BUITENLAND gdattta) I 0.17 I AJtooderkjkc ..urn I 02». TELEFOON INTERC JIJ UITGAVE: VALKHOFF C° Dinsdag 25 Februari 1930 28e Jaargang No. 202 Buitenlandsch Overzicht Volkeabondspact an van Kellogg. Een poging om te met elkaar in overeen' stemming te brengen. Aanstaanden Dinsdag vangt te Gonèvt de vergadering aan van het comité, dat ral trachten het pact van den Volkenbond in overeenstemming te brongen met de bepn llngon vun 't puct-Kellagg. Tot liet comltd belmoren elf leden, die door den Volken- bondsraad worden benoemd /ootils met zich herinnert, is do instelling van 't rontlle van-elf hei uitvloeisel van oen Kngclttcli voorstel, waarmee de jongste V olkeiibonds- vergadering rich herig hield 'Hei statuin van J-n Volkenbond behelst, in tegenstelling mot het pact-Kellogg, geen volledig oorlogsvorbod. Alleen is voot ge schreven dal. indien er geschillen rijzen, en poging tot minnelijke schikking moet worden gedaan; mislukt dore, dan kim na «en termijn van drie maanden under bepaal- O» omstandigheden door eén tier stalen- leden do oorlog worden verklaard; In) Jurl- dlscha geschillen moei of het lluugsrbe Hof c ingesteld scheidsgerecht i-on !0r de partij, die lil de ullspraak BOTSING TUSSCHEN TWEE TREINEN EN AUTO Hel aniilnl gewonden lol 130 gestegen Elf lijken geborgen N e w beslissing hel ongelijk l binnen drie ui genpartlj h it de lenuitvocrlogglng dei uitspraak ook gewapenderhand uf le dwin gen. zonder -lat een ander lid van den Vol kenbond dit mag beletten. Nog ongunstiger zijn de toasliiiidun met betrekking mi poli tieke goscliiltvn. In dit geval wordt voer c.-n oplossing een eenstemmig heslulf van den Volkcnhoiiilsruiul vereist hi. waarvan de ten uitvoerlegging eveneens na drie maanden door middel van geweld kun geschieden; koml een eenstemmig besluit beeleintinl niet lot slaud, dan wordt al hij voorbaat den leden do vrije bund column PU is natuur lijk een ernsligo lecinomn-lnt daardoor een algenieeno oorlog weer iiincelijk wordt, Het pact-Kellogg daarentegen bevat een nlgonioen verbod van den uanvulsonrlog. Het is in artikel 1. dal dit verbod voorkom', terwijl artikel 2 bepaalt, dat hel uit den weg ruimun van geschillen op vreedzame wjjzc moet geschieden. Het ui den hall doen 'van den oorlog en hot beginsel der v roedzn mo regeling zijn hier dus tot een volkomen eenheid gewin den. Terwijl hel Volkenbond» pact nauwkeurig aangeeft, hoe du prore- duro hij conflicten technisch moot worden toegepast het verschil dor geoorloofde en der ongeoorloofde oorlogen Is b.v. nauw keurig bepaald on ook beschrijft artikel ld welk" strafmaatregelen moeien worden ge het pact wordt geachon- 'I pa cl Kellogg er zich toe a te proclameeren. Juist i-i-l heeft de goedkeuring van stalen nis Amerika en ltilsland, die niet tol den Volkenbond brhoorcii, moge lijk gemaakt. OnderlUSM'licn Is het /.eer moeilijk de verschillende bepalingen met elkaar in i het opnemen der lapidaire beginselen den hepaali h dezo otn-'.ii van 't paet-Kel: lrnge-|irneediiro, nu-u praetlsclia beteokeoi- zIjn. Kr zon ten geit- •n zakelijk v *i)n, omdat het zoowe algeheel oorlogsveibo- Do Duitschc npvnttt r m strijd zo>iden n beperkt als een k. -I l'ehr. (V.I).J llij Kelioshu W isconsin greep een sneltrein 111 vole vaart een personenauto, die een overweg i-.issi-.