat zij duur waren en geen effect sorteerden. Aan dit sterk-negatievc verkiezingsprogram waren vooral de verliezen der conservatieven te wijten, omdat het dc erkenning inhield, dat zij niet bij machte waren dc werkloosheid do baas te worden. De Labourregecnng is nu een maand o/ I acht aan het bewind en het aantal werk loozen is nist alleen niet afgenomen, maar integendeel gestegen. Het zou voor de hand liggen, dat de conservatieven hun opposi tic grondvestten op het feit, dat de arbci- dersregeering tot dusver in gebreke is ge Lieven dc werkloosheid to doen verminde ren. Dit is echter niet mogelijk, omdat da conservatieven niet alleen hebben toegege ven zelf geen afdoend middel tegen do werkloosheid te kennen, maar bovendien omdat de arbeiderspartij tot dusver juisi ten aanzien van dit vraagstuk een politiek heeft gevoerd, waarbij zij afzag van elk experiment, een politiek, die even goed door de conservatieven had kunnen wor den gevoerd. Bij dc conservatieven heerscht daarom een groote mate van radeloosheid, waarvan handig profijt is getrokken door Lloyd George, die, zoowel wat parlcmco taire ervaring als tactische bedrevenheid betreft, verreweg do meerdere van Bald win is. Ook conservatieve bladen geven openlijk toe, dat op het oogenblik Lloyd George met 59 liberalen cn niet Baldwin met 260 conservatieven practisch de oppo sitie in 't Lagerhuis vormt. Dit krachtig op den voorgrond treden van Lloyd George is de eenig belangrijke reden geweest, die den conservatieven leider er toe heeft gebracht Woensdag op de groote partvergadoring de richtlijnen der conser vatieven uiteen te zetten. De andere reden is, dat uit het conservatievo kamp zelf voortdurend aanvallen op Baldwin worden gedaan. Sinds de verkiezingen van dc co*- servalieven op oen échec zijn uitgcloojjen, treedt in dc partij een streven aan den dag in plaats van Baldwin een ander tot leider der partij te maken. Wel is men het in de kringen dezer ontevredenen nog niet eens over de persoon van den evcntueelcn op volger, maar zij hebben in de groote popu laire kranten van lord Rolherrnere cn lord Beaverbrook gewillige helpers. Onaangenaam zoowel voor de partij als voor don leider is vooral de campagne, die lord Beaverbrook in de Daily Express cn Evening Standard voert ten gunste van cmpire-vrijhandel cn beschermende rech ten. Daar dezo bladen voor conservatief doorgaan cn ook een aantal conservatievo afgevaardigden de daarin bepleite politiek openlijk aanhangen, bestaat het gevaar van verwarring in de conservatieve gelederen De besluiteloosheid der conservatieve lei ding komt het best tot uiting in eon cari- catuur, welke is opgenomen in dc Daily Express van 5 Februari en Baldwin als een tooneelspeler in de kleedkamer van den schouwburg voorstelt, waar hij aarzelend voor eon aantal kledingstukken staat, GEDIPLOMEERD HORLOGEMAKER. Tel. 852 Langestraat 43 GEVESTIGD 1885. waarvan hij een moet kiezen. Aan dezo klecren hangen briefjes, waarop staat: be schermende rechten, vrijhandel, enz. Bald win heeft op het oogenblik geen van deze kleedingstukken geheel van den haak ge nomen, maar iets van allemaal aangetrok ken. Zoo is hij tegen invoerrechten op le vensmiddelen, maar voor beschermcndo rechten ten behoeve vail de nijverheid, die z.i. van zeer groot belang zijn en uitge breid moeten worden. Wat de netelige kwestie van den