AMER3F00RTSCH DAGBLAD Koopt in Amersfoort DE EEMLANDEI2 KOOPT IN AMERSFOORT f Vossen en Hazen Donderdag 27 Februari 1930 28e Jaargang Mo 204 OOK AMERSFOORT BIEDT, WAT MEN ELDERS ZIET Drukkerij B. Kramer WAARMEE TREKT MEN HET PUBLIEK? Belang voor handelen particulieren Fa. L. Luycx en Zn. Het groote artikel voor het a.s. seizoen. KOOPT IN AMERSFOORT ABONNEMENTSPRIJS per 3 oaaodco voor Amersfoort I 2.10. per maand 0.75, per week (met gratis verzekering tegen ongelukken! f 0.I71/» Blnoeolood franco per post per 3 maande» 11.-. Afzonderlijke nummers f 0.05. POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC 513 UITGAVE: VALKHOFF C? PRIJS DER AOVERTENTIEN vooruitbetaling 1—5 regel: De wijsnummer extra f 0.05 helft van den prijs. Kleine Advertenrlia „KEITJES bi) 50 cent. elke regel meer 10 cent driemaal plnatseo f 1- Plaatselijke Handel en Nijverheid kunnen slechts floreeren dooi den steun van alle ingezetenen Hel onderwerp „Koopt in uw woonplaats moge niet nieuw meer zijn, toch is. zijn be langrijkheid er niet door ingeboet of ge schaad. Geen schakel zelfs is in den loop dey lijden er van verloren gegaan, in tegen deel, het belang moet geacht worden in sterke mate te zijn toegenomen in verband met de. steeds scherpere concurrentie, die de plaatselijke handel en nijverheid \an elders ondervinden. Het lijkt ons daarom niet jngewene>cht om op dit onderwerp, dat den grondslag geformeerd heeft voor een spccinlo editie \an het „Ameusfoorlsch Dagblad eens wat dieper in te gaan. Wij zullen daarbij trach ten de meestentijds aangevoerde argumen talies voor het koopen buiten onze stad ten duidelijkste te weerleggen. De nog ten deolc bestaande publieke mee ning, dat men elders heter en voordeeligor zich de bonoodigdc artikelen zou kunnen aanschaffen, kan niet meer als serieus wor den gekenmerkt. Wij zeggen hier nadruk kelijk ..niet mger wanl wij willen aanne men, dat deze meening meerdere jaren ge leden v.'M door enkele gezónde motieven werd geschraagd. Toen toch hadden de groote steden een zakclijken voorsprong, dio uit hoofde van velerlei overwegingen door onzen plaatselijken middenstand, in zonderheid de neringdrijvenden, niet kon worden ingelocpen, waardoor het voor het kooplustige publiek financieel aantrekke lijk werd een reisje io.maken naar nabu lige hoofdsteden. Dat voordeel heeft mogelijk vroeger ge golden, maar heden ten dage bestaat het niet meer. Niet altijd 'tocli lieèft het beleen de gezegde: „C'est I'histoire 'qui se repète' bestaansrecht en ook bij het onderhavige vroagstuk bewijzen de feiten, waarvan .vij er eenige zullen opsommen, het tegendeel Gemeentelijke autoriteiten en Amersfoort- sclxc middenstand hebben de zooeven ge noemde achterstand gevoeld, begrepen en groofondeéïs ingehaald: daartoe zijn hun geen middelen te veel, geen moeite te groot, gèen tijd te kostbaar geweest. Zij zijn volledig geslaagd in hun pogingen om de Amersföortschc clientèle datgene te kun nen brengen en ook tegen gelijken, of vaak zelfs lageren prijs, wat andere en grootore steden vermogen te doen. De leuze „Ook Amersfoort biedt, wat men elders ziet" kan hier zonder restrictie gel den. De maatregelen, die tol ophol- ling van den achterstand heb ben geleid. Onwillekeurig zal men zich thans afvra gen, welke maatregelen er in het belang van onze winkeliers genomen zijn om aan de buitenstecdsche concurrentie met sue ces het hoofd te kunnen bieden; welke mid delen men heeft aangewend om het winke lend