AMERSFOORTSCH DAGBLAD JONGE DAMESMANTELS VANAF F DE EEMLANDER FIRMA DUIM BURGER Zaterdag 15 Maart 1930 28e Jaargang No. 218 ARNKEMSCHE WEG 26 DAMES MODEZAAK GEHEIMZINNIGE NACH1 EN Buitenlandse!) Overzicht B08TEMLAMD DRAMA IN SEN CIRCUS Mevrouw Reland Holst hangt een sernber bce'd op MATROZEN SPRINGEN UIT DEN BAND Zij mishandelen treinpassagiers Fa. L. Luycx en Zn. ESastieke Corsetten HEERENHUIZEN TE HUUR IRflNNh'MFNTSPRUS ooaadeo voor Amer&Joon I 2.10. per coaand 0.75, per m week (met gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.171/». Biooeolaod tnaco per post per 3 maande» f S.-% POSTREKENING 47910 Afzonderlijke Dammers I 0.05. TELEFOON INTERC 513 UITGAVE: VALKHOFF C? PRIJS OER ADYERTENTiEN vao l~* re0Ch1,05 ®cl lnbt0rlP VBD eeo t*™jsnumnier ielke regei metr f0.25 Llefdad I ghtids-ad verten tién voorde helft van den prijs. Kleine Advertentie» „KEITJES" bij vooruitbetaling 1—5 regels 50 c*at. elke regel meer 10 cent. driemaal plaBtsen f I.— Bewijsnummer exir» f 0.05 II. G. CANNEQ JETER. Spoken beslaan cr in onze electrisoh ver lichte wereld niet meer. Wij kunnen ons niet voorstellen, dat zc ooit hébben bestaan. Moeilijk valt het zich le verdiepen m het leven \an dc helden uit die oude verhalen der menschheid, die geen etmaal ontslagen tvaren \an' dc angst \oor geheimzinnige machten, welke hen uit de duistere hoeken van den voortdurenden schemer belocden. Hier was het dc sibvlle, heks van hon derden jaren oud, die de mcnschen mee troonde naar dc onderwereld en uen in haar spelonk dc haren to berge deed rijzen met haar schrikaanjagende profetieën. Daar waren het de furiën, vreesdij ke schepsels, die met den vloek \un heur toorn cn wraak dc bedrijvers, van onrecht straft- n. Ginds de moiren, dochters van den nacht, die met onvermurwbare hand tien levensdraad sponnen cn afsneden. Of Nemesis, Je godin van het noodlot, die den overmoedige, die een tijdlang in te grootcn voorspoed gdeefd had. zware verliezen deed ondergaan, opdat hij niet zou \ergcten, dat hij een sterveling was en dat slechts den goden een onge stoord geluk is beschoren. Of Atc, dc snel voetige cn machtige, die het versland ver bijsterde cn daarmee haar slachtoffer tot zonde, schuld en onheil verleidde. 01 Pan, die met zijn vrecsehjkc stom het hart van den eenzamen reiziger van schrik en angst breken deed. En Charon, de schimachtige veerman, die dc zielen over den stroom dei vergetelheid voerde naar het stille rijk van den dood. Langgeleden liecft reeds Schiller zich er over beklaagd, dal de verstandig geworden menschheid al deze geheimzinnige figuren uit haar verbeelding \erdreven heeft. Na hem is dc wereld nog weor een eeuw nuch terder geworden eu zij gelooft slechts aan de wel der zwaartekracht en aan het ziel loos zich .wentelen van hemelbollen door den zwijgenden aether. Toch mogen wij ons nfvragen. of iider- dnad onze verlichte wereld van spoken ge zuiverd is. Het zou kunnen zijn." dut ze slechts van gedaante verwisseld zijn, doch in wezen hun geheimzinnige macht van voorheen hebbon bestendigd. I* de heden- daagsche menschheid werkelijk minder vreesachtig, minder beaugst, minder ver bijsterd dan de menschheid van tweedui zend jaren geleden? Maar waar vandaan komen dan al die zenuwachtige, ontwrichte, geschokte gemoederen? Waarom hebben de psychiaters handen vol werk, waarom moet men steeds dc gestichten voor zielszieken uitbreiden, waarom is het aan til zelfmoor den