empirc-vrijliandel betreft, is Baldwin van oordcel, dat het wel nood zakelijk is het Brit-sche rijk als een eenheid te beschouwen, maar dat het onmogelijk is den dominions, die elk ccn zelfstandige huishouding hebben, op douanegebied iets voor tc schrijven. Verder herinnerde hij aan de ontwikkeling der dominions, dio in groote mate werden goindustriahseerd en wior takken van nijverheid concurreerden met de Engelsche industrieën. Hij stelde daarom voor, naar do Londensche corres pondent der Kölnischc Zeitung meldt, dat. evenals in 't moederland, ook binnen het Britsche rijk de afzonderlijke industrieën zich zouden aaneensluiten tot kartels. Als verder conservatief programpunt bepleitte hij de uiterste spaarzaamheid, wat de gel den van den staat betreft. De toenemende werkloosheid weet Baldwin natuurlijk aan de politiek der arbeiderspartij. RUS IN PERZIü TER DOOD VEROORDEELD. Wegens dubbelen moord. Teharan, S Fcbr. Een Rus, die een Grieksch echtpaar vermoordde, is ter dood veroordeeld. Dit is de eerste keer, dat te gen een buitenlander voor een Perzt6che rechtbank de doodstraf i6 uitgesproken. De City of New York zal den onderzoeker spoedig bereiken De storm breekt het pakijs Uil Berlijn wordt d.d. S Febr. aan de Tel. bericht: Uit Klein-Amerika, waar zich op het oogenblik cle Zuidpoolvorscher. Byrd met zijn mannen bevindt, wiens positie hache lijk werd geacht, omdat zijn bevoorra dingsschip de „City of New York" hem niet kon bereiken, wordt gemeld, dat hei schip thans den moeilijkstcn tocht door het pakijs heeft afgelegd en thans aan de lijzijde van het pakijs het luwen van den zwaren storm afwacht De „City of New York" hoopt zoodra hel weer verbeterd is binnen vijf A zes dagen Klein-Amerika te kunnen bereiken. De laatste zware stormen hebben het oakijs sneller vernield, dan men had dur ven hopen. Het eerste bericht, dat Byrd van de „City of New York" 'jpitving, zeide, dat hij zich voor inscheping gereed moest houden, daar eventueele vertraging nood lottig zou kunnen worden Verder werd medegedeeld, dat men in vijf tot zes dagen Walvischbaai zou kunnen bereiken. In een tweede bericht meldde het schip, dat men doorgedrongen .was tot 69 gr. 47 min. Z.B. cn wegens den zwaren zeegang aan de lijzijde van het pakij6 dekking had moeten zoeken. Uit deze berichten blijkt, dat het pakijs door de stormen gebroken is. zoodat het schip zich door het ijs kan heenwerken, wat voordien niet mogelijk was. TOT LEVENSLANG VEROORDEELD Boedapest, 7 Fcbr.'Vanavond te ze ven uur is vonnis geveld in het vierde gif- nioordproces te Szolnok.Verdachte Maria Varga is wegens moord op haar man tot levenslange tuchthuisstraf veroordeeld. WEERBERICHT. Hoogste barometerstand: 7S1.6 tc Blacksod. Laagste barometerstand: 71S.3 te Ingö. Verwachting: Zwakke, in het Z. matige N. tot O. wind, nevelig tot half bewolkt, weinig of geen neerslag, temperatuur om het vriespunt met lichte dooi in liet N. en lichte vorst 's nachts in liet Z. LANGESTRAAT 49-51. TEL. 190 HET TSJERV/ONETSPROCES. Geen veroordeelingen. Berlijn, 8 Febr. (H. N.) De beklaagden in het tsjeiwonetspioces zijn vanmorgen of vrijgesproken, of de vervolging tegen hen is gestaakt. Dc kosten van het proces komen \oor rekening van de schatkist. Ulvcnhout, i Februari 1930. 