AMERSFOORTSCH DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS pef 3 ®aafldea voor Amersfoort f 2.10. per maand I 0.75. per oreek (Bel gratis veriekertng tegen ongelukken! f 0.171/* Blooeoland franco per pos» per 3 maand» f S.- Afzonderlek» aummers I OM. DE EEMLANDER PRIJS DER AOVEHTENTIEN T (^g? 7"°', Woensiiag 12 Maart 1930 28e laargang No 215 Buiteniandsch Overzicht DE SLACHTOFFERS TE MARC1NELLE BEGRAVEN Een plechtigheid met incidenten DE BOM ALS ARGUMENT Een groot aantel dooden en gewonden WILLEM GROENHUIZEN JUWELIER He voorraad tafelzilver is lijk LABOUR NEDERLAAG Geen directe politieke gevolgen TALRIJKE MIJNWERKERS BEDOLVEN De meesten hunner kanden worden irered LUTHER VOLGT SCHACHT OP 3 Fa. L. Luycx en Zn. BUIKBANDEN NOODLOTTIGE REGENS IN NATAL Verscheidene dooden te betreuren POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC J13 UITGAVE:VALKHOFF C? elke regel meer f 0.25 Liefdadighcids-advcrtcntldo voor C: bsUl MUI des pel). - Klei se Advereeoilü ,.KEIT|ES b:| vooruiibeisllsp 1—5 re^el- 50 cut elke repel neet 10 eeol, driemaal plsaueo I I.- Be»l|ioummei eelr» I 0 01 De crisis te Berlijn. Zal een regeering tot stand komen op den grondslag der coalitie van Weimar? Te Berlijn deden den iaatsien tijd voort durend crisisgeruchten de ronde en de toe stand was dan ook inderdaad zeer gespan nen. Het vraagstuk der financieele reorga nisatie, dat vooral op het oogenblik van zeer groot belang is in verband met de par lementaire bespreking der wetten nopens het plan-Young, gaf aanleiding tot een ern stige onoenigheid tusschen de legcerings- partijcii en vooral de Duitschc Volkspartij, die ook in de rijksregeering is vertegen woordigd, kon zich niet véreenigen met hetgeen tot dusver aan de hand weid ge daan. In verband met dezen toestand zijn de kiders der nar tijen. die deel uitmaken van de z.g coalitie van Wcimnr (sociaal-,demo craten,'centrum, democraten, alsmede de Beiersche Volkspartij) bij elkaar 'gekomen, teneinde te trachten nog te elfder ure, zon der dc Duitschc Volkspartij, tot een finan cieel vergelijk (c komen. De besprekingen bebben lot in den nacht geduurd cn dc be richten. die ons reeds hébben bereikt op het cogenblik. dat wij dit overzicht schrijven, wettigen de verwachting, dat een algehe.èle overeenstemming niet uit zal blijven. liet verloop der onderhandelingen wordt als zeer bevredigend gekenschetst en wanneer de teekenen niet bedriegen, zal in den loop \an heden, Dinsdag, het saneeringsplan door al de partijen der AVeimarsche coali tie worden aanvaard. Zélfs zijn er optimis ten; die van gevoelen ziin. dat ook nog op het allerlaatste .nippertje dc Duitschc Volkspartij bij het accoord kan worden betrokken, dank zij wcderzijdsche toegeef lijkheid. Blijkbaar heeft men do Beiersche Volkspartij vvptcn tc winnen, door deze in uitzicht te stellen, dat de verhooede bierhe- lasting. die in Beieren zeer impopulair is geen rijksbelasting zal worden; vermoede- lilk zal nu aan de afzonderlijke Duitsche staten worden overgelaten, of z'i de bierhe- lasting al dan niet willen Keffen; in hef laatste eeval zullen de desheireffendo .sta ten natuurlijk door een andere belasting aan de middelen moeten komen, die zij door het afzien van de bierbelasting onvermij delijk moeten derven. Op dit moment is nog niet nauwkeurig bekend hoe het te kort. dat voor het rijk door deze welwil lendheid ontstaat, kan worden gedekt In beginsel js het natuurlijk zeer' v\ el mo gelijk en de waarschijnlijkheid is zelfs groot dat de Duitsche Volkspartij onder geen beding genoegen kan nemen niét de nieuwe financieele schikkingen, waarmee de partijen der Weimarscho coalitie voor den dag komen en in dat geval ligt het voor de hand, dat de aldus ontstane breuk zal leiden tot het heengaan van de ministers der Duitschc Volkspartij. De partijen, die dan nog overblijven,'zijn door een voldoend aantal afgevaardigden in den rijksdag ver tegenwoordigd, zoodat ook zonder do D. V P. de wetten nopens het plan-Young veilig onder dak zullen kunnen worden gebracht, temeer daar aan den cisch van het centrum is voldaan* deze partij stond namelijk op overeenstemming inzake dc financieel reorganisatie, vóórdat het plan-Young werd goedgekeurd. Het heeft verder gisteren nog al de aan dacht getrokken, dat Hindenburg, de pre sident der Duitsche republiek, Hermann Muller, den sociaal-democratischen rijks kanselier, heeft ontvangen. Naar aanleiding vau dit onderhoud heeft verluid, dat Hin denburg aan Müller de machtiging zou heb ben verstrekt tot ontbinding van bet parle ment over te gaan, wanneer de ruzie over het financieele program mocht voortduren, zonder kans op een vergelijk. Deze voorstel ling van zaken wordt thans onjuist ge noemd cn er wordt aan toegevoegd, dat de beide kopstukken alleen hebben nagegaan, of er nog een uitweg uit dc moeilijkheden is te inden. Zooals wij boven reeds noteer den, staan dc kansen thans niet slecht, zoo dat een verwarrende regeeringscrisis - cn bovenal nieuwe verkiezingen naar alle waarschijnlijkheid zullen kunnen worden \ermeden. Charleroi, 10 Maart. Te Marcinelle ccft de begrafenis plaats gehad dei slaclit- 1 ffcrs \an de mijngasontploffing. Ondei hen bevinden zich twee Nederlanders en één Italiaan De Italiaansohc consul was aanwezig Terwijl de lijkkisten in de kerk waren gebracht, bevond zich een groot deel van dc menigte op het plein. Op dit oogen blik naderde een Italiaan de groep van per sonen, waartusschen zich de Italiannsche consbul bevond en de vaandeldrager der Ita liaansche kolonie to Charleroi. Hij maakte zich meester van de Italiaanscho vlag en ging aan dc haal, achtervolgd door een twintigtal menschen. De Italiaansché consul nam de gendarmes in zijn auto cn achter volgde den vluchteling. Ken tweede incident had plaats, toen de communistische afge vaardigdo Jacquemotte het woord .wilde voeren op het kerkhof, niettegenstaande het besluit van den burgemeester, dat er slechts één spreker zou zijn. De commissaris van politie verwijderde het Kamerlid van het kerkhof. Charleroi, 10 Maart. Men bericht na der, dat do gestolen vlag die is van dc af- decling Charleroi der Italiaans, he oudstrij ders. De dief is niét teruggevonden. De pro cureur des konings houdt zich met de zaak bezig. Brussel. 10 Maart, Hoewel het incident te Marcinelle tusschen Italianen onderling heeft plaats gehad, heeft dc Belgische regee ring een hoffelijkcn stap ondernomen bij de Ilaliaansche ambassade. Brussel, 10 Maart. De politie heeft een stuk van de gestolen vlag gevonden in een kast in de Italiaanscho kantine. De zetbaas van de kantine werd ter beschikking van de justitie gesteld, maar men gelooft niei. dat hij de dief is. Ilct onderzoek wordt voortgezel. Weer een aanslag aan de Bulgaarsclu ZuidzSlavische grens De derde bomaanslag binnen tien dagen lijds in het Bulgaarsch Zuid Slavische grensgebied is thans te Stroemitsa gepleegd. Twee