zoo groot? In zijn angst voor geheimzinnige mach ten is de menschheid dezelfde geblev n. liet verschil is alleen, dat de verbeelding der ouden de oorzaken van de gemoedsont vvrichting in het maskeradepak van afgoden en spoken gestoken heeft en dat wij in onze verlichte eeuw haar dit hebben uitgetiok- ken. Nu zij dezo concrete gestalte hebben verloren en rondwaren in den onzichtbarcn vorm van conflicten, problemen en onbe grepen gemoedsaandoeningen, zijn de spo ken voor ons geheimzinniger en angstwek kender geworden dan ooit. De sibylle is verdwenen, maar gebleven zijn dc angst voor het ondoorgrondelijke van dc toekomst en het besef van het nood lottig verband tusschen verleden en heden Verdwenen zijn de furiën, maar gebleven is dc gewctensbeklemming van den voekc- looze, die moedwillig heilige rechten vei- treden heeft. En gebleven is de vrees voor «Je wraak van slachtoffers, wier grievende krenking cn smartelijke verontwaardiging, dc droomun van den boosdoener veront rusten. Niemand gelooft beden ten dage meer in het bestaan van dc griezelige moiren, maar wien slaat bij een plotseling sterf geval de schrik niel om 't hart bij de ge dachte, hoe dc geheimzinnige schaar ook eenmaal zijn levensdraad door zal knippen. En wien wordt, ook al heeft hij van Ne mesis nimmer gehoord, het geluk van den voorspoed niet vaak vergald door de er varing, dat hoogmoed vóór den val pleegt komen en dat dc fortuin dikwijls hem, dien ze het meest begunstigt, straks ont goochelt met het zwaarste verlies. De snelvoetige en machtige Atc moge naar het rijk van de fabelen verwezen zijn, zij heeft haar geheimzinnige macht, over gedragen aan evenmin te ontloopen v c-r- leidstors, die ons buiten onszelf brengen cn in zinsverbijstering schuldig doen worden om ons daarna aan dc pijn der vergeé£afchc wroeging over te laten. En Pan zullen wij «n de eenzaamheid niet meer tegenkomen, maar waaropi ontvluchten wij niettegen staande dc eenzaamheid en omringen als angstige kinderen wij ons met onafgebro ken rumoer cn gezeiiighcid? Is het niet, omdat wij weten, dat wij den schimachti- gen veerman niet kunnen ontsnappen, al heet hij heden geen Charon meer? De spoken van vroeger hebben hun naarn °n gestalte verloren, maar nochtans doen 'ij zich gelden, wijl hun geheimzinnige macht aan het innerlijk van \s mcnschen bestaan onverbrekelijk verbonden is. Niet buiten ons. maar in ons leven zij. (Nadruk verbadmi). Dc boeren vluchten uit Rusland. Letland verkeert In een mocL lijke positie. Rusland is op het oogenblik een land van benauwenis, omdat elke persoonlijke opvat ting, die afwijkt van de officicclc leer cn •Jen officicolen gedachtengang, als contra- hando wordt beschouwd. De terreur is cr ten top gevoerd en het zijn heusch geen ha lelijke bourgeois alleen, die den tcgemvoor digen toestand in het bolsjewistische Rus .and schetsen als hemeltergend. Zelfs een communiste als mevrouw Roland Holst, de groote dichteres, hangt een somber beeld op van hetgeen cr in het huidige Rusland geschiedt. Elders in dit blad hebben wij het een en ander weergegeven uit haar be schouwingen. Onder deze omstandigheden behoeft het niet te verwonderen, dat duizenden en dui zenden snakken naar bevrijding, naar de vlucht uit deze brandende hel. Voor velen, tot wanhoop geraakt, omdat zij den druk van het régime niet langer kunnen verdra gen, zou dc vlucht over de grens een uit komst zijn, maar de sovjet-overheden zor