-rda. (lp hei/.elt-lo «ogenblik kwam van .Ie tegimovergesieldv richting 'n goederentrein. In- auto ward versplinterd De vijf inzittenden werden onherkenbaar verminkt. Heide irclnoii ontspoorden. Volgens bier ontvangen berichten zijn van den sneltrein vijf passagiers gedood en meer dan twintig gewond. Now-Vork, 2i l'ebi iV.P.J Mei betrek king lm het spoorwegohgeviil hij Konosltn in den staat Wisconsin wordt nog gemeld, -lal hel ongeval van voel groeier omvang blijkt ie zijn dun aanvankelijk gemeld word. H.-balve de reeds gemelde vijf dooden honderd reizigers gewond De meeste rei zigers waren op den terugweg van Chica go, naar zij den /.omlag hu lden doorge- bracht. Onder hen bevinden zich vela vro-i- otihcschrijflijka paniek goederentrein ,-aardoor liet vi ip d.' person ui Wisconsin, wordt nog nader gemeld, dat bat aantal gewonden volgens de laatste h«- richten 130 moot bedrogen. Hoi aantal iloodeu bedraagt vooralsnog II. doelt de opruimlngswerkeii zijn nog niet geheel beëindigd, Gevreesd wordt dat zich onder de pnlnhoopon nog meer Slacht- olfcre bevinden. ENGELSCH TANKSCHIP IN BRAND 18000 liter olie in vlninmrn I.ouden. 21 l'ehr. .VI)., liet Hnlslhe oliatunkschip „lllitish Honour', dat 13.00» I.lU-r olie aan boord had, is heden ler linngln van NevvCasllo in Australië ui brand gerankt. Iliiim-n Inllole sermd"» woldigo vlummciizeo. li" bemanning kon zacli sh-clits redden door in allerijl over boord ie springen, Zes opvarenden liekwv I. De o i opgehelderd. i Fr. Zig. mebll. in tariaat van den Volkenbond werd gezoi is o.a., dat het VolkonbotuJspnct in b' rijke male ilienl tu worden herzien, nieuwe definitie van den verhollen oorlog la uoodig erg lurtsclicii de verplichte urti- trage en lint oorlogsverhod dient een orga nisch verband te worden gelegd; een mule- rleele uitspraak moei pij ,-ik ronllict verze niet meer vvjr-lei. tegengehouden door deze of gene bepaling, b.v. wat de eenstemmig heid betreft M.a.w.: van Diiitschu slide wordt aan de han-l gedaan de procedure der verplichtte arbitrage zoo algemeen mo gelijk te maken, niet alleen, zoon Is toning, loo, voor juridische, im-i:- nok voor poli tieke geschillen, lloar door dergelijke wij zigingen de mogelijkheid wordt vergroot, dal -le iluteu-ledvn in strijd met het pact handelen, zou natuurlijk ook het terrein, waarop sancties moeten worden toegepast, aanmerkelijk moeten worden uitgebreid. Ken gisch zou levens zijn, do sancties te ontwikkelen 'ot ee.o effectief en voor al len gelijk niachtmlddel, Op h.-t «ogenblik zijn re dit nog niet. daar zij tengevolge van l verjfhi! in bewapening voor mililair- krachtTge si.-ii.-n een veel erooter boleeke- nis hebben dan voor militair-zwakke sta ten. Indirect houden de vraagstukken, die than.