onbekende mannen begonnen ie schieten op een politie agent die op slag werd gedood. Daarop wierpen zij oen hom in het café Union, waardoor 15 personen werden gewond en twee gedood, liet gebouw zelf leed zooveel schade, dat het moest wor den ontruimd De daders namen de vlucht in de richting van dc, Bulgaarsch** grens en onderweg wierpen zij éon tweede bom naar oen inspéteur der gendarmerie, die ernsiig gewónd wor 1. Benige seconden daarna ontplofte een derde bom De mannen openden een revolver vuur op huu achtervolgers, waardoor opnieuw ecnigc personen werden gewond. Later wérd nog een niet ontplofte bom gevonden, waar op het merk van de Macedonische revolu lionaire organisatie was gegraveerd, De correspondent der N.IbCt. teekent hier bij aan: Dc aanslagen van liet Macedonische co mité beginnen ditmaal bijzonder vroeg. Dit heeft ceu tweeledige b'eteékenis. Vooreerst is do wintci ook in Zuid Slavic in het. alge meen zacht geweest en de lente, het bijzon dere seizoen voor aanslagen, is eerder ge komen dan anders Bovendien is de over eenkomst van Pirot, die de grensincidenten in verband met do bezittingen, die over de grens loopen, moet voorkomen en die de basis vormt voor betere betrekkingen tus- sohen Zuid-SIaviè en Bulgarije, voor h<-t Macedonisch comité, dat belang heeft bij slechte betrekkingen tusschen beide staten, oen doorn in het oog. Het wordt geprikkeld tot verhoogde activiteit en is in verband hiermede weinig weken geleden een kolo nisaliebeweging begonnen in het grensgo- bicd. De centrale Macedonische organisa tie stuurt namelijk stelselmatig benden naar dc Bulgaarsche grensdorpen om de komitadsji's het overschrijden van de zren» gemakkelijker te maken. Naar verluidt, zal de Zuid-Slavische regeering ditmaal ook niet zoo lankmoedig zijn als na de aansla gen te Pirot, enkele weken goleden. Zij heeft de grensposten opnieuw last gegeven tot sluiting van de Bulsraarschc-Zuid-Slavische grens en bij de Bulgaarsche regeering zal zij slappen ondernemen tot instelling van een gemengde commissie van onderzoek. Bo\endion zal de ontruiming van een aan tal grensdorpen worden gevraagd en stren ger toezicht op komitadsji-orcanisaties door dc Bulgaarsche grensautoriteitcn, die ta melijk laksch schijnen te zijn. TEL. 852 - LANGESTRAAT 43 Dc kwestie van vertrouwen 7i iet gesteld HCT BELGISCH KONINGSPAAR TE CAIRO. Cairo, 10 Mart. De koning cn koning 111 vail Belgiö zijn 'hier aangekomen. Harte lijke redo\oeringL'n zijn gewisseld op een schitterenden feestmaaltijd, te hunner eore aangericht. Koning Foead zéide, dat de toe juichingen, die gehoord werden op den weg van den koning en de koningin in Egypte, ook een hulde waren aan de Belgische na tie, die niet opgehouden had door haar ge nie en haar arbeid de voorhoede te vormen van de beschaving. GROOTE DORPSBRAND IN BESSARABIE Boekarest, 10 Maart. In het in Bos- sarabiégelcgen dorp Valeni zijn door een brand oneeveer veertig huizen vernield, terwijl veel vee is omgekomen. Met groote moeite slaagden de brandweren, die uit de geheèle omgeving waren komen opzetten er in don brand meester te worden. De schade is uit den aard der zaak zeer aan zienlijk. London, 11 SlaarL (II. N.) Hel La- gerhuis heeft vandaag het door do oppo sitie ingediende amendement met 282 tegen 271 stemmen aangenomen. Bij hot verne men van deze uitslag ontstond op de ban ken der oppositie, vooral bij de conserva tieven, een groot lawaai en een langdurig