gen er angstvallig \oor, dat niemand het gebied dei unio van sovjetrepublieken ver laat.' Den laatslcn tijd verkeeren vooral Je boeren in een benarden toestand; in de vrije uitoefening van hun bedrijf worden zij door de krasse sovjetmaatregelen, wnardooi zij feitelijk tot slaven worden gemaakt, dei- wijze gehinderd, dot zij tegen eiken prijs den grond, waarmee zij overigens vergroeid zijn, zouden willen verlaten. Van de Lellandsch-Russisehe grens komen don ook telkens meer berichten, waaruit valt af te leiden, dat dc boeren, die door de longste maatregelen der bolsjewisten tot vertwijfeling zijn gebracht, op het punt staan, in groote massa's over de grens te vluchten. Telkens weer wenden zich af zonderlijke personen uit sovjet-Rusland tot de Lctlandsche grenswachten om uit te visschcn of cr kans voor boerenfamilies en boerengemeenschappen bestaat om zich in Letland te vestigen. 's-Naclits hoort men aan gene zijde van dc grens steeds opnieuw schoten klinken, want de Russische grens posten schieten op allen en dat zijn niet weinigen dio heimelijk dc grens trachten te naderen. Do Lctlandsche regcering volgt met aan dacht, maar tQvcns met bezorgdheid de ont wikkeling der dingen in Rusland; het ligt toch binnen het baroik van liet mogelijke, Jat do tot wanhoop geraakte massa's van do sovjet-Russische landelijke bevolking zich op een dag mei elementair geweld in Westelijke richting in beweging stellen. Het oprukken van dergelijke massa's aan de Oostgrens van Letland bergt ernstige ge varen in zich, dio ook nauwelijks verkleind zouden worden, wanneer b.v de Volken bond of dezo of gene groote rnenschlieveiulo organisaties zich het lot z.ouden aantrek ken \an de personen, dio uit Rusland vluch ten, zoodat Letland dan alleen de rol zou hebben te spelen van een doorgangsland voor dezo massa's. Daar het bekend is, dat do sovjetrogec- iing oen volkomen afwijzende houding aan neemt tegenover ,elk verzoek om de Russi sche republiek te mogen verlaten, zou Mos kou het stellig als een vijandige daad be- chouwen, wanneer Letland dc-n vluchtelin gen ter wille zou zijn. Daar komt nog bij, lat maar al te gemakkelijk met do naar Letland stroomondc boeren honderden cn misschien wel duizenden agenten der Ko- minterin (communistische Internationale) ?n der Gcpeoc Letland binnengesmokkeld zouden kunnen worden, waar zij natuurlijk niet na zouden laten hun gevaarlijk© agi tatie te beginnen. Tenslotte kan niemand zeggen, in hoeverre dc hongerende cn ver volgde massa's, die misschien als een la wine over do grens zouden rollen, in toom zouden zijn te houden cn op geordendo wij ze zouden kunncu worden vervoerd, b.v. naar Amerika. In verband met -il deze omstandigheden beeft, naar wij thans in de D. A. Z. lezen, dc Lctlandscho rcgecring. zulks in het be lang van do staatsveiligheid, voorloopig be sloten do draconische order aan de grens- autoriteitcn te verstrekken om personen, die de grens probeeren over te trekken, uit rc leveren aan de sovjetoverheden, d. vv. z. aan de volstrekte wanhoop. Vluchtelingen van Letlandsclio nationaliteit wil men in Letland gaarno gastvrijheid vcrleencn, maar de regeering te Riga is zoo voorzich tig, dat zij zelfs te dezer zake met dc sov jet-regeering eerst tot een vergelijk tracht te komen, teneinde buitenlandsch-politicke moeilijkheden (c voorkomen. Een Bcrberleeuzv bijt ccn iemslcr. cn ccn beer dood B or lij n, 13 Maart. (II. N... Naai het Mad