AMERSFOORTSCH DAGBLAD de eemlander buitenland Donderdag 20 Maart 1930 26e Jaargang No 222 Buitenlandse?? Overzicht BLOEDBAD IN CHINA Een paar duizend mensdien vermoord BALFOUR OVERLEDEN Vermaard conservatief staatsman GROOTE BRAND IN CHILI Een sl"d bijna geheel in asch gelegd DRIEVOUDIGE MOORD VERGEEFSGHE JACHT Talrijke schepen aangehouden Fa. L. Luycx en Zn. Dagelijks ontvangen wli de nieuwste snufjes in Gar neering, Kragen, Corsages, Ceintuurs, enz. OPNIEUW BEROERING IN CHINA Nieuwe regeering van Jen Sji Sjan? ABOflNcMcN TSPhIJS Bioocoi3od franco p" pos» per maand» I 3.- POSTRKKMNING 47910 p«r J tnaandco voor Amcrstoort I 2.10 per maand 0.75. per week (rate grans verzekering regen ongelukken) f 0.171/* Afzonderlijke nummer» f 0.05. TELEFOON INTERC 515 UITGAVE: VALKHOFF C? PRIJS OER ADVERTENTIES 1 'j0.5. :nTp ocm.,snuffT. elke reyel atea (0 25 Llefdadlqhelda-adverteotléo voor d« helft vnn dec prtj, - Kleine Advertentie» „KEITIES bl| vooruitbetaling 1-5 legelt 50 CCSL elke tegel tneet 10 cent drtetn.nl pl.auen I I.- Benn|snutnmet eitt» I 0.05 Wanneer Hindenburg niet bad onder iezkend. Graal Westarp verdedigt den rijksprcsiidcnt. In de Kreuz Zcitung verdedigt de Duitsch nationale rijksdagafgevaardigde graaf West- nip rijkspivsidont Von Hindenburg tegen de uanvallen, die in \erband met diens on dertekening v.m 'ie Haagsche wetten van de zijde der nationalisten op -hern zijn gericht Westarp legt er den nadruk op, dat hij zijn zakelijke bezwaren legen de motie ven, welke de rijaspresioehl ln zijn mani fost ten gunste van de aanvaarding van t Nieuwe Plan aanvoert, in vollen omvang handhaaft, maar met klem teekent hij ver zet aan tegen de opmerking, dat Hinden burg's verdiensten als militair door zijn onderteekening te niet zijn gedaan. Volgens graaf Westarp is het eon dwa ling aan to nemen, dat de rijkspresident dc aanvaarding van het plan-Young practisch had kunnen voorkomen, wanneer hij had geweigerd de wet ten le ondcrtceke- nen, die door den rijksdag zijn aange nomen. Hij .kon af treden. De diepe smart, als uitvloei sel van het feit, dnt Hindenburg s naam onder het Nieuwe Plan staat, mag, zoo me.cnt,. graaf West arp, ;er ondertus- schon niet toe leiden over hot hoofd te zien, dat hot aftre- WESTABP den de aanvaar ding van het plan door Duitschland niet zou hebben belet Do tegenwoordige rijks- dagmeorderheid had niet eens de verkie zing van een nieuwen president behocvon af te wachten, maar volgens artikel 51 der grondwet door een wet met eenvoudige meerderheid van stemmen tot den dag dei verkiezingen een plaatsvervanger kunnen aanstellen, die formeel bevoegd zou zijn ge weest hel pjan mei bindende kracht te on dertekenen. Graaf Westarp worpt,verder dc vraag op. wat er gebeuld zou zijn, wanneer de rijks president zou hebben geweigerd zijn hand tcokening te plaatsen cn over,.hot Niou*vo Plan opnieuw zou zijn beslist door een re ferendum De regerring van Hermann Mül- zou dan zijn afgetreden. de rijkspresi dent zou voor bet orgnniseeron van het re ferendum de medeonderteekening hebben bondig gehad van den rijkskanselier, wien de hcerschcnde meerderheid het vertrou wen kon ontzeggen. Ontbinding van 't par lement en nieuwe verkiezingen zouden het verdere gevolg zijn geweest. Onder leiding van Hindenburg cn een door hem ingestelde regeering van t natio nale verzet zouden aan den eonen kant de kansen op succes voor de nationalisten grooter zijn geweest dan het vorige jaar, moor daar zou ook tegenover hebben ge staan, dat zij tevens zouden zijn gestuit op een hefligen tegenstand der partijen, die voor de aanvaarding van het plan zijn op gekomen, hun heerschappij bedreigd zou den achten cn dio het sociaal democratische bestuursapparaat van Pruisen, alsmede van talrijke bondsstaten en gemeenten, in han den hebben. De buitenlandsche knpitnal machten zouden op den referendum- en ver kiezingsstrijd, die zich tegen het plan- loting richtte, een einstigen druk hebben uitgeoefend een crediet- en