BUITENLAND Da kerkvervolging in Rat- land. Een vloedgoll van pro lesten komt los. Rutland i« don lanistcn tijd op veler lip- pen in verhand met do politiek, die in do sovjet Hui» wordt gevoerd legen den gods- t. Hot bolsjewisme schijnt degenen, die sovjet unie woont, vrijelijk zij inng belijden en dot de berichten omtrent vervolgingen Sprankje» gijn, doch dit go looit niemand moer. omdat er te veel t.-i ten bekend gijn geworden, die pleiten voor boeten, die steld. 7.a 1. nunr vrezen i«. ook v. eenkomstig de waarln-id rijn. Terwijl Ge machthebber» In Ru-luin gels in hmidt n onwelwillend godsdionsi go il roe ge moetic berokkend' .1, uthelst 1 synn- sche hpstrljders niet. vvot d. betreft. zoowel di orieksch-ori tenen mu.-steu tiet outg.-ldcn en Mohammedanen: de gel>o ill zij bjjrvrikvvkoipo -- Ue k gogen en ruoekUp pvcr. slsa mjannen en voor a oilidofi bct|orodt De Zondag vva tn U.'i*el(dc trcsctüeddo inoi do kerkebjk.' fvoeldkfc.n. TogaU gödsdiensii,nnloitlel ten, pril-loc», bisschoppen, ons. worden rn- djcalo tnaaftegSlen uenotnaii, velen weiden iu do kerker» opgesloten. Bovendien weiden ear nu val» giorganlscurd, vvaarlm ue gtd» diëtist op een geer grove en kw etsende >vl|ge werd bcspol. Bonden van goddelhozcn wei dejj} opgericht eu viu de school werd vooral i« 1achllge antigodsdienstige propagan da gevoerd, oin do jeugd hel dwaze en on gemotiveerde van welke religie ook bij te brptigcn. Deze ernstige toestand heelt lolülotto den paus tot spreken genoopt on in een brief heeft lilj het goddcloo/..- gvdnu dor -ovjol- rtiilori'cil»ri ton srh-rpjio gegi.pt liij hooft al hun godslasterlijke muilen opgesomd en a lijn brief cr ook imn herinnerd, dal hU Van Frankrijk en Japan I. ouden, 13 Febr. (II. N.) Do Japan- soke dolegatle op do vlootcnnfcrcntie heeft vandaag oen memorandum gepubliceerd, WILLEM GROENHUIZEN Langestr»at 43. Gedipl. Horlogemaker 1e klésse. Reparatieinrichtin 3 aan huls TEL. S52. vvoordlge alerkte der dutkbootoii te hand- haven doch den levensduur tol 1:1 Juar te verlengen. Ten slotte verklaart de delegatie dut Japan allo plannen wil airiitlon,, die naar een beperkt# van het gebruik van het wapen dor duikhoolen tegenover liandels- li.jicn streven. In liet Lagerhuis werd ook Dullicli- et bij d Miicdonald zal w Daarop ouder» n moeder* politie Inen rn renden. diiurop. Transcli memoraadom. l-gntie heelt Donderdag- ineinornndum gepuhli- K ranselt.» standpunt in In t ontwaponingsv rmiusiuk opnieuw mei ui wordt toegelicht. Unarm wordt re aanbouw vim norlogtsrliepnii door Dultschlniid van hol type der nieuwe pant serkruiser», gedwongen r.r>u worden, nieuwe slagschepen op alapel te zetten en daarom atopfvliir.g v«n den Imuvv van «lng- sehepen toi HM. slecht» dan kun toestem- het een tonnage van 000 n krijgt. Verder wordt er op slechts he l Frankrijk houdt v i du lijden regeorlngen. d te onlzln. .Meteetligcti spijl stolt d- paus echter vast. dut d.u mogendheden niet re kening hebben gehouden mot zijn wensch en weraldsdi" twlgmrcn blijkbaar van groo- ter belang aoh'i'n zftn de gnesiclljke. Zoo.il> te begrijpun i-, is de pauselijke kt i- f Hek tegen de barfeaararhe toestanden in bel tagthwoordi?»" IVuslanl lin t onopgemerkt i_' gebleven: de Djiltschc 1,-tfrdinanl Faulhnhcr j«*eeft eveneens- reeds" I"! gefulmineerd te- k-fen de antt-rellgieuie houding. dio de sov- f Jet-unie aanneemt en de Kngclsche bis- F achopp-n hebben sttle gekozen tegen datl godsdienst; do alk .