Tempo meldt, is gisternacht te Bc- bra in een menagericwagcn van het circus Hassel engeveer twee uur na afloop van de voorstelling een verwoed gevecht gele verd tusschen een bruinen Siberischcn beer cn ccn Berberleeuw. De vvocdcndo dieren beten zLh in" elkaar vast. Een dierentem- ster, die geheel alleen stal wacht had, aan gezien het overige personeel reeds naar het naburige Son-tra was gegaan om daar een circustent op te slaan, waagde zich in Je kooi en trachtte de woedende dieren door zweepslagen van elkaar te scheiden. Dc leeuw sprong echter met een geweldigen sprong op de vrouw too cn bracht haar over haar geheele lichaam wonden toe. Op naar gegil kwamen gendarmes toegesneld, die, niet ijzeren stangen en mestvorken ge wapend, do vrouw te hulp kwamen cn den leeuw, die woest om zich heen beet, in bedwang hielden, totdat het gelukte dc vrouw, die in onmncht was gevallen, te ber gen. Zij is in hopeioozen. toestand naar het ziekenhuis te Bebra gebracht. De beer is intusschcn aan zijn verwondingen ge storven, terwijl dc leeuw doodgeschoten werd. D2 VERSCHRIKKINGEN IN RUSLAND Dc Gepeoe keiduizend oogen, ooren cn armen Mevrouw Roland Ilolst schrijft in „Bevrij ding' over Sovjet-Rusland: Dc woning-ellende.... Men bouwt, men bouwt. Soms zorgvuldig en goed, vaak al to haastig....^ Maar al voller stroomen de groote korven..- Nijdig gezoem als van woe dende bijen.. Men vecht als inzenden om huisvesting, om ccn kaïncr, een deel v in een kamer.... Men verdringt elkaar, men verwondt elkaar, men vermoordt elkaar Intriges, denunciaties. Dc schaduw van de verklikker, de som bere figuur, zich opdringend in eiken tyran- nisch-geregeerclcn staat, valt groot en zwaar over Rusland-.. Angst beklemt de harten, vrees versombert de oogen. wan trouwen maakt dc lippen stom Over de Gepeoe spreekt men als men eertijds sprak over de Ochrana.... Het geheimzinnig duis ter, waarin zij gehuld is, versterkt nog de macht, die zij uitoefent over dc geesten Zwijg en gehoorzaam, wend dc oogen af, als ge onrecht gebeuren ziet, bemoei je niet niet een anders zaken... De Gepeoe heeft duizend oogen om te zien, duizend ooren om te h'óoren, tienduizend armen om te grijpen,... Zij vercenigt dc funktics van op- spoordcr, aanklager en rechter. Wie in haar klauwen valt, wordt uit de wcreld-dor-lc- vonden, uit de zegeningen van liet heldere licht cn de yroolijke geluiden, gesleurd naar den dompen kerker, om daar, 60m6 in ze- iiuwsloopendc eenzaamheid, soms met an deren opcengepcrst in overvolle ruimten, den dag af te wachten, dat hij zijn vonnis vernomen zal: verbanning naar verre oor den, opsluiting in een „politieke isolator", do kogel.... De Gepeoe kent geen verhooren van getuigen. Zij verstrekt den aangeklaag de geen verdediger.... Zij veroordeelt hem zonder dat hij weet, van welk misdrijf liij aangeklaagd werd. Schrijfster merkt meer speciaal over dc Stalin-dictatuur op: Op het platteland woedt dc klassunoor- log fel cn feller. Brandsticnting, moorden, van den kant der tot wanhoop gedreven koelaki. (Maar zijn het enkel koolaki, die tot wanhoop gedreven werden?) Oppositie van rechts, Boecharin waarschuwt: „Gij forceoii de ontwikkeling, roekcloozon! Ma tigt uNieuwe strijd in dc partij, Jc rech't- sche oppositie wordt verslagen. Sialin heefi zijn eenheid verkregen, zijn „monolitisch blok". Althans elke stein is verstomd, die het waagde, ccn anderen wil uit te sprekeh dan de zijne.... Nu kan