DE EEMLANDEQ BUITENLAND PRIMO DE RIVERA'S DOOD postrekening «mo telefoon INI PRC »IJ UITGAVE: VALKHOFF A C® PfiUS PER ADVEflTEMTIEII I regel» l IX» nbtfnpnara *1 mtw IA» LMMadialNtdi'Xlv _«meS- W werulrtm. Dinsdag 18 Maait 1930 28e laaigang Ko Baitenlandsch Overzicht Primo dg Rirtra'i dood. Eta korte nabeschouwing. In ons vorig avondblad, dol don plotse- lingcu dood van don geweten Spaanschcn dioiatnr meldde, hebben wij uitvoerig stil gestaan bij Primo do Ritera's politiek Algemeen Is men ton oordeel, dat de on verwachte dood van Primo do Rivera, die lestig jat e dager, aftreden voorafgingen opwin BOVC die II. 'li (Ie diclnluur onmiddellijk w zijn rkolUk h heeft hlJgcdraRcn tol h< dloOpcn van zijn lichaam Toon Primo de Rivera voorllon dogen n den val tljn vaderland verliet, knn nu r ullljd dam do l-ranscho d r tamelijk optimistisch! Men wunrarhijiilljk rekening k een vorniindering der Krn scheld h hij e nin.l von bHk li machtige wljte een circulaire te richt de leiders der weermacht die er zich over "moesten uitspreken, of Primo do Rivera nl dan- niet als dictator gehandhaafd diende te worden Oridertusschen dacht niemand, dol hij zijn mi voor Spnnjo voor goed had uitge speeld. Primo zelt had hij e partij t «HJ v r Parijs vertrokken vorhanl te komen Naar verluidt, moei hij een poging gedaan hebben om van duai uit weer Invloed Ie krijgen op de Staatkundige ontwikkeling in Spanje Tevens werd ge xogd, dal hij In die dagen nnn de grens Is geweest, in Pcrpigrinn. «de -1)1.1" hooidslod van Calalonfe.' Te Madrid voelde rnen zich in elk geval niet heelmunl gerust, "f hier aanleiding voor was. is ren andere vraag want, wanneer er zoo af en Ine weer nvci een nieuwe sproken, denk In de Isalslo Hoe het ook tij. een dag of Hen gelid' ts de generaal ernstig ziek geworden. Het lng in zUn voqrncincn Parijs te vorlnb genezlDg van xfjn aulkerzlekle In een Toen bij |r l- .shfcf - Mi tMr Frankfort I liett ptoUeitng o .Misschien heeft gi meent),'merkt een blad als'de Kölnische maal In i gtijk geluk tl Juist de Inalsie drfgc-n wird de g»gtgtttt Tin-Ier zijn l.'g' gre MISLUKKING VERMEDEN Frankrijk rn Engeland komen elkander tegemoet Italië handhaaft nog zijn pariteitseisch i, 1? Maart, (V,D.) Do It delegatie op Chequen Frankrijk «tl Rnliti 1 bij c Chequer* eveneens aangeroerd, zulks n op de komende besprekingen Rcnève. Men hoopt, dat hier een «peel, tugechen Frankrijk Groot Hriin De li i Halle n rijn r schap I» WpjJM- Wal de liek der der dictatuur, die van 1OT» toi brgm duurde, op'de-meest nnlslellnnde wijze den dng>Keg) onbékwaam financieel lx een greiuenlonzo prcsiige-imliliek denke slechts aan ilv grootschcepsch» toonstellingen ta Barcelona en Sevil heatl de aehuldcnlnst var, liei lend op ke wijze doen teoenemcii. Nal iben de graofe uitgaven voor i gemeens inndern.sccr.ng van hel Inn. baar goeden invloed gebrul. Maar lem van deze ontwikkeling I» de dlclnli regeering afgelrcdun; zij h, omdat d- werking van deze zichtbaar Is, niet li gen. Men rienktêw op 'l oogenblik In Span Je hiel nnn wefk een buKmigewouen orbdé de regcfringr van PHino de Rivera in de cerate Jhrcft heeft verricht Het Is ia de (rn giek vall ilez* dlclaluur Spanje van den ondergang ge hebben gered en bijna weer naar den 'ondergang Ie hebben gevoerd. Dit kwartvtpmdal de dirlatuu' de politieke kopstukkOh ontbraken en zU ndcli de gave. noch den wil l>---;.i politieke k"|'-mkk.