valutacrisis, met al de economische en financieele ge volgen daarvan, zou wellicht niet uit zijn gcblepa Westarp verklaart verder volkomen den wensch ta begrijpen om den strijd tegen het plan-Young tot het uiterste voort te zetten: deze wensch mag echter den helderen ca nuchtcren blik **•1- de feiten niet vertroebelen en juist dez-> feiten loonden aan, dat het resul taat van den refe rendum- en verkie zingsstrijd, dien (ie fijksprcsidenl zou hebben ingeleid, wanneer hij wei gerde te onder teekenen. minstens onzeker zou zijn ge- wocst HINDENBURG De Duitsch-nationale graaf komt dan ook tot de gevolgtrekking, dat de bewering, als zou Hindonbuig de schuld dragen van het tot stancl komen van het „Trihulplan", onrechtvaardig is Verantwoordelijk daar voor zijn z.i.. omdat zij veel vrijer in hun beslissing waren dan de rijkspresidenl, in de eerste plaats de regceiïng en de deskun digen. die het plan hebben helpen opstel Ion. rle afgevaardigden en partijen, die er hun goedkeuring aan hechtten en in laat ste instantie de Duilsche kiezers, niet in het minst degenen, die in Mei 1928, door zich te onthouden of op kleine partijtjes te stem men. pr toe hebben bijgedragen, dat de so ciaal democratic het heft in handen kreeg. Het artikel van graaf Westarp is. zoo al? men ziet. een scherpe aanvnl, dien voor al de Duitsch nationale partijleider Hugen berg zich kan Rantrekken, omdat deze het is geweest, die door zijn artikel in de Ber liner Lokalanzeiger het sein tot cle aanval len op Hindenburg gaf. Af te wachten is nu, of Hugenberg zijn actie tegen den rijks president zal voortzetten. Mocht dit ge schieden, dan zal hij in conservatieve krin gen op vei-zet stuiten, daar niet weinigen onder de Duitsch-nalionalen zich op het be zadigde standpunt van graaf Westarp stel len. New-York. 18 Maart Een bericht, uit Sjanghai afkomstig, houdt in, dat in het be gin van Maart de communisten Fooan in do provincie Foekien hebben aangevallen mi ingenomen en alle ambtenaren almede 2000,mannen, vrouwen on kinderen ver moord hebben. Now-York, 10 Maart. (V. D.) In de hoofdstad van de provincie Llanquihue, Puerto Montt, heeft gedurende meer dan 24 uren een brand gewoed, waardoor bijna lo geheele stad in dc asch is gelegd. Onge veer 12,000 personen zijn dakloos geworden. Drie personen zijn in de vlammen omge komen. Het is nog niet bekend hoeveel per sonén gewond zijn. Do materieele schade wordt op meer dan een raillioen dollar ge schat. EEN POLITIEKE WRAAKNEMING? II an au, 18 Maart (V. D.) De voormalige communistische en thans scociaal-democra- tische landdagafgevaardigde Karl Rehbein werd op het kerkhof door een arbeider be- leedigd. Bij den twist, die ontstond, sloeg de man hem met een schop op het hoofd. Relibein werd met een bloedende hoofd wonde naar het ziekenhuis vervoerd. Waar schijnlijk betreft het hier een politieke wraakneming. Rehbein was vroeger uit dc communistische partij gezet en had, een maal sociaaldemocraat geworden, gewei gerd zijn oorspronkelijk Lauclclagmandaat op te geven. LLOYD GEORGE TEGEN EEN POLITIEKE CRISIS. De liberalen tegen 't mijn- welainendeinent der conser vatieven. Dinsdagmiddag is onder voorzitterschap van Lloyd George een bijeenkomst der 'i- berale Lagerhuiggroep gehouden, waarin an gedachten gewisseld is over het dour twee conservatieven en twee liberalen m- godioncle amendement op de mijnwet, dat Donderdag in behandeling komt. I.ioyd George zcide, dat het in verband mot het stadium, waarin do vloptconferentie ver keert, niet in het belang van het land was om een mogelijke poiitieke crisis uit te lokken. Daarom moeten do liberalen geen enkel amendement indienen of steunen, da', hoe wenschelijk misschien ook op :;ichzclf, de regeering in moeilijkheden kan brengen. De partijgenooten bleken het iet deze zienswijze eens en na eenig m er- leg besloten de beide liberale voorste'.lërs hun hahdleekening terug te nemen. De ge heele liberale partij zal dus Donderdag blanco stemmen, waardoor het amende ment dus zeker verworpen zal worden. CE ENGELSCHE LUCHTVAART- BEGF.OGTING, Londen, IS Maart,. Bij de indiening van do luchtvaarlbegrootiug legde Montague, dc onderstaatssecretaris voor de luchtvaart, den nadruk op het niet uitdagende karak ter van cle Engclsche luchtvaartpolitiek. Wanneer men de luchtvaartkranten en uitgaven van Engeland met die van Frankrijk, Italië en de Ver.