DAGBLAD BRIEVEN VAN EEN BRABANTSCHEN BOER MQWkMtNfSPRIJS pei i maanden voor Amcrsioori r 2.10, per maand 0.75. per week (=ct gratis verzekering regen ongelukken) f 0.17*/a. DE EEMLANDEK Maandag 3 Maart 1930 28e Jaargang Mo 207 Buitenlandse!) Overzicht BUITENLAMP EEN GESTOLEN KIND Te langen leste ontvlucht WILLEM GROENHUIZEN® GISTING IN SPANJE beduchtheid voor al^emeene staking Fa. L. Luycx en Zn. Buste-Houders en Jarretelle-Gordels DOOR A. A. L. GRAUMANS Biooenland f/aaco per por per 3 maanden f S.- Afzonderlijke nummers t Of'j. POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC 513 UITGAVE:VALKHOFF C9 PHI IS nFR «nVFHTFHTIFN '=seU '-OS ',le, in!*8"P v" oemjsnunmw fttiJS UtH ftulCHltnlltn (Q25 L.cldadlahcld5tdvmtll,lin voord. helfl .u dn, prill - Klem. Advcrtenilin „KEITIES bl| «oorujlbet.luio 1-5 cegell 50 c*nt elke re oei oeef 10 cent, dnetnnel pl.etsen I I.- BeMlsnuiiiiee. ertr. I 0.05 Eet gist in Spanje. Do rce;o om de repabliek. Het heeft, naar het ons wil voorkomen, J allen zin do gebeurtenissen in Spanje mei dc grootste aandacht te volgen, daar he) niet uitgesloten is, dat op hot Pyreneosclie schiereiland eerlang schokkende pol'tick* gebeurtenissen plaats vinden. Primo de Ri- J vera is wel van het tooneel verdwenen en I vervangen door generaal Berenguer. de dic- j latuur heeft, wel-is-wuar opgehouden te be- I staan, maar stabiel zijn do toestanden ïri 1 Spanje echter nog geenszins Allerlei be richten gewagen van gisting on vooral wordt voortdurend dc roep om do republiek I luider en nadrukkelijker. De burgerlijke vrijheden in Spanje zijn. I ondanks de regeeringswisselmg. nog niet volkomen hersteld, zoodat dan ook -ei- I scheidenen personen nog niet wordt4- toegc- staan openlijk hun staatkundige opvattin- I gen te kennen tc geven. De regeering om I een voorbeeld te noemen hoeft dan ork I een langen tijd geaarzeld, voordat zij aan den voormaligcn minister-president San chez Gucrra, die, zooals men weet, van con- I servatievén huize is, toestemming gat op een vergadering het woord te voeren. De redevoering heeft nu echter plaats gehad, maar voor de toehoorders is zij feitelijk een I teleurstelling geweest den monarchisten j stond hei niet aan. dat hij niet voor koning \lforiso persoonlijk opkwam, terwijl de ra dicale republikeinen liet betreurden dut I Sanchez Guerra niet hun opvattingen on derschreef. Niettemin «t rok het de aandac ht, dat deze duidelijk to kennen paf. dat hij er zich niet tegen zou verzetten, wanneer in I Spanje de monarchie door uc republiek werd vervangen. De'conservatieve spreker kon niet de oogon sluiten voor liet teil. dat de tegenwoordige Spannsche jeugd voorstandster is van de republiek, zelfs al is zij niét van huis uit rcpühlikeinsch ce- zind. De druk en het wanbeheer dor dicta tuur gedurende cenigc jaren zijn echter do beste propaganda voor de instelling oener republikeinschc grondwet geweest. In elk geval stelde Sanchez Guerra den eisch. dat een commissie zal worden ingesteld, die zoo nauwkeurig en gestreng, mogelijk dient na te gaan wie