publiek te kunnen bewijzen, dat het slechts de traditie is, die de groote steden voor inkoopen aantrekkelijk maakt en daarbij dc zoo funeste gedachte in het leven roept van den profeet, die in het eigen land niet wordt geëerd. - Allereerst vestigen wij dan de aandacht op de Overheidsmaatregelen, die van grooten, heilzamen invloed zijn ge weest. Wat is or al niet gedaan om onze stad fraaier en meer bekoorlijk to maken Wij brengen daarbij in herinnering de mo- derniseering van de voornaamste winkel- Wij zijn met ons drulcwerl; niet het goedkoopst! Maar... wij maken drukwerk, dal de aandacht trekt en daar door gelezen wordt. Beter iels meer betaald, dan ongelezen in de prullemand Langestraat 121, Amersfoort stralen, hun verbreeding en hun asphal teering. Deze autoritaire maatregelen mo gen ten decle te beschouwen zijn als het voldoen aan de eischcn, die door het 6tecds toenemende stads en doorgaand verkeer werden gesteld, toch kan het niet verheeld worden, dat zij in niet mindere mate den winkelstand in tweeërlei opzicht ten goede kwamen: 'tpand trok meer de aandacht van den voorbijganger en het publiek kou rusti ger gaan winkelen, daar het zich door van de b re ede tegeltrottoirs gebruik te maken niet langer aan do gevaren van het ver keer behoefde bloot la stellen. De Overheid had misschien op oen enkel punt wat groöter medewerking kunnen en móggn vcrleencn. Wij bcoogen hier dc ver lichting van dc winkelstraten, die nog te wcnschen overlaat, ■ofschoon hij de af wc ging met ccnigc jaren geleden dc balans cenigszins naar „gunstig" doorslaat. Dc na het invallen van dc duisternis verkregen „dag-imitntie" is goeddeels verkregen door de lichtbronnen der etalages. Hopelijk zal de Overheid spoedig ingrijpen en wij zou den ons al zeer moeten vergissen, indien niet tegelijkertijd dc buitenwijken der stad zich in dat waardevolle bezit verheugen mochten Met trotsch zal men den vreem deling dan kunnen zeggen: ..Als dc natuur den nacht inluidt, heeft Amersfoort nog volop dag. Wat organisaties ea particu lieren deden. Het begrip „winkclbeurs" behoeft geen uitleg voor oijzc stadgenooten. Zij kennen en begrijpen het volkomen. Het zijn onze wakkere Middenstands verenigingen, die ons zonder groote tueschenpoozen wakker schudden voor de bezichtiging var. een door hen georganiseerde winkelbeurs. M er-sla) beeft, dit ihans plaats in de Gemeentelijke Markthal in dc IJreestraat, waar men. koop- en kijklustig publiek dc waren van do mcesi uito'enlóöpende branches onder oogen brengt. Door gebrek aan ruimte kan zoo'n tentoonstelling helaas nimmer volledig zijn, maai toch bewijst zij on<. dat Amersfoort niet achterstaat btj Utrecht, Amsterdam en andere steden. In dit verband willen wij nog even wijzen op een middel van geheel anderen aard, dut een paar weken geleden door een onzer plaatselijke middenstandsorganisaties werd aangegrepen. Een middel van paedagogi- sche waarde voor onze leveranciers zelve in den vorm van een lezing en demonstratie der Pkilipsveriicliting voor winkels en eta lages. die in Amicitia gehouden werd. Voor zoover dat noodig was, heeft men toen de bezoekeivs geleerd hoe men wel en hoe men niet verlichten moest. M ij releveêren deze bijeenkomst slechts als bewijsvoering voor den voortvarenden geest, waarmee onze middenstand bezield is. En nog zooveel an dere, nuttige arbeid, welker beschijving ons echter te ver voeren zou, wordt dooi de middcnstandsvorcenigingcn verrichi le het niet zeer