-n (Ie pesona Staan op liet spel. De Moskouscliu autoriten, n zullen- zleli van deze WooQlcn, die him pidilirk ten zeer ste veroordettlcn,'misschu n niet btBlongc- wooo veel aantrekken. muar zit vergeten, dat door het misprijzend woord van hel «hoofd der katholieke kerk. v andero godsdieiislige gezindt stemmen. egu uenialmi' in v(schillende f landen wordt gewekt. waarvan liet uitv.oei- tel kan zijn, datop dcregeeringen, die thans Officieels betrekkingen ine. Rusland onder houden. een steeds sterke. wordende aan drang wordt geoefend om die relatie» (c rbreken De Russische machthebbers spe- door hun krav-c optreden tegen den godsdienst vooral than» een, n hun standpunt bezien, gevaarlijk spel. omdat b.v. in Frankrijk en Engeland bi| een niet on- o belagers van het christelijke werd. Set oogd, I di r VADER DOOR ZIJN DOCHTERS DOODGESLAGEN. Parijs. 13 Febr. V. Dj Drie meisjes di». met hun vader t» Puy »n Valay woon- 'den en reeds geruimen tijd met den man ir *.voorldurendcn onmin leefden, omdat deze Ikwelgerde haar heur ertdeel reeds thans tij- deus zijn leven uit te betalen, geraakten gisteren met hun vader in een hevige w i le denwisseling Dc drie meisjes wierpen zich in haar .woede op haai- vader en sloegen hem too lang, tot hij gees "toeken van OM HET SAARGEBIED Spoedige hereeniging mei Duitsch' land bepleit Interpellatie der soc.-dem. 3 Febr. i'V. I) De soc.-ileni. rijkadagfractle heeft rle volgend.» Interpol- ingediend: ;i I» dc oenatcrpmiitu vvcnwh van het geheele Duitarhe volk, dat na dn aanneming Young-plan hei no gescholden Saargebtad zoo snel tnognlijk net lid DultSflic rijk lierconlgd wordt. io moet het dn taak der rijkurogeei Ing zijn fvooi te zorgen, dat d» Snarmtjnrn wotr •nder Dnltseh liulioe»'Jkomen en dat de •mogcru staatsmijnen aan worden leruggegev i de rilksrceoeriMg handelingen .Ier Dulisrhe delegatie te l'n- zHlinv^hij ie vvolie diplomatieke mede legraph schrijft, dn de moeilijkheden o gen. zelfs terwillo do neutralikecrltig e Daily 'I kruiaerverhoudtn- het vlootv laags'.uk de PhillppUnen zon nvljfeld. schrijft de :>ail> do Amorlkoan«ehe delo- offleleel met Japanners In verbinding hebben gcetekl. Do Amerikanen zijn zich echter van de moeilijkheid, om de PhilipplJ- n..n tegen een aanval ie verdedigen, zeer goed bewust en men gelooft dan ook. dat tijd kend kan worden, da l'hilippijnen volledig nun leent. liet bericht in de Daily Telegraph aver een eventueide neutrallseering der J'htiip- pijlien wordt door de Anviikannsrhe :lele- gali» ter vloolronfereutie officieel onjoi-i verklaard. Kr zouden van geen enkele zijde dergelijke voorstellen zijn pertconfcrentlo, waarin d-ze verklaring werd gegeven, deelde do Amerikaan.c'io delegeerde Wilson mede. dat ook in Atnerikaansehe per» berichten waren v schenen, dat te Londen rente over d kw.wtlo zou worden HEVIGE ONTPLOJ-FING IN BROOKLYxN Schoolkinderen gewond New York, 13 l'ehr. (II. N'.j In Ilrr.ok- l.vn heeft een ontploffing ploaia gehatl in een huis. waar een geheime dislallrerderij gevestigd win. Tegenover dit huis lag een school, waarin zich op het oogenblik van de ontploffing ongeveer 2000 kinderen be vonden. Alle ruiten van deze school werden vernield en 60 kinderen werden door de glasichcrv-n gewond, liet hoofd der school spoedde zich terstond n.i de ontploffing door alle klo-sen om de kinderen gerust (e stellen en liet hen in hel gelid aantreden om zoo kalm het gebouw to verlaten. En kele der door de glasscherven gewonde kin deren moesten door dc leeraars en andere scholieren naar buiten worden gedragen. Da ontploffing die op verren afstand hoor baar was. gaf aanleiding tot het gerucht i do s Ml b."n was ontploft, il Enkele opgewonden Pari)», lï Fcbr. Nml.ro berichten, op 't ministerie van koloM.