1 DE EEMLANDEQ BRIEVEN VANEEN BRABANTSCHEN BOER! E .iKÉHtMtNISPHlJS gruli vtmkcrUQ JXbcb. p., OJTV, Ahm*rlt|kt nwn I 0M. TELEFOON INTfRC I» UITGAVE: VALKHOFF A C? PRIJS OER AOVERIENTIEN Ah» fgtl IC MR om dn prg. - Klnn. Mwwnot* .RE TO ant attn rrgal an 10 cat itrwmssl plai Ü5 Maandag 24 i-ebiuari 1930 28s laargang No 201 Buitenla.idsch Overzicht Chantcmpi slaagt erin de Item vantrckto opdracht Bil ta voaran. De positie van hat nlanwe kabinet echter aaar wankel. Zoo is het rlnn nnn Cbautemps, den lei der der radicaal socialisten, gelukt om slechts enkele dagen nn den «»l van liet trtlniHlerlc-Tnrriieu een nieuwe l'tmarlie regcerlng -muon te stellen, waarvan de meeste leden xljn parlljgcnoote» xl|n. cu uitzondering hierop maken llr.-ind (r»pu- hlikeinsch socialist) en Dnntélou. Durum], l'vnnc en l.riiicheur, die allo vier tlcel uil- maken van de radicale linkerzijde. De oplossing, waarin Chauttnips ten- slotte zijn heil heelt gcxoelit, sfmokt ech ter nlol met /.Ijtt aanvankelijke hcdorlln- Itcn; de groep der democratische en sociale nelie i.Maslnet) had hU wel ls-wuar niet willen uitnood laren, mnor wel had hl) do links repiildlkeinen, de partij van IVuncaré, aan zich willen verbinden, doch dtil was niet bereid ministers aan Chaulcmpa ut i» staan r.lj betuigde haar aanhankelijkheid aan d»n gevall-n premier, Tardleu, te meer daar, na achteraf is gebleken Lij liet verifiecron van do slemmentelling, de re- Storing slechts met één slem in do min derheid Is gebleven. Lilt ook de groep van l'rnnklln bouillon, dio maar uit vijl en twintig leden brslnnl, maar waarvan de a Chnutemps j zijn afwijzend» ld. gaf houding nnn. Ofschoon lilj belangrijk» medewerking wi Chautemps, die hllfkhnar e li|k optimist is, den moe-I vormde een repeating, stelling bekend is, (•ver het algemeen voorspelt men do li e.uvvo regcerlng geen lang politiek loven. Po verwachtingen ztjn zelfs «eer pessimis tisch, dnnr de parlernemnira grondslag van het nieuwe kabinet twijfelachtig Is liet knn dan ook host gebeuren, dat de regno- ring, uls zij zich a.s. Dinsdag aan do Kamer voorstelt, reeda larsiond wonlt vvaggcvnngd, daar dn gggjMdcrcn nog al opgewonden zijn, zoorlai hfcar wellicht een meerderheid van stemmen wordt onthouden Overigens ligt hel met arm Chatitemps. dat hij geen levensvatbaar r ini-ttrle heeft weten samen'ta stellen, want uit zijn po- glngon blijkt, dat hU welbewust aanstuur de op een kabinet dar republlkelnsche con centratie. Toen Is Chnutemps odk nu nog vol goed vertrouwen: blijkbaar rekent hl) erop, dnt de socialisten, wien een annlsl concessies móelcn worden gedann, waar- 1 dom- dezen worden verloederd, hem hun Meun niet zullen onthouden. Springen de zen Inderdaad hij. dan Is liet mogelijk, al dus meent Chnutemps, dnt een meerder heid wordt bereikt, die vvel-ls-vvnnr zeer I••scheiden is, maar waardoor liet kabinet zich niettemin zal kunnen handbeen ln elk.geval oriënteert het nieuwe l-'rnn- echo kabinet zich in meer linkse!»» tiehllng dan zijn voorganger cn men mag benieuwd zijn, f dit. Chnutemps Dinsdag niet dadehik duikelt nok zijn invloed zal Intcn gelden op de houding der Frnnsch» delogaiio li rlensche vlontcotifereidlr. Wordt on schen -Je nederlaag der nieuwe t< jeering spoedig een fell, dan Is het wel nutinrnic- ■Uk, dnt