verantwoordelijk is voor de dictatuur. liet toekomstige parlement moest z. i. in slaat zijn slrafmaatrcgelci; te nemen tegen de schuldigen. Dc politieke hartstochten worden inmid dels hoe langer hoe meer wakker geroepen, met alleen in de hoofdstad, maar ook in dt verschillende provincies; niet weinigen ach ten het aannemelijk, dat 'een republiek, in het leven geroepen met behulp van een deel van 't leger, voorloopig stellig levens vatbaar zou zijn. IIoc dit ook zij, ontkend kan niet worden, dat dé meerderheid der bevolking ongetwijfeld het standpunt in neemt, dat door wijziging der grondwet de rechten van 't volk opnieuw moeten wor den gewaarborgd. Iemand als Sanchez Guerra zou ondcrtusschen, al veroordeelt hij de dictatuur ten zeerste en al is ook hij er voor. dat de rechten van den koning worden beperkt, bezwaarlijk als leider van het nieuwe Spanje in a mmerking zou kun nen komen. Hij hoeft, naar de radicalen van gevoelen zijn, niet positief genoeg gespro ken; blijkbaar kan hij zich nog niet vol komen los maken van de monarchistische traditie; als geestelijk leider der gematig den slaat hij dan ook stellig een beter figuur. Stormachtige anti-monarchistische botuo- gingen Ie Madrid hebben reeds op duide lijke wijze de gezindheid vertolkt van een deel der hoofdstedelijke bevolking. Bij deze manifestaties heeft ook reeds bloed ge vloeid. daar dc politie zich genoodzaakt zag lusschenheide ie komen, loon al te duidelijk dc roep „Weg met den koning!weerklonk Bovendien heeft dc rcgcering aangekondigd krachtig te zullen optreden, wanneer sooit- gclijkc mailifésnties zich mochten herhalen. In andere steden gist het evenzeer en vooral in Valencia schijnt de toestand nog al gespannen tc zijn. Wanneer niet ille teeltenen bedriegen, zullen gedeeltelijke sta kingen weldra een algemeen karakter gaan ilragen. Wij moeten nu afwachten, of de i eering-Berenguer ander alle omstandig heden staat kan maken op het leger. Blijkt een belangrijk deel daarvan tenslotte onbe trouwbaar, dan is het niet uitgesloten, dat vandaag of morgen weer een kroon over dc straat 'jolt. Door een bedelaarsbende geëxploiteerd Op een avond van de vurige week, aldus vertelt de N. R. Ct., kwam ;n een der buiten wijken van Boelapest een in lompen gehuld jongetje var. ternauwernood vier jaar naar een agent toe loopen. Billend van koude en angst greep het de hand van den agent. „Breng mij naar huis. oompje zei het jon getje snikkende. „Ik wil' naar huis, naar mijn moeder De politieagent probeerde het jongetje uit te vragen, kon echter slechts zooveel uit zijn onder snikken gesproken woorden begrijpen, dat hij in lang niet was thuis geweest, 'zijii moeder kwijt geraakt was en thans- ergens \vns: weggeloopen. De agent bracht het kind naar het bureau, van waar hel per auto naar lie' hoofdcommis sariaat werd gebracht Daar bleek, dat he: jongetje Pista heette. Wie zijne ouders vvarci., kun Pista niet zeg gen en ook niet. wanneer hij hen het laatst had gezien Hij wist Meehts, dat het toon warm was en -lat hij in een tricotje met zijn moeder uit