AME1 BUITENLAND ABOWMEMEWISPRUS Amerifoort I MO. pti oosdukkra) r«fr'/, AJv»d«.ll|k« »Dmmn 'l 0XU. TELEFOON INTERC. JIJ EEMLANDm GAVE: VALKHOFF Imfapti - Kltirw Adv»-tra Ut» „KEITJES" bfl veoraOMatag I-J L'X Woensdag 19 Februari 1930 28e Jaargang No. 18? Buitenlandsch Overzicht Bel k«b!n»t-7ardieo looneol verdwenen Na slechts drie dleu'als leider i afgetreden en zijr dwtjnvn riet hem van het politieke tooneel. Aaniel Jinc tnt den val \nn 't ministerie wa< do omstandigheid, il.it liet Mmmdag. toen de financierde wette.n een halve maand hebben gehad, is T h«! Fransche kabinet de minister den. stelde na orde kit.itn, v ders vlJiV.: "I Zeer belangrijk u geering noopte heen zeek kwam op het v helsde. da', i rouwen, men hebben dan !W»iC belasting zouden behc g leed. t ZAL TARDIEU TERUG. WILLEM GROENHUIZEN KEEREN? I Tel. 852 Langestraat 43 JUWELIER Gouden Trouw- en Verlovingsringen. Poincaré acht zich nog n gezond genoeg Prssldent Douincrguo heef! gistermorgen vangen en later verschiliendo bekende po litici. Volgens een verklaring van den K.i- mevvoortltter is op een oplcvwlng van de erisi9 voor morgenavond niet Ie rekenen, i'oinonrS. die van i cnsehlllendo kanten als de toekomstige minister-president Is ge noemd. laat door een blad, dat hom ge- woonliik als spreekhuis dient, verkl.tr.--ii, dat hij zirh nog met gezond genoeg ee- i-'niarliap op zich te nemen. De socialistische Kamergroep. die gisteren -vonnis de andere groepen over de knbl- ietscrisi* beraa lslangden. publiceerde een •erklarmg, dat do socialistisch» partij he- •eid it de verantwoordelijkheid voor devor- ie socialisten zullen enk een door de ra- in den loop van den ntl-1- leden van zijn kabinet. Moeht Tanllnu wederom minister-presb en; worden, gelijk door de pers aniiiieiiie- ijk wordt geacht, dan zouden de radicaal- analisten op A j mlnlstttrzel-ls kniuien Moderne modellen. DREIGENDE CRISIS TE BERLIJN De ministers zijn het oneens week belangrijke zaken. Hei geldt le ministers Mol-| late standpunten' gingen voorstel- denha'uer srliljm Wlssell zich denhauer en WIwp De berieh houden I. O n d n n, 1 S F i \»b1net-Tar- j héén giste een liijverheiilst" plan ba b-wnpemng. HIJ •wapeDinr ten uit dosixntlfnichi dan ook in. dat do vai dietl dair groote b»roeri dat mcu 'er een arnatigr sprekingOn vaiWp^erwaï stond, dat JlT!.«J||éDtr tien r-.u-v--':r' kken, 'I tiiurlljk niels van cn illgeslolen is het' di. mok-mva. I)erc»llJko hoove evenmin, uat l-ej-gues, de Fransche 1 '.eekenen zonwvl n sociaal ale In zcono- ter van marine, die nog le Londen verlooft.' mifrh opzicht een zwaar vei lies. Hei zou zal wordt» let uitgeroepen I bainngrijke vooruitgang zijn. als ten- NatuurVJk rtjst -le vraag, op welke wijze, mln»te „cn ,joel dezer uitgaven kon vor- 'do crisis zak Juinnen worden opgelost. Ver- dwllnun. schcideno bWielt Ion laten hot voorkomen.! 'lat spoed lp hgtfaaiiziln aan een nieuw uit- DOODEHJK VLIEGONGELUK. nlstoHo zal aan «Tfrt hoof I j ,H fc„ v Tardjeu czal komen i opgeworpen, of daarmee ereiklo e'ii»g»tilidliei-I lus- •wijl h l due - i verschuiving t Poinearé als Yni Ills opvolger van Uiernn. ZIJII tntre.te we kere kringen, dat ->-hls 'en reare-ir.i-.it op beseheiden schaal zal plaats vinden I berichten uit l'orij-v spreker, elkaar echt- tegen, wat het opnemen n nieuwe mai ir links, an-lere j;i IB ein wijzigingen. zoo- j,| Vt Tnrdleu «-«cr.tioel t,oori| i verschillen i j- NBdere berichten uit I'erljï lichten er ,i„ r.,, •when Chéron cn Tardieu t'-el^nlpi-n bolaj P de- Hel bezwaar financien dold o.a aarzelen l"j figilur was. w iena opvattingen op al le Vlotte wijze aan