verklaarbaar, dat de win keliers particulier dc zoo gaarne aanvaar de, gulden voetsporen volgen van hun ijve rige organisaties.' De navolging kon na uitblijven en hoeft dit ook niet gedaan. AVii wijzen er slechts op hoe dc neringdoenden hun etalages niet alleen maken tot een voor het publiek aantrekkelijk „stukje grond", maar zij gaan ook steeds over tot moderniseering hunner panden. Wij vragen ons in gemocde af: Zou er wel eens een week voorbijgaan zonder dat do rubriek „Onze Winkels" in liet „Amerafoortsch Dagblad' is verschenen,? Het antwoord op deze vraag dient ontkennend te luiden. Steeds gaat men voort rnot bouw en ver bouw; de vermeerdering van het aantal w inkelpaleizen neemt even regelmatig toe als het aantal schepen op de Ecm zal doen na haar verbetering! Stilgestaan dient nog te worden bij dc stimulance, die onzen winkeliers gegeven werd door de Prov. Ütrcchlsche Elecinci- teiteinaatschappij, welke op de in Januari j.l gehouden tentoonstelling, L. T. A. ge- liecten, onzen middenstand weco op liet goedkoope stroomverbruik voor winkels en etalages. Een advies, dat v ia dezen midden stand, het algemeen zakenbclang tón goede kwam. Algemeenc opmerkingon. Tot slot dezer beschouwing geven wij thans nog enkele algemeenc opmerkingen, die het voordeel van het koopen in Ameis- foort naar voren brengen. Men kan, wat prijzen en kwaliteiten aan gaat, de meening toegedaan zijn, dat hei koopen in grootere steden toch nog wel voordeden biedt uit hoofde van de om standigheid. dat de winkeliers daar groo tere orders geven kunnen aan grossiers of fabrikanten en dientengevolge belangrijke kortingen kunnen bedingen, hetgeen in den verkoopsprijs tot uitdrukking zou komen, toch moet ook dit bestreden en ontkend worden. Ook onze winkeliers zijn tegen woordig door inkoopcombinalies in staat groote orders te geven en kortingen te ver krijgen, die indirect ook door liet publick genoten worden. En ol zou er ook een mi niem verschil blijven bestaan, wat wij vooralsnog niet aannemen, dan wordt di'« gecompenseerd door dc reis- en verblijfkos ten. Daarmede rekening houdende, zal het koe-pen in onfcc 6tad zelfs belangrijk voor- deeliger zijn, waarbij dc mindere of meer-, derc mate van het voordeel natuurlijk af hankelijk is van het bedrag van den uan- konp. Er is nog een andere factor, die belicht dient te worden. Door beklanting van de plaatselijke zaken bevordert men don bloei van den plaatóelijken handel en nijverheid, die slechts door den steun van alle ingeze tenen floreeren kan. l-h-n uiterst belangrijke factor, die in nog voel sterker mate over wogen moet worden, wanneer men er zich rekenschap van geeft, 'dat die bloei de ar- bcidsverschaffing voor werknemers bctcc- j kent. De werkloosheid zal er door geredu cccrd worden. De conclusie. Ou ze conclusie laat zic.li gemakkelijk radpn. Moet niet ieder burger medewerken aan dc bevordering van de belangen zijner j stad? I Het- waóhtwoord van de Vcrceniging voor Vreemdelingenverkeer is en blijve: „Vestigt U te Amersfoort". Deze uitspraak kan alleen dan in zijn uiterste consequenties worden aanvaard, w.qnneer het wachtwoord van iedoren Amersfoorlschen burger luiden zal: „Kocpt te Amersfoort". WEERBERICHT. Hoogste barometerstand: 771.3 te Memel. Laagste barometerstand: 7i0.0 tc Jan Mayen. Verwachting: Zwakke tot matige Z. O. tot O. wind, nevelig tot half be wolkt, weinig of geen regen, .weinig verandering in tempe ratuur. Voorkomendheid, sortecring en