GH DAGBL DE EEMLANDEU BUITENLAND AmtrWoon t J.I0. pel Bland I 0.75, pci k (M frail* virakirtug »gt° on pel ok krol f 0.171/» pon po J auKka I Af?»Jwlgk« aaaaxit I 00). riLHTOON INTERC. I» UITGAVE: VAtKMOFF A 02 PRUS DEH ADVERTENTIE* ^ISjiXVoS^ helft van din prqi - KlatM Advaittatttn „KBITJI 50 cant. elk. rapal an. 10 «nt, drttiwal pfcé«*» I I - Dinsdag 4 Maart 1930 28e Jaargang Ho Buitealandsch Overzicht De Franscha kabinetscrisis opga lost. Tardlan ver schijnt opaleaw als premier ton tooneole. Aanstaanden Donderdag zal not mogelijk zijn. dal opnieuw een Frai.srtio afvnar.it- ging, waarvan ürinnd en Tardicu doel uit maken, naar Londen vertrekt om de l>c- rprekingen over do Inkrimping der mari tieme weermacht tc bespreken. Een en ander ie ie danken nan liet feit, dat het fardlcu is velukt tenslotte do mtirinoti rondom zicli te verzamelen, dio bereid wa ll don begin Do kabinetsformateur hooft no af aan ernaar gestreefd in elkaar to zotten, dat nu oen kinchllgeit parlementairen ,t«un slaat kon mnkon. Zijn goede bedoelingen werden evenwel niet op prijs gesteld, hetgeon bleek uit de houding dor radicnlo (radios uit Katnor en Senaat. Tardicu was dezott zoor ver leao- i gaf, teneinde hij hen i-t t, bitjk van ten opmerke- haven. De Amerikaaniehc en Japnnscho de legaties hopen nog voer den terugkeer van de Franscbe delegatie tot oer. overeenkomst kunnen geraken, waarin Engeland, Frankrijk en Italië zullen toestemmen. do gedelegeerden voor de vloot- behoort, heeft gisteren voor do oor ito Ver Ft. bestemde rede voering gehouden, waarin hij o.a zcldo, dat nationale veiligheid noodlg U Volgens Amcrikannsche berichten Itebben 12.000 bekende personen in de Ver Sinten gisteren telegrafisch een l-crocp op rle Amo- rikaunsclie delegatie gedaan om te vorMn- dat tie heivapcmng ter zee niet alleen beperkt, doch ook verminderd politieke beroep i De handteeke- Tcmicvolgu van rleze besprekingen zon tie povitio dei conferentie inderdaad rottigs/,Ins verbeterd xlji). Op het nugeublik zijn ver schillende voorstellen van Kngelsche, Frnn- sclie. Itnllnansclie en Nrdei-lunilsrlie zijde l tegen Tardicu. 'c gaviij HHHHPM9H lljko toegceflilkheid, dï-ch danig sprak haar die een llj.lvliik on welk de republikeinen en rcchMche fractie* zou vereenigen. De bezwaren tegen den nieuwen premier gol.len ondanks Tardleu» tegemoetkomendheid. do omManrllglield. dat deze in wezen een zeer cotiaorvalleve liguur I- en hoven.Hen hij voortduring, nis mme guentie daarvan, ecu zeer alrijdbare hou ding heeft aangenomen legen leder, die zich links orienleerde. Tardicu heeft niettemin volgehouden on het Is hem zelfs gelukt een vijftal radica len over te ha'cn lot zijn kabinet, dat uit achttien ministers secretarisse Het ligt vo vaardigden worden got l.onden over de lotiferenil ningen voor dit beroep zijn bijeengebracht. Tol dc- iiri.lcrteoketianre hehooren o a rectoren, professoren en stil- verschillende universiteiten, „vllt, IUI11 jiankpresldetltcf. kooplieden en industrieo-1 die in hoofdzaak behelzen I siahili-'-ing der bestannde liandelsveril Eon vraag aan Macdonald.1 een ov-oreonknnisi inzake i noino douane-tarieven. Heli groole inoeilijk- l.o n den. a Maart. (V D.) Heden werd.1"'1'1 vnrml nn« "leeds het ver«rMI in liet in Macdounld in het lugeihuis do vraag">'s|ecm der donnnetnrleveu der mngeiidlie- gesield of de Drtlschs rogcoritig lisnr «lont-1"l1 11,1 Etironeesclte intlnent i tegenover de Ver Stoten slechts"""r. en die van Nederland t'ilnnl van loiijugc en geschnisslerli-1 nim Hhrtó'r* zijtlf. In I lengte der rerplicltiingen o worden. n is sarncitgesteld. loo to treden or de hand, dat dit vijftal afge- en senatoren uit do partij zal r belang echter dan het over- loopon .