goroep van aftreden weerklonk. Daar de aanhangers der regeering zich ook niet on betuigd lieten, werd het lawaai nog groo te r. üaldw in1 richtte toe Macdonald do vraag, of de regeering hét wetsontwerp hand haaft. Macdonald antwoordde, dat de vraag hem verbaasde. Indien Baldwin een motie van wantrouwen wil indienen, zal de ro- gcering zich natuurlijk naar de beslissing van het huis schikken. Het aangenomen amendement wijzigt jpchicr het karakter van de wet niét noemenswaard, zoodat de regeering het Lagerhuis verzocht mol de behandeling van de wet door te gaan. De nedcrlnng der regeering zal dus geen di recto politieke gevolgen hebben. Uit Amsterdam een plaats in den Anicrikuanschen staat Ohio, die denzelfden naam draagt als de hoofdstad van Neder land wordt geseind, dat een honderdtal mijnwerkers in een steenkolenmijn zijn bo- lolven, nadat vooraf in de mijn brand was uitgebroken. Volgens andere berichten werden mijnwerkers ingesloten New-York, 11 Maart (V.D.) Nader wordt gemeld, dat men cr na een zwaren arbeid in geslaagd is een deel van dc ingestorte schacht op to ruimen en OX' der ingesloten mijnwerkers te bevrijden. De mcesten hebben vrij ernstige brandwon den opgcloopen, doch gevaar voor hun le ven bestaat er niet. Men hoopt ook de andere ingcslotencn nog levend te kunnen redden en zet het reddingswerk in snel tempo voort. Ken aam ullend bericht behelst, dat in dc ochtenduren allen gered zijn, op twee arbei ders na, die werden gedood DRUK OP HAITI'S PRESIDENT. Londen, 11 Maart. Volgens ccn Asso ciated Prcss-bcricht heeft de door president Hoover naar Haïti gezonden commissie van onderzoek president Louis Borno, die zijn positie slechts met steun van de Ameri- kaansche bezettingstroepen kan handha ven, meegedeeld, dat Amerika hem allen steun zal onttrekken, indien hij zijn be loftc niet mocht houden om het door dc commissie geadviseerde en door president Hoover goedgekeurde plan uit te voeren, volgens hetwelk een voorloopigc president zal worden gekozen. Mocht Borno voor 15 Mei niet afgetreden zijn, dan zal de com missie hom een ultimatum stellcru Wanneer Amerika de handen van Borno aftrekt, zou deze in onmiddellijk levensge vaar verkecren, gezien de verbittering, die onder de bevolking tegen hem hecrscht. DE TARIEVENCONFERENTIE. Geneve, 10 M a'a'r't. (V. D.) De eerste commissie van diplomatieke douanecon ferentie heeft hedenmiddag dc voorstellen besproken, die ingediend zijn door den Fran schen minister van 'handel Flandin betref fende het i:i het leven roepen van een inter nationale overeenkomst inzake dc verlen ging der handelsverdragen met een jaar en een éénjarige stabilisatie van alle tarieven- posities van de landen, welke geen handels verdragen hebben afgesloten. Sir Sydney Chapman (Engeland) cn Dr Nedjerbragt (Nederland) verklaarden, dat hunne landen door instemming met een dergelijke overeenkomst in een minderheids positie geplaatst zouden worden tegenover de landen, die handelsverdragen met gecon solideerde tarieven hebben gesloten. Zij moesten derhalve tegenprestaties verlan gen, welke in een verdrag dienen te worden vastgelegd. Morgen worden dc debatten voortgezet. Onafhankelijkheid der Rijksbank Productieve leetiogen Berlijn, 11 M'a'aYt. (II. N.) Dc gene rale raad van den rijksbank heeft vanmid dag met algemeene stemmen den vroege- ren rijkskanselier dr. Hans Luther in plaats van dr. Schacht tot president van dc rijks bank benoemd. De