MGBLAD BUITENLAND ■Em TELEFOON INTERC JIJ DE EEMLANDEK UITGAVE: VALKHOFF A C° PWJS OER ADVEfiTENTIEH tikt rtgtl i» I# kt!» vu dn roji KIom Advertentie» KUTJES' bq v Woensdag 26 Februari 1930 28e Jaargang No 203 Buitenlandsch Overzicht Dralgl d» Londensche eonte- rentia op «cd mltlnkklng te loopen 7 Allerlei ye- rnchtcn doen de ronde. Groote vwdotngm heeft mon op do forcntlo le Londen, waar de nntwnpe der violen een punt van bespreking mankt, niet kunnen bereiken. De zesde feremlewcek is reeds begonnen en duo lie ingetreden. Officieele persoonlijkheden probeeren. door optimistische verklaringen. *no af en toe er den moed in to houden, dorh nergens bespeurt men veel geestdrift. Onder deze omstandigheden behoeft he'. sllerlei geruchten opduiken De Daily Lx pres» is een KngoNch blad, waaraan een zekere sensatiezucht niet vreemd is en dat nu dan ook reeds gewaag', van de volledige mislukking Jcr conferentie, die aldus do Daily Bzpress uiteen ral gaan tot 1935, omdat het nu reeds duidelijk Is. dal van do conferentie geen uitkomsten meer zi|n te verwachten. Aan deze beweringen zullen ook binnenlBiidsch ten grondslag liggen: «ige wijze gaat hel blad te keer Labourpremi.-r Mardonahl, wiet» voor de voeten wordt geworpen, dat hij de conferen tia niet behoorlijk heeft voorbereid en niet roei een program voor den dag is gekomen Do Dally Express overdrijft op een schro melijke wijze, maar Inmiddels kan niet worden geloochend, dat dc toestand le Loii- a do houding, aan e Franschc ufvaar- gekenmerkt wordt \nn toegeeflijkheid, n niet uitgesloten. Al te optimistisch dient men niet Ie zijn, wam het Is zoo goed als zeker, dat de kabinets wijziging to Parijs de Londensche vlootcon- ferenlio niet of nauwehiks beïnvloedt, liet niéuwe kabinet van Chautomps nnngeno man. dak. het niet terstond len val wordt gebracht zal, teneinde mceloopera u'i de middenpartijen io winnen, erop aanccwc- zcn?ijn hoofdzakelijk op te komen voor liet program van Tartlteu. Misschim, dat op sen voorzicht;/ - wijze utn z enkin* ten op zichte van Jtzl.e plaats «tilt, doch dit Min alicbts ver:.i «deus, Ondertussehen zijn die geruchten omtrent WAPENSTILSTAND OP TARIEFUEBIED Een drietal subcommissies 1 ingesteld Economische vrede op 1 Oct. 1929? nive, 21 Kcbr. De eeiste le diplomulicke lariefconlerciilic heelt Maandagmorgen liet algemeen debat beslo- Yosjida verklaarde, dat jHjmii zgn toe- treding tot de internationale conventie over tariefwajienstilstand laat ufhungen van deelneming van China, Indie, Australië voorlreffelljko leiding slond van den vroegei'i-n Nedcrlnndschcn eemte-mlnisler Culljn, heeft drie subcommissie» ingesteld, die zich zullen bezig houden met do artl- kclsgcw ij ze bespreking der 22 artikelen van nivverp voor den tarlcfwnpcnslilstnml. dat door de economische Volkcnbondscatn- tiver deze drie subcommissies meldt men ader uit Gonfivs aan "t Vad.: Do «erste onder-commissie tal wtl de be langrijkste worden. Do heer Coiijn heeft zelf de leiding dezer onder eominisslo in handen genuinen, daar liij, zooalt hij ad zeido, een vrees beeft vunr werk loosheid, niet slechts bij anderen, doch ook *eu sehien ook mede een uitvloeisel feit, dat de Ameriknansehe schout- Hilary Jones besloten heeft zich terug le trekken en Woensdag zich voor in le schepen. Jones was op dc drie hedeuconferontie, welke in 1927 t werd gehouden, de Amoi iknanses confer-mie tenslclte mislukte. l'| densehe confer.'ntio neemt hij niet hike positie van een deskundige voornaamste de-kundige Is veeleer do uc- tieve admiraal Pratt, aan nacht Junes slechts In een ondergeschikte positie i» toegevoegd. Jones gunt echter den anderen kant door voor lloover SusmMen adviseur in alle zaken, die de rlno betreden. Jones geelt als reilen v zijn aftreden zijn gezondheidtoestand En al mogen ook