^ozer radicalen ta de houding van do groep, dio onder leiding «tant van Frank- tin Hauitlon Zoom? men wout hehooren daar 0*ar vljrt'en pdr). menlale ten to.-, doch rle steun van «lezen ia van het grootste ge wicht. daur--r«jjeerlto»epur:iJ on oppositie tol dueybr iTlJweleven sterk waren, modat 0' lovenevatbavJielr» van het kabinet met Mxondsr groot was. Nu Tardicu verzekerd la van de,medp(V«rtdag dezer vtjftlon parlc- ineritslenen, i£ Je karw, dal hij zich zal handhaven.'aanmerkelijk gestegen. omdat l)tj de JoAgele criet» bet Juist d» groep van Frankjin^fkb^Ran was, dio levona legen ds er ijltmruil walis-wanr een polltleken gods. rede ifêngcn -- do rtidicalun waren »is zoodanig weten tc V-Jiij nu tets minder kans kjfan zijn voetstuk te tufinc- nen»,#J reeds Woensdagmiddag, iet kabinet zich aan het parlement zal voorstellen en na bet voorlezen van de traditioneele regeeringsverk loring de kwes tie van vertrouwen wordt gesteld, uiige maakt worden, of flwnleuwu bewindslieden ldj de meorderhefd van de ufgevannligiU'ii in den smaak vallen. Verscheidene vroegers medewerkers van Tardicu verschijnen op- -nieuw ten tooneelc; onder hen bevindt zielr - ook Briand, hetgeen hetoekenl. dat de hui ft ünlandscho politick van Frankrijk op tie E wijze, die tot dusver werd gevolgd, zal vvor- rjgjlon voortgezet. DE CONFERENTIE TE LONDEN Daitiwctlie der kruisers en moederschepen voor vliegtuigen Toenadering tusschen Japan en Amerika? J.ondo.it, 3 Maart. (U. N.) ,s luidt, moot tusschen do Amerikaa do Jannnschc dc-legntlo op d" vlootconfcren- tie een toenadering tot stand zijn gekomen. Vftlgcns de Daily Herald zal de Japnnscho tegeering de Amerikounsche voorsteller hoofdzaak aannemen Wat de kwestie kruisers betreft, waai Itjk 229,000 ton verlangde, terwijl de Ve GO,000 minjer wilden toeslaan, wordt r.omen, dat Amerika nieuwe voorstellen heeft gedaan, waarbij aan Japan ongcv S0S.0C0 ton worden toegestaan. Over vraagstuk der torpeddjugers bestaan geen ernstige" meeningsverachllleli. Inzake de moederschepen voor vliegtuigen Is echter nog in hot geheel geen overeenstemming be reikt, terwijl bij de kwestie dor dufkhoqlcn ernstige meeningsverschillcn bestaan. Vol gens da Amerikaamche opvatting to'iidcn Engeland »n de Vei. Staten elk 60,000 tdn\ aan dulkbooten, en Japan 30.000 tons moeten hebben. Japan wil echter onijer alje .on Handigheden de legenwoordffc aterlsk v'o TffiOO tons voor zijn dulkbootenyloot.bam - DOUANECONFERENTIE TE GENEVE Voorscellen ingediend flviitive. .1 Mas t-1 (v. li.) i! kader vttn rle 'llplomallrke liet hervikeu van een wnpeiislilstaliil lelt particuliere besprekingen tussrjicn hol ttc- sidium. en de voorzitters der verschillende leden der orouomi- Viilkenboml voori- etnrle een oplossing te vinden van ,t 'i'- -1isis. waarin de eonferentie nji liet 'u VV, rt'; "ogenblik eigenlijk verker- ee io lose.ionw, mi ie .mmhedun drr confore Huts met rlynamtet opgeblazen Del ia nee (Ohio), 2 Muiirt. De politic lleflll gisteren on urigowone wij»" een irinii, die ui! liet kriiiikziuilljipOgeslieiil