AMERSFOORTSCH DAGBLAD DE EEMLANDEK Donderdag 13 Maart 1930 28e Jaargang No 216 Buitenlandsch Overzicht BUITENLAMP GHANDI IS ZIJN TOCHT BEGONNEN Buitengewoon groote belangstelling HET YUIK\GPLAN IS AAi\ V AARD DE KANSEN TE LONDEN STAAN SLECHT Politieke overeenkomst vrijwel uitgesloten Eenurgeute motie Groote graansilcbrand te Danzig Brandweerman om het leven gekomen DRAMA IN EEN TUNNEL Drie vrouwen dcor een trein verketterd Fa. L. Luycx en Zr BUIKBANT I930 EXPEDI518 i Y/oorden v;n bescheiden EN IBfïWUt-MPMKPRl l& 3 m««od« vooi Aaxrifoon 12.10 pe» ouod 0.75. pa AttUNNtlH r ^eek (-ef fr#||# ,,ruktnoo oagelokketn f ai7'/r Biontaiind franco pc» pof» pa 5 maande» 1- AftonderlHkt nummers f 0.05. POSTRI KFNING 47910 TEI.FPOON INTERC 513 UITGAVEVALKHOFF C? PBUS DER ROVEBTEHTIEH 1—4 regel» t ».0J mei mbegnp van ceo Dewijsnummc* elk» reyel mea 10.25 Liefdadigheids advTrteotieo voor da helft v«o deo prl|» Kleine Advertentlêa „KEIT1ES bl| vooruitbetaling 1—5 regtJ» 50 east elke regel meer 10 ccai. drtemaal ptaaueo II.— Be*i|snucnme» extra I 0.05 Een moeilijke toostand ter Lon- denscbe conferonlle. De Fran- sthen blijven aandringen op po litieke waarborgen. Hoewel ook Engeland. Amerika en Japan het op de maritieme bijeenkomst, die in de Engclsche hoofdstad wordt gehouden, nog geenszins eens zijn geworden, kan niet wor den geloochend, dat vooral dc houding, welke Frankrijk aanneemt, eer. oplossing van het ontWapeningsvraagstuk moeilijkhe den in den weg legt. De moeilijkheden-zijn zelfs \an zoo ernstigen aard. dat men in uiteebreide Britsrhe kringen een misluk- jeins der conferentie vreest, al doet Macdo- nald al zijn best er den moed in te houden. Zelfs wórdt hier en daar de vraag gesteld, of er tol dusver wel ecnige vordering is be reikt Frankrijk stelt zich tot dusver hardnek kig op hét standpunt, dat alleen politieke waarborgen, die de groote mogendheden het bereid zijn te verschaffen, een aansporing kunnen zijn om van zijn kant vermindering der \lootsterkte aan de hand te doen. Van Fransche zijde worden telkens opnieuw de Fransche \lootbehocften op den voorgrond gesteld en steeds .wordt daarbij gewezen op het feit, dat Frankrijk \an verschillende zijden door de zee wordt omspoeld, dat het niet alleen een lange kustlijn heeft, maar dat ook zijn \erbindingen met de op groo ten afstand gelegen bezittingen een krach tige, weerbare vloot noodzakelijk maken ei dat eveneens voor de verdediging der kolo niën zelf oen maritiem paraat zijn voor- waaide is.. Maar, zoo brengen sommige andere sta ten hiertegen in, er zijn toch verschillende verdragen, die den oorlog uitschakelen of het gevaar ervan beperken. Genoemd wor den dan het handvest van den Volkenbond, het verdrag van Locarno en het pact-Kcl- loeg De Franschen zijn echter van gevoelen, dat al deze internationale overeenkomsten in theorie wel zeer fraai zijn en haar betec-» kerns hebben, maar inmiddels de Fransche veiligheid niet in afdoende mate garandee ren. omdat Frankrijk niet de zekerheid heeft, dat een aanvaller onmiddellijk mores zal worden geleerd. Vorenvermelde verdra- gén aldus de Fransche opvatting bic den wel een betrekkelijke zekerheid, maar geen volstrekte. Vandaar dat Frankrijk ter Londensche conferentie heeft voorgespeld, dat Engeland, Amerika, enz. Frankrijk zul len waarborgen, dat zij terstond en zoc krachtig mogelijk to hulp zuilen komen, wanneer Frankrijk door dezen of genen staat mocht worden bedreigd. Wanneer Frankrijk er op kan rekenen, dat de mili taire macht der genoemde staten tot zijn beschikking staat. Wanneer het slachtoffer mocht worden van een niet ultgeloktcn aan val, is het bereid de tonnage der vloot aan merkelijk