AMEKSFOORTSCH DAGBLAD DE EEMLANDEü Vossen en Hazen a Vrijdag 28 Februari 1930 28e Jaargang No. 205 Buiteniandsch Overzicht VOOR EEN REPUBLIEK IN SPANJE VERWERPING VAN DEN WAPENSTILSTAND WILLEM GROENHUIZEN JUWELIER lei. 852 - Langestraat 43 DROEVE MIJNRAMP IN ENGELAND FiiLLE AAfNVAL VAN LINKS OP TARDIEU Talrijke dooden en gewoodeD VOORTZETTING DER VL00TC0NFERENTIE B0ND3STATUUT EN KELL0GGPACT Britsch voorstel aanvaard Lakende woorden van Churchill SUCCESSEN VAN SAN DOMlNGOS REBELLEN Nochtans kans op een accoord Fa. L. Luycx en Zn. HET MYSTERIE RONDOM K0ETIEP0F ABONNEMENTSPRIJS 3 ""ad» voor Amersfoort f 2J|0. per maand i 0.75, per week (mei greMt verzekering tegen ongelukken) f 0.I71/* Bmoeolaod fraoco per poti per 3 maande® f S.- Afzonderll|ke enmmers (0.05. POSTREKENING 47910 TELEPOON INTERG 51J UITGAVE: VALKHOFF C? PRIJS OER AOVERTENTIEN v" '-05 »ot*gnp van een bewijsnummet elke regel meer f 0.25 Liefdadlghelda-advertentlijo voorde helf» van den prfja. Kleine Advertentlto „KEITJES' bij vooruitbetaling 1—5 regel» 50 ecal elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f I.— Bewijsnummer extra f 0.05 Tardiou opnieuw Fransch kabl- nctsforma'ionr. Do radicalen wenschen hem geen steun te verlcenen. Wat van vele zijden verwacht werd, is werkelijkheid geworden: de leider van hel kabinet, dat aan het spoedig ten val ge brachle ministerie-Chautemps voorafging, Tardieu, is opnieuw door Doumergue, den president der republiek, uitgenoodigd een poging te doen om rondom zich de mannen te verzamelen, bereid om 's lands zaken te leiden. Tardieu heeft reeds terstond tegenwer king ondervonden bij de verwezenlijking van zijn oorspronkelijke plannen: het lag namelijk in zijn bedoeling een zoo stabiel mogelijke regeering te vormen; voor de hand lag de samenstelling van een kabinet der republikeinsche concentratie. Poincaré zelf. die om gezondheidsredener en wellicht ook uit andere motieven, zelf niet al te veel voor het premierschap voelde, was er echter da delijk voo- te vinden Tardieu te steunen Hij heeft zich zelfs met de radicalen in ver binding gesteld, een voorbeeld, dat nader hand ook door Tardieu zelf is gevolgd, doch de partijgenooten van Chautemps weiger den steun te verleencn aan een kabinet, aan welks hoofd Tardieu zou komen te staan. Voor laatstgenoemde zat er toen niets an ders op dan een oplossing to zoeken in ge heel anderen geest. Ook werd een beroeji gedaan op de groep van Franklin Bouillon doch het is twijfelachtig, of deze partij, die maar vijftien leden telt, bereid zal "ijn Tar dieu bij te springen, daar Franklin Bouillon nog maar kort geleden te kennen heeft g° geven, alleen steun te kunnen schenken aan een uitgebreid concentratie-kabinet. Het is dan ook waarschijnlijk, dat Tar dieu zal trachten het aanzijn te geven aan een ministerie, waarvan de samenstelling vrijwel overeenkomt mot die van zijn vorige kabinet. Briand is al vast bereid er weer deel van uit to maken en vermoedelijk zul len mannen als Mnginot, l'landin en Hen nessy, die ook reeds geraadpleegd zijn, het zelfde standpunt innemen. Aannemelijk is het onderlusschen niet. dat do kabinetscrisis spoedig zal worden opgelost; Tardieu zelf. die er naar streeft een resultaat te bereiken, dat van eenigs zins duurzamen aard is, heeft het Fransch- volk er trouwens reeds op voorbereid, dal er heel wat tijd mee gemoeid kan zijn, voor dat een levensvatbaar ministerie wordt ge vormd en een einde gemaakt aan de tegen woordige rcgeerlngsonzekerheid. Op het oogenblik is echter onmogelijk te voorspellen welke combinatie van partijen de mees*-! kans heeft. Gezien de thans be staande gezindheden, lijkt het haast ondoen lijk een redelijke meerderheid bijeen t* brengen, al is Tardieu nog zoo intelligent cn vindingrijk en al heeft een man van ge zag als Poincaró zijn welwillende bemidde ling aangeboden. Misschien speculeert Tardieu er nog op dat de radicaal-socialisten, die