was ge- erborgeti hiel t onsrliudelijk ge- agenten Itern wilden iianlioiiden, politie liet daarop een macblnegevvcur ko- men, dat echter zliri uitwerking miste. Toen de ongelukkige bleet doorschieten en liet le ven der politie gevaat' gllig loepen, lieten du agenluri hel Inn? inc| dynamiet in de liiclii springen WEERHCKCHT. Hoogste barometerstand: rïh.fi te Hennes. I.aagsto baromotcrsUind: Til.:, to V'ardÖ. Zwekko tot matige windon uit W. richtingen, nevelig tot licht ot hajf bewolkt, droog weer. aanvankelijk zachter iu liet Nonrden. n zijn antwoord, dal hij in rekening wordt gehouden en. welke op eenigerlei ufjze n op Je vaststelling der purl- Senalor Ilorali heeft zich over do vleot- conferentie uilgelaten. Itutreffendo Biitan- nie verklaard» lit), rlnt liet er zich op meet voorbereiden do heerschappij lor zee a> !.i- en. Ofschoon hij ïlcll niet vvorzchtc matigen wenken tc geven Inzake de vloot conferentie, betoogde tln-nli toch dat het zeer heil/aam zou zijn. als le- het openbaar wor'drn gehouden Oml-inka den Volkenbond, J.orarnu en alle denkbare '-'-"eten lol arbitrngo en een vreedzame iiut van geschillen, manoeuvreer Ie en vocht men nog steeds nm voordeden, als bestond er een groote verznmding tlkeai onvneiidschnppelljk gezinde volken, vrij i alle geloften en viedesvofpllehllngcn. dal voorn! v FELLE BRA sD IN NEW ÜKLEANS Geduchte schade aangericht New York. 3 Muurl (V.D.) Fit New Ol leans wordt gemeld, del daar een govvol dien brand Is uitgohrokon Een pakhuis met iu.nno balen en een '>00U ton mateiul Amerl kimnsch vrachtschip werden o.a door hei i vuur vernield. 17e schade beloopt tusschen de vier en vijt mlllloei^ dollar Negen per [sunen werden gewond. CRISIS IN SPANJE Wil de Koning lierstel van de dictatuur? Gouverneur van Barcelona in het spel t. (V. lie politieke n een kritiek stadium r hel schijnt verschil koning en den minister-president, nam aanleiding van do laatste repïiblfkidnsche demonstratie betreffende herstel \a grondwettelijke orde in Spanje. Terwijl 11e- r van meenlng Is. dut men dc poli- prnp.-igiindn zekere vrijheden moet laten en langzaam mnnr zeker moet over gaan lol verkiezingen, schijnen de koning cu ziju ariiiliiingers een krachtige onder drukking le wonsclion van alle ttnli-mo- narchistisclic propaganda. Aangezien Herengitor en zijn regeering uitgesproken tegenstandars zijn v.itt iedere dictatuur, schijnt hlertnedo du Crisis Ie ziju uitgebroken. In dit verband gaan rr geruchten volgen? welke lierenguer, dio zijn ontslag aan den koning zou hebben verzocht on deze gene raal M,minus Atildo opdracht zou lichtten gegeven te zanten met den rui'it-iren gou- gencranl Il.-.rtara en Bnrcelona ERNSTIG VLIEGOKOELUX Twee zwaargewonden ,rljs, 2 Maan (V.H.. Heden I» In >le buurt van Parijs een vliegtuig neergestort, waarbij ilc buide inzittenden, twee Jeugdige leerling-vliegers, levengevutirlljk wt gewond. He machine stortte op een hoogt* wilt 'lU Meter lieer cli werd geheel vernield Stockholm. 