veranderingen liet dek n eelt oorlogsschip de lucht Ileze eerste poging, onder-1 boord van hel slagschip Neva u t'-rtvnlpi-n donatftfdlstf lelt. dat' tlose. financien, wa rtteij de overhand I lur-uid overhoop, ter an de zijde 'rdje (gelegd. I it do hert 'iniincleelen grondslag nog ton conenmaio onvoldoemle vreest, dat ree-la in 1!'X' -Ie beschikbare fcm.I-en uitgeput zijn. Daarom zullen da leid-rs op do vanavond te houden inier- frnctloneelo hljeenkoinst vnorslellen althans een beevhelilan bedrag uil algoineena rljka- middelen als ri-nerveton-V lO'trflg n derllng RAMP OP EEN MEER Negen personen verdronken {'laieiiui r- Vrijdag in •a op e- - beleid kreeg' to hooren. Daar hij in gebrek. b ef de belastingverlaging, die In uitzicht wat gesteld, krachtig top uit voer te leggen. wekte hij in uitgebreide kringen -m-remming. zoo-lal Tardieu mis schien achteraf wel bhj -=. dat e-r. cr.-t' hem van Khcroab samenwerking bevrijdt Zelfs is e- reeds sprake van, dat "Tcr-lieli zelf de p.riefeullfe van financiën zsl over. (.nemen er, etn bekwaam onder-laatksecre- tarts zal aanwijzen, die hem bij zijn. taak i steunt. Doch 'lit zijn slechts "rmoeilens en verwachtingen mot betrekking tot een cri- wellicht d-ti Frnst r.iel t oplaten van vliegtuigen van Naar verluidt, tverd i een huskruilladlng. ayi VLIETTUIGrABRIEK VERBRAND. Achttien toeslellea vernield, breed Is te» gen het vallen I' Febr. (H. N.l Door een hevi- I >(Jn de vliegtuigfabrieken van roli»*1 vernield. Van de twintig a, -lie in de fabriek gemonteerd stonden zijn er achttien vernield. Ook dei -j naburige liuizen hebben rain of meer ern-1 Doi-tmund. 1' F-;.. 'v.D.i Hedenmor gen vroeg is brand onus laan in -ie anato- misch-hvcieniec» -utonnstelling ..De Mensen" te Dorimun'l. D- geheele tentoon- Stei'iigsruimle rnet honderden modellen en preparaten wero voikomen verrueld. schade val: niet te Inrekenen en heli minsten», eer.iie honderdduizenden mark. D'- tentoone'.ellinr het levenswerk van le bekende univeraitelu-plifitiekvervaardiger femil Ed. Hammer uit Mfictchen. De brand breidde zich zoo snel uil. 1a: de brand weer. hoewel :i| met acht stralen werkte, niet kon voorkomen, dat de geheele ten toonstellingsruimte volkomen afbrandde. De tenio-msfellinz ..De-Mensch" was am- -buiant en werd gehouden in alle crooi» steden van Duitschland en in vele 6te1en rn het buitenland. In hel voorjaar zou de 7»!'e".:t naar Amerika,gsan. trokken werden. To het middelste g ten hierbij 1 steller.. HIJ red vat, liet meer ho- op een gegeven Ijs en fleurde -Ie an .liepte. In h--' geheel in veiligheid nnastbtjzljnde lijn. IT Febr. Do rijksprreilep-l iiedenmiddac -b-n voorzitter der Duitsch-nationale partij ffngenberg cn d--n der rl|k«dngfractle -Ir. Oberfoh- ngen. Zij hadden, zonale men voornemen den njksprcstdenl persoonlijk over de Duitsch-nationalo op- inzako het plan-Young en do over- :-i mei I'olen in le lichten. Ken ooiide hot onderhoud bij- Berlijn, 17 Febr. Over hei bezoek verder medeaede»ld. dat helde heer opvattin over do vraagstukken, die zet h"bhen on vooral uitgeweid hebben over hun bezwaren tegen hei Duiisch-J'oolsche liquidatie-sccoord, de sanciie-kvvestio en de nlel-vplosslng van het Saarprobleem, evenals de onmogeiijkheld voor Duiweh- land om do door het plan-Young opieleg-le De rljkspresl.lent heeft dere uitoenzeltin- gen met aandacht gevolgd en verklaard», lal hij zijn persoonlijke beslissing moest uitstellen tol na afloop van rle besprekin gen in -Jen rijksdag en de beslissing vat he'. parlement. NOODLOTTIGE KOUDE IN AMERIKA. in de Oostelijk' irt onverminderd voort. In Nieuw Engeland, waar het 22 '!i graden C. vriest, zijn tien menseh-n gekomen. In den staat New York vriest hier en daar 40 graden. De scheepvaart heeft veel last sneeuwstormen. In den staat New Jersey zijn vier magi van een verongelukt kolen- schip doódgevroren. DE TREINRAMP BIJ GLASGOW Vooral talrijke vrouwen gejond Londen. 