onderling verdeeld zijn, niet allen de partijtucht in acht zullen nemen en dat enkele gemnfig den zullen zijn over te halen, ondanks het feit, dat de radicaal socialistische parlemen taire fracties deelneming aan een kabinet Tardieu van de hand hebben gewezen. Te Tonden volgt men met begrijpelijk» belangstelling den loop «Ier zaken te Parijs, want zoo lang Frank. :jk ter vlootconferen tie niet is vertegenwoordigd, kan het werk daar niet opschieten en is het onmogelijk te geraken tot een vijf mogendheden-over eenkomst, die, naar nadrukkelijk wnrdi meegedeeld, nog steeds het doel is van Engeland, Amerika, Italic, Japan en Frank rijk. Dc Koning verantwoordelijk voor Primo dc Rivera's maatregelen Scherpe critiek van Saocbez Guerra DE DOODVONNISSEN IN PALESTINA. L.onden, 26 Febr. Een vraag in het La gerhuis beantwoordend, verklaarde de on derstaatssecretaris voor koloniën, dat twee Joden in Palestina ter dood zijn veroor deeld in verband met dc onlusten van ver leden jaar. Hun proces is echter in hooger beroep nog niet behandeld Zeventien Ara bieren zijn ter dood veroordeeld cn deze vonnissen zijn reeds door het hof van appèl bevestigd. Geen doodvonnissen zijn tot nu bekrachtigd of in een andere straf gewijzigd BRAND AAN BOIRD. Het Engelsche stoomschip Ningchow, me tende. 9029 ton, met een lading wol en ander© goederen op weg van Melbourne naar het continent, dat draadloos gemeld had, dat er brand aan boord ontstaan was, i» te Bunbury binnengebracht. De brand •voedde nog voort. Bij een ontploffing in «en der ruimen waren twee opvarenden ge wond. DE DUITSCE-NATIONALEN KOMEN VOOR DEN STAHLHELM OP. B e r 1 Ij n. 26 Febr. In den Pruisischen landdag hebben de Duitsch-natlonalen een voorstel ingediend tot intrekking van het verbod van de organisatie Stahlhelm in Rijnland en Westfalen, welk verbod volgens de voorstellers eigenlijk alleen i6 afgekon digd om de nationale oppositie te fnuiken, of om bij de voormalige tegenstanders in het gevlij te komen. De stemming volgt later. Parijs, 27 Febr. (HN) Uit Madrid wordt gemeld, dat de vroegere conserva tieve minister-president Sanchez Guerra. vanavond voor een overvuld huis een rede heeft gehouden, waarbij bijna alle bekende politici aanwezig waren Guerra begon mei er op te wijzen, dat hij sléchts voor zich persoonlijk sprak Hij wees op de moeilijk heden waarin hot land, na den dood van Alphons XII verkeerde. De koninklijke fa milie stond toen herhaaldelijk gereed om te vertrekken. Dc regeeringscrisis werd echter door de constitutioneele koningin Maria Christina opgelost, zonder ecnige dictatoriale maatregelen. Sanchez Guerra betreurde de maatrege len van den dictator Primo dc Rivera omdat deze er toe hebben bijgedrag m «temming te maken voor de republiek Daarvoor i6 de koning verantwoordelijk, wiens executief orgaan Primo de Rivera was. De toekomst van Spanje hangt hier van af of er constitutioneele verkiezingen worden gehouden. Guerra verklaarde dat hij ècn constitu tioneel monarchist en geen republikein is. Als Spanjaard heeft hij echter het recht te zeggen, dat hij zicli bij de republiek zou aansluiten, indien het volk een republiek eischt. Na afloop van do vergadering trok »'©n menigte van ettelijke duizenden met roode vlaggen door de straten om tegen de m-i narchie en den koning te demonstreeren. Do politie dreef ten slotte de menigte uit- ocn. Een verklaring van Frankrijk in dc commissie voor het douanebestand De afdeeliogsvergacJeriog geschorst Geneve, 27 Fehr. (FI.N.j In de commis sie voor den tariefwapcnslilstand heeft de vertegenwoordiger van Frankr.jk vandaag oen verklaring afgelegd, welke feitelijk neerkomt op een verwerping van het plan van don wapenstilstand. Zooals bekend, heeft men zich in economische kringen in Frankrijk reeds herhaaldelijk tegen het sluiten van een Europeeschen tariefwapcn- slilstand verklaard Deze verklaring van den Franschen