2 Maart (V.D.) Terwijl Za terdag berichten zijn tonvmigcn. volgen? welke do toestond van tie koningin z.w.tde.t nnvorsr.tlrod was, is .lc looi Znnd»? verergerd. Naar do lijlnrls vttn dc knit.ngln n deelt, notulen de hoesluanvnllen nail i tic ademhaling zeer bemoeilijkt. Verschillende eanhondlngen. Doe ka rest, I Maart. De Hcrmcsbank iu Temcsvar heeft tiaar heluliliRrn geslaukl liet tekort bedraagt 3a million! let. liet ipenltnai ministerie heeft, tiaar de Adeve- hoofd directeur, een directeur, oen procura tiehouder en den eerste» boekhouder gelaat, diitir waarschijnlijk bedrog iu liet »P«li i". He bolde laatstgenoemden worden woi viije voeten gesteld, terwijl tic bolde ce Milano (lel Bosch, dc len op energieke littsls. Deze geruchten wor den tot op zekere hoogte bevestigd, door hel feit, dat Marlinus Anido voor enkele dagen met den koning een langdurig privé onder», houd heeft gehad, door ztln reis naar Bnr celona en ..oor hel onderhoud dat hij daar met bovengenoemde genorp-i h—'t gehad. Mcu ton, 1 M ua r I. (V. li.) In tien oudiV dom van 78 jaar ia alhier overleden, admi raal Jwan Gregorowlich, oud-adjudant van den laatsten Russieclien czanr De. overledene beeft ne den "fcussisch-Ja- pansthen oorlog do Russische vloot gereor ganiseerd. Van 1812—1917 was hij minister van marine en ala zoodanig de laatste onder het czaren-régimc. Vrijdag a.5. zij le..Men|on dc bograferil» plaats hebben. BALCON INGESTORT Vier r I'ar ijs. 2 Maart. (V.D.,- ZalerdnxavonJ Ittef-, bij liet Vieren ven bel Carnaval in een balzaal le Angers een ernstig ongeluk plaats gevonden. Dertig muzikanten had den op eert lmlcoti i» de zaal plaats geno inert. Plotseling stortte dit in. Vier tno«lcl werden zwaar gewond. Indien «enige aan wezigen niet van veel bezinning blijk huil den gegeven, zou ongetwijfeld een panlok onder het talrijk aanwezig publick zijn ontstaan, NOODLOTTIGE BOTSING Two* motorrijder? omgekomen. Papenburg—Kro,a. Maart. (V.D.) Fen ernstig motot ongeluk, dat twoo t schi-n het leven kositc, heeft tn den t loopen nacht op den landweg tussi Aschcndorf en Papenburg plaat? gehad, denmorgon vroeg stelden voorbijgangers vaat, dat de Dever-hrug defect was on za gen zij In de Dover een vernield motorrij wiel, alsmede tijken van een man en enn vrouw Men vermoedt, dat de motorrljdei met zijn duo-passagier in verband dichten nevel tegen de brugleuning Is op gereden en dat beide daarna in den Dever orn (iel leven kwamen. rent de liceliasing aan zich houdt. Keuter .uii verwacht worden, dal de nctin zal wor- ion Ingezet met liet boycotten vim Brlische mblcnuren, liet weigeren van belasting hc- ringszoutmonuitolic en hel weigeren van de betaling van accijns op liet zout. Te New Delhi Is uou uil 20 personen be etwinde commissie, «amengcHlold uit verte genwoordigers van allo natiiiiialistlacUe par tijen, gevormd, die zal overwegen up welke wijze Indie hel snelsl den dominion- Buste-Houders en Jarretelle-Gordels ook in zwart en in kant. TALLOOZE VISSCHERS IN NOOD Afgedreven op een ijsschots De zal v r de riant op 2f> Maan njt. le New Delhi [otiien en tlnur wnnrsrhljnlfjk den krijgen van een conferentie van Monkuu. 2 Maart. Sinds \ler dujen ziju ill dl- Kaspische zer schcpeir en vlieg tuigen ojt zoek naai' 13? vinnchcr», dia in do huur' van Astrakan op oen IJsschots zen- Is afgedreven zijn. DOODELIJK ONGELUK IN DE BERGEN Bekend gids uit Zermatt gedood 'liiatili Penen, heeft ItlJ ecu I) (leu Ilreilhoru liet laven veil Maandagavond ivsis lili mei een ulpinlslc illjgull. Hlnsdagucblend waren Perrun "li ne). Keker, oen .Tl-Jarigc dame uit l.iizem, -ceils tot Af) maler ouder cleu top gr-nndvrd. oen plotseling een andere groep lirrgbr- slljgcm. 