iiohtlcke motieven i sehien meer of minder een rol spel'n, t I Icmln is het juist, dat hij ziek is. Te Lon den mout hij zich onder behandeling van een specialist stellen en door een Röntgen v Jolografie werd vastgesteld dat hij mot eer grnstlgo maagaandoening was behept. De D.A.Z. herinnert era.xft. dat Jotiea on der de Ameriknansehe deskundigen degene xvas, dia voor Amerika een nieuw grool slagschip van het Engeltrbt Bodncy.type opeischla en daardoor dc „bouwvacai ernstig in gevaar braehL Over deze a.i Jegenheid ia erhter overeenstemming reikt lus-chen Engeland en Amerika, waar- bij eerstgenoemd land een kleine concessie heeft gedaan, wat dc moederschepen vliegtuigen betreft, terwijl de Ver. St. hun kaat afzien van een Amerikaanschen Dat de Pransehen te Londen niet spoedig over de brug zullen komen, wordt In Enge land'eveneens in verband gebracht met het feit. dat president Hoovei tc Washington offjcieel moet hebben verklaard, dat, wal Amerika belrclt, er geen sjirako kon zijn van een speciaal pact. noch van aanvullende bepaling, op tc nemen in hel pact van Kellogg. Max; nan den borgen ie verkrijgen ten behoeve van veiligheid, wordt niet voldaan. Met de Jercntie ziet het er daarom niet bijster be moedigend uit en 'I zijn waarlijk niet de ergste pessimisten, die aannemen het cenige resultaat der conferentie zal zijn, dat de bouw der groote slagschepen tijdje woidt tegengehouden. Deze commissie zal alle artikelen behan delen. die In nauw verhand slaan met den ItiriefwnpcnstiUtnnd Daaronder valt ook de nvangsdatutn van den wapenstilstand, daar van oen Jaarvoor le tijdnllp veel zal afhangen welke uit zonderingen door een of anderen slant zul- -tl worden verlangd Do Delg Von l.ungcnhovcn Is benoemd )t rapporteur voor deze commissie De tweede onder-commissie zal zich be zig houden met andere handclsbrlemmerin- i do in- en en uitvoerrechten Hier- allen dus do kwesties >un hel ver band tusschen den tarlefwnpenslilsiand en ivcutia-ColIjn over do in- ou ultvoer- len, terwijl levens unn deze commls- toevertrouwd liet onderwerp van dc rpremle, dlo In het oi 'l io opgenomen, doch i •rschilleiido delegaties i de oogen gezien. Deze zal gepresideerd n Port tl. ulster van financiën, Hilfcrding, Is rap porteur. De rlerde sub-commissie, din liter haar rnpportcur zelf zal benoemen, zal tot voor hebben den heer Clan uil Dcnemar- n Is belast met allo kwesties over de betrekkingen tusschen de deelnemers aan tarlefwupcnstiistntid en de bulten do mtatie blijvende staten. ■middag heeft dc eerste sub commissie r leiding van den lieer ColIJn met II i :i stemmen besloten voorlooplg den October 1929 al* aanvangsdatum van wapenstilstand to vermelden, zoodot •inilx de Volk"iibondsverind<.rlng Inge. Ie tariefsverhoogingen zouden komen WILLEM GROENHUIZEN JUWELIER Tel. 852 Gevestigd 1885 Modern handgedreven Zilverenwerken. te vervallen, tonzlj deze conferentie ze on der do toegestane ultzonderlngon van art. 11 weer opneemt. Dit'zul wel noodzakelijk blijken, wl| men dc toetreding lol de con ventie verkrijgen van iiir sinten, die onmid dellijk J October bull tarieven reed» hebben verlioogd. De heer Coltjn gaf nn deze be slissing in overweging del de vcruclullundo delegaties tot Woensdagavond lijd zouden ruigen op den wapenstilstand, dorh trok dit denkbeeld weer I», toen de Zwitser titucki gewezen lied op de moeilijkheid om tc beslissen, dat uitzonderingen verlangd zouden moeten worden, zoolang deze con ferentie nog geen regeling had getroffen over liet onderscheid tusschen fiscale en beschermende rechten. VLIEGTUIG VERONGELUKT p e I a, 21 Febr (V.D.) BIJ eet. jl« it met een vooraanstaand vrouw lid van dn Nnpolllnan-rhe social), ia bekend vlieger gevallen. Beiden kwanie dit ongeluk om het leven. GROOTE FABRIEKSBRAND rijs, 21 Februari. In cou fabriek