- worden opgeworpen, dus ook verband niet het vraagstuk de;- ontwapening. UITVAART VAN EEN ZIGEUNERKONING lil den chaOi. die. ontstond werden 11 personen zwaar gekwetst Wanordelijke looueelen Hoed apest, 2 1 F ebt. V. I>.) Aan do teruarlebobtelling van den „Zigeunerko- mug" Hela Itaditvch. welke heden plaats personen deelgenomen, con nigtc dus. gelijk sedert de I.iidwig Kossuth nimmer n pest bijeenkwam. De politie maciiteloos en werd door 'Ie vloedgolf be langstellenden vveggeslmvd. De microfoon, die voor du uitzending vun do plechtigheid was opgehangen, werd af ten en zelfs de lijkkist liep een «ogenblik gevaar, zoodnl een viertal politiebeambten de grootste moeite gehad heeft haar behou den de rouwkapel binnen te voeren, alwaar door een geestelijke een lijkrede gehouden ORANAATONTPLOPFING BIJ NAMEN. Zes gewonden. Brussel, 21 Feb.-. (H.N., Op bet arill- lerie-schieticrrein bij Namen, is een gra naat ontploft, waardoor een officier m vier soldaten gewond werden. Eén sold va! ernstig. Bocda 'I de k HET NIEUWE BEWIND IN SPANJE Madrid, 23 Februari. Hel staatsblad be vat een koninklijk besluit waarbij het mi nisterie van buitenl.'inUschc zaken wordt hersteld. Do herlog van Alvn hcotl (Ion eed afgelegd in honden des konings en daarna PRESIDENT RUBIO REEDS HERSTELD. Zijn ambt weer aanvaard. Ne w-Y'or li, (II.N.) Volgens oen bericht uit Mexico is preside ut Huhio zoover her steld van do verwondingen, welke hij l'IJ den aanslag van februari had opgelao pen, ü.ii hij zijn lunlit nis president weer lieert kunnen nnnviurdcii. PRESIDENT COOLIDQE IN GEVAAR? Hij ontving eon drtogbrial. Twintig pervanon in gevaar. TOENEMEND AANTAL PROTESTEN De kerkvervolging in Rusland algemeen gegispt. Lakend oordeel van Clynes wordt, hooft ile orthodoxe kerk in Bulgarije besloten zich bij de pro testen dor andere kerken tegen do anti religieuze campagne iu sovjet-ltushuid mui le sluiten. Verder hoeft dn patriarch dei' orthodoxe kerk in Zulil-Slnvié min do or thodoxe kerken dor overige landen een pro-1 lest tegen de vervolgingen in Rusland ge- richt. Iu een rede heeft do Kiigelsrhe minister I vim hiiineiilniidschc Zaken, dynes, geze.p dal do l.ahour l'arly geeiicrlei vertrouwt' regoeringsstelsel der -t de gotlsdiongtvel' ila Clynes, dat hij i op den geest Hods boschniiwt ii kleingeestig en krankzinnig als f. (If. N.) Volgens ren he le Minsk een nppomtbijn ld. o|i beschuldiging, dal had gespneilleni'd. Hul I na liekrnclillglng duur Sovjet-Unie worden vollrokkun. GROOTE BRAND IN EEN ZIEKENHUIS. De patiënten alle lo veiligheid. I lijk, doordat zich sehijni er echter lil gi patiënten in veiligfield dal slachtolfi CNGELANDS VIE REE PARTIJ. l'arly, i lllgen ti. .lelling v I tol een oproep verkiezing» icds een som van 10.0»» De politici volgen de gebeurtenissen mol bi* langstelling. De conservatieve partij heeft oen vlugsehrifi gepublicenrd, waarin wordl verklaard, dat llaldwiii reeds vroeger zijn voornemen hek-nd maakte om te ngeeren voor vrijhnndcl litnncn het rijk. mnar ilut de irdelijkc staatslieden zich niet de moeilijkheden konden ontveinzen, die zich de onmiddellijke aanvaarding verzet- de eerste plaats, omdat du dominions aarden, In en dei sovjet unie iiinirciit het lot dn uur de sovjet aulorltelien giuirroMflardo ilihljm-ii lieeii senator IJoi-ah letegralisrh ilvvnoi'd ontvangen van don Itiissischen volkscoiiliulSHiiis van huilanlniulsi-lie zit- Lllvviiiof. waarin deze o.m. medcileelt, ilnt van da veertien gearresteerde rabbijnen