-n uil het andere kamp nnn zich ie vei binden De gesatdrift over de zege. die in Marokko wettllMvoebien.tis ook reeds sinds lang gc- bluacbL Thans drukken de gcl< De tiallaanacli. de lantste besprekingen aangeboden w jaar geen jtjag- gaan. Voor Ilallfi Is I Frankrijk erkend lo krijgen.' geschied. Te I.onden dergelijke bepaling e.lic.-pskl.iwcn herrl islukking der ronferen Dit De ddódrlircfl er nu voor gezi overwinnnaf van Aihucemna ni geklaagde naar Madrid heeft b rup ie keeren. Men zal nu moei ten. hoe zijn regcoringslljd walkte. De po litieke chaos dezer maanden is slechts een tegken van den overgang cn staat geen oordeel Ze» jaren van rusllg-opbouwenden arbeid r. de O e Mb- diid zal niets anders kunnen doen ilan voort te gaan met hetgeen in bei Iaat- Vijftal Jaren werd begonnen. Over i nlj meen «laat men de plank vermoedelijk n al (e ver mis. wanneer men opmerkt, dat de dictatuur een tijdlang heil2nnm maar niet de volstrekt noodzakelijke oplos sing was Maar alleen reeds, doordni Primo de Rivera vla zijn slnnlsgreep zijn lai ni">tcn op do nadeelen van eon verl georulkl parlementarisme opmerkzaam beeft gemankt, heeft hij een belangrijken plicht vervuld EEN GEFORTUNEERD COMMUNIST Arrestatie Ie Brussel 7 Mnnrl. (V. I).) Heden en zekere Zyniiil Pyrin- :t kasteel „l.lkebecke" i loobohoorendo kasteel v A. v. d. WEG, Langestr. 23 Tel. 217 SPONSEN - ZEEMEN - BORSTELWERK EOENWAS- VLOERWAS - VERFWAREN i hel bewustzijn. Het i. Politie en brandweer, dio lor ren gealarmeerd, namen de noo- itreeelen: do zaal werd ontruimd s worden gobrneh iluellge gevolgen zal ii DE ERNST VAN DE PAPEGAAIENZIEKTE Opnieuw enkele slachtoffers gentljnscher ling door n i. In F.ilgelnn.l i die beametll lie gonreaheei OVERSTROOMINGEN IN SPANJE Honderden huizen ingestort Madrid, IS Maori* llcovo n verschillende provinciën nc ■arende afmetingen nnn. Te rrngossa, 10 ManrL Do wns van bro neemt een bullongewonen omvang De bewoners van do vooreind Arreba'. in bun woningen reeds mocton ent-- •n. Vijfhonderd hulzen zijn ingestort, 1500 families zijn dakloos. DE BOODSCHAP VAN HINDENBUHO. lincr Tageb to plakken. I (1 Maart. Volgens h li-umalraclle vnn don rijksdag besloten be gin der volgende week, misschien roods Maandag, con Inillnllaf-vonrelel In lo die- ncn van slechts één j.nragranf, om do boodschap van don rUksprcaldcnt van 13 Maart over tie llnagscho besluiten In alle gemeenten des rijk» te doen nanplikkon. Kr wordt nog gepoogd ook do Duiteche Volkapnrll) zlrh te doen aansluiten, wal vermoedelijk zal gelukken. Onlaeteo te Chemnitz. Fa. L. Luycx en Zn, LANQESTRAAT 40-61. - TEL 180 Zijden Kousen mot punthiel, 1.75, f 2.10, f 2.75 en hooger, MODERNE TINTEN. GR00TE BEROERING TE MADRID De haatcampagne heeft hem geknauwd Een verl es voor de mooaictiie? stlng vindt morgenochtend plaats, Md van Prlino do Rivera hoeft ie Ml irjo reist vanavond naar Parijs. Het Spaanschcn gezant werd ingelicht, hoef bericht persoonlijk e BESTRIJDING VAN HET PAASCHrEEST. In sovJol-HusIand. Berlijn, 17 Maart. <H. N.) Volgons en bericht uit Moskou heeft do plaatselijke ifdeellng dor nrbeidersvakveroeniglngcn to Moskou con campagne geopend om de tic- van hot Pnaschfcost te bestrijden. Daartoe is een plan uitgewerkt om van einde Maart tot midden Mei In allo arbet lersclubs, fabrieken cn kazernes atheïst: «•he voordrachten Ie doen houden. Ook -vor.lt non allo bonden van vnkvereenlgin- ten aanbevo'en om in dezen tijd sportfees- en onder alliotetlscho