Tardleu opnieuw met zijn mannen irn tooneele verschljni. Natuurlijk zal dan moeten worden uligczlon naar een anderen minister v inging van Chéro BEÜUCH'l HEID VOOR DE VEILIGHEID Deze vrees beïnvloedt de I.ondensclie conferentie Volgens de Times ongemotiveerd inden, 21 Febr. In een beschouwt na de vlooiconferentle zegt du heden ver ten Times- l il ,1e llriieclie en Amerl memornndn blijkt duidelijk, lat, linnen net dezen twee mogendheden alleen aanging, het mot bizonder moeilijk zou zijn de programs vast ln stellen voor dn vei gritdo vijf jaren, die den last en hel go vaar van de vlnotbevvnpcnlngen aanzienlijk zouden verminderen cn den weg zouden openen voor verdere verminderingen op tiekomslige conferenties. Men heeft hier conferentie en wat bereikt tnnrl worden. Is mui vljfmagcndheiletinvereeukomat, dia ,1c vlnntprogrnms van nllo vijf da mogend heden beperkt rn verminden en geschikt zal zijn uls grondslag voor overeenknmat op ren nlgemcenn e Da br«tudrcrlng van da Ingediende verschillende memoranda loont aan, dnt dit enn nog moeilijker zank zal zi)n dnn werd verwacht, vooral wanneet enkaio der cijfers, Indien zij warden omge zet in feitelijk» lonnaga, aan zeer aanzien lijke vormcerdepng der programs, door (iroot-llrltannla en da Vercenlgdo Stalen beraamd, !»t gevolg zouden hebban. Iltnr evenwel van geen mogendheid vcrvvioht knn worden, dnt zij oen ronraasle doet. li» In werkelijkheid haar veiligheid in gevaar sielt. mug gevoegelijk van nllo mogen Ihc- Internationale vooruitzichten voor dn vol gende vijf Jaar niet een grooter beroltlw'l- lighetd rarhtvuurdigen om haar havvnpenln gen ta vermindoren dan waartoe enkelen zlelt bit.dusver bereid hebben verkhtnrd en of zoowei haar veiligheid als haaf mari tieme cn politieke gezag inderdaad gevaar (al lonpen door het aanvaarden van cum- "e, Indleri zi| onvoMu-iid' op do hoogto gebracht, zowlel do vi zichten op een gunstige oplossing d f.ondensche conferentie nnn de on mende problemen danrdoor woderoti leemte verminderd zijn. Londen, 21 l-'ehr. fit de vergmlerliig van eden in het Foreign Office hebben de juris 11 het vraagstuk hehiiii-l.-M van de hun,a iilseerlng van den dttlkbooii.eilog maar z(J hebben liet onderwerp van de afsehnffliig der ilnlkhootrn of der beperking van de grootte niet aangeroerd New-Vork, 22 I i zal WILLEM GROENHUIZEN JUWELIER Tel. 852 Gevestigd 1885 Modern handgedreven Zilverenwerken rulka om tegemoet te kernen nnn do elschen der socinliiten. De door do afgotreden regne ring KCihtna belofte om do wet op do aoclnlo verzekering per 1 Juli n.a. In werking te doen Iroden wordt ook door do nletnvo re ng gahnndhoiifd. Ten nnnzlon van da landbouw politiek zullen mnnlregelen ge (raffelt worden leitrindo to trnehten een eln maken «an do crisis in den wunbumv Wal de hiillenhmdaehe politiek betreft er kent ook do uleiivva regcerlng ten vnllo hel Voting plan, Do door Drill ml grvoerdo vre- drspohtiek «nl onveranderd worden voort gezet, liet Frnnache standpunt der I/inden st lie VliHiti'imferenllp, loonls hel door Tar dien is uiteengezet, zul op dezelfde wijze verdedigd worden. Da Fransrha belangen rullen le Izuiden warden behartigd door Urliind en den Minister van Mnrlno Albert snrmnt. I»e regeerlngavarklnring zal Dlns- dag a.s. in de Kamer worden nfgelegd. Dn