to verminderen. M. a. w.: Frank rijk stelt zich niet tevreden met beloften en welwillende gezindheden, maar eischt ten behoeve vün zijn veiligheid oen werkelijk heid: het wil vooraf er zeker van zijn, dat anderen het in geval van gevaar terstond zullen bijspringen. Wanneer Frankrijk ech ter niet vooraf weèt, dat sancties zullen worden toegepast om kwaadwillige staten tot rede te brengen, denkt het er niet aan ook maar een ton van zijn vlootsterkte te laten vallen. Tot dusver krijgt men echter niet den in druk, dat Engeland en Amerika bereid zijn Frank rijks politieke wenschen in te willigen; zij willen het liefst buiten een pact voor den Oceaan cn een pact voor do Middeilandschc zee blijven en hoogstens zijn zij misschien bereid een z.g. consultatief verdrag aan te gaan, doch Frankrijk acht een dergelijke concessie lang niet voldoende, omdat een zoodanig verdrag den staten, die het sluiten, alleen den plicht oplegt elkaar te raadple gen, wanneer een oorlog dreigt of werkelijk heid is geworden. Hulp wordt Frankrijk in daadwerkelij ken en zekeren vorm daardoor echter niet geboden en het ligt voor de hand, dat het tegenover een dergelijk ver drag een afwijzende houding aanneemt. Nu is de Amcrikaansche minister Stimson mis schien persoonlijk wel tot tegemoetkomend heid bereid, maar reeds vooraf is hot zoo goed alszelcer, dat de Senaat der Vcreenig- de Staten er zich zoo fel mogelijk tegen zal verzetten, dat Amerika voor Frankrijks vei ligheid, garant wordt. Onder deze omstandigheden behoeft het niet te verbazen, dat uit Londen op het oogenblik allerlei crisisgeruchten komen; één daarvan behelsde, dat Briand. Inziende, dat Frankrijk or toch niet In zou slagen de door zijn land bepleite politieke waarbor gen te verwerven, van zins zou zijn de conferentie te verlaten, l atere berichten laten echter uitkomen, dat Fransche mi- nisiT van buitenlandschc zaken er niet aan derkt als een teleurgesteld kind, dat zl|n zin niet krijgt, van de conferentie weg te loo- pcn. Maar moge Briand voorloopig al blij ven, dit neemt niet weg, dat dc toestand te Londen op het oogenblik zeer kritiek is; niet alleen is het uitgesloten, dat de Ver. Staten te vinden zullen zijn voor een Mid- dollandscho zoe-Locamo zelfs verluidt thars, dat zij ook van een consultatief ver drag niet eens wat willen weten maar ook Fngcland schijnt huiverig te zijn voor nieuwe verbintenissen in dezen peest. Van een accoord is men te Londen op het oogen blik dan ook verder dan ooit verwilderd en bovendien heeft het Fransch-Italiannsch contact ook nog steeds niet geleld tot een vergelijk; het pessimisme neemt in de En- gelsche hoofdstad dan ook hand over hand toe. Ahmedabad, 12 Maart Gandhi Is hedenochtend met zijn pionierstroep van lijdelijk verzet plegende vrijwilligers zijn marsch van honderd mijl naar de Golf van Camboy begonnen tot het inzetten van zijn campagne voor de algeheele onafhankelijk heid van Indiö. Van het vertrek van Gandhi naar de golf van Cambav waren groote menschenme- nigten getuige, die zich reeds vele uren te voren verzameld hadden en van de school van Gandhi af aan beide zijden \an den weg een haag vormden. De belangstelling van de bevolking was zoo groot, dat de stad gisteren bijna als uitgestorven was. Van middag zal Gandhi te Asali de bevolking waarschijnlijk toespreken. Naar aan de Daily Express uit Sabar- mati wordt gemeld, namen gisteren onge veer 20.000 menschen aan G'^M's avond gebed deel Voor het geval dat hij aange houden wordt, heeft hi| lasl gegeven, dat Abbas Tayabja, een hoogri-n»ia»«» de leiding van de beweging on zlrh zal ne men De. correspondent meent, dat een ar- rÓ8tat:e alleen dan zal plaats hebben, wan neer Gandhi in feite on het zoutmonopolie der_ regeering inbreuk mankt. Bombay. 