't Is nat, kollesaal nat op d'n buiten, ami co. Wa ge noemt: echt Februario-wirke. Mn stallen zijn as Arreken van Nowag. Ze drijven in d'n natten bojem! Ln kan 'k t strooi maar nic genogt aangeslept krij gen om de biestcn zoo droog muegclijk tc laten icggen op d'n doorgeweekten grond. Weken leggen de laanderijon verdoken on der dn bliauwen daarap die as vette smoor ieveraans aan d'èèrde plakt. Dikke, daam- pïg© wolleken dio laag op dc wereld krul len, verbergen de daken cn do boomstam men veur ons gezicht en is 't dus of alles los van d èèrde in de locht te zw even hangt. De wereld ziet er uit as 'n heelo groote gourlvisschcnkom, as 'n akwariejurn, waar in ge do lévende wezens nouw cn dan ver uit ziet reppen, vlak laanks oew henen, om dan weer gaauvv tc verschieten achter 'l ondeurdringbare gcsluiértc van 't vochtige blaauw. L .Mot dan ok uitkijken as ik mee d'n ibuuntenwagel laanks d'n wi»j ben, ec! «aant ge zit ondervvege teugen mekare-n- dp as twee vechthaantjes veur da ge neg 'iet wie oew teugenpartij is! Waant dicë mitst dempt alle lavvijd of er pakken wat ten om do wielen gedraaid zitten, 'i s dan ok zoo-maar stillekes ieveraans. °P dn akker krijgde 't gevuul of g' ol- ecn op de wèreld bent. Gin vcugcltjc heur* c r en gin wiel beurde botsen op d'n steenweg laanks do bosschen. En as ge aar enkeldc uren gewerkt het in die hei- DiHijke stilte en da-d-oew oogen pieken ^an t turen, wa g'onwillekcurig doet om oew laand k; overzien, as dan dc vocht op ocwen rug plakken gaat cn 't kiepcvèl aanks oew beencn trekt, dan doe-g-t-ocw miernaal goed as ge weer thuiskomt waar t plattebüsko grommend teugen de voch- >ge kouw tekeer gaat; waar de lekkere koffiegeuien deur 't vertrek zwadderen en "ii mee d'r emmers of mee de pook hard- haandi? de stilte aan flarren scheurt. Mifcr. grociz&öra, groeizaam, unnco! t Jongt leven wordt icvers uitgcwèèkt! De vruchtbaarheid krüpt bckaanst in dc .atkcicn, 20 werkt 't vocht d r allemaal j in. t Hout is sappig as kerserivleesch, deur nat as t is von al 't nat uit d'n hemel en Uil dc èèrde. da tegelijk naar veuren schijnt e komen, t Dijt er uit, in één woord. De kskes van 't struikgewas en de boomen 8 aan dik zoons ze volgedronken zijn. En in< o okscltjcs zijn de gruune knopkes al best bespeuren. En as 't vvirkc wa zochter, wa I j ^°n-en wil over ennigte weken, as 1111 t zonneke z'n partij mee gaat blazen in hëèrmenie van de schepping, dan zuldc wonderen bolèvcn! Dan zuldc de vruchtbaarheid om oew he nen zien tieren da-ge 'r van lachen mot. Dan zuldo 't zien groeien. Dan ziede 't laand openscheuren om er dc kitsige gruu ne puntjes deur tc laten, die uil de èèrde- donkerte d'r eigen naar boven, naar 't licht naar 't zonneke worstelen da ze koestert mee dc zochte vvcimtc van 'n poesemoeder- ke. En as ge da-d-allemanl veruit wit cn ge staat dan over 't stille laand to peinzen waar de wonders, onzichtbaar nog, aan 't gebeuren zijn. dan is 't of de natuur stille kes tc zuipen leet en te rusten om d'r büks- ke goed tc doen veur dc verwachting van t nuuwe léven da-d-omhoog dringt naar 't zonnelicht En as dan om twaalf uren T Angelus- klokje over d'akkors klept, dan stikte oew peplte efkes weg, zet oew pet af cn buigt ocwen kop in deus groote stilte waar g'ef- kc-s de diepklinkende bel beurt gaan van d n hcmelgong, die o\ er de schepping ruisclit En dan amico dan vuulde onzenlicvcnecr z'n oog bezürgd cn goed over oewen akker gaan en trekt er 'n rillingskc van groot ontzag deur oew nekharen. Maar ok van plazier, waant alles zal weer goedkomen! Maar ollee. 