was gegaan. Op ccnc mooie plaats vv i.cn zij gaan zitten en had den wat gegeten Onder het clcn had hij met andere kinderen gestoeld en was wat van zijn moeder weggeraakt. Hij was toen door n man aangesproken en nog wat verder weggegaan, waarc-p de man hem plutseline ip zijn arm nam en mot hem wegholde Wat er daarna gebeurd was, v. ist h'.i niet Slechts Jat hij wakker werd in êcr.o vuile kamer, waar veel mannen en- vrouwen waren. De nan sprak hom toon heel ruw aan en toen hij begon to sclucicn on smeekte, dat men hem naar huis zon brengen, word hij afga ranseld. Overdag werd Lij binnenshuis .ge- LAIMG ES TRA AT 43. Gedipl. Horlogemaker 1e klasse. Reparatie-Inrichting aan huis. TEL. 852. houden, 's avonds placht een vrouw hem in lompen to kleeden, op den arm te nemen en met hem de st: aat op te gaan om te be delen Hij werd mishandeld en leed honger Verschillende malen had hij geprobeerd weg te loopen, maar dan werd hij verschrik kelijk geslagen. Per slot van rekening lukte het hem echter loch hot huis uit tc komen en tc vluchten. Het onderzoek der politie bracht'*aan het licht, dat de kleine Pista het kind was van een loodgietersbaas, die begin September bij de politie had aangegeven, dat zijn 3J4-jarig zoomjc op een wandeling met zijn moeder verdwenen was. Tot dusverre gelukte het echter niet de onmcnscheu te vinden, die hel kind hadden mishandeld WEERBERICHT. Hoogste barometerstand: /Til) te Breslau. Laagste barometerstand: 730.2 te Verdö.' Verwachting: Meest 7.vvakke Z. O. tot Z. wind, nevelig tot licht of half bewolkt, droog weer. iets zachter Madrid, 2S 'Febr. De regeering heeft geweigerd Melquiades Alvarez, den gewe zen Kamervoorzitter, en Lerroux; den '.ei- der der republikeinen, vergunning tc ver- lecnen de politieke redevoeringen te hou den, die zij te Barcelona zouden uitspre ken. In die stad hebben gisteren veel mon- schen in de hoofdstraten willen betoogen. De politie kwam tusschcnbcide; zes betoo- gers werden gekwetst, twee aangehouden Valencia. 2S Febr. De overheden zijn bijeengekomen om den toestand te hespre ken. dTc voortspruit uit do aankondiging van n algemeene staking. Men besloot de gehecle gendarmerie in dc hoofdstad te conccntrecrcn. LANGESTRAAT 49--1. - TEL. 190 Nieuwe Fransche modellen ook in zwart en in kant. REISPLANNEN VAN KONING GEORGE. Londen, 2S Febr. Gemeld wordt, dat de koning in den zomer een officieel bezoek zal brengen aan Griekenland. Oostenrijk, Spanje en Portugal. llvcnhout, 2ö Febr. 1930. Mcnicr, I Keb '11 nuuwke veur oew, jonk. waar ge van zult staan to zien! D n Tiest is aan 't vrijen. Zoo ziede toch: d T is gin punnekc of r past n dekseltje-n-op! Waant wie had da nouw ooit kunnen donken, amico, dat da blaauw stekelsvèrkskc nog 's mee n frum- mes veur d n dag zouw komen I -U laank hadden me in dc gitten dat j mee hum 't een ui aantier nie kousjer was. Dol er vva-d-aan haperde: dat ie w.i-d-m z'n schild voerde da me riic w. .en mocliten Hadden me s Zondagsmorgens wa d- hcultjes geschoten op dc boogschuttersklup, dan was ie mee van d eersten die 