12 M a a r t. Het elfde regi ment Sikhs, dat te Poona is gestationeerd, heeft onvérwncht bevel gekregen zich nn°.r den slaat Barodah te begeven, waar Gandhi met zijn volgelingen doorheen zal trekken. Of beide gebeurtenissen verband met elkaar houden, is niet bekend. Londen, 12 Maart. fV.D.J Volgens be richten uit Bombay beslaat de door Gandhi fKTSonulijk geleide troep, die e>su marsch maakt door Britsch Indië, teneinde \oo» de onafhankelijkheid te ageeren. m hoofdzaak uil Hindoes In de colonne bevinden zich slechts twee Mohammedanen, wanruit men meent te mogen afleiden, dat de Mohumme danitsche bevolking niet bijzonder enlhou sinst is voor Gandhi s plannen. Op het mo ment, «lat Gandhl zijn hoofdkwartier ver liet, werd te Bombay een groote belonging gehouden, waarbij het tot botsingen mei de politie kwam. Er wérden winkels bestormd j en de ruiten van hel gebouw van het F.n- gelsche blad „Times of India" werden in-1 geworpen Door de jeugd werd eveneens een manifestatie r.p touw gezet, waarbij ge tracht werd do Engelscho vlag naar be neden te halen. Een vermogend koopman heeft een belangrijk bedrag lor beschik king van (Tnndhi gesteld voor h°l uitvoe ren van diens plannen. Te Bombay is eon soort van ..krijgsraad" ingesteld, die zich tot taak stelt vergaderingen te beleggen en aanhangers te werven. Door dit instituut worden groote hoeveelheden vlugschriften verspreid, die er op aandringen Gandhi let het uiterste te steunen. tusschcn plaats gehad hebbende rugge spraak lusschen de Kngelschu en Fransche ministers van marine en hunne deskundi gen. Het betreft hier de vraag hoe een mo dus vivendi te vinden voor de door Enge land en Frankrijk overgelegde cijfers voor de afzonderlijke scheepsklassen cn vast te stellen welke sterkte de wcderzijdsche \'o- ten met inachtneming van zekere beper kingen In 19:53 zullen hebben. Deze tech nische werkzaamheden zijn echter buiten gewoon moeilijk en gecompliceerd. Briand schijnt thnna minder belangstel ling voor do vlootconferentie te hebbon en heeft vandaag den dag grootcndeels besteed met een pleziertocht op dc 'Theems te ma ken. Men durft thans nog nauwelijks hopen op de mogelijkheid van afschaffing van on derzeeers. v Met 265 tegen 192 stemmen Parijs, 12 Maart (H. N.) Naar aan leiding van de verklaring van staatssecre taris Stimson, dat de Vereenigde Staten geen verplichtingen kunnen aanvaarden voor de veiligheid van Frankrijk, is de al- gemcene opvatting in de Fransche pers, dat men thans de hoop moet opgeven, dat te Londen ecu politieke overeenkomst tot stand zal komen, waardoor de ontwapening der vijf vlootmogendheden vergemakkelijkt zal worden Het vraagstuk der ontwape ning zal thans uitsluitend van de techni sche zijde moeten worden behandeld. De voornaamste moeilijkheden liggen thans bij rtalië. dat ondanks alle dringende vertoo- gen nbg steeds weigert de Italinansche be hoeften voor dc verschillende klassen van schepen te preciseeren cn er zich toe be-v] perkt vast te houden aan den eisch tot" pariteit met Frankrijk. F.on dergelijke op vatting moge van een standpunt van pres- tigo uit verklaarbaar zijn. maar is toch on houdbaar. indien met dc feiten rekening inoet worden gehouden. De Matin stelt vast, dat er thans geen sprake meer van kan zijn. dat ecu vcilighoidspact tot stand zal komen. Frankrijk moet daarom zijn cischen voor de tonnage handhaven. De conferentie zal misschien nog twee tot drie weken duren, doch kan tot niets anders leiden dan tot een stilstand in de bewanening tot 1936. Briand onverschillig. Londen. 