men met volle stoom vooruit. Zcvcnurige arbeidsdag.... Een ze genrijke sociale hervorming? Misschien, maar zeker een maatregel, noodig ter invoe ring van het konlinubedrijf. Dag cn nacht grommen de machines.... Vijfdagenweek: na vier dogen telkens ccn dag rust.... Zijn dc Russische arbeiders geen benijdenswaardige mcnschen?, Maar de vrije Zaterdagmiddag verdwijnt; alle kerkelijke feestdagen zijn afgeschaft, geen algcmccne rustdag meer, met als uitzondering dc vijf groote feest- on herdenkingsdagenlief jaar wordt gera tionaliseerd en gemechaniseerd, niet anders clan do arbeid cn het bewustzijn. Ononder broken productieproces cn tevens uitroei ing van alles, wat herinnert aan het chris telijk geloof... Vlies voor do produktie Zij wordt de Godheid, in wier dienst men zijn leven stelt. Haar brengt men zijn offers.... Weer wordt de eenheid van leiding in de industrie ver sterkt Het is niet enkel dc godsdienst, die moet worden uitgeroeid! De laatste over blijfselen van do „medezeggenschap der fa- briekskomitee's, der vakbonden en der kommuniötische cellen bij dc regeling der produktie, worden even meedoogenloos ver trapt als het geloof aan God cn Christus en den Heiligen Geest. De nieuwe macht, den bedrijfsleider verleend, wordt uitgedrukt door ccn aan de militaire terminologie ont leend woord, het woord „jcdinonatschali (de macht van den enkele). Eenhoofdige leiding met militaire bevoegdheid. Now Vork, li Maart In een trein van den ondcrgrondschen spoorweg New York —New Jersey liepen gisteravond vier be schonken ma ti ozon van den Amerikaan - schen kruiser Gilmer door de vier wagons van den trein en ranselden alle manne lijke passagiers af Aan een sterke afdec- ling politic, die in het eerste station, waai de trein stopte, te hulp werd geroepen, luk te liet ten slotte dc woestelingen io haar macht te krijgen. Een dei- matrozen liep hierbij zulke kwetsuren op, dat hij naar liet ziekenhuis moest vvordun vervoerd. Een ambtenaar van het bondsgerechtsliof, die zich in den trein bevond, verklaarde la ter. dat een der wagons, waar de mal rozen haduen huisgehouden, op een slagveld ge- joek De wanden waren van bóvrt tot on der met bloed bespat. GROOTE BRAND IN GRAANPAKHUIZEN. Ook een station loopt gevaar. Bpekai-cst, 11 Maart. (V. D.) Uit Botosani wordt gemeld, dat in dc graan- pakhuizen pullij het station aldaar een I brand is uil;-' -loken, waardoor groote hoe veelheden graan verbrandden. Er bestaat nog slechts «Geringe hoop een deel der pak huizen te behouden; men vreest echter niet ic kunnen voorkomen, dat het vuur over- slaat naar het stationsgebouw. EEN TERDOOD-VEROORDEELING P a r ij s, 14 Maart (V.D.) Do jury-recht bank to Beauvais veroordeelde gisteren een 28-jarigen maD ter dood on een andc'- tot 20 jaar dwangarbeid, onderscheiden lijk wegens dubbelen moord cn wegens medeplichtigheid. D« man was door ziji> geliefde verlaten cn meende den man go vonden te hebben, me; vvicn zij mee was gegaan. Op een station sprak hij hem aan cn verzocht hem de verblijfplaats van de vrouw to willen mcdedeelcn. Toen de aan gesprokene dit weigerde, echoot luj hem neer en vluchtte naar hot huis van zijn moeder, waar hij met een berucht misda diger samenwoonde. Toen do politie hem vvildo arresteeren, barricadeerden do beide bewoners het huis cn verdedigden zich tegen de politie, waarbij zij ccn politie agent neerschoten. GEDUCHTE SNEEUWVAL IN POLEN. Warschau, 11 Maart. (II.N.) De