'k zal oew nie laanger over 't jaargetij aan oewen kop leggen te ka- waauwelcn, waant veur d'n stndschen monsch is 't op z'n hogst maar vuil père- plujcweer. Voor hum is-t-er in dc Natuur nog nikske te bespeuren, omdat er nouw eenmaal gin gruune knopkes losbarsten in 't bosch van de radejoowknuppels, dio ieveraans op dc daken staan. Maar over de radejoowknuppels gespro ken, nouw schiet me-n-ineens in m'nen kop dc premoossie van ons pnnseskc die 'k deur onzen luidspiekert cb beuren gebeu ren. „Ochérin," zuchtte Trui. toen 't alle maal weer afgeloopen cn Julejaantje doc tor govvorren was, „ochérm, waar bleft d'n lijd. As d n dag van giestcren w eet ik nog da-d-et koningskinnekc geboren wier on nouw is 't al 'n geleerde vrouw, die d'r eigen dokter noemen mag1" En toen knik- te-n-ik 's naar Truie, zee nikske, maar docht zoo: as ge 't nie gelcuvcn kunt motte maar s in d n spiegel kijken, Trui. Ik zee dus maar niks en knikte maar 's laank van ja cn daar was Trui heel tevrejen mee. En terwijl ik in gepeinzen „ja"-knikte, zat Trui op die manier „neeè" te schud den; op n teugengestelde manier 't gloeiend ééns zijndo zooas da-d-in d n trouw de gc- uonte is. Allebei bcweron da-d-iets grijs is, maard'n eene mee de vust op tafel zcet: ,,'t is nic heelcmaal wit" en d'aande- re mee 't kepot goolei. »*ji 'n Jiommckc be wijst: ,,'t is nie hcclomaal zwart." Om 't dan later nog 's dunnekes over te doon over do vraag wie nouw eigendlljk gelijk had! Da's zoo dc gaank van zaken in elk goei huwelijk waar ze t. van tc veuren al laank ééns zijn! Waant as er 'ncn derde in 't ge- dink komen zouw en één van dc twee par tijen gelijk geven, dan kreeg ie van allebei naar z'nen kop. dat ie kleurenblind was en zn' eigen maar mee z'n eigen bemoeisels moes bemoeien. •Ta, amico. as ge naar 't ficst lopt van de viff-cn-dartig-jarige bruiloft, dan leerde zon bietje 't klappen van de zweep! Dan rokte mee 'n paar kepottcko kommekes en bordjes niemeer van dc wijs. Dan hedde d'n vuurdoop achter oewen rug cn ziede koel bloedig de gevaren onder 't oog. Dan gade maar 's naar d'n iniestkuil, en ge fluit 'n liedkc van „houdt er d'n moed maar in" en ge lo oew eigen d'eerste uren nie meer zien 't Schonste-n-is as ge dan weer binnen komt cn d'n oorlog glad vergeten bent, om do doodeenvoudige reden da-g-alles nie in oewen kop kunt houwen en Trui 't om de sappcrdemallemostcrdpot nic vergeten is. {Das gin koppigheid, amico! Maar zukke meeningsverschillen dat de scherfkcns om oew ooron vliegen, scherven is geluk I maken op Trui allij meer indruk as op mijn. Ik wén makkelijker!) Maar as go dan binnen komt en ge zegt: „Ollee wa ga-g-et daarbuicn da g'oevv dan ineens ver slikt omdat Trui oew aankekt mee 'n paar oogen onder d r kaantcn muts vandaan, zoo van de teuten van oew klompen laank- zaam aan naar boven tol 't klepke van oew pet en mee d'ren mond omlaag getrokken as 'n vèrken, k,k, wa go dan deurmokt, da s mee gin pennen te beschrij ven. Natuurlijk wilde dan ok zoo gemeen meugclijk kijken, doen of oew goeie bui 'n hapsolute vergissing was, en as ik dan begin bij Trui d'r afgezakte kousen die in breeje rimpcl9 boven d'r klompen han gen, dan koorn ik gewoonlijk nic verder as aan d ren baajen onderrok, die mee rooie puntjes onder d'ren