12 Maart (V Dl De leiders en leden der delegaties van de Vereenigde Staten. Frankrijk en Engeland hebben he denmiddag de Maandag begonnen onder handelingen voortgezet, op grond van de in- Berlijn, 12 Maart. (H.N.) De Duitsche rijksdag heeft het Youngpïan in derde lo zing met 265 legen 192: stemmen en 3 ont houdingen dcf'nilief aangenomen De meeste leden van do Beiersche volkspartij slcmden tegen hel Youngpïan, terwijl 3 hunner zich onthielden, oa prelaat dr. I clcht. De stemmingen duurden in het ge- heel 1Yi uur. Bij de «stemmingen over «Ie afzonderlijke wetsontwerpen werd de Lqtii- da^leo vereen komst met Polen met 235 te gen 216 stemmen en S onthoudingen aan genomen. De overige liqui.laiieovereen- komstcn werden mei 256 tegen 194 «stern men en 8 onthoudingen aangenomen BIJ deze stemmingen werden ook oen motie ten gunste van de d-wr de- in beslagneming van Duitsch e gen i sm benadoeelden en een motie, waarbij grootere bescherming voor de Duitacho m nderheid «in Polen wordt verlangd, aangenomen. De wetten betreffende do rij ksspoorw egen en "1c rijksbank 'werden met grootere meerderheid aangonómen. n I. mot 299 trgen 156 en met 307 tegen 150 filenamen.. 1;,. beide ge val Lm onthielden 3 afgevaardigden zich van stem men. Verder werd een motie der regeerings- partijen over do buiterilandsche politiek aangenomen, welke door den voorzitter van do cenlrumsfraclie. dr. Brüning was ingediend, waarin herinnerd wordt aan de verklaring van do deskund gén. dat het plan voor de schadevergoeding niet alleen door economische overwegineen, doch voor al door do politieke machtsverhoudingen wordt bepaald Daarom moet do Du tsphc regeering hiet nalaten, met alle vredelie vende middelen te streven naar een wijzi ging van de toestanden van het verdrag van Versailles, zoodat niet dc machtsver- houd ng"n. doch de gelijke rechten den grondslag voor de internationale betrek kingen zullen vormen Bij de toekomstige ontwikkeling moet in hoogero mate reke ning worden gehouden met de levensbe hoeften van Du'.tschlond In dezen zin moet ook do buitenlandschc politiek van Duitschland worden geleid Voor een mo tie der Duitsch nationalcn, waarin uitstel voor do afkondiging van de Youngwetion wordt verlangd, stemdo ruim een der ie van het aanwezige aantal afgevaardigden, het minimum, dat door de wei wordt vcr- eischt. De regeeringspartijen hadden daar entegen een urgente motio ingediend, vol gens welke do rijkspresident, indien de rijksdag en de rijksraad de wetten hebben goedgekeurd, de desbetreffende wetten Kon afkond gen, ook als tevoren uitstel door ten minste een derde der afgevaardigden i* verlangd. Deze urgente motio werd met 283 tegen 174 6temmcn bij 4 onthoudingen aangenomen. Vervolgens had de stemming plaats over de communistische mot o van wantrouwen en de motio der regeerings partijen. waarin de houding van de rijksre- gccring wordt goedgekeurd. Do motie van wantrouwen werd met 277 tegen 169 stem men en 13 onthoudingen verworpen. Dc meeste leden van de Beiersche volkspartij onthielden zich van stemmen. De voorzit ter der partij, dr. Leicht stemde tegen de motie van wantrouwen. De motie der re geeringspartijen werd met 248 tegen 170 «temmen bij 19 onthoud.nzen aangenomen. Bij deze stemming onthield do Beiersche volkspartij zich in haar geheel van stem ming. In parlementaire kringen brengt men deze houd'ng van de Beiersche volkspartij >n verband met het voorstel van Pruiöon tot wijziging van de bepating. waardoor ie landen, die ln flnanc:cel opzicht zwakker slaan, bij de vcrdeclng der belastingen be- ounstigd zullen worden. De zitting van den rijksdag eindgdc des avonds om zeven uur. In de zitting van morgon, die om .2 »:qr begint, zal