19 F.hr.^V.D., Bij het spoor wegongeluk in de buurt van Glasgow den .">1 personen gewond, waarvan zich op het oogenblik nog zes In levensgeVMa De meeste gewonden zijn vrouwen. De laatste wagen van den trein werd hij de botsing letterlijk tn tweec-n gcsnel-ii. een tweede wagen ward geheel in elkaar gedrukt, terwijl van'Hen anderen trein in hoofdzaak eje. iocmpe.tief beschadigd werd. De botsing is waarschijnlijk het gevolg van den hovigen mist. MOEILIJKE TOESTAND TE LONDEN De hardnekkige houding der Fran> schen draagt hiervan de schuld Geen kans op eeo vijf-mogendheden- overeenkomst? 17 Fclir. De heden gehouden bijeenkomst der Engolachc, Anmrlkaan- en Jnpnnei'tic gedelegeerden wordt belangrijk geacht, lir werd van go- dachten gevviaeld over de verhouding tus- "ion da kapitale achep-n. 'it gezaghebbende bron verluidt, dat do s geheel in beslag gene is d.wr -Ie moeilijke kwesties van ctj- ?n dat men daarom op dit oogenblik hoop kan koesteren op belangrijken de schermen verricht. Tot dusver een enkele mogendheid haar elschen gewijzigd. tn oen l.ocarno voor de MiiMellandaclto Zee is nog niet officieel te gebracht. Zij wordt als een politieke aangelegenheid, -lie huiten liet ko-lor van conferentie valt, 1-eechouwd. ie conferentie hooft ook geen belang bij Dill lectio vlnolpi-ogiam. Dit acht zl) de It van dn voorbereidende onlwnpcitiiigs- Ion meent le weten, dat do linage cijfers Frankrijk heefi overgelegd en de hnrd- kighel-J. waarmee de Franarhe afvaar diging die handhaaft, een moeilijken too- stand hebben gesrhapen. 17 Febr. De deskundigen van zijn om 17 uur uil el kaar gegaan. In do bijeenkomst word tiet vraagstuk der kapitale schepen besproken, inaar men kwam tot geen enkel besluit, In Ilritsrhe kringen sp'crkl nten formeel lo gen, dal m»n zich met Dunltschiand in verbinding zou hebben gesteld In verhand Fa. L. Luycx en Zn. LANQE8TRAAT 48-51. - TEL. 180 Wij ontvingen de nieuwe wollen Mousselines ongeveer zeventig nieuwe dessins Prijzen beduidend lager London, 17 Febr. (Y.l).j De Kngelsch- Amcrikaimsrli-Japnnsrhe onderhandelin gen lieoog-ii in iinof-lznnlf -Ie moollljlibe- drle-mogendliedenov-crecbkorfist In den weg staan, te ellntlm-eren. Do vooruitzich ten op een vfjf-mngc-ndhedcnovereenkoinst wnr-fen op het oogenblik, op grond van de door Frankrijk aangenomen houding, zeer ongunstig genoemd. I'.cn en ander liceft tot gevolg, dnt uit allo macht gewerkt wor-ll om e-'n nccn.ird tussciten de grootc vloot-mogendhedcn te bewerkstelligen. FELLE BRAND TE GENUA Millioenenschade aangericht Rome, 18 Febr. (V.D.) In de hooMopsIng- plaatsen van do haven van Genua Is gister avond een grootc brand uitgebroken, liet vuur woedde In de opslagplaatsen van hout en in (1e katoenpnkliulzen. Do schade vvor.lt gechat op 3 milliocn lire. WBERBEBXOHT. Hoogste haromateiwfand: 77S.3 te Karlrtsdt «r I-angste Kiromoterst«nd: A - 715.0 le Esafiord. 1 Matige N. O. helder tot licht GEEN POST VOOR EEN KRUISER Zelfs geen p rome mor ie post op de Uuitsche rijks- begrooting Berlijn, 18 Febr. (II, N.J Het kabinet, heeft gisteren dcrlnltfef besloten voor dórt j-aiilserkruieor It lil do bogr-ioilng^ 1030—SI .- mori. Do vcrtegenwoordlgera van do soc.