benoeming, die nog door den rUkspreeidcnt bevestigd en door de regeering gecontrasigneerd moet -vor- den, gaat op 3 April in, op welken- dag dr. Schacht zijn ambt aan dr. Luthcr zal over dragen. Dc tot president van dc Rijksbank ge kozen oud-kanselier dr. Hans Luther werd op 10 Maart 1S79 tc Berlijn geboren. Hij stu deerde in de rechten tc Gcnèvc, Kiel en Berlijn. Later trad hij in gemeentelijken dienst en werd in het jaar 1918 burgemees ter van Essen. Naar men weet heeft hij indertijd ie zamen met zijn tegen woord i- gen voorganger dr. Schacht als minister' van financiën den strijd aangebonden te gen de inflatie. Op 15 October 1923, een weck nadat hij zijn ambt als rijksminister van financiën had aanvaard, vdardigdc hij zijn „Marken"-verordcning uit ter beëin diging van dc inflatie. In den zomer van 192-1 ging hij tc zamen met Schacht cn Stresemann naar de Londenschc Confe rentie, welke tot hst Daw es-plan leidde. In 1925 werd Luther rijkskanselier; later werd hij lid van den Raad van. Beheer van dc Duitsche Rijksbank, tot hij tenslotte in Ja nuari 1928 tot voorzitter van den „Bund zur Erneuerung des Rciches" gekozen werd. Een verklaring van Luthcr. Dr. Luthcr, die vandaag tc Frankfort i. d. Main vertoefde ter bijwoning van een ver gadering der Duitsche hypotheekbanken, verklaarde over zijn toekomstige politiek ten opzichte van buitenlandsche lccningcn, dat productieve leeningen ongetwijfeld noo- dig zijn voor het economische leven van Duitschland. Of bovendien nog het opne men van buitenlandsph geld verantwoord is, hangt hiervan af hoeveel gerechtvaar digd vertrouwen men in de toekomstige ontwikkeling van Duitschland mag stellen. Waar hot Duitschc volk na den oorlog zoo veel heeft verricht voor het werk van den wederopbouw, is niet in te zien. dat deze kracht zich ook in de toekomst niet zal laten gelden. Vorder verklaarde dr Luther nog, dat dn stabilisatie van het Duitsche geldwezen tegen ieder gevaar verzekerd ts door de gewaarborgde onafhankelijkheid van dc rijksbank. DE RAMP IN ZUID-FRANRIJK. Telkens nieuwe slachtoffers. Parijs, 10 Maart In een lang onderhoud heeft Tardieu hedenochtend met don minis ter van financiën, dien van openbare wer ken en den onderstaatssecretaris van het minister-presidentschap, de groote lijnen vastgesteld van het ontwerp, dat bij de Ka mer zal worden ingediend om hulp te ver- leenen aan de slachtoffers der overstroo ming. Montauban, 10 Maart. Dc opruimings werkzaamheden worden voortgezet. Mon heeft het lijk gevonden van ccn 19e slacht offer. Moissac, 10 Maart. Elf nieuwe slacht offers zijn onder het puin vandaan gehaald, waardoor de doodenlijst tot 113 gestegen is Het aantal slachtoffers voor Tarn cn Ga ronne bedraagt thans 18G Negen millloen voor de stcunactie. Parijs, 11 Maart. De geldinzamelingen voor de slachtoffers der overstrooming zou den tot dusver bijna negen milliocn francs hebben opgebracht Er is een bizonder „bureau voor den wederopbouw' opgericht, waarin het mi nisterie \an buitenlandsche zaken, van open bare werken, landbouw en gczonlheid zijn vertegenwoordigd. DE REGEERINGSCRISIS IN IRAK. Waarom het kabinet aftrad. Zooals reeds gemeld werd, is de regee ring van Irak afgetreden. De minister-pre sident verklaarde, dat het kabinet van het tooneel verdwijnt, omdat het niet is ge hikt het regeeringsprogramma, dat de in November j.l. overledene minister-presi dent had opgesteld, uit te voeren. In poli tieke kringen te