prijsbepaling zijn zeer be langrijke factoren ..Koopt in Amersfoort!' de lenze, waar onder dit nummer van i Amersfoorisch Dagblad verschijnt. „Koopt in Amersfoort!" de roepstem, van den Amersfoortschen winkelier. „Koopt in Amersfoort' het ideaal, dat wel alle Amersfoortcrs zouden willen bereiken. Maar.... aan „een leuze" heeft men niet veel, „dc roepstem' wordt misschiet! ïg&t overal Verslaan en „liet ideaal" is nog lang geen werkelijkheid. Dc werkelijkheid is juist geheel anders. Men koopt een groot percentage nog mtiién Amersfoort etc het /oninteressant zijn de weten, wdt hiervan de ra-iaak is. Nu is <lit verschijnsel met specifiek Amersfooi tsch, maai hef gsUU vrijwel voor alle provincie- en zelfs voor hoofdplaatsen van ens land. De vele moderne verkeersmiddelen zijn aan dit verschijnsel niet vreemd, steden en dorpen zijn daardoor dichter hij elkander gebracht en ook dc telefoon heeft er hel hare toe bijgedragen dat men. veel meer dan vroeger, koopt in andere plaatsen dan voorheen. Feitelijk hoeft men hier dus met een wis selwerking te doen, waarbij het ergste de kleinere plaaLson worden getroffen. Hoeft Aniersfooit oen groot aantal inwo ners dat zijn inkoopen builen Amersfoort doet, daartegenover Maat. dat, meer dan vroeger, de omliggende gemeenten, die door trein, tram cn autobus met onze gemeente zijn verbonden, hun inkoopen hier zullen komen doen. Reclame om in Amersfoort ie koopen, zal dus gericht moeten zijn op twee punten. 1. op eigen inwoners: 2. op dc inwoners van andere gemeenten. N'u is mijn ondervinding altijd geweest, dat men geen reclame moet maken vóór dat het artikel dat men brengt (in dit go- val dus Amersfoort) gehCi-1 gereed en goed afgewerkt is. Als vanzelf komt dan de vraag naai voren of Aniersfooit „gercen i.>. rich als koopstad ie doen gelden. 1-in dan hoor ik de Amcrsfooi t=chc winke liers al zeggen dat ze gereed zijn. En ik hoor ons stadsbestuur al de niee- ning verkondigen clat onze binnenstad, met z'n mooie nsphaltstrntcn, zeker niets te wcnschen overlaat. Maar ik hoor óók fluis teren dat Amersfoort niet aan alle eischcn voldoet en ik hoor vergelijkingen maken tuöschen Amersfoort cn andere plaatsen, die voor onze stad niet vleiend zijn. Amersfoort heeft, door z'n fabrieken en door het. knooppunt van spoorwegen, een wisselende cn een reizende bevolking. Dit brengt mee dat dpzc bevolking vergelijkin gen gaat maken lusschcn onze winkeliers en die van andere plaatsen. Zijn onze win keliers cn onze winkels dan niet zoo goed als in andere plaatsen? Och. ik geloof, dat dit nipt zooveel uiteen loopt, doch men stelt aan den winkelier in eigen stad andere eischen, dan aan buitensteedsche ::nkéii- liedcn. Men wil b.\. i:i eigen stad behandeld worden als vaste klant, men wil zich „thuis" voelen in een zaak. Deze eiscli stelt men builen niet. Men wcnscht dat een plaatselijk winkelier zich. ook voor de kleinste kleinigheid, dc noodigc moeite geeft. Voor deze „kleinigheden gaat men niet naar huiten. Maar deze „kleinigheden" binden een klant ook aan de zaak, het „thuis" zijn in een zaak, voorkomt dat men naar andere plaatsen gaat om te koopen. Nog twee zeer belangrijke factoren zijn; „sortcering en prijs". De sorteering in een kleine plaats kan onmogelijk zoo groot zijn, als in een groote stad cn vaak zal een klant onbevredigd een zaak verlaten, omdat de verkoopkracht van een winkelier of van zijn personeel niet verder ging dan tot zijn voorraad. IIoc* vaak komt het niet