-it omvangen, he- ■1zl.1i. .lat 9 Februari 0 Toukineeacho lirnllleers vergezeld van n zestigtal inlander», dia tot een r.ivolu- inair genootschap behoorden, het k'itnp ui Yen Ilay hebben a.lriueviill. n Den vl- rsleltl. Kon ktiplieln. oen luitenant, cun adjudant-onderofficier en twee sergeante zijn gedood, een kapitein, een luitenant. adjudant-onderofficier en twee ger it-majoors gewond Voorla zijn vijf An- gedood en ze» gewond De zestig multota zijn gevlucht, i a luiere zijde wordt gemeld, dat er dcnzelfden nacht ook een aanval is go ld op een post te Wu.-n Hoa. ui «ehrijft rle antivalleu toe aan oen revolutionaire orgatiiaatle, du» uit tien re,-tudn zou worden opge.stoo!D Men meldt nog uit Parijn tinn 'l Vid: milt niet onverwacht. Hoed» enige mnnn- tlen waren geheime revolutionaire nrgnnl- ca In ludo-Chlna In de weer. /.ij zijn I talrijk, maar zeer woelig Do voor- imata leider» werden gevangen genomen veroordeeld. Lenige dagen geleden zette stand uiteen, /.lm vooralelllng van za- i luidde zeer bemoedigend. Men inneat uit afleiden, dut do beweging bedwtin- i wa». Tot tweemaal ton guf HIJ te ver tin, ilxt een onrunl, al» np Java voorga- lien In, In liido-Chlnn niet lo verwachten i Dil leaullant wne met geringe luopan- ig verkregen. ONEENIGHEID IN HET BRITSCHE KABINET? Snowden contra Thomas zegt, dal er in het kabinet geschillen zijn gerezen inzake de aafe-guardiilg-rochien. Snowden moet ze w»t willen upheHen en hü v eiden gesteund. Thomas behouden .m hij heelt minder aanhangers in het kabinet, maar meer lil de parlemen taire partij. Zijn bezwaren zijn, dat plot selinge opheffing de vvcrk'onahold zal ver ergeren. Waarschijnlijk zal Snowden be reid zijn enkele ronreselea 'e d.»en en dc MarKcniia-rechtcn t.p ingevnertla nulo's behouden. Veel verder zal hij waarschijn lijk nlrl gaan, maar zijn tegensiander» ge ven den utrljd met op. die vermoedelijk -. oischorpt zal worden tegen den tijd, waar op Pnnwtlan zijn millloeiionredo zal uit- «preken, Intuaachcn worden thans do al- geineene verkiezingen eerder verwadi'. dan de partijleiders willen erkennen. Zoolang de vloolconferenlie t.an den gang is. zul geen eriti* worden geforceerd, maar ni af loop daarvan kan volgena den corrcapon- (lent de ontbinding van het parlement zeer spoedig worden verwacht GROOTE DORPSBRAND. Karlsruhe, 12 Febr, (V. D). Heden avond is in liet dorpfe Oefingeti in Hoven- Baden een brand uitgebroken, die door den krnehllgen wind spoedig oversloeg op andero huizen, zoodal binnen korten 22 buizen in brand stonden. Hoewel brandweer uit de naburige plaatsen vrij spoedig verscheen, kon zij door wal brek niet veel uitrichten, zoodat dc hulzen een prooi der vlammen werden. Kofno. 12 Febr. D.l Naar uit eu gemeld wordt, heeft de Amerikaansche ï-cgeering den plnvs-ervangrnden commis saris van verkeer, Soelitoof, lite in opdracht van de rovjetregcering In New-York bestel lingen wilde doen voor de Russische spoor wegen, den toegang geweigerd Soeliroof die zich op het oogenblik te Berlijn bevindt ----- Moskou lerugkeeren. De sovjet- zal pogen langs diplomatieker verlof tot binnentreden van Was hingion te verkrijgen. Dc redenen tot de veigering zijn nog diet bekewk Fa. L. Luycx en Zit. LANGESTRAAT 49-61. - TEL. 190 Atelier voor vervaardigen van Lampekappen. GROOTE KEUZE Fournituren en Draadvormél s de 1 i volgons den minister uitingen van óntevredenheid werken. In die propaganda hand van Moskouhet grOa king la cr onverachillig voor OROOTSCH ELECTRICITEITSPLAN Oslo, 12 Febr. Ti (lens Tegn vernnoml, dat r aan oen uitgebreid plan wordi gewerkt rn grooto hoeveelheden uit waterkracht i Dtiilsrhland uit Het zou In lint vooninioon liggen om de groote watervallen iu Talcmarkn.i en Soer- land voor het winnen van olnctricileit in reclitcn. Er wordt op een totale energie ongeveer 600.000 kilo-.vult gerekend. Do de Oostzee naar l.