de wet tot bescherming der republiek in tweedo lezing behandeld "/or den. Danzig, 12 Maart, (V. D.) Hodenmor- gen vroeg tegen 6 uur brak d-:yr tot nog toe onbekende oorzaak brand uit in een aan den oever van de Mottlnu gelegen graansilo te Danzig. Het vuur greep zoo snel om zich heen, dat de beide zes verdiepingen hooge silo gebouwen spoedig in lichter laaie ston den. De hitie was zoo groot, dat zelfs aan den overkant van dc Mottlau een ondrage lijke temperatuur heerschte. De brandweer bestreed het vuur van de zijde van de Hopfengassa met drie stoomspuiten, terwijl van den kant van de Mottlau zeven blus- schingsvaartuigen aan het werk waren. Ten gevolge van de reusachtige, tien tot 15 meter hooge vlammen, die uit de silo sloe gen, moest de brandweer zich voornamelijk beperken tot het n.it houden van een in de nabijheid gelegen silo cn een koolzuurfa- briek. De 50 Jarige brandmeester Schinkowski liep voorbij dc brandende silo juist ap het oogenblik, dat met donderend geraas de gevel instortte Tot groote schrik der dui zenden toeschouwers werd de brandmeester onder het vallend gesteente bedolven; ook de houten kademuur sloeg door en de gevel stortte grootendeels in het water. Het HJk van den ongelukkige brandweerman is nog niet gevonden Ongeveer 2000 ton graan zijn door den brand vernield De beide zes verdiepingen hooge silo's zijn geheel afgebrand en -dec hts enkele muren staan nog omhoog De brand weer zal zeker nog weer den geheelen dag nood ie hebben voor do nablussching van de brandende massa binnen de nog opstaande muren. P a r ij s, 1 i M a a r t. (V. D.) Drie vrouwen san 35 A 10 jaar hadden in do nobijheid van Ferpignan inkoopen gedaan en om naar de Fransche staatstram lerug tc keeren, kozen zij den koristen weg, den internationalen spoorwegtunncl \an Ba listres. Toen zij bij een bocht in den tunnel kwamen, merkten /.ij plotseling, dat uit de tegenovergestelde richting een trein aankwam. Zij meenden echter, dat het een Spaanscbe goederentrein was cn wilden zich op het andere spoor in veiligheid brengen. Pas op het laatste oogen blik bemerkten zU haar vergissing, doch de afstand was toen reeds te klein om nog tij dig aan de andere zijde van den tunnel ie "komen. De vrouwen werden door den trein letterlijk tegen den muur fijn gedrukt. Een 10 jarig zoontje bleef als door een wonder gespaard. WEERLOOSHEID IN ENGELAND. Londen, 11 Maart. Het ministerie van arbeid bericht, dat het totaal aantal werk- loozen op 3 Maart 1.547.200 bedroeg of 7935 mser dan een week te voren en 159.86$ meer don een jaar geleden. OVERSTROOMINGEN IN URUGUAY. Montevideo, 12 Maart. Een van slagregens vergezeld gaande orkaan veroor zaakte overstroomingen, ln bepaalde wij ken van de stad bereik'e het water een hoogte van twee meter. De stad is zonder licht. Ook La Plata is door wolbreuken bezocht. Er is veel schade aangericht Het verkeer is onderbroken en ettelijke honder den gezinnen zijn dakloos geworden. LITAUSCHE OFFICIEREN AANGEHOUDEN. Verdacht van splonnago. K o f n o, 11 Maart. Onder verdenking van spnnnagc ten gunste van Polen zijn hier acht personen aangehouden, o. w. ceni- ge officieren van het Litausclie leger. De ar restaties hebben te Kofno groot opzien ge baard. Men gelooft een wijdvertakte spion- ncnorganisatic op het spoor te zijn. DE NEDERLAAG DER LABOUR- REGEERiNG. Ontbinding van 't parlement ln do naaste toekomst? Londen, 12 Maart (H. N.) T7i ver band met de nederlaag, welke de arbeiders- regeering gisteren in het Lagerhuis heeft geleden, verklaart de Daily Herald, dat zoo wel de conservatieven als do liberalen op het oogenblik eigenlijk nog geen nieuwe verkiezingen wenschen. Indien