vertegenwoordiger wordt door de overige deelnemers aan de confe rentie als een ernstig gevaar voor de ver dere beraadslagingen beschouwd. De com missie, waarin deze verklaring werd afge legd, onderbrak terstond daarop de zitting, nadat do Zwitserscho gedelegeerde duide lijk had verklaard, dat de Fransche verkla ring het geheele plan dreigtie te doen mis lukken. Do Fransche delegatie trachtte daarop den ncgat:evcn indruk van haar verklaring nog te verzwakken cn drong op een voortzetting van de onderhandelin gen aan, daar volgens haar dc Fransche verklaring ook positieve gegev ins bevatte, welker grondslag verdere onderhandelingen mogelijk waren. Do voorzitter Colijn be hield zich voor morgen of een vergadering van de commissie of een plenaire vergade ring bijeen te roepen om verder over de Fransche verklaring en haar gevolgen te beraadslagen. Men zoekt In particuliere besprekingen naar een uit weg. De afwijzende houding der Fransche de legatie ten opzichte van den tariefwapen stilstand is een nog pijnlijker verrassing geweest dan de principiecle oppositie Jer Italiaansche delegatie in de vorigo wezk. Vanavond heeft een samenkomst der leden van het presidium der conferentie met de te Genèvc aanwezige leden der economi sche commissie van den Volkenbond plaats gehad, waarbij men is overeengekomen de subcommissie tegen morgenmiddag voor een korte zitting bijeen te roepen, om haai goedkeuring te hechten aan een voorstel van den voorzitter Colijn om dc werkzaam heden der commissie voor enkele dagen te onderbreken. Intusschen zal in particu- 'iere besprekingen naar een uitweg worden gezocht, om uit de impasse te komen, waar in de conferentie door de Fransche verkla ring van heden is gerankt. DE COMMUNISTISCHE EEDRIJVIGHEID IN GRIEKENLAND. Athene, 2 7 Febr. De regcering heeft zeer strenge maatregelen genomen voor het geheele land om elke poging tot communis tische betoogingen morgen tegen te gaan. Te Saloniki heeft de politie de hand gelegd on communistische proclamaties. GEDIPL. HORLOGEMAKER Gevestigd 1885 OPNIEUW BURGEROORLOG IN CHINA. Nanking bostcll bombardements vliegtuigen, Sjanghai, 27 Febr. Het militaire hoofdkwartier der nationalistische regce ring heeft verklaard, dat er twaalf bom bardementsvliegtuigen besteld zijn om ge bruikt te worden tegen velschillende ele menten, die, naar de regcering blijkbaar aanneemt, dit voorjaar een offensief tegen het regime van Nanking beramen. aan president Vasquez, heeft vanmiddag weerstand geboden aan een zwaar geweer vuur, ondanks het feit, dat dc opstande lingen, 2000 in getal, elk ander strategisch punt bezetten. Kamerontbinding bepleit Londen, 27 Febr (V. D.) Gisteravond laat vond in mijn II van de Westsidemijncn te Haydock een ernstige ontploffing plaats, waardoor vijf mijnwerkers gedood en 23 anderen zwaar gewond werden. De ont ploffing was zoo hevig, dut zij ver in den omtrek hoorbaar was Honderden familieleden der mijnwerkers ijlden naar den ingang van de mijn, waar zich vrecselijke tooneelen afspoelden. WEERBERICHT. Hoogste barometerstand: ?7i.'i te Skagen. Laagste barometerstand: 712.3 te Andanes. Verwachting: Zwakke tot matige O. tot N. O. wind, nevelig tot licht bewolkt, droog weer. lichte vorst des nachts, overdag weinig verandering in tem peratuur. Parijs, 2 7 Febr. (H. N.) Tardieu is tot nu toe niet geslaagd in zijn pogingen tot vorming van een kabinet. De Matin stelt vast, dat rncn door de weigering der radi calen in een impasse is geraakt, waaruit men zal moeten komen, daar anders nog slechts ontbinding van de Kamer over blijft. Hoogstaand»1 personen cn vooral Poin caré doen moeite om een oplossing te vin den. Zij hopen, dat de radicalen, als hun eerste toorn voorbij is, den toestand juister zullen beoordcelen. Dc Matin stelt echter de vraag,-of, als'de radicalen op hun stand punt blijven staan, Tardieu van de vor ming van een kabinet af zal zien of bij zijn strijdbare