tc Roanne, waai bijproducten vnn trrr ver- unrdigd worden. Is Maandagmiddag een levlge brand uitgebroken, die na f< uur nog net gcbliisclit was. Drie ai'boidors liepen rustigs brandwonden op; een vierde wordt Ma.lgearu, de noemomschc minister Financiën, is gisteren tv Roma aangeko men, alwaar hij samen met Mussolini llnliaaiuu-h-Roemeena*) handelsverdrag zal otulorieekenen. Tal vnn feestolUkhed. en ontvangsten vinden te zijner eero plain Woensdagavond keert Madgenru naar G BAve terug. II o ma. 25 Febr. (V.D.) Hedenmiddag twaalf uur vond de onderleekening plaats van het handelsverdrag tusschen Hallo Rnemvnle door Mussolini en den Rooms arh«n minister van financiën Madgca Hoewel liet verdrag niet gepubliceerd zal worden, nlvorena .Madgenru te Boekarest terug is, weet men omtrent den Inhoud, dat do giihoolo strekking van het verlrig ia da yerstcrklng v.ui de handelsrelaties tiuvchon Koemcnlu en Itnlle. liet verdrag heeft voorts nog een politieke boteckuril*, aangezien hel demonstreert, dal de vriend schappelijke losnnderlngspolll'ek tot Itulltf, die gevoerd woril door Avorescu, door de liuidign Itocmeenscha regcering wordt voortgezet. HET KABINET CHAUTEMPS GEVALLEN AMERIKA NEEMT EEN ENCEL8CH VAARTUIG IN BESLAG. New York, 24 Febr. Het Engelsche abel Is nabij Long Island door rkedrank tor waarde van zou zijn vervoerd, die n Amerlkaanscho smok- iefsnbor|Tnc)lt ZIJN GOEDE BEDOELING MISKEND Tardiru niet de man voor een concentratie-kabinet Eeo senator kan den toestand redden Parijs, 25 Febr. (II. N.) Hel kabinet- Chautcmps heeft zich vanmiddag Kamer voorgesteld. Dc minister-F las de rcgecringsvorklaruig voor, out. gezegd wordt dat dc regeering zetting der onderhnndelingn op conferentie le Londen en op de stilstaudsronfvr.-ntie M Geneva als een der dringendste opgaven beschouwt. Verder verwacht da regeering van het parlement een spoedige afdoening van de bcgrooting. Zonder het «venwicht dsr begrooting In gevaar te brengen, acht de regcering hel noodig en mogelijk rekening le houden tnel verschillende gciechlvaardigde eixchcn van het land. in het bijzonder wat betreft de prnsiocncn van de oud-strijders en do ver betering der salarissen en pensioenen. Ten einde den economischen crisis te verhinde ren, ocht de regcering een zekere verlaging von do belastingen noodig. Verder schijnt het onvermijdelijk om de productiviteit van het land te bevorderen en middelen vrij te maken voor productieve uitgaven. Van deze middelen zal ook een belangrijk gedc beschikking van den landbouw worden ge steld. De wet voor de sociale verzekering moet op I Juli in werking treden. Ten op zichte van Elzas Lotharingen verklaarde Chautcmps, dat de rcgeerlnp der amnestiewet verlangt, welke het vorige kabinet reeds teeft ingediend. Zonder de behoeften der nnlionnle verdediging to ver- wnnrloozen, zal Frankrijk ook in do toe komst aan dn organisatie van den duur- vrede meewerken. In dozen zin zal de regcering reed» spoedig de ratificatie in dc ovcrconkotiiMon vun VGravenhugo «n het parlement verlangen. Verder kondigt de regeerlngsvcrklarlng de toetreding vnn I rnnkrljk tot dc clausule voor verplichte arbltrogo ann. Uo verkla ard door de linker partijen mot bij vangen, doch do rechter pnrll|eii onl- i zich vnn alle bcloogiugcn. Uo oan- roor deze zitting van de zi|d« van het w as buitengewoon sterk. De atmos- de kamer i» zeer onmatig er ng, wairmedo de uitslag wordt ia mcikbaar in talrijke Interrupties, en gefiuit In de wandelgangen van het gemchl verbreid dal de republiek lot ontbinding vnn overgaan, indien bel kablnct- n val wordt gebracht. Het kabinet Chautcmps is naar nnnlci- ding van den uitslag der stemming in de ter afgclredin. De kamer weigerde met tegen 271 stemmen de prioriteit van de lie Anterlou, waarin het vertrouwen in dc regeering wordt