schort uithaangt en dan schiet ik in 'n lach da-d-et in m'nen buik stikt. Dan draai Trui d'r eigen om en zeg ze moe 'n loge stem: „Kóffie?" Amico, t is gebeurd dak 's avonds nio dalck sla pen kon en da me zo n geval van diccn dag in m'nen kop schoot terwijl ik onder de de kens lag en eb ik gelachen, gelachen, dat de onderlagen uit de bedstee schudden. En zoo kwam er dan 's 'nen buur bij me, 'k wil gin namen noemen, mee 'n ge zicht zoo vastberajen cn zóó wiltekes da'k goed moes kijken of ie 't wel was. „Dré, zee-t-ie, 'k verstaamp 't langer! „Of ge gelijk het zee ik. „as ge maar zegt vvA go verstaampen gaat. ,,'k Trek er uit'" En hij wees mee z'nen kop d'n kaant uit van z'n woning cn stak z'n vusten mee 'n geweld in z'n broekzak ken da z'n broek afzakte cn z'n galgen krokten. Z nen mond zakte nog erger af en z'n kiske (tabakspruim) vloog van Herodus naar Pilatus. „Zoo," zee ik, „zoozoo, zoow." Ja wa mot te aanders zeggen in zo n geval, amico. As ik had gezced: „oew wijf is 'n serpent, g'ad 'm al veul langer motten smeren," dan ha k de grolstc keet gekregen. En't is ok nie zooi-.-Z'is niks broerder as d'aandcre levensgezellinnen. „Ga zitten," zee ik toen weer, „want as ge weg gaat trekken dan kunde 'n bietje rust best gebruiken veur d'n tijd1" Toen ben 'k effe weggegaan om uit te lachen „Joep," zee ik toen "k terugkwam, „gc mot 'm nog nie smeten,en toen stak ic z'n vusten nog dieper inn z zakken, zoo- da 'k 't ergste al aan zag komen, waant d'r vloog weer 'nen knoop weg! „Kalm," suste n-ik, „k zal oew zeggen wa ge doen mot. Hedde centen in ocwen zak?" „Eli neeë," bromde-n-ie onwillig. „Da's stom, gong ik ernstig deur, „gaat die dan eerst halen." Toen keek ic 'n bietje benepen 't raam uit en d'n lachduvel zat me mee 'n strooike in m'nen nek te kiedclen, dat 'k er be- naauwd van wier. Da sivuptc. „En en en as 'k m'n centen eb, wa dan?vroeg ie nijdig. „Dan gade gij veur 'ncn dag of acht veur oeiv lol op reis," zee ik weer. „Ge ga naar d'n Haag, ge zet daar dc blommekes builen ollee 'k wouw da'k in jouw schoenen sting. Joep, "k k'"ijg plazier nn 't idee!" Joep lachte-n-al n bietje. „En dan?" gong ie verder. „As ge dan veul leut gemokt het, dan komde verom om nuuvv geld tc halen, net zoolaank tot oew wijf oew op d'r kniekes smeekt: „och Joepke blijf toch bij ons!" De Joep gierde van d'n lach'en sloeg mijn op m'n schouwers van gezelligheid. „Maar zee-t-ie toen, „maar witte wel da'k gin acht dagen achter inekarc weg kan blijven; is sjuust èrpel-rooicn cn daar mot ik bij zijn!" Amico, hij mééndc-n-ct! Eerlijk, hij meende-n-ct „En ge wil nog wel veur altij weg?" zee ik mee de grotste, geveinsde verwonde- rink! „Ja," zec-l-ic, „ja-jaja, gij het lekker klet sen!" Toen hé 'k maar openlijk gelachen, 'm bij z'n sallemaander gepakt en gezced: „Ol lee jonk, schiet op. keb meer te doen en gij uk en ropt die knoopen op cn lot ze eerst deur oew wijf aan oew broek zetten, aan ders komen d'r ongelukken van en komt dan nog maar 's trug!" Hij mot nóg komen, amico. En alle kommekes en bordekes van Ul vcnhout zijn nie opgewassen teugen zuilie d'r huwelijksgeluk. En mee heel dieën Joep, vergeet ik ons Juuljaantje. En daar hak toch 't mijne ok nog efkes van te zeggen, amico. Om daar dan op trug te komen: Trui had gelijk, wa- ga-g-ct toch allemaal gaauw! Ok ik herin- er me-n-oigcn nog as d'n dag van