laatste dagen is in Polen zooveel sneeuw gevallen als den geheelcn winter nog niet het ge val is geweest In dc Karpathen cn in het Oostelijk gedeelte des „ands zijn daardoor verkcersslormgen veroorzaakt. INTREKKING VAN AUSTRALISCH REGEERINGSSUBSIDIE VOOR DE LUCHTVAART. Canberra, 13 Maart. Dc Sun bericht, dat de Australische regeering besloten heeft geen subsidie meer aan du luchtvaartmaat schappijen te verleend», omdat het publiek niet meewerkt aan dc instandhouding. In het verslag van den accountant-generaal van dc regeering wordt het subsidie niet gerechtvaardigd geacht, daar dc spoorwe gen het bestreken gebied voldoende bedie nen en deze laatste inkomsten derven dooi de concurrentie van dc vliegdienston. Het verslag berekent, dat in óén geval het sub sidie beteekende, dat do regeering 4 bij legde voor eiken brief, die met de lucht post .vervoerd wérd. WEERBERICHT. Hoogste barometerstand* 7G9.G te Isafjord. Laagste barometerstand: 738:0 tc Valcntia. Verwachting: Meest matige O. lot Z. O. wind, nevelig tot half of zwaar bewolkt, wellicht nog enkele buien met sneeuw of natte sneeuw, weinig veran dering in temperatuur. LANGESTRAAT 49-51. TEL 190 in verschillende hoogten. Fransch en Amerikaasch fabrikaat gelegen Timorstraat bij Leusderweg Huurprijs f45.- «n f 5C.- per maand Te bevragen Bouwbureau GE8RS. LAMMERS Vermeerstraat 6163 Tel. 1067 CRISIS IN POLEN? Aftreden der re geering ver wacht Warschau, 14 Maart. (II. N.) Minis ter-president Bartel heeft vandaag terstond na het begin van de zitting van den land dag een verklaring afgelegd, waardoor liet geheele kabinet zich solidair verklaart met den minister voor sociale aangelegenheden, kolonel Prystcr, tegen wicn do sociaal democraten een molio van wantrouwen heb ben ingediend. Deze motie werd kort na 7 uur aangenomen, waarop dc regecring de zaal terstond verliet- Men verwacht met stelligheid het aftreden van de regeering, wellicht nog in den loop van den avond. GROOTE TARWEVOORRADEN IN AMERIKA? Financieele catastrofe te ver wachten? Londen, li Maart. (V. D.) Volgens een bericht uit New-York aan le Daiiy Telegraph is men in financieele kringen in de Vcreenigde Staten van mcening, dat men slechts door een grootcn misoogst bewaard kan blijven voor een zeer ernstige finan cieele catastrophe. In de Amerikaanscho op slagplaatsen ligt op het oogenblik reeds 155 millioen bushel (een bushel is onge veer 3G liter) opgeslagen, wclko voorraad te gen 1 Juli as. zal zijn toegenomen tot on geveer 250 millioen bushel. Dit zou betee- kenen, dat dan de voorraad grooter zou zijn dan de geheele tarwe-uitvoer van één jaar. Daarom zou slechts een misoogst of een wonder het land voor een financieele catastrophe kunnen behoeden. De toestand op do tarwemarkt is zoo 6lecht, dat als on middellijk gevolg van dc prijsdaling do in komstenbelasting reeds niet ongeveer 45 milli-sen dollar zou zijn verminderd. Dc pogingen van de rcgecring tc Washington om ter vermijding van een algemeene crisis do voorraden tegen ccn boogeren prijs dan die op de wereldmarkt op tc koopen cn op te slaan, worden algemeen zeer pessimis tisch beoordeeld. HET BELGISCH KONINKLIJK PAAR IN EGYPTE. C a r o, 13 Maart. De koning der Belgen zal Zaterdag per vliegtuig uit Heliopolis vertrekken voor een bezoek aan Irak. Hij zal de koningin op 23 Maart weer ontmoe ten in bo ven-Egypte.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1930 | | pagina 1