natuur met do meeste leden van zijn vroegere kabinet voor de Kamer zal verschijnen. Ben dergelijk kabinet zal geen langer leven hebben dan het pas afgetreden kabinot-Chautcmps. La Rèpubliquc, het or gaan van Daladier, schrijft, dat een kabi net Tardieu slechts e&i kabinet v&ri strijd kan zijn. De radicalen verzetten zich. togen een dergelijk kabinet en zijn tot den strijd bereid. Léon Blum schrijft in Je Populaire, dat de stijfkop Tardieu zonder de radicalen cn zonder Briand een zuiver rechtsch kabi net zal vormen, het eerste, dat Frankrijk sedert 50 jaar heeft gekend. De door Tar dieu toegeworpen handschoen zal worden opgenomen. Bijna alle bladen van link6 dringen op Kamerontbinding aan en hopen, dat nieuwe verkiezingen een duidelijke meerderheid in do Kamer zullen brengen. Genèvc, 26 Febr. Dc commissie van ju risten tot aanpassing van het Volkenbonds verdrag aan het pact van Kellogg, heeft een uitgebreid Engelsch amendement aangeno men op art. 12 Duitschland, Italië en Zwe den stemden blanco. Het amendement zegt, dat de leden van den Volkenbond „in geen geval tot oplossing van hun geschillen tot oorlog overgaan." Von Bülow liet zijn standpunt afhangen van de principiecle kwestie, of in het gewij zigde art. 12 ook de verdere bepaling van het pact van Kellogg opgenomen zou wor den, volgens welke de Kelloggmogendheden verplicht zijn „alle geschillen niet anders dan door vreedzame middelen te beslech ten." Met 6 tegen 5 stemmen werd de prin- cipieele vraag eener uitbreiding van art. 12 in den zin van een vreedzame oplossing van alle conflicten bevestigend beantwoord. Voor stemden Duitschland. Italic, Zweden, China. Japan en Peru. De woordvoerder der Ergelsche delegatie heeft» verklaard, dat dc ylootconfercntie op bevredigende wijze* wordt voortgezet cn werkt op den grondslag van een vijf mo gendheden verdrag. Niemand zou. volger* hem, er over gedacht hebb eneen drieledig accoord te sluiten. In een rede te Londen heeft de vroeger* minister Winston Churchill gezegd, dat de regeering op de vlootconfercntie een indruk heeft gemaakt van zwakheid, besluiteloos heid en overhaast aangeboden concessies De andere mogendheden zonder uitzonde ring bereiden zich voor om de macht van huu vloot uit tc breiden. „Als gij den vrede wcnscht Washington. 26 Febr. Heden is In den senaat een motie ingediend namens Reed. die de benoeming voorziet van een com missie, wier taak het moet zijn de methoden te bestudëeren. welke den president zullen toestaan onmiddellijk alle hulpbronnen der Vereenigde Staten te mobiliseeren in geval van oorlog Reed is de Amerikaansche ge delegeerde ter vlootconfercntie. S a n Domingo, 26 Febr. Dc opstan delingen zijn vanochtend de stad binnen gerukt, waar zij de openbare gebouwen hebben bezet en het fort. Er werd geen bloed vergoten. De president cn de vice- president hebben een toevlucht gezocht in het Fransche gezantschap, dc vice-presi dent van dc Kamer in het Duitsche con sulaat. Washington. 26 F ebtDe secretaris van het Amerikaansche gezantschap te Santo Domingo verklaart, dat er gunstige uitzichten bestaan op ean vergelijk tusschen de regeering en de rebellen. San Domingo. 26 Febr. De voeling Ozana, waar een klein aantal officieren in garnizoen liggen, die trouw gebleven zijn SCniP GEZONKEN IN DE MIDDELLAND- SCHE ZEE. Londen, 26 Febr. (V. D.) Het Britsche slagschip Nelson heeft gisteren, op weg naar Malta, den kapitein cn alle overige leden van dc bemanning gered van het stoom schip Fofo, dat na een ketelontploffing in zinkenden toestand verkeerde cn korten tijd lateV zonk. Do geredden worden door het Britsche slagschip Rodney van Malta naar Algièers gebracht. DE BELASTINGPLANNEN DER DUITSCHE REGEERING. B e r 1 ij n. 2 6 Febr. Volgens de Vossische Zeitung heeft minister Moldenhauer bcslo tin. teneinÖc het tekort op de rijksbegroo- ting te dekken en tevens de financiën der bondsstaten gezond le maken, tot invoering of verhooging der volgénde belastingen: bier belasting 240 milliojn. koffie en thee 60 mil- lioen, minerale wateren 35 millioen cn ben zine 50 tot 60 millioen.