- Staten verge lijkt, verklaarde hij, zal men zien, dat zij dc onze in eersterangs strijdkrachten aan merkelijk overtreffen. Bovendien wijzen, de Britsche begrootingsramingon een vermin dering aan, die duidelijk afsteekt bij de aanzienlijke vermeerderingen der andere mogendheden in eenzelfde periode. Noch tans is Engeland niet van plan af te wijken an zijn politiek cn zich niet te laten mee slepen in den wedstrijd om de hichtbe- wapening. De ramingen bedragen in het geheel 17.850,000. Montague verklaarde verder, dat Enge land den vierden rang bekleedt onder de mogendheden ten aanzien van zijn militaire luchtvaart. Frankrijk heeft 1300 toestellen, Italië 1100, Amerika 900, Engeland 707, Japan 500. Londen. 19 Maart Dc Enge'.sche staatsman Balfour, de voormalige Britsche eerste minister en leider der conservatieve partij, is hedenmorgen op 82-jarigcn leef tijd overleden. Arthur James Bal- 'our werd op 25 Juli 184S geboren. Hij be- iocfat Eton en vol- opide zijn opleiding ian de' universiteit ran Cambridge. In de conservatieve partij nam hij spoe dig een vooraan staande plaats in en reeds in 1S74 werd hl; lid van het La- LORD BALFOUR. -huis. Dc markies van Salisbury, do 13r Ischö eerste mi uister, was een oom vc-i. hem en van 1874 tot 1SSÖ werkte hij onder diens leiding in de functie van particulier secretaris. O.a. vergezelde hij hem naar het congres van Berlijn. Gedurende het eerste minis- terie-Salisbury, van 188; 1886, werkte bij in een hoogé functie op een regeeringsbu- reau en tijdens het tweede niinisteric-Sa- lisbury was hij eerst secretaris voor Schot land en werd in 1887 secretaris voor Ier land, in welke functie hij de destijds lang niet zachte maatregelen der Engelsche re- gecring gestreng deed uitvoeren. In J891 werd hij zelf in het kabinet opgenomen als minister van financiën. Ook in liet derde kabinet-Salisbury vervulde hij deze funetie cn na het aftreden van dit kabinet, in 1902, vormde hij een nieuw kabinet, waarin hij zelf eerste minister werd. terwijl bij tevens lord privy seal werd. Tegenover'de huii. i.d f iitick van Cham berlain nam hij een eenlgszins weifelende houding aan, waardoor noch de liberalen, noch de conservatieven bevredigd werden, wat een geheele wijziging in het kabinet in 1903 ten gevolge had. Op 2 November 1917 richtte lord Balfour, destijds minister van buitemandsche zaken, zijn bekende verklaring tot L W. Roth schild inzake de vestiging van een Joodech Nationaal Tehuis in Palestina. Deze verklaring, thans bekend onder den naam van „Balfour Declaration", is van grooten invloed geweest op de ontwikkeling van de Zionistische beweging. Een sensationeel proces in- li e ncderi Oostenrijk Door 20.000 volt geuood In Ivornouburg in Benedeu Oostenrijk wordt clezcr dagen een sensationeel proces gevoerd. Jn het dorpje RücKersdorf woonde oen oude landbouwer, Nèumayer, met zijn beide zoons Matthias en Franz. Tusschen beide broers bestond ijanJschap. Franz, geboren uit een tweede huwelijk van den ouden Nèumayer, was verloofd. Daar liet in deze streek onder do boeren evenwel gewoonte is, dat de jongere zoon niet trouwt, voordat de oudere broers in het huwelijksbootje lappen, kon hij geen gevolg geven aan zijn hartewensch een eigen huis tc stichten Mat thias, hoewel deze een liefdesbetrekking nderhield, dacht voorloopig niet aan trou wen. Franz begreep, dat zijn oudere broer ton slotte toch zou huwen en dan het groot- Ie deel van de erfenis zou krijgen. Toon besloot Franz zijn broer uit den weg ie ruimen. Eiken Zondag ging Matthias aar Rütz, waar zijn geliefde woonde en geregeld tegen tien uur 's avonds