üheck worden geleid, Diiltsehe ontvungatcenlrale zou k liggen. Ook wordt dn mogelijkheid -gen den stroom over Denemarken la lel- ii. hetzij ove.r Hceluiid, l'Unen on Jutland ar Lfiheek, of over Seeland naar Polster per kabel door da Oostzee. De tolalo kosten der werken zouden ongeveer .300 mil- kronen bedragen. 12 Febr. Naar heeft dn Roemncnachn ig.-n geleden (Irin onbekendo 1st, toen ztj den Dniester wil- Twen van hen kontien ont hun nog enkele sc.ho- I. De d noemt, bleek menten en een groot bedrag dienst tn staan van rln Gepene n werken chef tier politieke politie In Boekarest, gevolg hiervan la de gewezen prefect Tlbacu aangehouden, die evenwel loochent me' Nnramn In verbinding to hebben gestaan. NIEUWE ONLUSTEN IN NICARAGUA! New York, 13 Felu. (V.D.', De Herald Tribune meldt uit Teguclcalpa in liondiiraa Nicaragua nieuwe onlusten zou zijn uitgebroken. BIJ Los Manos heeft plaats gehad tuaachen soldn- iearagua en opstandelingen, waarbij vele personen zouden zijn gedood Loudon, 12 Febr. (V. D.l. De koning heelt de benoeming goedgekeurd van dei ••raaf van Flarendoo Ir", gouverneur gene raai van tl» Unie van /uld-Afrika, p's op lolger van generaal-majoor gtaaf vat Athlone, wiens ambtstijd begin 1031 'ei einde loopt. ERNSTIGE ONTPLOFFING TE ROSTOF. Berlijn, 13 Febr. (H. N) Volgens ee: bericht uit Kostof a. d. Don heelt, in cc door den staat gcuzploiteerden mojen ee ontploffing plaats gehad, die een groot aar dachloffers heeft gevorderd. F.r zijn niel der dan 28 personen gedood en 1" SARDINIË EN SICILIË GETEISTERD Wolkbreuken eo over- slroomiogen Ito me. 13 Febr (V. D Sardinië Is ge teisterd door een hevige wolkbreuk., dio groote schade heeft aangericht. D» rlvtgjuii zijn vale rncfere gestegen en groote sitikljcn land «IJlt overstroomd. In verschillendo plaatsen zijn hulzen Ingestort oa te Ser- renfl. wanr de toren en de frontmuur-Vin kerk. dc kazerno on bet gemcentipr-t In de niihljhefd van Lanusscl werd ech rug door »l» g. zwollen rivier weggespoeld. Bij Nuero werden twee porsoncu door het aler. dal bulten zijn oevers trad, meege komen berichten blnndn (laar heelt gewoed. In de. nabijheid van Osor.za werd eveneens brug weggeslagen en cun auto. dio kor- tijd diiurna tien weg passeerde, stortta EEN HUIS INGESTORT. Twaa «laohtoMen. P a r IJ13 Febr. (V. I».). In een dorp in nabijheid van Kasbah in Marokko stortlo tengevolge van den hevigen regenval van de, laatste iltigen een huis in. dat bewoond in. Heiden werden dood under do puiu- ipt-n vandaan gehaald. NA DEN VAL DER DICTATUUR. Roerigheid rijs. 13 Febr. (11. N.) Generaal Be ier heelt hel bestuur der ptrsvereani- to Madrid, welke vereriiiging om op heffing van de perscensuur had gevraagd, meegedeeld, dat do censuur geleidelijk ver en ten slotte, zoodra da toestanden ernorloven, geheel opgeheven zal wor den, To Rarceloiia hebben weer «tudonten- betooglngen plaats gehad. Do studenten eisclien het aftreden van den reetdi der uni versiteit en van den hurgerUllneB gouvor- ZiJ hielden optochten door de stad, waarbij dc politic moest ingrijpen rogeeriog werd een telegram gezond waarin het aftreden van den bitrgerUlkl gouverneur wordt geülscht. orlUk*^' DE TAXISTAKING TE BERLIJN. Een bemiddelini gsaetle. Berlijn. 13 Feb.. (H. N.) De rijssbe? middelaar voor Brandenburg heeft in het taziconflict zijn bemiddeling aangeboden en -ren de beide partijen tot besprekingen vandaag uilgenoodigd. Zoowei de work- irs als de vakvereenlgingen zullen hier- gehoor geven. Gisteren werden opnieuw talrijke werkwilligen door stakers lastig ge vallen. zoodat de politie herhaaldelijk moedt ingrijpen. TELLE BOUDE IN SPANJE. Parijs, 13 Febr.'Tn Spanje ia de ther mometer tot 20 graden beneden nul' ge daald.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1930 | | pagina 1