Nluchls drie in hechtenis worden ge houden. lie anderen zijn reeds «ardor op I Senator llorali mneul uil. I.llvviiiof's telegram te kumion t-oii doeren, dat hei leven van do drie zich hechtenis bevindende rabbijnen nin i tweede plaat» o der I de overvveldigcndo drukte, niet de nabijheid van de groeve te ,'an de ó»0 aanwezige Zigeuners ir slechis een 30-tal hei graf, terwijl de overigen in het gedrang bleven steken, waarbij hunne mtiziekinairumunlen inccrigodrukt werden. Na het einde der plechtigheid begon de zoo groot, dat een reddingsbrigade mnes'. worden gerequireerd. F.r werden tijdens hoi gedrang 11 personen zwaar gekwetst, zij zijn in het ziekenhuis Ier verpleging op genomen. Het aantal lichtgewonden is hij benadering niet vaat te stellen. Do begrafe nisplechtigheid zelve, die vuMgeétell was op hedenmiddag drie uur, kon eerst tegen zes uur des avonds een aanvang neme de l'cgiiliiig vso den kolonialen handel, die vierde plaats, omdat de voorwaarden de mandaten of geniandste-ade gebieden tiding tol liet plan. Het vlugschrift loogt voorts, dat het «enige resultaat do actio van Benvorbrock en Rothcrmere met de vorming van hun nieuwe partij zou zijn 'n scheuring onder de coiiiiorvntleveil en hulp aan do zaak der liberalen en nrhei Ainery, de vroegere milliliter van kolo niën. dio altijd een warrn voorstander le geweest van rljksproferonlio on nan den „kruistocht", die min de vorming 'Ier nleti we partij voorafging, oon zekeren steun I, eft verleend, zeidu in een re-Ie. dot hij de «die van lord lleuvorhrook geneigd was te betreuren, aangezien hij bang was. dal zij zou leiden tot verbrokkeling van de ener gie der conservatieve parlii. I'a rijs, Februari. Heel Monaco is beroering, daar prinsen Charlotte van N naco van plan zou zljri zich van haar eel genoot, den vroeuaren graaf De Puliguac, De prins voelt voor een scheiding nio liij hiertegen gekant -- ne zegt -- omdat hij dan zijn rechten op len troon zou verliezen. Monaco. 23 Februari. Wegens de jong- te gebeurtenis-en heelt prins l'ierre Mono o verlaten. IHi beeft zijn kindoren, prinses i prins Riiiuier. toevertrouwd u van de hertogin van Vundö- Fa. L. Luycx en Zn. LANGESTRAAT 4S-&1. TEL. 180 Wij ontvingen de nieuwe wollen Mousselines ongeveer zeventig nieuwe dessins Prijzen beduidend lager KRUPP EN THIJSSEN IN OPSPRAAK I De beide firmu's van land' verraad beschuldigd t'«l De politie gaat de zaak reeds na l I-V-bl'. (V.D.) <)|i h DE JAPANSCHE VERKIEZINGEN. De einduitslag. Tokio, 23 l-'etir. lilt liet iiindrusiiltuat uit do verkiezingen blijkt, dat de regen ringspitrtlj, Mltiseiln, oen miierdorhold van 'ig zolol» boven nlle andere partijen heelt. ZIJ verwierf '273 zetels en won onge- •nor oen hondenhui. De Se.ijocknl, do nppo- lilln-parlll, won fl zetels, verloor 73 er, daalde lot 171. Do arbeiderspartij behaalde oiialhankeliikeii a oil de andere par- DE NOODLOTTIGE LAWINE. lijn, 2'2 Febt. Volgens (Ie Tempo iet o.M. een ondorznok hnvoion in d mei. voor du firma's Krupp on a oomproinitleercndo mcilodoolingon vhtgacltrifl „Dio blulige Intomatlo- -r KU.stungs industrie", door Otlo l.cliinaiin-lluBzbUldL botrcffcndo trnnsac- es in liet buitenland, door