Bagdad verluidt echter, dal het kabinet is afgetreden wegens mee- ningsverschillen met den Engelschen hoo- gen commissaris De regeering zou n.l. een aantal Engelsche politie officieren en be stuursambtenaren willen ontslaan, wat niet de goedkeuring van den Engelschen com missaris kon wegdragen. Verder verluidt, lat de regeering ook is afgetreden, omdat de regeeringspartij het niét goedkeurde, dat een lid der oppositie als minister van fi nanciën deel uitmaakte van het kabinet. m WEERBERICHT. Hoogste barometerstand: 767.5 te La Coruna. Laagste barometerstand: 712.2 tc Róst. Verwachting. Zwakke veranderlijke wind, r.cvclig of zwaar tot half be- .vo'kt, kans op buien met ha- *el of natte sneeuw, weinig iorandering in temperatuur. LANGESTRAAT 43-51 - TEL 190 VOOR IEDER FIGUUR VOOR IEDER GEVAL VAKKUNDIGE BEDIENING Kaapstad, 8 Maart. In het noorden van Natal heeft het gisterennacht zoo ge weldig geregend, dat de Kleine en Groote Rosjesmonrivier buiten haar oevers zijn ge treden, waardoor de districten Estcourt en- Wccncn zijn overstroomd Totdusver wordt gewag gemaakt van 15 slachtoffers, 'naar het totale aantal is nog niet bekend. Te Wcencn verdronken vier Europeanen on men vreest, dat cr langs de rivieroevers bij Estcourt, waar ccn zware, dertien meter hoogc brug is weggeslagen, veel mcnschen- levcns zijn verloren gegaan. De spoorweg verbindingen tusschen Natal cn Transvaal zijn volkomen verbroken. GEWELDIGE BRAND BIJ SELDTE Co. Maagdenburg, 8 Maart (V D.j Heden middag zijn de magazijnen van de wijnfir ma Soidlc Co A.G. docr een geweldiger, brand vrijwel geheel in dc asch gelegd. De aangrichto schade, die \rij aanzienlijk is, wordt door verzekering gedekt. BRUTALE OVERVAL OP EEN JUWE LIERSWINKEL Hamburg, S Maart (V.D.) Hedenavond drong een onbekende man een juweliers zaak in de Grosse Theaterstrasse alhier bin nen cn bedreigde den winkelier met een mauser-pistool. Deze vatte de zaak aanvan kelijk op als een misplaatste grap, doch plotseling losle de indringer een schot, dat den juwelier in het hoofd trof. Hoewel hij ernstig gewond was, zette hij den onver laat op straat na. Dezo loste een tweede schot, waardoor hij echter zelf zwaar ge kwetst werd. De juwelier kwam te vallen en moest naar het ziekenhuis werden over gebracht. Hij is cchtcr tijdens het transport overleden. Dc dader van den aanslag is in het ziekenhuis aan de gevolgen van zijn schot bezweken. TREINONTSPORING IN GRIEKENLAND. Vijf zwaargewonden. Athene, 9 Maart. In Griekenland is dc Orient-Express ontspoord. Dc locomotief, de kolenwagen en een wagon werden omver geworpen. Vijf passagiers wérden ernstig gewond en twee hunner vcrkceren in levensgevaar. DE WRAAK VAN EEN BEDELAAR. Het Boheemscho brandstich- tingsmystorie opgelost. Praag, 10 Maart. (II. N.) In den Iaat sien tijd deden zich in Noord-Bohcmen tal rijke gevallen van brandstichting voor, zoo dat een paniekstemming zich van dc land bevolking meester had gemaakt. Bij de Reichenberger politie heeft zich Ihane een landlooper aangemeld, die zich zelf beschuldigt erschillende branden tc hebben gesticht, omdat hij met zijn bedelen niets ont\ing. Het is de 35-jarige ITeinricb Roth, uit Krombach, die reeds herhaalde malen ge straft is en eerst onlangs uit de gevangenis was ontslagen. Volgens zijn verklaring heeft hij brand gesticht te Reichstadt, Brenn en in nog twee andere plaatsen.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1930 | | pagina 1