voor, dat men een winkel verlaat, met de enkele opmer king: r, t Spijt me, mijnheer, maar dat arti kel hebben wc niet' zónder "t vervolg te hooren: „Maar mag ik u niet iets anders laten zien" of „zal ik t voor u bestellen?' t Gevolg hiervan is een desillusie voor den klant. Als de winkelier wist, hoe vaak hij een klant met het bestellen van een klein arti kel een genoegen ken doen. hoe- hij zijn klant aan de zaak bindt met voorkomend heid, hij zou niet rusten voor hij zichzelf, en zijn personeel deze voorkomendheid had1 geleerd. Kn nu „dc prijs'. Amersfoort ligt voor ..den prijs" vrij- ongunstig: Ü.w.z. Amers foort moet, wal prijzen betreft, mee doen met Utrecht cn Amsterdam Dc omzet is in vele gevallen kleiner dan in de laatstge noemde plaatsen en dus in sommige geval len de inkoop hooger. Hiermede heeft de Amersfoortóóhe winke lier rekening ie houden. Wil men Amers foort lót koopstad maken, dan spiegele mén zich, wat de prijzen betreft, aan Utrechten Amsterdam of aan andere, belangrijke ste den. Nu leze men uit dit betoog niet, dal onze winkeliers niet actief, niet voorkomend cn to -duur zou don zij*'. Integendeel, ik hen overtuigd dat Amersfoort wat dat betreü, wel mee kan dingen, doch lüer'cn daar komen de'boven aangehaalde punten tot uiting, zeer ten nadeel e van dc bétere win kelzaken. Immers, 't publiek generaliseert zoo 'gaarne. W ij hebben nu in t kon T gefluister" behandeld cn ik zou nu' nog een oogenblik „de roepstem' van den winkelier willen be luisteren. t Is vanzelfsprekend, dat do winkelier propageert „Koop; in Amersfoort cn het lijkt mij een verdienstelijke daad van ons Dagblad, zich, tot spreekbuis dei winkeliers tc maken. Maar niet een adver tentie alléén komt men er niet, men denko slechts aan hetgeen ik hoven schreef. Er moet naast plaatselijke advertentie, naast bekwaamheid, naast voorkomendheid, reclame gemaakt worden voor het „Koopt :ti Amersfoort Ik herinnc-i mij in het buitenland eens een reclame te hebben ge zien voor een klein stadje, dat zuiver ge richt was op het koopen aldaar. Zoo kreeg ik aan 't station een keurig kaartje in han den waarop stond: „Wij hebben, tijd voor u. het is ons. een eer en genoegen iedoren koopcr .te tooncn wal X. als koopstad biedt. Een ander kaartje vermeld' „Wij kennen uw aard en uw smaak, onze winkels bieden u een groote verscheiden heid van artikelen, tegen billijke prijzen'. Zoo ging liet door! Op T station, op de leestafels in de hotels, in trams en andere voertuigen: propaganda voor, hot .Hoopt in X Laat dit een voorbeeld zijn voort Amers foort. Laten dc plaatselijke winkeliorsvcr- eenigingen zich afvragen, wat zij hebben te doen voor het „Koopt in Amersfoort En nu. hoe staat ons stadsbestuur tegen over het „Koopt in Amersfoort Ik ben overtuigd, dat het alles wil doen om het koopen in Amersfoort te bevorde ren.' Onze winkelstraten zijn enorm verbe terd, maar daarnaast ligt nog een groot terrein braak. Ik ken in Amersfoort, keurige zaken, waar nog een „hekje" voor staat, waar nog kleine ramen zijn. omdat.... er feitelijk geen winkel mag zijn. Wanneer zullen we kunnen zeggen, dat wijken, eertijds bestemd voor villabouvv. „vrije" winkelstraten zijn geworden. Wanneer krijgen we behoorlijke verlich ting in de straten en op de singels, waar het winkelbedrijf zich gaat ontwikkelen. En hoe vindt ons stadsbestuur het gebruiken van onze hoofdstraten voor „prullemand", waar ieder strooibiljet maar mag worden neergegooid. Of is dit