genoemde fir m's omstreeks tien jaren geleden nfgeslo- li, waardoor zij zich aun Inndsvorrudcr- lijkc handclingau en militair verraad zou den hebben schuldig gemaakt. Zij moeten tijdens don oorlog tegen lagen prijs oor logsmateriaal raar Nederland en Zwitser land hebben verzonden, dat later weer naar de Kntenie-ltinden werd uitgevoerd. Van gezaghebbende zijde, zoo wordt uit Leipzig bericht, wordt liet volgend» mede gedeeld: Del. is juist, dut hij don odvocnat- gcnarual «en aanklacht is ingediend tegen Krupp oa Tliyssen en wol door een Duil- srbnr in het buitenland, op grond van oon voordracht, die prof. dl'. Keiler lo Zürich heeft gehouden. Dr. Koller heeft bij zijn verhoor te kennen gegeven, 'lat hij 0|j grond van eigen ervaring niels wist, maar icilotleciingon had gedaan ntinr aan- van de reeds gorulmon tijd gelo- brofhnm vun I.ohrnonn, firma's Krupn en Thysscn van iattdaverrftttd te heschuldlguii, maar om nan lo toonen. hoe de liewapeningsindus- liiciln onderling zijn sumengewovon. De iidvocant generaal mocsl aun do aangifte l natuurlijk gevolg geven, maar in liet be lang van bet onderzoek kon omtrent de stappen, die zijn gedaan, niets worden me degedeeld. gewonden. Men t onder tie l-'obr. Het aantal dimden dn lawine Ie Hnlognola dortb-n. Verder zijn er HAAR BEIDE KINDEREN VERMOORD. Wat so li a tl. 23 Feb. (V.D.) In het dorp Cnlekow in do nabijheid van Bromberg, heeft een moeder haur beide. 1 en 0 jaar oud zijnde, kinderen gedood en de lijkjes on land begraven. De 10-jttrige dochter, die tige wii» van do gruweldaad, gaf huur hij de politie, die duurop lot «verging. Zij beweert de hebben hegnnn, aangezien zij do kinderen niet moer kon voeden. LAWINES IN NOORD-ITALIK Hazel, '23 Fobr, (V.D.) Volgen» de Imtsto berichten hebben zich ooi; bij den pes vun den Mont Cenis lawines voorgedaan. Ken geweldige luwino bodolr den weg over een «rooien afstand. Kon tweede lawine verbrak de telegraaf-, telefoon- en stroomleidlngei Hei verkeer moest worden onderbroken. In de streek van Vrali zij drie hulzen door een lawine bedolven, waarbij een man op leeftijd en een jongeling ernstig gewond worden. Men vreest, dat hier nog twee per solicit onder den sneeuw bedolven zijn, Een Dultsch-Oostenrljksoh han delsverdrag zoo goed als tot stand gekomen. Ilorlijn, 21 Fcbr. (V. D.) Officieel wordl medegedeeld, dat de politieke hospre- kingen tusschen don Hoxtcnrljkschen bondskanselier Sehober en do Duttóche rijksrcgcoring hedenmorgen in do rijkekan- eclnrlj ten eindo zijn gebracht. Aan do be sprekingen, die geschiedden onder voorzit- lerscltaj) van den rijkskanselier Hermann Muller, werd declgenomon door dozelM» personen als Zaterdag. Do huidlgo zitting was voorafgegaan door glstoren govoordo ilfilail-hesprekingen van pollliok-oconomi- I had j rpoedig t it- de viiornaamsle, opgeloste kwesties. zekerheid vorwachlen. dat hot Duitsch- iio-ienrljksclie handelsverdrag binnen zeer korten tijd zal worden nfgcsloton. Nog cn- j-ebt niet opgeloste kwesties betreffende details zullen na het beëindigen dor I (loiiuno-conlorentie to Genfcve onder het Jong worden gezien.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1930 | | pagina 1