betuigd, boven de twee wontrouwen, die door do tegen standers van de regcering ingediend waren. Volgens den gerectificcerden officieelcn uitslag, van dc stemming In do Kamer, zijn 292 stemmen tegena en 277 voor do regce ring uitgebracht, terwijl de communisten zich volgens het communiqué van het secretariaat vin de Kamer, van stemming onthielden. Chautcmps verklaarde echter tegenover do journalisten, dut dit InaUte onjuist Is. De communisten hebben integen deel als eên man legen de regiering stemd. Chautcmps zotdc verder, dat hij zich moeite heeft gegeven, zijn kabinet in een geest van overleg met de ondero partijen DE VELDTOCHT TEGEN DEN GODSDIENST Uitspraken van Britsche ministers inde ii, 24 Febr. In verband mol lal vragen over Uuslnnd, o.n. inzako de godsdienstige vervolgingen, verklaarde Hen- in in het Lagerhuis, dat dn Engelsche ut le Moskou opdracht hoeft gekregen zicli een overzicht le verschaffen van algemeencn toestand in Ituslnnd. Hen rapport is inmiddels nog niet binnen geko antwoord nnn een nnnniemen cor respondent heeft Mm-donnhl gezegd, dnt de Russische gesrhiedenls vol Is vnn godsdien stige vervolgingen, maar door Rusland hulton de wet Io stellen, zou men niet be reiken, dut het zich nnn de openbare moo ning vilt. do wereld onderwerpt. Integen deel De Brllschn regeering is nlot onver schillig, manr het Is de vrnng, hoe men best van do gelegenheden gebruik knn en om le voorkomen dnt do beproevln- der Christenen In Rusland worden ver meerderd. Da sells van don paus vtndt la ItalIN veel Instemming. }5 Febr. (V. D.) De oproep van den paus legen de kerkvervolgingen in Rus- d heeft in Italia zeer veel weerklank ge vonden. Men rekont dan ook op zeer groote belangstelling voor de verzoeningsmis, die de paus op 19 Maart a.s. In do St. l'lotor*- kerk znl celcüreeren. Reeds thans zijn ver scheidene pelgrims te Rome aangekomen. proleslbelulging wordt ongctwfjreld der behingrijkslc gebeurtenissen van pauselijke jubeljaar. De inccsto bis- liebben bepaald, dat tijdens dc Roiiio alle klokken In hun diorccs moeten lulden ter vervanging van do klok ken, dlo Iii Rusland zijn vernietigd. Bidstonden. Herlijn, 25 Febr. (II. N.) Do opperst» korkerand der F.vnngellscha kerk heeft be paald, dat op Zondag 9 Maart In allo kci- ken hlzondere geboden zullen worden gcle- ton voor den nood dor kerk in Rusland. Fa. L. Luycx en Zn. LANGESTRAAT 48-51. - TEL. 180 Wij ontvingen de nieuwe wollen Mousselines ongeveer zeventig nieuwe deeeins Prijzen beduidend lager o m e, 74 FebR (V.DNa oen alnprtoo- naclit te hebben doorgebracht, w-erii do Ingin van Zweden heden zuurstof loe iend. Do kroonprins van Zweden is hier rhaast nangek-imon en hovlndt zich ann spande vun zijn moeder. DRAMA IN EEN OEZIN TE HOME Krankzinnigs doodt zijn vtonw, dochter en zoon. ome, 21 Febr Ken plotseling krank zinnig geworden nrhoide'r heeft va noch'end zijn woning zijn vrouw, zijn dochtor en zijn 25-Jnrlgen zoon met r«volvcrsrhoten ge dood, terwijl zij nog logen te slapen. Toen de huisbewoner» kwamen toesnellen, loitto krankzinnige nog enkclo nrhoton op waarna liij do hand unn zichzelf sloeg.' samen fc stellen. Zijn goede bedoelingen zijn echter door zijn tegenstonden» miskend In afwachting van den officieelcn uitslag, waarvan do vaststelling bljnu een uur duurde, waarschijnlijk omdat er oneen ig- lield bij bet onderzoek van do stemmen bo- stond, loonden do afgevaardigden zich zeer ongeduldig. ZIJ begonnen Inwaai la maken, door met, de deksels vnn bun lessenaars te slaan, totdat eindelijk de ministerpresident en kort daarnu de voorzitter ven do kamer verscheen. De lltikcrziidc bracht Cliautemps bij zijn binnenkomen een atormarlitigc ova tie. Na het bekend worden van den uitslag verlieten de leden vnn het kabinet de zaal, waarbij do rcchtacho partijen een luhl