'm smeer den. hn 't was teugeswoorig 'u witte raaf as ie "s middags z'n pi-opke kwam leggen in de „Gouwe terwijl ie zo'ncn licfebbei was van n potje kaartspel motte weten! Totdat veur 'nen dag of veertien golc-jen Fielp, onzen bakker, zcc: „waar zit dieen sallemaandcrschc Blaauwe toch teugeswoo rig, waant me kw amen non maat tekort, I begrepte. „Die is lillekers vangen!" riep er eencn van de buljèrt. Ecèê vroeg ik. „wa bc- i doelde daarmee?" -Wil ik juilie s wa vertellen? deed d n Fielp toen heel geheimzinnig en toch boog ie z u dik vollemaansgezicht- 'n end naai vouien ovei t tafeltje, „wil ik jullie s zeg gen wak denk...!' „Ollee, bal gehalu", weerde d n Joep 'm af. ga-d-'n bietje meer noordoostelijk zitten „dn Tiest is aan d n schèrel", gong Fielp deur zonder z'n eigen wn van d n Joep aan ie trekken. ,.Da besta niet schuÜdc-n-ik mee m'n kop, „da's kwaadsprekerij." s „Kwaadsprekerij? Kwaadsprekerijviel d n bakker uit en z'non koj> wier eens zoo rood als al lij, „kwaadsprekerij?" en toen sloeg ie mee dc platte haand op t tafeltje dat dc pilskes en de citroentjes van d'r ge loof vielen en toen ha k d n Fielp sjuust waar k 'in '.-mmen wou ..Ja, zee ik, „da's konkeldctoes!" En 'k riep dn kastelein om nog "s vol te doen De a and eren kwam mén hij ons staan, om ons tarsltje-n-ann 't raam. waar wij nltij zitten te proppen, achter zo'n blaauw liorre- ke. „En ik verasscreer oew wond d n bak ker z n eigen op, „ik geef oew op 'n bricfke da ze d n Tiest aan d' haak slaan!" En bij elk woord douwde-n-io mee z'nen vetten duim op t tafelblanike of ie centen uittelde „Gin een wijf op heel de wereld, da zo'ncn veugclverschrikkci i trouwt", zee d u Joep ongcloovig. „Da zou dan toch nog lillek in oew oogen kunnen druppen, Joep zee d n bakker weer. „D n Blaauwe knept 't katje in den donkerte en 'n katje.... 'n katje... en toen streek d n Fielp sraco z'n worst- vingers langs z'non kinnebak ,.nöuw 'k zal nie veul zeggen, maar waar'guilie al lemaal wel. s in zouw willen knijpen." „Witte dan v. ie 't is?"' riepen z'-allc- ma.al tegelijk. „Da zal ik nie weten". ilcc d n Fielp heel vcurnaam. En toen riciit- te-n-ie z'n eigen heclemaal op, keek ons ecu veur een aan en zee: k breng er toch zekers zeivers eiken dag m'n brood." Toen kw am d u Tiest binnen. „Ge zouw 'n dubbeltje geven om jouw tcu- gesv.oorig 's te zien, Blaauwe'zee d'n Joep. „Gooiemnddag samen', groette-n-ic zoo kalm as ge'm zelden licuTt." „Kijken wie gift"', en meteen vischlo d'n Fielp de kaan. n uit de plaskes citroen niec- suikcr en pils. ..Blaauwe wa bende weer ■aat, me' zitten al 11 haalt' uur op oew ic- wachti i- en inet-ecn nam d n I-'u^lp eerst ii slokske veur ie ih* kaarten i Tc él en zou. ..kcli dn Kruisweg nog gedaan na 'i Lof", [ïekskezeerdè "d'n Blaauwe .droog, en daar schoot me d'n bhkkci' in z'nen lach, anneo, dat z n slokske citroen in 't blaauwe lior- rekes-gaas hong. Ja. jong. d'n Blaauwe cii d n Kruisweg, houw me vast! Wa-d-is flioén Tiest die én /.undaggemid- dag genomen, amico. Toen me-n-allemaal pasten en gongen „vrouwen", mee