echter de beide oppositiepartijen hun taktiek voort zetten, zal Macdonnld nieta anders overoüj ven dan het parlement te ontbinden. Zeer veel zal dus afhangen van de motie van wantrouwen, door do conservatieven over do tariefpolitiek der regeering ingediend, wolke motie Donderdag behandeld zal wor den. De Morning Poöt bestrijdt de loor Macdonald verkondigde opvatting, dat het gisteren aangenomen amendement geen in grijpende wijziging van de wet tengevolge heeft Het blad stelt de vraag, of de reg'e- ring voortaan bij iedere voor haar ongun stige stemming een dergelijke verklaring WEER3EP1CHT. Hocgste barometerstand: 765.2 te La Coruna. Laagste barometerstand: 739.9 te Skudesnaes. Verwachting: Matige wind uit W. rich tingen, half tot zwaar be wolkt of betrokken, buien mei sneeuw of natte sneeuw, weinig verandering in tempe ratuur. LAN GESTRA AT 49-51 - TE' VOOR I5DER FC' jellen VOOR IcDER Cj'TEN VAKKUNDIGE BF \e zal afleggen. In het ond ihG'dSllhCid. het duidelijk, dat door he gehecle karakter van wordt. T>%ilSIS IN Londen, 12 M a a r t. LaND niet onmogelijk geacht nieuwe verkiezingen 1r worden gehouden De r'Ql€fl 11l€t den zijn van opvutting, ypm kieztngen door dc nrdei geering Dinsdag heeft hflflj zullen worden. De betrel gcering tot de oppositie z dun. Echter neernt men rt. (U. N.) Naar het servatieve motie van >opig tot geen regcc- steun san de liberalen u de zitting van het den. Van andere zijde wo verklaarde een der er onderhandelingen platen, dat do liberaio liberale partij te winnen,servatievo motie van de motie van wan trouwen en, aangezien dezo Men verwacht echter, dat o van tariefpolitiek voor een voorwaardelijke aticven lichtte Bald- trouwen voor do ^cgccrirverklaarde 1at door egeering, om 'nlich- >over haar toekora- oostand van handel DVI>n C3DE7VT nog slechter IS D I ivi/ Oi Iv&LilY 1 op de toeneming S'.garenm ■4 S Jl Byrd heeft te Dunedin ir. jesproken over de bereikte -T 9? langrijker dan het bereiken 'JJgi pool achtte hij de ontdekking derden vierkante mijlen nieuw Oosten van het Ross-quadrant. „Ik voor mij zeide Byrd hech« het minst geen belang aan dit land cischen voor de Ver. Staten. Wij hebbi eenvoudig het werk voortgezet, dat door Britsche pioniers was begonnen. En al wat ik gedaan heb, was den buitenkant nan te raken van een onderworp, waarover nog generaties lang zal kunnen en moeten wor den gestudeerd. Ik heb het „Marie Bvrd- land" genoemd, maar het is niet Amerl- kaansch. Veeleer behoort het aan do wereld toe. Ik heb mijn gansche taak volbracht en dank zij het geluk, dat ik gehad heb, zijn alle verwachtingen overtroffen. Dit is uit sluitend te danken aan de toewijding en den ijver van mijn menschen. die allen serieus hebben gearbeid. De resultaten voor de we tenschap kunnen nog niet worden overzien. Maar het is te verwachten, dat geologie, blo- logie, meteorologie.fysica, de radio-welen- schap en nog andere wetenschappen zijn vooruitgebracht". HET GIST ONDER RUSLANDS BOEREN. B e r 1 ij n. 11 Maart. In Zuid-Rusland neemt de beweging der boeren tegen de agenten der communistische partij in om vang toe. Dc boeren zijn vooral ontstemd over hot feli, dat voortdurend groepen koe^ laki naar het uiterste Noorden des lands gezonden worden. Ook de onteigening op telkens uitgebreider schaal van boerderijen ten behoeve van de collectlvistische bedrij ven doet de verbittering toenemen Enkele dagen geleden werd ook een kolonie Duit sche boeren naar Siberië gezonden Naar verluidt, hebben boeren, die te voren wis ten. dat hun eigendommen In beslag zouden worden genomen, hun boerderijen in brand gestoken.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1930 | | pagina 1