leuzen te doen hou ten. Vorder I* besloten, prijzen beschikbaar .icring van het Pesschfecst te bestrijden >p 19 April zot to Moskou een grooto athe ïstische holooglng Worden gehouden, welke set hoogtepunt in de campagne zat vor Kolendamp de oorzaak, tone 10 Maart Op een feestavond A een café te Gross JRotlbeck bij Altona. waaraan 150 personen deelnamen, werden bfj b-S daneen'ineons 21 gasten door -^on- pasMMHcfteld, bennowdheld bij het ndcfii- hateh en hartkloppingen overvallen; i baard, dien hl) eenlge staan, geschoren. Zijn link- weinig veranderd. Spastische uitgevaardigd, waarbij don overledene de hoogslo mllllalro ccrliowijzcn worden loc- gekend. Du voormalige ministers der dicta tuur hebben zich heden bijna allen oasr l'orljs begeven, üc overige willen hm slof .eIC'c overschot aan de grens opwachten Primo zal waarschijnlijk worden bijgezet "ti zijn geboortestad Gerez. Madrid, 16 Maart. De lijding van Pri- rr.o de Rivera's dood werd om een uur middags bekend. De Spaanaehe gezant 1? ParljB bevealigdo tegenover generaal Merenguer telofonisch het bericht. Genernal Berenguer wns zeer getroffen. HU welge-'1" •en'ng over de dictatuur uit te si Pa rij e. 10'Moort. Do ohef van 't proto- :ol beeft uit naam van Briand den zoon •or. Primo de Hlveru zoowel al» den -jiaanschcn gezant deelneming; betuigd- mcl ..et heengaan van Primo de Rivera. Ver- ichillende peraooiilljkbeilon' begaven zich naar'het balei, waar de «»-diclator ver- loefde. om «en bczook van rouwbeklag af i leggen. De geneesheeren hebben vastgesteld, dat rimo de Rivera Is overleden tengevolge, an embèlle (aderverstoppIDgf. - a had II. zijn v aldus irdt d-d. 10 Maart nader nan de Cour. ,-riclit, zeer eenvoudig lo Parijs geleefd. HIJ bleef zelden laai uit cn hield een ■eng dleel, ook In verband met zijn sul- rrziektc. Toen hij voor de eerste maal i hel hotel du Pont Royal arriveerde, wam hij Ie voel cn droeg zelf zijn hand- offer, terwijl hl) zich tn hot hololreglsier et inschrijven als „landeigenaar'. Een elo maal glog Primo'naar den schot burg. Donderdag J.I. woonde hl) nog •oorstelling van Cyrano do Bergornc i-rwi)l hij gisteren nog bullonshula dim lotol terug, vergezeld van ilr.Bnndelac, not hem op zijn kamer oen glas melk Ironk, voordat dn generaal nuar bed gl épaanscho gezantschap, maakte vaak r .oraal wandelingen door de schilder- wijken van Parijs. De laatste twer dagen had do toestand vun Primo Il'-I. gegeven tot eenlge bezorgdheid, IJ meende, dat hij daarvan n-rlkniner werd 's middags bezocht door der. Spaanschcn gezant, den Spaan schcn consul, mnnrschnlk Pélnln en tro#n, die allen waren' uitgenoodigd op rccepilc. tvclko dien middag zou plants Het bericht vnn don dood van Primo Rivera werd hedenmiddag to Madrid I wol is"W-nar, dat hij sedert langen tijd zi was, doch aan don anderiin kunt bad zijn groot woorstandvermogen herhaalde lijk bewazon. Zijn val als dictator, zoo werd verklaard, trof hem zeer zwaar, vooral door k- otastanaigheden, wunrondcr deze plaais bad, HIJ had zolf willen hoengann, mot do eer, waarop hij meende recht i ben. Dat do koning zich genoodzaakt zag hem openlijk heen KJ oturon en dat daarop ui het gcheole land «en hant-enmpagno gen hem was begonnon, die hij nlmn -trmoed bad, heeft Primo zeer geknaui Nog slccl.t» een paar dagen geleden v t'aardo zUn zoon Josó Antonio aan Jo nalisten te Madrid, dat zijn vader in zes jaren van zijn dictatuur zijn gezoi beid geheel had verwaarloosd en na z -al diep ongelukkig was. Ongetwijfeld zal ll.ano onder grooto krin gen van do bevolking eon govools-omslag inzeilen. Verwkcht knn worden, i'.