d'n lesten slag m du kostte,-n-'in vice spie. korn- d-éen wijf te Kort, Blaauwe', knipoogde d'n Joep daar bar$tic-n-ul!es weer in 'nen lach amico. gelachen dii-mc-emmen gedaan, nefcë gescheurd emmeu me! Toen d'n Fielp weer: „troost oew éigen maar Tiest. ongelukkig in "i spel gelukkig in dc liefde!"' Maar d'n Blaauwe dee net of ie gek was! Dio ka lirrde icvcraans dw ars overhencn en dronk li col kalrakcs 'n paar pilskes. Wa bende gij aan T bier gesukkeld, Tiest •TOCg ik. nVerliefd hart is dorstig, ee, troela zee d'n Joep die drie hazen had. „Ollee, wie heet d'n vierden haas, wie is d ïi troela'1„Ikke", bromde d'n Blaauwe, die gin beste kaarun had. Ja, wie zal aan- dei-s d'n troela zijn, oc?riepen ze van de buljèrt en zwaar plonsden de keujen teugen l'n v loer van de speulors om 's uit te lachen Wa-d-emmen mén leut g'ad, amico, om :1a blaauw stuk fréten. Maar ondcrtusschen wiesten me nog niks. i D n bakker v.ouw verder,-» hikske uiuuien om ginnën klaant'to verspeulen; maar hij hiew bij hoog en bij Laag vol, da-d-ct met d n Tiest zou was. De bewijzen kwabopen dan ok van alle kaantcn. D'n Joep had zeivers gezien dat d'n Tiest z'n blaauwe stekels had laten af hakken hij d'n barbier. „En da nie alleen', verrnaide d'n Joep, „h(j hec z'n eigen zelfs 'n schcike laten knip pen!" Janus d'n veldwachter had 'm getrappeerd op heeterdaad (da's Janus z n lijfwoord) veur de etelaazje van 'nen goudsmidswinkel iu do stad, terwijl d'n kastelein van de „Gouwe Koci" beweerde, dat ie een van z'n beste klaanten aan i vei-sjteulen was mee d'n Tiest. Ons pustorkv wiest 'r ok meer van. Waant toen k 'm zoo laanks m'n neus- weg zee „heddet al g'eürd menier pustoor, van d'n Blaauwe'. toen viel io deur de maand, deur tc zeggen, „lu'.-tut-tut, gij hed det toch ok gedaan Div ,.'t Is dus waar?' nachtc-n-ik. ..Wal schrok ic van z'n eigen. „Dat dn Tiest mee trouwplannen vond- lopt in z'n blaauwen les) ,,'k Wit van nik», horre, zee ons pusto.r- kc loon ineens en hij wapperde mee z'n bluunkc. dunne luiandje zou zeemclappig ■cpren-neer. da-d-ik t mijne d'r wel van dom; Ik z°g oew, de bewijzen stapelden mee d'i! dag op, maar giniuensch die nouw wist w ie :1a knappe wefke was; zoons d'n l ielp z n eigen uitgelaten h;ul. Ivn die zee 't nie, bang a.-. ie was 'nen klaant te verspeulen. En hij val nog liever van z'n geloof ok al lopt ie dan mee 't kerkzakskc dan dal ic 'nen klaant lot tippelen, zoodra me dus mee z'n allen oj> T dooie spoor stin- geic Kil wie denk ie die 't geval opgelost hoe? W ie T rui! Zoo ziede toch. ee. mee dicvn motte dieven vangen. Ginnen manskerel die 't wefke ontdokken kos. ut gm weken. Trui laptc-n-T 'm in éóncn dag. Van de weck op nen morgen gong d'n Tiest over d'n weg en toen zee Trui zoo: ,wwa-d-is er toch mee d'n Blaauwe? Ge beurt of ziet "ni nie meer. 