giestcren hoek op 't laand op 'nen gouwe* veur- juarsdag tc spaaien sting, toen er ineens 'ncn dreun over Ulvcnhout kwam drijven, da'k effen verschrok. Da'k de schup zaand van m'n spaai liet vallen van d'n schrik Waant amico toen, op da moment, zo n twintig jaren gclejcn, waren wij aan 't dreunen van zwaar geschut nog nie zoo ge wend Da zouwen me later nog wel 's gewaar wonen! Maar goed, ineens riep een van de knechts: „Ollee baas, 't koningskin- neke is geboren." En jawel, amico, wij aan 't teilen of 'i 'n jongslee om 'n meske zou zijn„in do- kraant had gestaan- as 'i er eem- en-veftig keer geschoten wordt is 't 'n prin- scko; as-t-'r honderd-en-eenen keer ge vuurd wordt, 'n prinske. En toen de een-cn-voi'iig scholen machtig deur onze dreven hadden gedreund, toen vloog ieder de straat op Toen wier 't inee- ijen Zundag, in één menuut. Dc scholen slo ten, de febrieken on kantoren ok; ik gooide m'n spaai weg zoover as ze vliegen wouw en in 'n oogenblikske hongen ievers de vlaggen uit in 't feestelijke licht van 't scboone veurjaarszunneke. Trui was er van ontdaan. „Och," zee ze, „wa zouw ik da borelingske toch 's gère zien.' en 't zouw me niks verwonderen, of ze h e geprakkf- zcerd naar 'n smoesje om op d een of aan- dere menier 4op kraamvisietc tc kunnen gaan. Waant of 't 'n Koningskinneke of centje van d'n buur ja as 't maar bigges- kes zijn, dan veraandërt Trui op slag en bestaat er veur heur ginnen hof, gin huis houwen en ginnen Dró meer, maar dan is ze mee al d'r gedachten bij 't nuuwe léven dat er w eer ontbolsterd is. Maar genogt. Gij zuld-ocvve eigen da-d-ok nog wel allemaal herinneren cn evengoed as wij, oew eigen afvragen: waar is d'n tijd gebleven En toen Juuljaantje studente wier. ok toen emmen wij aan 't reken-n gewicst ho« laank 't al gclcjen was van dieën schooncn vcursjaarsdag. En Trui zee toen al: „ja 't kan!" 't Zal wel motten kannen," zee ik en nouw, nouw emmen werendig deur d'n ra- dejoowr de jonge, koninklijke doctores d'r eerste rede al uit hcuren spreken. En toen 't jonge doctoreske afkes gewaagde van d ren plazierigen studietijd, en ok van d'r toekomstige plichten, toen was Trui efkea aangedaan en zee zc: „Ochèra»»1" Ja, amico, ik wier efkes koud bij 1 gr- dacht dat da jonge koningskinneke al uit d'r eerste jeugd gong stappen en bij dieën stap over dieën gewichtigcn dürpel, in d'r fiest al sprak van d'r zware plichten, die op 'r wachten. Waant da was. ondaanks d'r schoone fiest, 't trieste schaduwke van d'r hooge geboorte: zoo jonk al uit 't leutige, vlotte en onmisbare jongcmeskesleven te motten stappen naar de ernst die veral 't konings leven vandaag eischt.! En daar emmen wij bij ons thuis efkes aan gedocht toen Juuljaantje zoo fier cn vvèèr- dig d'r afschoidsspietske sprak veur de ge leerde perfesters en de hogstcn in 't Laand. En emmen mc, ieder veur z'n eigen Haar Koninklijke Hoogheid Doctor Juliana, Prin ses van Oranjc-Nassau, Hertogin van Meck lenburg, mee de beste gedach-.*- verzeld naar d'r toekomstigo roeping van Koningin over ons goeie, fiere Laandjc! En vin ik, da'k deuzen spiets zoo schoon afgestoken eb. da'k er gaauw 'ncn punt aandraai veur ik 't weer bedarf en er dus af gaai scheien. Amico, as altij, de hartelijke groeten van Trui pn cin horko minder van oewen toet a voe DRé

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1930 | | pagina 1