afgetreden Minister president Tardleu zal hij de dnarop volgende discussies als afgevanr digdo In do Kantor tegenwoordig zijn. CHAUTEMPS OVERLEGT MET DE SOCIALISTEN lloa het regtoringsprogram cr waarschijnlijk uit tal tien Grcn wijziging van de vlootpolitiek Dar IJ», 22 Febr. De laliniwlie Kamer rnrtie lieslont in ren heden gehouden ver imlerlng do ultnondlgtng vnn den nieuwen ■'riiiisrhe premier, t'.biiutemps, mil gemeen Sehlippelijk den politieke loi-sltitul te onder nnnvuurdeit. De snchiltstlarhe Kn hnttdl Dtnsdtig een nieuwe ver itndrrlng, wniirln een delinlllcf besluit vvnrrlt hunding tier fractie fa- n beleefdheids- r liet n heden bozntk naii Leygucs, den Marine, flu vnrkliiarde, dnt hij zijn ad zen nondig zou hulihen on uitte de hoop, deze hem niet loudau wordtin onthouden. Leygucs tint Chuutemue dc vrixckerlng, till run nlgeheefe tnedewerklng znn vnrlee- ncn. Irlketta wanneer het du verdediging vnn tie hellingen des lands en vnn tie vlnol betrof «hik Snnuul, de nleitwa minister van Ma rilie. brneht oen bezoek nnn l.eygilcs. Nul- rutil verklaarde, dat lilt liet elnndpuiit, ilntir tie Fmnaelm delejrntle Ier l/Jlldciete|»* vlaai- tulilt-renlla vt-rtledlgd. geheel iindentchrvrf Hal regaarlagsprogrem. ei-ring Chauiempa eruit znl z ui liiiufdtrekki ii Wel iettla vusl Vat tie hluiieiilnmlsehe |H>lil,i-k illen In dn 1" plnuts innatregeli-ii vvnrdeu tifgekundigd k dn JAPANS REGEERING BOEKT EEN SUCCES Gunstig resultaat der verkiezingen Tokio, 23 Febr. (V.D.) Op e«n enkele z»te| nn zijn thntiR dn resultaten vnn de Jnpnnachc l'nrlcinenlaverklezltigrn bekend. Volgen* deze resultaten znl de nlcuvvo Ka cr als volgt zijn samengesteld: Mlnseil» (regeerlnpspniHJ, llbernnl) 27b zetels, (In het oude parlement 2lt zetels, nnrvan zich iinderhnml een dertlglnl ut- -heulde en ilcli nnn dc zljiln dor rnnserva- evn regoerlng nchnnrtlc.) Helvtiknl (rniiaervallrf, pnrtll vnn den oud Minister l'nuddent Tntiakn) 174 zetels, (IHJ dn verkiezingen villi IWilt 221 zetels), Arbeiderspartij zetels (In het vnrlga par lament 8 zetels). (Junfhuukelijken en andern partijen 11 zo- lenls (Vorige parlement 21 zetels.) De liberale numlnrhchkrcguortngllnme gneUJI hesehlkt dus thans In hel l'nrlrmont nvor een sturko meerderhrbl. IROIS.vI S LEV tit BEDREIGD Onl.iu liog van een joumaliit Tndzki s uitgever fo Herlijn moei •Hel hebben ontvangen vnn een Juurnnlint ■il l'rang, vvnarut deze verklMirt, dal h ra» bel voormalige wllto leger een mr ■inwdng op Trolzkl beramen. 111) zegt met Tnitzkl le syinpnlhlseeren, tiiiiiir niet zijn lot te zijn hegunn. Mem is ter -komen, (Int llusalselie euilgriinlon to l'rang lurneinen* zijn Trolzkl In zl|n woning op de I't-iDHeii eilanden hij Slnmhucl ln over vallen en Ie vermnnrdnn, nerlljnsrho vrienden hebben een ntsrht-llt vnn tlezell brief a- wr.r.BBr.ntcHT. Ilnngsle hnrometcnt%g: 708.0 te Sürnn. l/tngsle l»n i-ome te riff IHl 730.1) te ImfJonL O. vvlml, helder tot llchW bewolkt, droog weer. lirhl» vorst 's nachts, overdag llch- Fa. L. Luycx en Zn. LANOE8TRAAT 40->1. - TEL 190 Wij ontvingen de nieuwe wollen Mousselines ongeveer zeventig nieuwe deeilna Prijzen beduidond lager Turkselie legnlle te DerlIJn gezonden, opdat Turkirhn overlieden vnurzurgsmnatrcgaloit kunnen nemen -ui isik 'lrotzkt zeil la d«ie lelngram