'k Ileur jouw zoo niks meer van iu vertellen uit de „Gouwe' en ok z'n monika hc'k iu gin weken g'eurd! Is ei' wn mee m?" Eu toen hó'k Trui verteld wat er alle maal gedocht wier en war 'i veur protjes gengen van ïn'nen kammeraod „E'n mee wie?' vroeg Trui. ..Da-d-is 't sjuust, zee ik, „mee wie?" „Oh, ZOO.W", pcisde Trui haat dop. „zoo- zoow, uan zumme da'd-'.s efkes uilzuukcn, daar mot ik 'i mijne van ommen!" Ziezoo, docht ik, nouw is d'n Blaauwe verloren. En ik gong mee d'n gruunlen- w agel op vve£. 't Was koud, vinnig! 'k Trok er mee d'n Blek gééf van laanks s Middagges was or nog al wat tc doen op d'n hof, zooda-d- allcs bij mekare d'r nog al steuvig aange pakt wier dieën dag en 't geval van d'n Tiest me heelegaar deur m'nen kop gong k Was 's avonds blij. da'k weer 's efkes rust had bij de plattebuis mee m'n kraantje en m'n pepke en 't bakske troost da glee er in as 'n züul vvoordoke bij 'n verliefd wefke. 'k as sjuust gekomen aan de markt prijzen van 't vee, toen Trui inééns zéé: itto wie 't zijn zal?' „Wu zijn zal, wie zijn zal", bromde-n-ik zo'n bietje, waant d'r is niks zoo nnmpc- taant as da z-oevv bij oew lektuur in oe»v rode vallen. „Die inee d'n Tiest, ge wit wel,en met een knecj) Trui één oog dicht en leunde over do plattebuis as 'n toövcrheks die de toekomst gaat vcurspellcn. Ik lüsterdo mee al m'n ooreji. „Wille vva-d-ik vandaag ge docht cm? vroeg Trui laankzaam en na drukkelijk, d'ren bril op 'I puntje van d'r drup neus zettende „Nouw?" vroeg ik. zeg t dan!" Vaatje Bogcrs!" 'k lleurdo de klok likken: Dubbel-écn (ons witte poes mee d'r twee zwarte vleks- kes np d'rn buik) snorren; in de plattebuis Jicurdc-ii-ik 't vuur zakken.... „Da'snog'zoo gek nie.' docht ik haard- op: „heeë Trui das nog zoo gek nie, wa ge daar zegt. Aantjc kan best 'nen vent gebruiken op d'r godoeike en mee tl'r drie jonk, maar heur is cfkes. is d'ren vouw- tijd-al om? En toen lichtte Trui d'ren schort op, zooht in dien zak in hieuw me 'n dods- beeleke veur m'n oogen. „Kek,'' zee ze, „da-d-em ik er sjuust veur opgezocht. C.radus Bogers is alweer 'n groot jaar dood, d'n sukkclèèr en da-d-is nctuur- lijk de geheinazinngheid van Aantjes en Tïesto en da val me erg mee van d'n Blaauwe; heel netjes! Niks van tc zeggen.' „Neemaar. a-. ik or nouw nog 's goed ove denk I rui, dan. zisset! 'k Herinner me nouv. as d'n dag van giestcren da d'n Bh.jiiwteugen Sundereklaus bij Aantjes is wiesten slachten.cn dat ie me nog zee. „Schoon, pront wefke da-d-Aantjr. 'i Zouw zuude zijn as daar gienen vent op afstapte' En toen em ik 'm nog gezeeci mee 'ncii gek ken slag: „Stapte gij cr op af, Tiest,' maar toen gooidc-n-ie du zóó wijd weg, en zee „stikt gij de laamp maar aan! Trouwen is niks veur mijn; leve de vrijheid. Vs ze da gaan zeggen," zee Trui. „zitten zal aan den haak! Let er op: Tiest en Aan tje won-en n paai. Ln as ic ze krijgen kun mee z'nen blaauwen rut tonkop en z'n veftig jaren en z'nen vèrkcnstpcll. dat it zc dan maar gauuw nimt ook Van tje hee'n schon godoeike, n stuk of drie schoon-? melkbies- teil. 