- deinorraten verklaarden, dat zU niet bereid zijn in deze kwestie toe te geven. In het vraagstuk der dekking van het tekort op do begrooting door verhooging van de b'.ir- belasting enz. is nog geen overeenslem- licrelkt. IJezo kwestie zal eeret tot op heldering kunnen worden gebracht, als overeenstemming Is herilkt tusschen den rijksminisler van flnanclCn en dien van arbeid over het vraagstuk dor verzekering tegen de worklooeheld. Londen. 17 F»br. A.D.'. P. ven binnenlan'lsr.-ie zaken Clynrs hoeft in samenwerking met de gevangeiiiscomrcis- si» besloten' het aantal gevangenissen in Engeland belangrijk t« verminderen. DE SAMENZWERING TE ATHENE Complot op groote schaal Men meldt uil Atliono aan dn S. R- C. In verband met de ontdekking van eei communistische samenzwering, wordt no; nader gemeld, dat de politie eenlgc dHgcn geleden bericht kreeg, dat de volgens orders uit Wconen en moskou uit gebreide ongeregejdheden op touw wilden a, -lie tegelijkertijd moesten uitbreken in allo Balkanjt.vtcn. Op deze wijze zou Stalin de communistische minderheden hebben willen tevreden stellen, die hom verwijten hebben gemaakt weger» gebrek aan activiteit. Do politie deelt mede, dat in hei bijzonder de 28ste Februari, dat ie de dag van don 12-len verjaardag van den rooden soldaat en de 20ste Maart, oveneens een communistische fecetdag, als ongeregeldheden waren bepaald, waarop ook over den gcheclcn Balken meone staking was voorbcrei-l. Do politie legde beslag op een aanzienlijken voorraad brieven, gewisseld met do hoofdsteden ven Europa. Daaronder is eon van do belang- rijkste documenten oen brief, die uit Wee- naar Athcno werd gestuurd en me' onzichtbare inkt geschreven is. In dien brief werd de komst van een communis tisch agitator aangekondigd. Dezen agita tor meent de politie gevonden te hebben in den persoon van den Duitsclicn communist Ernst Krube, die in zijn hotel in is genomen. Men vond op hem een bedrag aan geld ter waarde van 150.000 drachmen en een groot aantal papleren in beslag •genomen. Ftomo, 17 Febr. (H.N.) Naar do bladen melden, is bij hel tweede keizerMchip In Ncmimecr. dat. zonal» bekend, reeds boven water uitsteekt, een verguld bronzen pilaar ter hoogte van ruim ern meter ge vonden. Deze pilaar behoorde tot do hirich- vun hel schip en eindigt In twee ar- die kunstig versierd zijn mot tw-es faungezichten. Het werk is buitengewoon minutieus uitgevoerd m herinnert aan het beste werk van Benvenuto Cellini, den he- konden kunstenaar der renaissance. Het gevonden kunstwerk behoort volgcn6 de bladen tot de meest volmaakte bronzen kunstvoorwerpen van de Romelneche oud heid. Vorder is nog oen verguld kopersn stuk van een riakt-edokking gevonden. Mon hoopt bij do blootlogglng van hot tweede schip nog verdere voorwerpen van dezen Het ingang von 1 April Lenden, 18 Fobr. (V.D.) Schikkingen zijn getroffen ora met 1 April as. terug te trekken de Brilsche hewakingstrocpen, die de Brltsche handcleechcpjn in do Chinec- ache wateren togen do aanvallen der zee- 'roovers moesten beschermen. Dit zal mo gelijk zijn door de uitvoering van een sche ma voor de vorming van inlandschc strijd krachten onder commando van Brltsche of ficieren, die in dienst staan van de Scheep vaartmaatschappijen in het Verre Oosten. Mo»lliJka ademhaling, Stockholm, 17 Febr. (V.D.) Door den lijfarts van de F.weedecho koningin werd uit Rome naar Sto-'kiiolm getelegrafeerd, dnt (le toestand van do koningin Zondag minder gunstig ia geworden. Gisteren wa» de ademhaling der koningin uiterst moei- ''Koning Gustav. die zich aan hel ziekbed bevind! heeft zijn reis naar Mee opgeg». ven en zal te Rome blijven.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1930 | | pagina 1