soms om onze actieve Reinigingsdienst werk te bezorgen? Laat bel gemeentebestuur bevorderen een lichte, schoone winkelstad. En ten slotte, inwoners van Amersfoort, bevordert daadwerkelijk het „Koopt in Amersfoort" Gij zult er zelf mede van profi teered Hoe meer in Amersfoort wordt gekocht, hoe beter gesorteerd de voorraad der win keliers zal worden. Wij weten het wel, 't vreemde en het nieuwe trekt, maar bedenk bij uw inkoo pen in andere plaatsen, steeds, of U daar LANGESTRAAT 49-S1. - TEL. 190 wel dezelfde voordeden worden geboden als 111 eigen stad. Kunt ge b.v. ruilen, kamt ge zichtzending krijgen, kunt ge de kwaliteit beoordeeleu. In r algemeen gesproken, hebt ge ver haal als ge buiten Amersfoort koopt Deze belangrijke voordeden biedt de goede Amersfqorlsclio winkelier w el Voorz. Afd. Kleinbedrijf Kamer van Koophandel cn Fabrieken. Gaarne geef ik gevolg aan het verzoek, om over bovengenoemd onderwerp iets te schrijven. Wat zou ons sympathieker zijn dan dat iedere inwoner ónzer stad al zljs* benoodigdlieden m Amersfoort koclit. Weinige plaatsen in ons vaderland bieden zooveel mógelijkheden voor vooruitgang als onze stad. Die mogelijkheden zijn er door de gun stige ligging ;n liet midden des lands, aan spoorweg en water, al moeten we aan den waterweg meerdere cn betere zorgen beste den, door de schoone omgeving, waar men genieten kan van bosch en heide en \<m de vlakke weilanden. Er zullen weinig stadgenooten zijn, die niet aan dien bloei zullen willen medewer ken. Elke inwoner geeft zijn sympathie .toch aan de stad waar hij woont cn zijn dagclijkschen arbeid verricht. Dc bioei daarvan gaat hem ter harto en niets liever ziet hij dan een toenemende welvaart, waarvan hij de voi'dëelen op een of andere wijze ondervindt- Die toenemende welvaart kan ieder bui- ger, al is liij geen handelsman, bevorde ren, door zijn. inkoopen hier te doen. Do rijd is voorhij dat men moet zeggen: „til Amersfoort kan ik verschillende artikelen niet bekomen, of dc prijzen zijn te hoog Toen onze stad nog een stil provincie plaatsje was, kon men hierin gelijk hebben, maar na den bloeitijd van de laatste 25 jaar kan cn mag men daar niet meer zoo over spieken. Vooroordeel en onkunde zij a de oorzaken, als men die raeening Dog is toegedaan. Als men onbevooroordeeld rondziet, zal men tot de conclusie moeten komen, dat hier thans evengoed gekocht kan worden als elders. Dc tijd is voorbij, dat de zaken primitief ingericht waren. Men wandelt slechts door onze straten, zoowel in de oude stad als in de nieuwere wijken, overal ziet men keu rige cn net ingerichte winkelzaken. Soms kan men al van winkelpaletzen spreken. Dezer dagen sprak ik een oud-Amers-' foorter, ook een zakenman, die, na velo jaren buitenslands vertoefd te hebben, er verwonderd over was hoe in dien tijd op zakengebied alles hier veranderd is en do goede en mooio zaken zich hier gevestigd en ontwikkeld hebben. De Amersfoortsche winkelier heeft niet stil gezeten Zijn gedachte was, dat er vol doende inwoners waren, zoodal, als hij zich maar aan de tijdsomstandigheden aanpaste, de clandisie niet kon uitblijven. Allerwegen hebben zij dan ook hun zaken uitgebreid. Uitwendig en inwendig zijn ver beteringen aangebracht, zooveel mogelijk aan de huidige behoefte aanpassend. Doch nu moeten ook de inwoners hiermee bekend gemaakt worden en het moet hun bijgebracht worden: Koopt nu niet langer

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1930 | | pagina 1