'nen wennen stal en goei voer. veur dieen zwerver." en toen borg Trui d'r dok kement, t dodsbeeldekc, weer in d'ren zak bij d'n oiuneugelijkcii inventaris die daar altij in zit. En amico, lieddel over d'n duvel, dan trapte op z'nen stèèrt daar kwam sjuust d'n Tiest binnen deur 't achterhuis. „Navend samen, zee-t-ie, „koom 't ge legen?" ,Kom binnen, hoe later op d'n avond, hoe schonder volk," \Tiendelijkte Trui, da Tiest er niks van begreep, „ga zitten, 'n bakske koffie Blaauwe? „Da's goeie," zee-t-ie „gère, waant da-d- ontbrikt er nog al 's aan as g'as vent altij alleen bent." iLÏïjéF? - Tj-ui knipte 'n ogeke nuar me en koikto of z.c zoggen wouw: „Nouw??" Maai verders kwammeu me nie. Me wa ren al aan t tweede komrnekc en 't zovëlétc pepke en d n Blaauwe begos al naar de klok tc kijken om op tc slappen en zuchtte-n-s. „Meurt hem s zuchten," nam Trui 'm da- lek waar, „da-d-eb ik jouw nog nooit heuren doen!" Toen lachte dc Tiest 's wittckes. „Is ci wa, Tiest?' vroeg ik vaderlijk. Hij keek toen in z'n pepke. knikte en bromde: j.Jah! Ja, d'r is wa. Ik loop mc gekke dingskes onder m'n pet." „Of veur 't eerst van oew leven mee vcr- staandige." snapte Trui en ze keek 'm deur d'r ooghorkes heel fel aan. De Tiest schrok ei 'n bietje van en toen zee-t-ie gul: „guilie weten "t geleuf ik al, is nie?" en om de beurt keek ie ons allebei 'n bietje lachend aan. E toen, amico, toen... toen snapte-n-ik pos veur i eerst hoe glad -die Trui van me is. Da zc slim was in veul dingen, da wiest Ik. maar zóó* Mee n dood-, doodonschuldig gezicht en zoetsappig stemmeke of zc t zel- vers nie gebeteren kon, zee ze: „Oh, ge bedoelt dattc mee Aantjes, Tiest?" En dn' viel d'n Blaauwe zoó raauw op z'n maag, da z'n oogen al tien keer „ja" hadden gezced, veur io 't zelvcrs wiest. Ik docht da'k brook van 't lachen. *k Sloeg in m'n alterasic mee m'n haand op de gloeiende kachel en d'n Tiest z'nen mond die gulpte-n-open da-d-ct er allemaal van tochtte. Eindelijk mork ie dat ic d'rin was getij)- jïeld. Maar daar raaien guilic ok maar naar," riep i", „dam vvicsten guilic ok nik# - en hij schuierde-n-is deur z'n blaauwe ste kei-lokken. „Om d n dooien dood nie," verafisjreerde Ti ui die d'r prooi nie meer los wo1 laten, „dochte da me da-d-al nie laank vvicsten. Blaauwe?' En as ik oew nen goeicn raad mag geven," en toen wier d n Trui heel sjcerjeue, as ik oew 'nen heelcn gooien raad mag geven „Ia, ollee," vroeg ie. „Doen!" zee Trui. „Ge ben nouw veftig jaren, dc gekste streken zulde zoo zuutjes- aan wel kwijt zijn, anders rokie ze nooit meer kwijt! hier wieren Trui d'r oogen groot „en Aantje is as weduwvrouvvke van d'r eigen wel verstaandig al schil ze twintig jaren mee oew, raensch 'n aajider zouw z'n vingers afbijten om nog zo'n wefke te kunnen krijgen; pak et vast! Tiest zat maar tc knikken. Toen sloeg ie mee z'nen vust op z'nen knie en zee: ,,'k doei *t En hoe Trui dalek de flescli op tafel gezet en eramen d'r alvast centje op genomen mee z'n drie-kes. Maar me mengen er nog nil verders (v praten, eerst mot Aantjc uit de rouw zijn. Dus amico. alles in vertrouwen, horre. Van dc rest, dc bruiloft en zoo, mee Mei denk ik, beurde nog wel! Veul groeten van Trui en as altij vgin horke minder van oewen toet a \oo DRé

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1930 | | pagina 1