gewaarschuwd. EEN REEKS RAMPEN Dettienlal doodeo Men neemt nnn dnt dn slaelituffem rs waren, dia per ongeluk hetuln* In brand atnkeii, ons (Nehrnskiij, 22 Febr. Vijl Jong» en uverleileu nn het drinken vnn oen Vloeistof, die zl| vwir wlin luinzngen. Knn !Sd« verkeert in hachelljkcii tuenlund, Oakland fi'.idilnrnli-i, 22 Frhr, In oen loln hoiei alhier sljn Inj een brand vier personen omgekomen, terwijl «en zevental IdJ de (ingingen Int redding v- wondingen opliepen, DOO.i A. A. L. GRAUMANS 't Is wel veur cle volle honderd petton- r 'ten Februari, aaien. K.eht Februari» o^. ge 's merge ris o|iataal. zle-d-alles r.no dun- -.nekes wil ol d'n meulcnecr zit zakken o|- gelanièn heet. Dan staat de tmoteiei r ii--»l ntiilekm I» peinzen, zoo wiit -kes-wsg, in ip stilte .glie er I «vera n na hangt oud. i de dunno nog donkere tochten waar 't ma a til Je bl'.rk. na mee 2j> kauwen OlOOluke, in t- drijven hangt. .Haard is dan dn bojem waar dof m'n klompen teugen klotsen, waaronder d« eln? acbtlge IJs-v'craloHe plaskes, tot scnerfk.-ns knapperen en vergruzelen, Straf steken de vierkaan'.e .lak«k«, dl wit teugen dc donkere lochl eb-kk a, at ti lee m'non erft daar in de wl'to stille, l.,k 'n penleekeningske in de schepping Ja, de mergens zijn kil, heel kil, inde. Maar 't bcgind-al veul vroeger Zoo om 'n uur of n-uven kan laarap mee glaann uit. As dan '1 kerkklokskc klep: veur (Teerste- mis, dan komen de eer-, klaanksken» deur d'n «tillen mergen gedre ven over Ulvenhout cn begint d'n dag v»o zoetekesaan wakker tc worren. Dan botsen de cersie wielen over d'n witten steenw-z. dan krlJScht cn dnn piept er hier en daar d'n zwengel van 'n pomp, dan rommelt d n Blek me; z'nen ijzeren kei ting deur 't hon denhok, dan bcein 't lieve leven op t fleuren on dan komt 'r gloed in de. locb'en van 't koperen zonnekc da z n eigen deur de bloedroode wolktnraandjes dringt. nnn mond i en druppelen vijf meliuuljes t zooneke weer «pulsrli d» natte Mrdc l» zie" l«wehljnen da I -:i «rlierpe licht leugen de nall kelen OOW h) .In, amlco, T Is wel Februari wlrkc: Ven! m rischen zijn er zlok en lamlendig „(irleperlg' zeggen de tneiwehen. da» zo-'- vtal a* lnflcwe.ua op afbi .allng. Z-vdcb.a- kenvvjrke. waant 't leven tier nlc beter is i w crude. Worm te en nat: ,.papp--» >n w houwen', zeggen wij in do „(imvvc' Da zitde wel aan kammeraud Primo, d'n die" In Spanje. Is er ok weer laank en breed uilgetrokkcn. Kn van alles wat io In van 'i Llsberuianneke hegos l» pMten. II l)*p(M Ie eersl men 'n pleidooi \ciir Z'n •n. In dn pollillek had le *d6 dlkkd* >B mee 't kapplelnnl geroepen 'en in IHJ «ehuuroeur openklapt don kom' 'r heel kllkenü en hij had zV. dlkkels de kap- •n iiltgeiuokt veur gttnuwtllevet, .-n -lat le nouw loeit lillek lu d'n knoop »ai, 'oen ie zo'nen gannefsr moe* gaan verdedigen. Dus voriladlgde-n i» ezrst z'n eigen: Maar hl] had '1 ulo hoeven le doen, ainlco! Ochlrrekre. neef! Dut le vruugor "nen fulsoendelljken kap- pletnliel s'llon hoeliel vol schelles tul en vandaag 'nen onfutsoendnlljkon uit de kust perbeert to frlomeleti, dn |ea nla nnn Jnnno, da komt oinda-<l-°t jKillitleke knppielallstcn- I n zoo word-d-ieder» pollitleker nu enkel- de jaren overbodig: loveul! 'I Zand dn «ulll»- «iroolen Is veul minder van kwalllotijd dan 't onoogelljksle hooi- znniko waar 'non braandnetel uiigroeii. 