'liu achter lien nan ging. een gti hoorde en Perron en nu-j. Keker iu dc dicpn- dien zij genioond hadden in kunttoii over schrijden, wt)* onder hun liu-t tiignzekt «n ■'lltl lieidcu in den DfgrCUid gealocl. Iloi'innilll Perron wit» rcail» t" jaren. Hi) was bi) alle alpinisten hakend als éOn cler bekwaamste /wllsereclie berggblseu Ilccd?! Ie moeilijke lirttUJging' bij Zcrmiilt met *iicc«s volbracht. IHJ had cchoopt. nog de lóu?t< Matterliorn-liestljglng tc kunnen vieren. Daarna zou hij zich uil de wereld drr gid- erugtrekken. De llreilhurn was cellier zijn noodlot, ltecds eOli pulir Jnac geleden Pcrren, dio anders niinnier ongelukken bad ondervonden, bij «en licslljgiug van den Brelthorn met ilen hierin, wion hij zijn dienslen als gids luid nniigeboden, in een gleiscliersplecl gevallen. Ho biiitenlandgcho toerist was terstond 'lood, doch Perron bleef in leven en biald nnderhalven ilag hij lijk van den locrial rle wuclit, totdat colonne de pluiils des onheils bereikte, om liet lijk lc bergen. GRIEKSCH-TURK8CHE OVEREENKOMST. l li u n e. 2 Maart. Voiilzclos lieeft nij ont gst vim hul tiorióllt uit Angora, rial lu ie de (iricksiji-Turkscho economisch» üMIe ulguheolu overeenstemming bereikt i. des avond? telegrafisch opdracht ver- :kl dn overeenkomst to onderlcekcnvn. EEN MOEILIJKE KEUS. Southwark, iidverteiiiie -zijn kindermeisje jn-r ell lui aan de redaeliê 'vni/uaiiy Mlr hierop niet minder dan 7D0 schriftelijk» M a il r i d. Je Maart. Dl'. Kekener moet van plan ziju binnen Iwoc weken met de Graf Zeppelin te vertrakkan voor een vlucht naar Amerika. Do toch zou gaan via Sevllln, waar 12 pansaglers aan boord zouden ko men, naar Rjo dc Janeiro, vandaar naar Nooixl-Atnerika en daarna terug naar Euro pa. Te Guadalajara ie men bogonnon met voorbereidingen te treffen voor de gasvoor- zientng. Gemeld wordt, dat dr. Eckener den Spaaneche kolonel Emilio Herrara ala twee den beveivoerenden officier zot meenemen, alsmede two.- Spaaneche vliegofficieren als besluurdvré. DE RUSSISCHE HEL Verscheidene hoeren vluchten ove de grens. Ook desertie uit het leger. i livlnllg soldaten der Russleche grenswacht, met den commandant, nohil Luniiiica over de grens Is gekomen en zich hij tic I'oolsche polltic heott gemeld. De Russische soldaten verklaarden reeds lang te zijn gcwecat het roodc leger t» verlaten.' Zij worden in Rusland onvol.loen- gevoed on moesten optreden legen da boeren, dio zich togen dn onteigeningen i. Dnnr de soldaten huilden geweigerd Iu gohnorzamen en niet togen da boeren wildon vochten, was de discipline •erscherpt, dat zij uls slaven werden behandeld. De I'oolsche bladen berichten bovendien, it massa'? Wil-Russische boeren eveneens rer de grens Polen binnenkomen. De boc- in vluchten uit hun woonsteden, onuint da sovjeis ulle landbouwbedrijven in coöperu- onderbrengen. De Russische grenawnch- zljn vorstorkt, teneinde den boeren te helctton hot land le verlaten. Wie goanapt wordt bij een poging tol vluoblcn, wordt onherroepelijk terechtgesteld. In Polen verwacht men. dat hel auntnl vluchtelingen voortdurend zal stijgen. In Poolsche rngcorlngskringcn wordt In yer- den slechten cconomlschen toe stand overwogen een concentratiekamp In le richten en ook de aandacht der Naiycn- commissle op deze politieke vluchteUhfA la vestigen. De regeering beeft eonigen ged'sl»- geerden opgedragen aan de grens, een on derzoek ln te stellen. :>si

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1930 | | pagina 1