* Van deze bedragen zal het rijk ongeveer 300 millioen opiischen. de rest komt den bondsstaten ten goede. Een bijzondere rege ling is nog voor de werkloosheidsverzeke ring getroffen. HUWELIJK TUSSCHEN FILIPPINO'S EN BLANKEN NIET TOEGESTAAN. Een uitspraak van den opper rechter van Caliiornië. Los Angeles, 27 Febr. Door dc uit spraak van den opperrechter Smith, dat Filippino's tot het Mongoolsche ras behoo- ren en derhalve in Californië niet met blan ken mogen trouwen, is dc mogelijkheid ge opend voor het ongeldig verklaren van ruim honderd huwelijken, die in Californië zijn gesloten. VERDUISTERING VAN 609.000 MARK. Dusscldorf, 2 7 Febr. (V. D) Sinds Vrijdag van dc vorige week is de Ctrecteur van de commanditaire vennootschap Paul Lienkamper, handelaar in kabels te Dus- seldorf, spoorloos verdwenen. Naar thans is vastgesteld heeft Lienkamper verscheidene firma's in het Rijnland en Westpha'en tol een totaal bedrag van ongeveer 600.000 Mark benadeeld. Verscheidene firma's zouden door de door Lienkarupor gepleegde verduisteringen in fïnancieele moeilijkheden zijn geraakt. De waarde van de bezittingen van Lienkamper bedraagt nSst meer dan honderd duizend mark. De jwstitië stelt een onderzoek in. LANGESTRAAT 49—1. TEL. 190 Het sroote artikel voor het a.s. seizoen. De ontvoerders vao een generaal bekend P a r i| s, 27 Febr. (V D.) Over het resul taat van het onderzoek in het geval-Koeiic- pof wordt door de -Parijsche politie hei diepste stilzwijgen bewaard, ten oinde ver voering op de bekende Soinebrug, de Pont d'Alma, wandelde cn wier aandacht tijdens een verkeersopstopping getrokken werd door den grijzen en den roodc'n auto. De gr ij zo auto stopte juist voor haar en aldus» had zij gelegenheid te zien. wat zich mn- ncn in de limousine afspeelde. Tusschen twee goed-gekleede mannen aldus iezb getuige zat de generaal, wion men een doek voor den neus hield Op dc achter bank zat een man in politie uniform. Toen der optreden niet te beïnvloeden. Het schijnt der politic- echter gelukt te zijn een aantal onmid dellijk bij dc ontvoe ring betrokken per sonen te ontdekken, althans den chauf feur van den grij zen auto en den pscudo politiebe ambte. Ontsoanpoi», van do verdachten schijnt uitgesloten, aangezien zij door do politic goed in het oog worden ge houden. Do belangrijkste verklaring komt echter van een vrouw, die op den dag van de ont- dc vrouw nieuwsgierig dichler bij den auto kwam, stond de politieman op en trachtte haar het gezicht in den auto te ontnemen- Dit gelukte hem slechts gedeeltelijk en de vrouw zag verder, dat een der beide man- ien den doek wegnam, cr iets op goot en hem toen weer voor het gezicht van den generaal hield. Dc beschrijving der perso nen, die do vrouw geeft, stemt overeen met de gegevens van ae poli lie cn met de ver klaring van den ziekenverpleger, die uit het raam van het ziekenhuis de ontvoering gadcsloeg. KOETIEPOF. ERNSTIGE GEVECHTEN IN CHINA. Tsjang Kal Tsjek op weg naar Peking. Londen, 27 Febr (H.N.) In Noordelijk China moeten ernstige gevechten zijn ont brand tusschen dc troepen der opstande lingen en die der centrale regeering Tsjang Kai Tsjek moet met een sterke troepen macht op marsch naar Peking zijn. De op standige generaais moeten aangekondigd hebben, dat zii met de op°tandclingen in hot Noorden z*»\len samcr-erken. OPNIEUW COMMUNISTISCHE BETOOGINGEN TE NEW-YOR5L Door de politie uiteengejaagd. New-York, 27 Febr. (H N) Ongeveer 200 communisten trachtten vanmiddag on- meuw voor het stadhuis oen betooging i» houden in verband met de werkloosheid. Zij werden echter door een politiemacht van 200 man uiteengejaagd. Twee vrouwen werden licht gewond.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1930 | | pagina 1