'I OedlJ nle cn nouw iritgkoinende op d'n Priem: zes Jnren hee-t-le gepioeienl op z'ncn pollltleken akker. Ze* iaren dag en nnclit gesinppeld oin z'n znalkea jilnanten, en de plnanien hoornen en de hoornen vruchtboomen te laten worren. bé k 'n pintje In de krnnrit gezien tv opvolger 'li «Inmuii'ke krijgt veur treil» vnn Kuiimf .Mplions en M'k gezien, dnt do Priem In N-iuvv hee-t-le, om ilanr ell» bij elil I laan, u streek uiig'nald zoo stom as 'f ach ten dochten, dal Io tnee i, op m'li woord, elk» febi'leks'llr- rtxtetli' die de vraagt nnn z'n mennch«n, krijg 'I zelfst» Mntwnnrd ns d'n Prle.nt pesjonli g- nle gi-leuft, perlieir 't dan Maar es kammeraud raai 'k 't heel sierh af, toen 'k dan ok las da l'rlrmku dlo gedaan luid In '11 alrrek»l»6l- t.ru-fke, zee ik dulek leugen TruiPriem krijgt d'n sok op z'u lest, 'f, Is eji een gleofhoedi - uilgeloopen, maai da - veur ion ginnernnl dlklalein t «,-lfslc Hlirekeleeri-n deur z'n lannd, allee ami- dan krijgt d'n duro 'nen does koud n 'linialen kop, dat ie kikt. I» nog goed en wel gekikt beo, kikt 't fnsslemo in»n cn hangen nlln Ilnl- jnntiAche uitUrngerljeii vol vnn zwnrlo liemmekot dia gin dubbeltJo moer wé»rd aar de Moe* mol mijn altlj nog i eer- plnzlerko doen n zie Ik hum zoo gnnuvv nog nio zon l'rlomulroek tilihnlon. Integendeelhij spielst eiken dag weer nvernuuw om aan de vvAreld tn vertellen dn-d-ttnlle toch zoo bullengewoon goed af hum. Uil dankbaarheid duarvour lol le vuur z'n eigen beelden neerzettan. To pCArd te i-éértl, )Vft| da p4t)rd mee ■en heel. da enap Ik wel nlc, heel» Vmuit vraag of Ie daar nlriilclljk plmicka aan kan il- T sla il ce| eierr-l-jk. Maar enllemaander, iln-d-la «itiusf, D'n b II11 e k a n it 11 Du gu-gc-'f om ui dr pollillek. 'li /l|n allemaal znnikce dlo gewikkeld zijn In zitlvcrpainplerkes, die ztililo znuion, terwijl bij ons sjuusl de busjes, de hullen- roltan. I Innerlijke, 'l stele- i zanik», du mollen wij cm- komt hulltc zaad nio op. r do si vertelt dc Moes eiken dag nvonuuw w allemaal gefaald l»-», waant as li|| l nu xnlveni verloll, 't zuml vertel nikekc, 't komt 'r nlc uit. lilt daarom ok, da k zee: Jan lind veur da llcchtbniik ok nte nouven doen, ln eigen te verdedigen, waanl dn wiealen me >.00 wel, dat I» er nooll l* vnn gnuivend hnd vruuger. l Waa aar polllllnk zaad. l.ocUt I De gaten zijn allemaal dichtgegroeid n alge*, tiln lltir»kon*ko hlljfl cr over. Rn du Uolsko* In lluslnumla kunnen prak- klzceran ivo r» willen zo kunnen ledera weck duitland legcnstuandeni fiize-eernn. Itrljgen 'r weeé tianduusend vsur tnig. Ze. kunnen alle kerk-n leeghalen, Zonda- nfachnffen n nog mear, zo kunnen wa zo wille: 'i geloof Hart altfj 'i scluHinol onder do verdrukking. Wind xuulnii ze «n ze plukken 'n roei mr d'r eigen itcnivriverk I Amlco, k gnnl d'r afschel'm. Keil me dnnr 'nn brief vulgrkalkl over de polliilnk da k cr zeker» van staat ta kt} Veur 't <iu, nug erger wordh MM maar liever af, waant d'r ivm toch gclü*t«rd nn»r Mnen gek naar honderd vrrstnnndige hoeren, Mnaz wij krijgen gelijk ag .1 u gek Ic veul gemoerd heet, dnn ntup|ien vvtj da gatje». Dua veul groeten van Trui an aa UJ gin horkc minder van oewan loei a voa

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1930 | | pagina 1