go- juich iianhievcn, zoodat de guliecla linker zijde upsloud en tegen betooglngen hield, totdat eindelijk de zaal langzaam leeg liep. Chautcmps cn alle minlslets hebben zicli naar hot KlysCc begcvi der Republiek hel ontslag le bieden. Dczo heeft doch den afgetreden minis, clelt met de leiding van de loopenda zaken le belnslen Over dc houding van den president der Republiek, is nog niets bekend. Men wacht, dat hij morgenochtend met dt bruikclljkc consultaties zal beginnen. De debatten, wclko In do Kamer na de rede van Cbnutemps plaat» hadden, li indruk achtergelaten, dat dc Kat werken in slant zal zijn, conccntralle-kablnet op brecden dus met Inbegrip van den linkervleugel der radicalen en van de linksch-repuhllkei- nen. lot siand zal komen. Anders zou een nationaal bloc In het leven moeten worden geroepen, dat echter ieder oogenbllk door socialen cn radicalen in gevaar knn worden gebracht, Aangezien Tardleu op het oogenbllk niet do g WEERBERICHT. Hoogste barometerstand; 775.5 te Dnnzlg. I.nngsto barometerstand*. 740.0 te Brest Verwachting: j Meest matige Z. O. wind,.* zwaar bewolkt tot betrokken, waarschijnlijk cenige regen OPSTAND IN SAN DOMINGO De rebellen boeken belangt rijke successen Interventie van Amerika? Now York, 25 Febr. (V. D.j In het Noor. don van de rupubllek Knn Domingo Is In vorband mot dc kamende verkiezingen ecu revolutie uitgebroken. Het zou don revolutionairen roods gelukt vesting Eanlingo, waarin president Alfonseca h». gezocht, te ver. uit zouden do rovolutl* t Zuiden zijn getrokken zij upinarchoeren in de vnn de hoofdstad San Santo Do. De berichten van don Amerlkaun- sehen gezant te Santo Domingo ann bot stnatsdvparlemuni te Washington bevosiL gun dun ernst vnn don toestand. Du familie van den president en van den vice presi dent der republiek hebben In het Ameri- knunscliu gezantschap een toevlucht ge- zocht. Naar verluidt, zal dc Amerlkaanscho •'■'Keuring, Indien da toestand zich ernstig ontwikkelt, oorlogsschepen nnnr San Do. mtngo zenden. New-York, 25 Febr. (H.N.) Volgoj AsaocInted-Prcss-herlclit uit San Do liuhlien do opstandelingen zich bijna vïi hel goheelo Noordelijke en Contrnlo ge ■Icolto vun het land meester gemaakt do hoofdstad ingesloten Do beweging tol nu toe een betrekkelijk vreedzaam loop. Naur hot schijnt Is bot or de opntauv delingen niet om to doen. om de heula re- gee ring len val le brongon, doch wel o»-, de burgers bil de aanstaande presidents verkiezingen «en ZOO vrij mogelijk» ulloa- fent ng van hun kloarocht to verzokertn. Naar verleidt, is men In rogceringskrtn- gen bereid, om aan de elschon der opalan-' delingen in hooge male tegemoet te komen, om daardoor een vredelievende bijlegging van bet conflict mogelijk to maken. gelukken (le radicalen tic-kabinet tc winnen, opvatting dal slechts ei stand kan redden. In reeds dc namen van 4 namelijk Maurice, Sarrot, Sloeg W eon en. 25 Fobr. (H. N.) Het Oosten- rljkschc parlement beeft vandaag het on- lungs ondertcokendo verdrag van vriend schap en arbitrage met IUliê, benevens do overeenkomsten van 'a-Gravenhnge goedge keurd. Rome. 25 Fobr. (V.D) Uit Bozon wordt gemeld, dut te Glorenzn In het dal van de Boven-Vonosta tengevolge van hooibroel oen brand ontstond, idie zich teor snel uitbreidde cn binnen korlen lijd twin tig behuizingen had aangetast. Do dorps- brandweer aloud natuurlijk machteloos en assistentie werd Ingeroepen van vrUwilll- itairen en van de brandweer der sledon. Ruim 400 mensehen na- i het blusschingswerk deel. Een cn een aantal kinderen konden uil eenlge brandende bulzen ongeveer vijftien uur wos brand meester. Dc hulzen, wnnrtn tr heeft gewoed, zijn geheel afgo- Twlntlg gezinnen zijn drikloo» e dc wordt if p 1 mUltoen Lire- i v-

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1930 | | pagina 1