keerde hij over den weg van Rotz naar Ruckers iorf terug. Op 4 Augustus van het vorige jaar ging Franz tegen tien uur naar dezen weg. Tusschen twee palen, die daar de böomen beschermen, spande hij op mans hoogte, een koperdraad. Verzwaard met een geïsoleerd voorwerp, wierp hij een verbin- iingsdraad over een draad van het hoog spanningsnet. Hij wachtte In de plaats an zijn broer kwam eerst een wogen. Vlug verwijderde hij de gevaarlijke barrière. Toen do wagen gepasseerd was, stelde hij ion val weer op. Even later hoorde hij Matthias fluitende aankomen. Franz vluchtte, ijlde naar een herberg om zich een alibi te verschaffen Eenigen tijd later vond de gendarmerie Ier plaatse drie lijken: Matthias en twee an dere boerenzoons, die den weg hadden wil len passeeren. Een stroom van 20,000 volt had de lijken verkoold. Nadat eerst een viertal andere personen was aangehouden, doch spoedig weer moest worden vrijgelaten, werd Franz gearres teerd. Den tweeden .dag na .zijn arrestatie legde hij een volledige bekentenis af, die hij den dag daarop weer herriep. HIJ is daar na hardnekkig blijven ontkennen en thans zal de justitie door niet minder dan ruim honderd getuigen zijn schuld moeten aan- toonen. GEHEIMZINNIGE VERDWIJNING VAN EEN ADVOCAAT. Berlijn, 18 Maart. De Berlijïische politie 6telt op het oogenblik een onderzoek in naar dc verdwijning van den Frankforter advocaat Jacob Lindheimer, die sinds 1-7 Januari 1929 wordt vermist. Op dion dag is Lindheimor, met 10.000 Mark op zak, naar Berlijn vertrokken, teneinde zich in pen financieele zaak te Inleressceren. Van Berlijn uit telegrafeerde hij, dat men hem 19 Januari te Frankfort kon terug ver wachten en sindsdien heeft hij niets meer van zich laten hooren, terwijl alle onder zoekingen vruchteloos zijn gebleven. Thans is een vriend van den verdwencnc van een reis teruggekeerd en heeft de ver rassende mededeeling gedaan, dat hij Lind- heimer zou gezien hebben als portier in een der hotels aan de Riviera. Op zoek nam gesmok kelde narcotica Parijs, 19 Maart. (V. D.) Uit Ncw- York wordt gemeld, dat het Fransche stoomschip Franco, voordat het dc haven van Now-York zou invaren, rerd gepraaid door twee Amerikaansche politicbooten. De ambtenaren onderwierpen het geheele schip aan een onderzoek. De Amerikaan sche autoriteiten hadden namelijk de mcdedocling gekregen, dat zich aan boord van dc Franco 20G0 pond narcotische stof fen moesten bevinden, van Duitschen oog sprong en vertegenwoordigende een waar de van 3 millioen dollar. Het onderzoek had echter geen resultaat liet schip heeft voor zijn vertrek naar New-York een lange Middellandsche Zee-tocht gemaakt en heeft toen o. a. eenigen tijd te Marseille voor anker gelegen. Eerst na het vertrek naar Amerika had dc Fransche politie het be richt gekregen, dat zich een groote hoeveel heid narcotische stoffen aan boord zou be vinden. De kapitein had toen onmiddellijk draadloos de opdracht gekregen het schip te doorzoeken, doch ook dit onderzoek had geen resultaat opgeleverd. De Amerikaansche autoriteiten hebben bovendien 21 andere schepen, die uit Euro pa de havens van New-York, Boston en Philadelphia binnenliepen, aangehouden en uiterst nauwkeurig doorzocht. Ook hier mee had men echter geen resultaat. De mogelijkheid bestaat nu, dat de mededee ling geheel onjuist is, of dnt de narcotische sloffen ter waarde van 3 millioen dollar reeds in de Vereenigdc Staten waren bin nengesmokkeld, voordat de. Amerikaansche autoriteiten hun maatregelen hadden ge troffen HELDS BEWEERDE KRITIEK Do Belersche ra'.nister-presi- dent verweert zich. Berlijn, 18 Maart, (V. B.' Naar aanlei ding van het verslag in een Berlijnsch blad van dc rede van den Bcierschon minister president Held, in verband waarmede de rijksregeering stappen te München heeft gedaan, heeft dr. Held thans medegedeeld, dat zij rode in bedoeld blad geheel ver keerd was weergegeven en dat hij met ver ontwaardiging dc bewering afwees, dat hij zulke woorden zou hebben