-crlljdon een eind zal makon an .ague, welke nog steeds tegen hem cn zijn .-aoatregclan word gevoerd. Bovendien zal algemene situatie er door worden op- ■cihelderd, want het Is zeker, dat eenlge ovloedrijke vrienden van Primo den lant- «ten lijd sterk hebben Intntrtgeerd voor een h£ratel der dictatuur onder zijn leiding. Deza t oweglng Blond onder leiding vair ge neraal Anldo, den voormallgen -minister ven blnnenlandsche zaken. HoegoU baromeUirsUndl 708.7 ts Itafjord. Laagsto borot 737.Ü to Groningen. Verwachting: Matige tot kracWlge tl lijk alnemona» N. ~w. tol wind, nfwisoelcnde bewol king, ragen- Of lingolbulon, aanvankelijk kotider, tljda- liet Young plan tot liovlgo vechtpar- gekomen tusechen ledon van den llielm, Natlonaol-eoclallBleo munlelen. Aebt ooinmunistM en -uil den Slahlhelm wei zoodanig verwond, dat zes' ziekenhuis moeaten worden waar één bunnor Inlueachei» oden. De poHllo nam tien personen hechtenis. Prllno's bewi "gonde: Nadat in September 1928 een nieuwe ml- (aire samenzwering was ontdekt, braken I, Februari vnn hel vorlgo Jaar In verschll- i-n.lo Spannsch" steden revolutionaire be togingen uit. De leiding van dit nieuwe 'crzcl tegen do dlclaluur was thans in landen van de oude Spnansche conser- •atlcvo partij en een der voorn.... male lel- lers was de bekende Sanchez Guerra. Ook. dit verzot werd echter neergeslagen. Primo Rivera dreigde met altreden en begaf ii naar den koning om nieuwe dlctnio- lo volmachten. BIJ koninklijk besluit rd de nrllllorlcscliool te Sogovla^ opgebe- i' Pi-lrno's aftrodon verkeerdelijk gelan ceerd was. deed hij eindelijk In het begin jaar definitief afstand vun zijn nu- unclie en op 30 Januari kwam i.ct kabinet onder leiding van den hul- uigen Spnnnschen mlnlslcr-prcsldcnl Be- enguer lot stand. „Een «tsatoman van groot formaat". Londen. 17 Maart. (V. D.) De Times erneeml uit Madrid, dat Prlmo'n dood ook ,p den politicken toestand In Spanje van livloed zal zijn, aangezien de monarchie danrdoor beroofd wordt vnn een reserve, nurop de koning in dn toekomst miaachlun og wel eens een beroep had gedaan, lu ien do tegengestelde krachtons de over- «nd zouden krijgen. Do Times noemt Pri- .0 de Rivera oen van die staatslieden van groot formant dio wurken. lol z!) uitgeput en aftreden, wunneor '/.IJ reeds door dood zij" goteokond. deelnemlog. Bewijzen vi P ar IJ z, 17 Maart. (V. D.). President Dou- uiergue, mlnistcrproaldonl Tardleu en de Fraoscho minister van bultenlandache za ken, Briand, zonden vertegenwoordigers om Prlmo'n nabestaanden bun deelnemiüg ic beluigen. Ook de neef van den koning van Span je, de Spannscho minister van buiienland- 3Che zaken, de hertog van Alva, bracht een bezoek aan bet sterfhuis Twee Spaansche mnnen on Primo'e zoon cn dochter houdon -(wisselend de doodonwaohL idrld, 16 MaarL De minister-prest- heeft nan de patrlottiache unie toe- 1 stemming gegeven liet sloffelUk overechot 4 met een spcclolen trein naar Spanje te gen. Publicatie dor o New York, 17 Maart. Een Argentijnse* blad, dat met generaal Primo de Rlverw- een overeenkomst bad gesloten Inzake bat», openbaar maken van dlons memoires, «al deze nu lerelond beginnen uit l« geven. ";.v i - :t r- i, -

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1930 | | pagina 1