gebruikt. De ge ïncrimineerde passage in het blad luidde: „Held was ervan overtuigd, dat ook in de toekomst het financieele geknoei in de rijksregeering niet zal ophouden. Privaat rechtelijk beschouwd, kan een handeling, als thans de rijksregeering gedaan beeft door op zoo lichtvaardige wijze een schul- denoveroenkomst als het plan-Young te on derteekenen, met gevangenisstraf gestraft worden als poging tot bodrog, want het is uitgesloten, en dnt moot ook do Rijksregee ring weten, dat het botalingsplan ooit uit gevoerd zal kunnen worden." DE TOESTAND VAN MEVROUW HANAU. Thans ernstig gowordon. Parijs, 18 Maart, Mevrouw Hanau, die haar hongerstaking nog steeds volhoudt, heeft zulk een slechten nacht gehad, dat men haar kamferinspuitingen heeft moeten geven. Het verzoek van haar advocaat, om haar voorloopig in vrijheid te stellen, is door den procureur-generaal aan de kla gers ter hand gesteld, die binnen 24 uur kunnen protesteeren. De beslissing zal pas Donderdag of Vrijdag vallen. WEERBERICHT. Hoogste barometerstand: 766.4 te Esafjord. Laagste barometerstand: 740.8 te Aberdeen. Verwachting: Matige tot krachtige Z. W. tot W. wind, zwaar bewolkt of betrokken met. tijdelijke opklaringen, waarschijnlijk regenbuien met kans op natte sneeuw, weinig veran dering in temperatuur. LANGESTHAA7 49-51 - TEL 193 Er dreig/ u-eer een oorlog uit te breken Londen. 19 Maart. Do correspondent van de Times te Sjanghai meldt, dat troe penbewegingen wijzen op de waarschijn lijkheid van vijandelijkheden in 't Noorden van China. Ook hecht men beteekenis aan het fait, dat Feng Yoo Hsiang, die langen lijil in Sjansi heeft overwinterd, thans te Tocngkwan verblijft, waar het z.g. volks leger van Feng gekampeerd ligt. De regee- ringstroepen tellen in totaal 31 divisies te gen 24 van de tegenpartij; hun gezamen lijke sterkto gaat waarschijnlijk het half millioen man te boven. Indien het tot een treffen komt. zullen de regeeringstroapen het voordeel hebben van hun numerieke meerderheid, een hetere bevoorrading en 'een moderner uitrusting. De correspondent van de Petit Pansien te Shanghai meldt, dat generaal Jen Sji Sjan de bureaux der centrale regeering te Peking en dio der Koeomintang door zijn officieren heeft laten bezetten. In Chinee- schc kringen wordt deze maatregel als de inleiding voor de vestiging van een nieuwe regeenng te Peking beschouwd. Volgens oen bericht van een Japansch telegrnaf- agcntschap zou generaal Jen zelfs reeds bij den gezant van Engeland en den Jopon- 6cl)en zaakgelastigde hebben aangevraagd, welke houding zij legen de rege-ring, welke hij denkt te vormen, zullen aannemen. Mochten deze plannen verwezenlijkt den. dan zullen ln China* dezelfde toestau- den ontstaan als tan tijde van T6jang Tso Lin. DE EERSTE REIS VAN DE „EUROPA". Bremen, 19 Maart (V. D.) Onder het gejuich van een duizendkoppige menigte vertrok hedenmiddag te 1 uur de „Europa" van de landingssteigers van -Je Norddeut- sche Lloyd te Bremen, terwijl de kapel het gebruikelijke „Muss i denn zum Staedtle hinaus" speelde. Na ongeveer een kwartier was het zeekasteel uit het gezicht verdwe nen en keerden de sleepbooien terug TERAARDEBESTELLING VAN PRIMO DE RIVERA. Madrid, 19 Maart. (V. D.) De plech tige teraardebestelling van het stoffelijk overschot van Primo de Rivera, kenmerk te zich door een grootsche manifestatie van alle lagen der bevolking, die in onafzien bare scharen den overleden dictator de laat- -fte eer bewezen. Aan een treurparade nam bet geheele garnizoen van Madrid deel. In !en lijkstoet werd de infante Don Fernando ils vertegenwoordiger van koning Alfonso opgemerkt Verder namen aan deze plech- Gghcid deel het geheele thans zittende ka binet, de ministers tijdens de dictatuur en tipt corps diplomatique. Een vliegeskader kruiste boven den stoet. Toen de kist in de groeve was neergelaten, laf de artillerio een salvo. Het. is niet tot incidenten gekomen.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1930 | | pagina 1